GlobeNewswire by notified

Electra Gruppen och Elon Group går samman

Dela

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2021-12-07

Electra Gruppen och Elon Group går samman och bildar Nordens ledande frivilliga fackhandelskedja för produkter till hemmet

Electra Gruppen AB (publ) (”Electra), noterat på Nasdaq Stockholm, och Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) har idag träffat överenskommelse innebärande att Electra och Elon Group AB (”Elon”) r samman. Samgåendet kommer att ske genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier i Elon mot aktier i Electra genom en apportemission (”Transaktionen”). Efter Transaktionen kommer Elon Group Holding att vara den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen och äga 65 procent av aktierna och rösterna. Den sammanslagna koncernen kommer att ha en nettoomsättning överstigande sex miljarder kronor samt erbjuda produkter och tjänster genom fler än900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer i Norden. Transaktionen är bland annat föremål för godkännande av berörda myndigheter,innebär en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverkoch beräknas genomföras under första halvåret 2022.

 • Samgåendet skapar den ledande frivilliga fackhandelskedjan i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, belysning och inredning vilka erbjuds konsumenter och företag.
 • Det sammanslagna bolagets företagsnamn föreslås ändras till Elon AB (publ).
 • Tack vare Electras och Elons gemensamma storlek och diversifiering kommer den sammanslagna koncernen att bli en ännu starkare aktör med väsentligt bättre möjligheter att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga produkter, tjänster och lösningar.
 • Samgåendet möjliggör ett starkare kunderbjudande och ett större utbud av bland annat konsumentelektronik till kunder i hela Norden, tillgängligt i fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare vilka erbjuder service, support och utlämning lokalt.
 • Samgåendet förväntas skapa betydande aktieägarvärde till följd av synergier, dels intäktssynergier i form av att Electra och Elon kommer att kunna erbjuda det sammanslagna produktsortimentet till varandras kunder, dels synergier i form av att kostnadsmassan för den sammanslagna koncernen preliminärt uppskattas minska med 50 miljoner kronor, vilket förväntas ske gradvis över de kommande fem åren.

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra, kommenterar:

”Electras samarbete med Elon sedan 2019 gällande varumärke för butikskedja har fallit mycket väl ut. Ett samgående mellan bolagen kommer att generera en ännu starkare marknadsposition. Båda bolagen har som mål att växa nordiskt, att driva ledande butikskedjor samt generera tillväxt genom att erbjuda attraktiva produkter och logistiktjänster. Med gemensamma krafter har vi bättre förutsättningar att nå våra målsättningar.”

Stefan Lebrot, VD och koncernchef Elon, kommenterar:

”Genom att bilda ett gemensamt bolag med Norden som marknad för vi samman två kompletterande och väl fungerande bolag till en enhet där vi kan nå nya höjder. Vår målsättning är att bli den ledande butikskedjan i Norden där vi kan erbjuda kunden hemmets alla produkter. Det gemensamma bolaget har alla förutsättningar att lyckas uppnå detta mål.”

Peter Elving, Styrelseordförande Electra, kommenterar:

Genom samgåendet kan vi ge bättre service till våra kunder samtidigt som intäktssynergier och kostnadsbesparingar gör oss mer konkurrenskraftiga på marknaden.”

Fredrik Johansson, Styrelseordförande Elon, kommenterar:

”Två så starka enheter som Elon och Electra kommer tillsammans möjliggöra fantastiska framgångar. Genom lokal närvaro över hela Norden och gedigna kunskaper om de olika marknaderna kommer vårt erbjudande attrahera kunderna och generera goda möjligheter för våra aktieägare. Vi säkrar vår plats som stark och kunnig fackhandlare i Norden med ett konkurrenskraftigt upplägg.

Transaktionsstruktur:

 • Samgåendet kommer att genomföras genom att Electra förvärvar samtliga aktier i Elon i utbyte mot 9 659 223 nyemitterade Electra-aktier genom en apportemission. Baserat på stängningskursen i Electras aktie den 6 december 2021 om 65,0 kronor per aktie uppgår värdet på de Electra-aktier vilka emitteras till cirka 628 miljoner kronor.
 • Styrelsen i Electra kommer att föreslå att en bolagsstämma i Electra beslutar om en apportemission och styrelsen i Elon Group Holding kommer att föreslå att Elon Group Holdings bolagsstämma beslutar om Transaktionen.
 • Transaktionen är villkorad av godkännande av Electras och Elon Group Holdings bolagsstämmor, godkännande från berörd konkurrensmyndighet samt av Finansinspektionens godkännande av det prospekt som kommer att upprättas av Electra med anledning av upptagande till handel av de aktier som ges ut i apportemissionen.
 • Transaktionen innebär att Electra genomgår en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk, innebärande att Nasdaq Stockholm kommer att genomföra en granskning av Electra i syfte att säkerställa att Electra uppfyller tillämpliga noteringskrav. Denna granskning kommer att utföras innan Transaktionen genomförs. Under tiden granskningen genomförs kommer Nasdaq Stockholm enligt regelverket besluta om observationsstatus avseende Electra.
 • Efter Transaktionens genomförande kommer Electras aktieägare att inneha 35 procent av aktierna och rösterna i den sammanslagna koncernen efter full utspädning och Elon Group Holding 65 procent av aktierna och rösterna. Till följd av apportemissionen kommer Elon Group Holding att bli den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen. Elon Group Holding har erhållit dispens från budpliktsskyldighet från Aktiemarknadsnämnden.
 • Den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen, Elon Group Holding, kontrolleras av en bred ägarbas av mer än 250 Elon-handlare, varav ingen enskild handlare kommer att äga mer än 2,5 procent av Elon Group Holding. Elon Group Holding kommer att behålla en majoritet av kapitalet och rösterna i den sammanslagna koncernen, förväntat i intervallet 51-55 procent. Överskjutande del upp till 65 procent kommer senast 13 månader från Transaktionens genomförande att delas ut till aktieägarna i Elon Group Holding utan inskränkningar i äganderätten.
 • För att anpassa kapitalstrukturen inför Transaktionens genomförande kommer Electras styrelse att föreslå att en bolagsstämma i Electra beslutar om en extrautdelning om 15,6 miljoner kronor till Electras aktieägare.
 • Electras styrelse avser att föreslå att en bolagsstämma i Electra beslutar om ett incitamentsprogram för nyckelanställda i den sammanslagna koncernen.
 • Den sammanslagna koncernens ledningsgrupp kommer bland annat bestå av Stefan Lebrot (verkställande direktör och koncernchef), Anneli Sjöstedt (vice verkställande direktör) och Peter Brodén (CFO).
 • Affären har stöd av respektive styrelse för Electra och Elon Group Holding.

Bakgrund och motiv för Transaktionen

Samgåendet skapar en stark aktör med betydande storlek och diversifiering som därigenom blir ännu bättre positionerad att erbjuda sina kunder konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Med Electras och Elons utbredda närvaro på marknaden, med produkter och tjänster som erbjuds via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer fördelat över de fem nordiska länderna samt avancerade lösningar inom IT och logistik, blir kunderbjudandet starkare.

Electra och Elon verkar på en konkurrensutsatt marknad där många av produkterna har en global pristransparens. I en bransch i stark förändring bedömer såväl bolagsledning som styrelse i Electra respektive Elon att samgåendet skapar goda förutsättningar för ökad tillväxt, konkurrenskraft och lönsamhet.

Översikt av den sammanslagna koncernen

Elons ägarstruktur

Elons nuvarande moderbolag är Elon Group Holding vars styrelse och aktieägare till stor del består av handlare som driver egen butik inom Elons koncept. Aktieägarna i Elon Group Holding är därför indirekt aktieägare i Elon före transaktionen. Till följd av apportemissionen kommer Elon Group Holding att bli den största aktieägaren i den sammanslagna koncernen med 65 procent av aktierna och rösterna. Ingen av de cirka 250 Elon-handlarna kommer att äga mer än 2,5 procent av Elon Group Holding. Elon Group Holding har en långsiktig avsikt med sitt ägande och avser att behålla en majoritetsandel, i intervallet 51-55 procent, i den sammanslagna koncernen. Överskjutande del upp till 65 procent kommer att delas ut utan inskränkningar i äganderätten till aktieägarna i Elon Group Holding. Nämnda utdelningar kommer ske senast 13 månader efter Transaktionens genomförande mot bakgrund av finansiella konsekvenser och med hänsyn tagen till gällande skatteregelverk.

Den sammanslagna koncernens verksamhet

Det sammanslagna bolaget kommer efter genomförandet av samgåendet att verka under företagsnamnet Elon AB (publ) och den sammanslagna koncernen kommer att ha huvudkontor i Stockholm samt verksamhet i Örebro och Kalmar. Den kombinerade nettoomsättningen och rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 uppskattas till 6 198 miljoner kronor respektive 200 miljoner kronor. Produkter och tjänster kommer att erbjudas genom fler än 900 butiker fördelat över de fem nordiska länderna samt erbjuda avancerade lösningar inom IT och logistik. Den sammanslagna koncernen kommer att ha en ledande position på den svenska marknaden för vitvaror och en marknadsandel om strax över 5 procent inom olika kategorier på den svenska marknaden för konsumentelektronik.1

Den sammanslagna koncernens ledning

Stefan Lebrot kommer att vara VD och koncernchef, Anneli Sjöstedt kommer att vara vice VD och Peter Brodén kommer att vara CFO i den sammanslagna koncernen.

Den sammanslagna koncernens styrelse

Under förutsättning att Electras bolagsstämma godkänner apportemissionen har Electras valberedning föreslagit att Peter Engell, Anette Fransson, Fredrik Johansson, Håkan Lissinger, Pierre Mayr, Alexander Oker-Blom och Jacob Wall väljs till nya styrelseledamöter i den sammanslagna koncernen. Därutöver har valberedningen föreslagit att Fredrik Johansson väljs till styrelsens ordförande. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas tillgänglig i kallelsen till Electras bolagsstämma, vilken kommer att offentliggöras separat.

Incitamentsprogram

Under förutsättning att Electras bolagsstämma godkänner apportemissionen avser Electras styrelse föreslå att en bolagsstämma beslutar om ett incitamentprogram riktat till nyckelanställda i den sammanslagna koncernen. Syftet med incitamentsprogrammet är att anpassa nyckelanställdas ersättning till den sammanslagna koncernens långsiktiga värdeutveckling samt att bibehålla nyckelanställda genom att säkerställa en balans mellan rörlig och fast ersättning och mellan långsiktiga och kortsiktiga incitament. Incitamentprogrammet kommer att bestå av teckningsoptioner där full teckning skulle resultera i en utspädning om cirka fyra procent baserat på det nya antalet aktier i den sammanslagna koncernen efter Transaktionens genomförande.

Finansiell information

Den presenterade finansiella informationen nedan avser information hämtad ur respektive bolags interna redovisningssystem och är upprättad i enlighet med IFRS. Den kombinerade finansiella informationen utgör en preliminär sammanläggning av den finansiella informationen för de olika verksamheterna. Informationen har upprättats för illustrativa ändamål och ska inte ses som en proformaredovisning. Orealiserade vinster och förluster avseende säkringsinstrument har redovisats under finansnetto. Framtida synergieffekter har inte beaktats. Den finansiella informationen har inte reviderats eller på annat sätt granskats av bolagens revisorer.

Rullande tolvmånadersperiod, 1 okt 2020 - 30 sep 2021
Miljoner SEKElectraElonDen sammanslagna koncernen
Nettoomsättning1 9604 2386 198
EBITDA58142200
EBITDA-marginal2,9 %3,3 %3,2 %

Den sammanslagna koncernens skuldsättning (nettoskuld i förhållande till EBITDA) förväntas inte påverkas i väsentlig grad som ett resultat av samgåendet.

Proformaredovisning kommer att inkluderas i det prospekt som kommer att upprättas av Electra med anledning av upptagandet till handel av de aktier som ges ut i apportemissionen.

Synergier och integration

Totalt uppskattar Electra och Elon Group Holding att kostnadsmassan för den sammanslagna koncernen kommer att minska med cirka 50 miljoner kronor. Den minskade kostnadsmassan förväntas uppnås gradvis över de kommande fem åren och är främst hänförlig till överlappande funktioner. Därtill tillkommer betydande intäktssynergier i form av att Electra och Elon kommer att kunna erbjuda det sammanslagna produktsortimentet till sina kunder på den sammanslagna koncernens samtliga geografiska marknader.

Integrationskostnader och andra engångskostnader för att uppnå minskad kostnadsmassa har preliminärt uppskattats till cirka 25 miljoner kronor vilka förväntas belasta resultatet de första två verksamhetsåren efter Transaktionens genomförande.

Den sammanslagna koncernens ägarstruktur

Tabellen nedan visar en sammanställning av ägarstrukturen i den sammanslagna koncernen efter att Transaktionen genomförts.

Aktieägare2% av kapitalet och rösterna
Elon Group Holding365,0 %
Håkan Lissinger med familj410,6 %
Originat AB3,6 %
Alexander Oker-Blom1,7 %
Spiltan Fonder1,6 %
Avanza Pension51,5 %
Övriga aktieägare16,0 %
Totalt100 %
Aktieägare i Electra35 %
Aktieägare i Elon Group Holding65 %

Ytterligare upplysningar om Transaktionen

Den 7 december 2021 ingick Electra och Elon Group Holding ett avtal om samgående av Electra och Elon. Avtalet innebär att Electra kommer att förvärva samtliga aktier i Elon i utbyte mot nyemitterade Electra-aktier. Totalt kommer 9 659 223 aktier i Electra emitteras till Elon Group Holding i samband med att Transaktionen genomförs. Aktieägare i Electra kommer att äga 35 procent av aktierna i den sammanslagna koncernen och Elon Group Holdings aktieägare resterande 65 procent. Baserat på stängningskursen för Electras aktie på Nasdaq Stockholm den 6 december 2021 motsvarar köpeskillingen för samtliga aktier i Elon cirka 628 miljoner kronor.

Innan avtal om samgående ingicks genomförde parterna begränsad, sedvanlig due diligence-granskning av viss affärsmässig, finansiell och legal information avseende Electra respektive Elon. Under denna process har ingen information som inte tidigare offentliggjorts eller som sannolikt skulle ha haft en betydande påverkan på priset på aktierna i Electra utbytts.

Fram till dess att Transaktionen har genomförts kommer Electra och Elon fortsätta att bedriva sina verksamheter som separata bolag och ledas av sina respektive nuvarande ledningsgrupper.

Villkor för genomförandet av Transaktionen

Som framgått ovan är Transaktionen villkorad av bland annat godkännande från den relevanta konkurrensmyndigheten och att bolagsstämmorna i Electra respektive Elon Group Holding beslutar att godkänna Transaktionen.

Electras och Elon Group Holdings bolagsstämmor kommer att hållas under första halvåret 2022. Kallelse till Electras och Elon Group Holdings respektive bolagsstämmor kommer att offentliggöras separat.

Transaktionen är villkorad av Finansinspektionens godkännande av det prospekt som kommer att upprättas av Electra med anledning av upptagande till handel av de aktier som ges ut i apportemissionen.

Transaktionen innebär en så kallad genomgripande förändring enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Mot denna bakgrund kommer Nasdaq Stockholm att genomföra en granskning av Electra i syfte att säkerställa att Electra uppfyller tillämpliga noteringskrav. Denna granskning kommer att utföras innan Transaktionen genomförs.

Indikativ tidplan

Första halvåret 2022        Bolagsstämma i Elon Group Holding beslutar om Transaktionen.

Första halvåret 2022        Förväntat godkännande från relevant konkurrensmyndighet

Första halvåret 2022        Bolagsstämma i Electra beslutar om apportemissionen och andra beslut hänförliga till Transaktionen.

Första halvåret 2022        Prospekt offentliggörs.

Första halvåret 2022        Beräknat slutförande av Transaktionen och emission av aktier i Electra till Elon Group Holding.

Rådgivare

I samband med Transaktionen är Nordea Bank Abp, filial i Sverige finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB legal rådgivare åt Electra och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare åt Elon.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anneli Sjöstedts försorg, för offentliggörande klockan 08.30 CET den 7 december 2021.

Om Electra

Electra utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer inom framför allt hemelektronik och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Nasdaq Stockholm. Electras verksamhet är indelad i två segment och för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 var cirka 68 procent av försäljningen hänförlig till Electra Retail och cirka 32 procent till Electra Logistik & IT. Per den 30 september 2021 har Electra 1356 anställda inom den centrala organisationen.

Om Elon

Elon är ett ledande företag för den frivilliga fackhandeln inom hemprodukter med representation i Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island. I Sverige finns idag cirka 286 Elon-butiker. Elon-butikerna erbjuder framförallt vitvaror, belysning, kök och inomhusklimatprodukter med målsättning att göra kundens vardag enklare. Lokala, drivna entreprenörer med ett starkt varumärke och centrala funktioner som logistik, IT och marknadsföring gör Elon till en ledande spelare. Elons erbjudande riktar sig både till konsumenter och företag och för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 var cirka 81 procent av försäljningen hänförlig till konsumenter och cirka 19 procent till företag. Per den 30 september 2021 har Elon 1707 anställda inom den centrala organisationen.

För mer information vänligen kontakta

Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef Electra

Telefon: 070-52 584 59

E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Stefan Lebrot, VD och koncernchef Elon

Telefon: 076-76 236 29

E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt

Telefon: 070-57 011 94

E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

1 Källa: GfK och Elektronikbranschen.

2 Källa: Euroclear per den 29 oktober 2021.

3 Avser Elon Group Holdings innehav omedelbart efter Transaktionens genomförande och innan den utdelning av aktier i den sammanslagna koncernen som Elon Group Holding planerar att göra senast 13 månader efter Transaktionens genomförande.

4 Inkluderar Håkan Lissinger (1 088 000 aktier), Johanna Lissinger Peitz (240 000 aktier) och Malin Lissinger Browall (240 000 aktier).

5 Avanza Pensions innehav exkluderar Alexander Oker-Bloms ägande via Avanza Pension om 152 000 aktier.

6 Antalet anställda refererar till Electras centrala organisation och exkluderar butiksanställda.

7 Antalet anställda refererar till Elons centrala organisation och exkluderar butiksanställda.

Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och är en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen. Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021 kl. 08.30.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Nordic American Tankers Ltd (NYSE: NAT) – Further Purchase of NAT shares by Board Member Alexander Hansson21.1.2022 16:32:14 CET | Press release

Friday, January 21, 2022 Dear Shareholders and Investors, Alexander Hansson, Board Member in Nordic American Tankers Ltd (NAT) and son of Herbjorn Hansson, the NAT Founder, Chairman and CEO, has today bought 50,000 shares in NAT at $ 1.557 per share. Following the transaction, Alexander Hansson privately owns 1,185,000 shares in NAT. As in the past, the Hansson family is the largest private shareholder in the company. Alexander Hansson commented: "I strongly believe in the future of NAT" Sincerely, Herbjorn Hansson Founder, Chairman & CEO Nordic American Tankers Ltd. www.nat.bm CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, obje

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS21.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-01-26BillsSWEDISH T-BILL: SE0017232689. 2022-04-20 Bid date2022-01-26Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0017232689: 2000 mln SEK +/-1000 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0017232689: 2000 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-01-28Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-01-21 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be retrieved at www.riksbank.se.

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS21.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-01-25BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2311. SE0010948240. 2023-11-13 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2611, SE0012569572, 2026-11-12 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2805, SE0015660139, 2028-05-12 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2022-01-25Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2611: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 2805: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2311: 500 mln SEK per bid 2611: 500 mln SEK per bid 2805: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-01-27Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchase

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS21.1.2022 16:20:00 CET | Press release

Bid procedure, 2022-01-28BondsSWEDEN I/L BOND: 3109. SE0005703550. 2025-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3114, SE0013748258, 2030-06-01 Bid date2022-01-28Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3109: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3114: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3109: 500 mln SEK per bid 3114: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-02-01Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-01-21 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be

Avance Gas Holding Ltd - Enter into Time Charter Agreement for Avance Capella21.1.2022 14:33:03 CET | Press release

Bermuda, 21 January 2022 - Avance Gas Holding Ltd ("AGAS" or the "Company") announce that we have entered into a Time Charter Agreement for a period of 2 years for our second dual fuel VLGC, Avance Capella, to LPG & Ethylene Shipowner and LPG trader, Petredec. The vessel will commence the time charter shortly after delivery ex-yard in South Korea end of February 2022 and the time charter hire has a mechanism which gives both parties exposure to the spot market rate. This transaction is another step in executing on our strategy to increase our time charter portfolio while also maintaining access to the market upside. For further queries, please contact: Kristian Sørensen, CEO Tel: +47 22 00 48 00 Randi Navdal Bekkelund, CFO Tel: +47 22 00 48 00 About Avance Gas: Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefied petroleum gas (LPG). The Company is one of the world's leading owners and operators of very large gas carrier (VLGC) and operates a fleet of thirteen ships

Proposals by the Nomination Board to the Annual General Meeting 2022 of Suominen21.1.2022 13:00:00 CET | Press release

Suominen Corporation's stock exchange release on January 21, 2022 at 2:00 p.m. EET Proposal on the number of the members, on the composition, and on the Chair of the Board of Directors The Nomination Board of Suominen Corporation’s shareholders proposes to the Annual General Meeting that the number of Board members remains unchanged and would be six (6). The Nomination Board proposes to the Annual General Meeting that Andreas Ahlström, Björn Borgman, Jaakko Eskola, Nina Linander and Laura Raitio would be re-elected as members of Suominen Corporation’s Board of Directors. Out of the current Board members, Sari Pajari-Sederholm has informed that she is not available as a candidate for the Board of Directors. In addition, the Nomination Board proposes that Aaron Barsness would be elected as a new member of the Board of Directors. Mr. Aaron Barsness (born 1973, BA (Biology and Environmental Studies), U.S. and Swedish citizen) currently works as the CMO of Fazer Group. He has held a number

Auriant Mining AB (publ.) publishes 12m 2021 operational update21.1.2022 11:20:00 CET | Press release

Highlights: In 12m 2021, total gold production amounted to 910.8 kg (29,283 oz), compared to 964.7 kg (31,014 oz) in 12m 2020, a decrease of 6%, or 53.9 kg (1,731 oz), but in line with the 2021 production plan; Hard rock gold production was 893.3 kg (28,720 oz), compared to 952.7 kg (30,629 oz) in 12m 2020, a decrease of 6%, or 59.4 kg (1,909 oz);Alluvial gold production amounted to 17.5 kg (563 oz), compared to 12.0 kg (386 oz) in 2020, an increase of 46%, or 5,5 kg (178 oz);12m 2021, total gold sales were 818.5 kg (26,316 oz), compared to 946.4 kg (30,428 oz) in 12m 2020, a decrease of 127.9 kg (4,112 oz), or 14%;428,300 tonnes of ore were processed with an average grade of 2.30 g/t;In 12m of 2021, the CIL plant operated for 8,004 hours at an increased throughput rate of 53.5 tonnes per working hour (>50 t/hour) and at the targeted recovery rate of 91.2%;458,500 tonnes of ore were mined in 12m 2021, compared to 387,200 tonnes in 12m 2020, an increase of 71,300 tonnes or 18%. Strippin