Kystverket

Endringane i hamne- og farvasslova får konsekvensar for kommunene

Del

– Med mange og delvis omfattande endringar i den nye hamne- og farvasslova ser vi at det er eit behov for at kommuner og andre får ei innføring i kva dette inneber og kva konsekvensar det får for dei. Derfor inviterer vi til ei rekkje informasjonsmøter rundt om i landet, fortel kystdirektør Einar Vik Arset.

Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrar alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøta om den nye hamne- og farvasslova. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrar alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøta om den nye hamne- og farvasslova. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)

Ved årsskiftet trådde den nye hamne- og farvasslova i kraft, med endringar som har konsekvensar for kystkommuner.

– Endringane i lova påverkar kommunene og deira saksbehandling. Mellom anna er det endringar i regelverket om hamnekapital, ansvar for framkome og reguleringa av ferdselen i kommuna sitt sjøområde. Til dømes er ordninga med ordensføreskrifter fjerna, forklarar Arset.

Dei største endringane for kommunene er i grove trekk desse:

  • Det er gitt ein særskild heimel som gir kommunene myndigheit til å mellom anna regulere ankring, bruk av taubåt og dykking i eige sjøområde. Føreskrifter om ankring skal godkjennast av Kystverket.
  • Ansvaret og myndigheita for navigasjonsinnretningar, samt ansvar for utbetringar i farvatnet, er i sin heilskap lagt til staten.
  • Departementet er gitt myndigheit til å regulere ferdsel i farvatnet. Kommunene er gitt myndigheit til å regulere ferdsel med fritidsfartøy i eige sjøområde.
  • Anløpsavgifta vert vidareført under nemninga farvassavgift.
  • Eigarkommunen kan på visse vilkår ta ut verdiar frå hamneverksemda.
  • Kommunen er gitt høve til mellombels å avgrense oppholdet til fartøy i hamna når dette er naudsynt for å unngå eller avgrense lokal luftforureining.
  • Det er fastsett ein heimel for å kunne stille krav til drift av hamna for å ta i vare hensynet til miljø og sikkerheit.

– Vi ser eit stort behov for informasjon om endringane i lova. Det er veldig viktig at kystkommunene og deira saksbehandlarar er klar over kva konsekvensar det har for dei. I vinter inviterer vi derfor til regionale informasjonsmøter om den nye hamne- og farvasslova. Vi oppmodar alle kystkommuner og andre interesserte om å melde seg på og vere med på desse, seier kystdirektøren.

Følgande informasjonsmøter gjenstår:

4. februar – Ålesund - Quality Hotel Waterfront
5. februar – Vadsø - Scandic hotell
12. februar – Haugesund - Scandic Maritim Hotell
27. februar – Alta - Scandic hotell
10. mars – Svolvær - Svinøya Rorbuer, Galleri Berg
11. mars – Bodø - Radisson Blu
18. mars –Tromsø - Scandic Ishavshotellet

Ytterlegare informasjon om lova og påmelding til informasjonsmøta finn ein på Kystverket sine nettsider.


Faktaboks:
Ny hamne- og farvasslov
Den nye hamne- og farvasslova vart vedtatt 21. juni 2019 og gjeld frå 1. januar i år. Lova består av ein farvassdel og ein hamnedel, og erstattar hamne- og farvasslova frå 2009 og loslova frå 2014.

Den nye hamne- og farvasslova støttar oppunder måla for transportpolitikken, mellom anna å fremje sjøtransport som transportform og å legge til rette for effektiv, sikker og miljøvenleg drift av hamner og bruk av farvatnet. Lova skal også ta i vare nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Bilder

Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrar alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøta om den nye hamne- og farvasslova. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Kystdirektør Einar Vik Arset oppfordrar alle kystkommuner om å delta på informasjonsmøta om den nye hamne- og farvasslova. (Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket)
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom