Offshore Norge

Elektrifisering av olje- og gassektoren gir reduserte utslipp globalt

Del

Rapporten til Thema Consulting slår fast at elektrifisering av olje- og gassektoren i Norge også reduserer klimagassutslippene i Europa og globalt.

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor
Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Norsk olje- og gassindustri skal halvere egne utslipp i 2030 og videre ned mot null i 2050. Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket for å nå næringens ambisiøse klimamål. Thema Consulting har på oppdrag fra Offshore Norge utarbeidet en rapport som vurderer den globale klimaeffekten av å elektrifisere olje- og gassektoren.  

Hovedkonklusjonene fra rapporten er 

  • Utslippene i Europa reduseres med rundt 80 prosent av utslippskuttet som vi får av å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner i Norge fordi det blant annet øker sannsynligheten for sletting av kvoter og en ytterligere tilstramming av kvotetaket.  
  • Globalt reduseres utslippene ytterligere fordi den frigjorte gassen ved å elektrifisere blir eksportert og fører til redusert LNG-produksjon. LNG har høyere utslipp i produksjons- og transportkjeden enn rørgass. 
  • Å elektrifisere olje- og gassektoren reduserer utslippene i Norge og er avgjørende for å nå norske klimamål.  
  • Elektrifiseringsprosjektene som er gjennomførter lønnsomme og kraften brukes like effektivt som når prosjekter elektrifiseres i landbasert industri og transportsektoren.  
  • Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene 

- Det har fra enkelte vært reist tvil om elektrifisering av olje- og gassektoren har klimaeffekt utover Norges grenser. Vi er derfor glade for at Thema Consulting, som er anerkjent for sine analyser av energi og klima, viser tydelig at elektrifisering hjemme gir globale utslippskutt. , sier Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø i Offshore Norge. 

- Elektrifisering av olje- og gassektoren gir betydelige reduksjoner i klimagassutslippene, ikke bare i Norge, men også globalt. Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene. Samtidig vil hvert enkelt prosjekt fortsatt vurderes for seg. Det kommer til å bli krevende å nå klimamålene og da må vi gjøre flere ting samtidig, både redusere utslipp og bygge ut mer fornybar kraft for å avhjelpe kraftsituasjonen og det ønsker petroleumsbransjen å bidra til, sier Solaas. 

Hva er det som avgjør utslippseffektene?  

Thema har analysert de langsiktige og varige endringene i kraft-, gass-, og kvotemarkedetnår de har vurdert om det har global effekt å elektrifisere norske olje og gassinstallasjoner. Norge er en stor eksportør av gass til Europa og vi er en integrert del av det europeiske kraftmarkedet. Norge skal oppfylle klimamålene sammen med EU. Det betyr at den europeiske klimapolitikken har betydning for oss. 

Utslippene i Europa reduseres med rundt 80 prosent 

Når elektrifiseringsprosjekter besluttes,får det en varig økning i kraftforbruket. Ettersom det tar flere år fra et elektrifiseringsprosjekt besluttes til det økte kraftbehovet faktisk kommer,vilmarkedet blir klar over, og tilpasse seg,forbruksøkningen. Både Norge og Europa har svært ambisiøse klimamål. Virkemidlene for å nå klimamålene blir hele tiden tilpasset for å sikre at målene nås. Detbetyr at det økte kraftbehovet fra elektrifiseringsprosjekter hovedsakelig dekkes av ny kraftverkskapasitet i Europa som har lave eller ingen utslipp.  

Utslipp fra norske olje og gassinstallasjoner omfattet av det europeiske kvotemarkedet, og det er også kraftproduksjon. Samlet kutter elektrifiseringsprosjekter utslippene i Europa fordi overskuddet av kvoter øker og kvoteprisen reduseres. Det øker sannsynligheten for sletting av kvoter og en ytterligere tilstramming av kvotetaket. 

Endrava lagde en rapport i 2021 på vegne av Offshore Norge, hvor dekonkluderte med at gassen har større nytteverdi i Europa, enn på norsk sokkel. Europa bruker gassen mer effektivt i kraftverk og husholdninger, og får derfor mer energi igjen for samme mengde gass. 

Europeiske utslipp reduseres derfor nesten like mye som i Norge fordi forbruksøkningen i hovedsak dekkes av ny utslippsfri kraftproduksjon. 

Globalt reduseres utslippene ytterligere 

Gassmarkedet er globalt. Økt tilførsel av gass fra Norge til Europa påvirker dermed også gassmarkedet globalt. Størstedelen av endringer i gasstilbudet skjer på tilbudssiden, og ettersom elektrifisering frigjør mer gass som Norge kan sende til Europa vil det føre til redusert gassimport fra andre regioner. 

Endringer i gasstilførselen fra Norge til Europa påvirker,ifølge Rystad, først og fremst LNG-importen. Hele 90 prosent av økt gasstilførsel fra Norge fortrenger LNG-import. Redusert produksjon av LNG gir lavere globale utslipp sammenlignet med gass produsert fra Norge.

Den viktigste globale utslippseffekten er at norsk rørgass fortrenger gassproduksjon som har høyere klimafotavtrykk i verdikjeden.  

Elektrifisering av norske olje- og gassinstallasjoner er avgjørende for å nå norske klimamål  

Skal Norge nå klimamålene i 2030, må olje- og gassindustrien kutte sine utslipp. Statusrapporten som Offshore Norge sammen med KonKraft-partnerne legger frem hvert år viser at det er mulig å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030. Kraft fra land er det desidert viktigste tiltaket for å få det til. Det samme viser Miljødirektoratets grønn omstillingsrapport. 

Thema har vurdert lønnsomheten i flere elektrifiseringsprosjekter og viser at tiltakskosten(hvor mye det koster å redusere et tonn CO2) varierer fra prosjekt til prosjekt. Elektrifiseringsprosjektene som er gjennomført, planlagt og besluttet i Norge er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomme.Til sammen vil elektrifiseringsprosjekter i olje- og gassindustrien utgjøre nærmere 20 prosent av utslippsreduksjonene som er nødvendige for å nå 2030-målet. 

Kontakter

Bilder

Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor
Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor
Last ned bilde

Om Offshore Norge

Offshore Norge
Fjordpiren Laberget 22
4020 Stavanger

https://norskoljeoggass.no/
Offshore Norge er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel.