GlobeNewswire

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

Dela

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2021-03-22

Electra Gruppen kallar till Årsstämma

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma
(årsstämma) tisdagen den 27 april 2021, klockan 11.00, i Electras lokaler i Kalmar
eller via det digitala verktyget Microsoft Teams.

Anmälan och deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken
avseende förhållandena måndagen den 19 april 2021,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27
Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras via
bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast onsdagen den
21 april 2021. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer,
antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt
närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter
som aktieägare via deltagande digitalt på distans genom verktyget Microsoft Teams.  

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn
hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast
måndagen den 19 april 2021. Rösträttsregistrering avslutas onsdagen den 21 april. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.
Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman. Fullmakten i original
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730,
391 27 Kalmar. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.electra.se till och med den
19 april 2021.

Förslag till dagordning på årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut att deltagande i stämman kan ske på annat sätt än genom fysiskt deltagande.
8. Föredragning av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020           
10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020 respektive per den 31 december 2020
11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning
12. Fastställande av avstämningsdag för utdelning
13. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
14. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna
15. Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisor
16. Fråga om ersättning, rörliga ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledning,
styrelse och övriga anställda.
17. Valberedning inför 2022 års stämma
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen
19. Stämmans avslutande

Styrelsens och valberedningens beslutsförslag
Punkt 2. Valberedningen föreslår Peter Elving som ordförande vid stämman.

Punkt 11. Styrelsen föreslår utdelning med 3,25 SEK per aktie. Till detta föreslår styrelsen en
extra utdelning om 1,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen
den 29 april 2021. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 4 maj 2021.

Punkt 14. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 SEK
(250 000 SEK) per år samt med 150 000 SEK (150 000 SEK) per år till övriga ledamot. För arbete
i utskotten utgår kostnadsersättning.
Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 15. Valberedningen föreslår
- dels att styrelsen ska ha fem av stämman utsedda ledamöter
- dels att Peter Elving väljes som styrelsens ordförande
- dels att övriga nuvarande ledamöter, Håkan Lissinger, Petra Albuschus, Jacob Wall och Alexander
Oker-Blom, ska omväljas. Styrelsen utser sinsemellan vice ordförande.
Till revisor väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB kommer att utse Anders
Johansson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Ett inom styrelsen utsedd ersättningsutskott ska hantera frågor om lön och övriga
anställningsvillkor för verkställande direktören och för Ledande befattningshavare. De övergripande
principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella
prestationen, koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på marknaden.
Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön i form
av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga
prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag.
Fast lön. Fast lön ska utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den
relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen ska
ses över årligen för att säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrens-kraftig fast lön.
Kortsiktiga incitament. Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för resultat som överskrider en
eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från ett sådant kortsiktigt
program kan maximalt utgöra en viss procentsats* av den fasta lönen.
Långsiktiga incitament. Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett långsiktigt
incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall föreslås en stämma eller inte.
Pension. Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med
nivåer och praxis som gäller för anställningar motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala
kostnaden för sådant pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats* av den fasta månadslönen
exklusive ev. incitamentsprogram.
Övriga förmåner. Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor som gäller för den
Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana förmåner ska dock endast utgöra en mindre andel av den
sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag. Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den
lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande uppdrag. Under uppsägningstiden ska Ledande
Befattningshavare normalt vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet.
Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna. Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna
frångå dessa riktlinjer. I händelse av avvikelse ska inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.
* Omnämnda procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och har fastställts av styrelsen.

Vid Bolagets årsstämma den 26 april 2017 fastställdes en instruktion för Bolagets ersättningsutskott. Denna
instruktion reglerar hur ersättningen till VD ska utformas. Tillsammans med anställningsavtal utgör instruktionen
en fullständig reglering av VD:s ersättning och villkor.

Nedan regleras hur ersättning till Bolagets styrelseledamöter ska regleras. Ersättningens utformning ska följa
Svensk Kod för Bolagsstyrning och Aktiebolagslagen. Bolagets valberedning ska utarbeta förslag till arvoden till
styrelsens ledamöter. Detta förslag ska sedan framläggas för beslut på Bolagets stämma.
Ersättningen ska utformas på sådant sätt
- att ersättningen utgör skälig ersättning för nedlagt arbete,
- att ersättningen är marknadsmässig vid jämförelse med liknande bolag,
- att ersättningen utgör en inspiration för engagerad insats i Bolagets styrelsearbete.
Genom rekrytering och arvodering på sådant sätt att styrelseledamöterna starkt kan bidraga till utveckling av
Bolagets affärsstrategi, långsiktiga utveckling och hållbarhet, kan ersättningen till ledamöterna främja Bolagets utveckling.

Electra Gruppen tillämpar system för rörliga ersättningar enligt följande. Programmen följer de regler som ges av såväl
Svensk Kod för Bolagsstyrning som av Aktiebolagslagen.

A. Rörlig ersättning i pengar, som riktas till flertalet medarbetare.
Dessa ersättningar utformas årligen av bolagsledningen och fastställes av styrelsen. Ersättningen utgår årsvis och
är relaterad till den del av Bolagets resultat som överträffar budget. Ersättningen kan högst bli en månadslön per
medarbetare. Normalt deltar även Bolagsledningen i dessa program.

B. Rörlig ersättning i pengar som riktas till Bolagsledningen.
Dessa ersättningar riktas huvudsakligen mot Bolagsledningen. Programmen relateras till i förväg uppsatta mål.
Programmen utformas och beslutas av Bolagets styrelse. Programmen kan gå över ett eller flera år. Ersättningarna
är normalt inte grundande för de pensions-program som går utöver normal tjänstepension.

C. Aktierelaterade program.
Dessa program utformas och beslutas av styrelsen och fastställes av stämman på det sätt sam anges av Svensk
kod för Bolagsstyrning. Programmen kopplas i allmänhet till kursutvecklingen för Bolagets aktie på börsen.

Punkt 17. Bolagsstämman den 26 april 2017 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman
2021 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Pär Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom.
Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2022 års årsstämma.

Regler för hur valberedningen ska utses och arbeta
Dessa regler följer helt de regler som beslutades av Bolagets årsstämma den 26 april 2017 och har följande lydelse.
- Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, vilka representerar
  Bolagets aktieägare.
- Var och en av Bolagets två största aktieägare har rätt att tillsätta var sin ledamot.
- Ytterligare två ledamöter ska väljas bland Bolagets övriga större ägare på sådant sätt att Bolagets intresse av väl
kvalificerade ledamöter väl tillgodoses. Arbetet med att rekrytera dessa ledamöter ska skötas av valberedningen. 
- Valberedningen utser inom sig ordförande och sekreterare. Ordföranden har utslagsröst.
- Bolagskodens regler ska följas av valberedningen.
- Valberedningens mandat löper till dess ny valberedning utses.
- Om vald ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete inför kommande stämma avslutats, är det
valberedningens uppgift att snarast utse en ny ledamot, så att valberedningen åter består av fyra ledamöter.
Valberedningen ska arbeta enligt de regler som ges av Svensk Kod för Bolagsstyrning punkt 2.

Aktier och röster
Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till (5 201 120) stycken. Bolaget har inga egna aktier.

Upplysningar
Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Handlingar inför årsstämman
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress
Electra Gruppen AB, Trångsundsvägen 20, Kalmar och bolagets hemsida, www.electra.se, sedan den 23 mars 2021
och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2020
publicerades på bolagets hemsida, www.electra.se, den 19 mars 2021.

Bolaget tillhandahåller de fullmaktsformulär som ska hållas tillgängliga inför stämman på www.electra.se

Välkomna
Kalmar den 23 mars 2021
ELECTRA GRUPPEN AB (publ)
Styrelsen   


Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054
Electra är verksamt inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för
butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och
webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning.
Företaget har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är noterad på
Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information är sådan som Electra Gruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22/3 2021 kl. 18.00.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NEP’s Solution for Aurora, North One and Extreme E Tests Its Metal In Some of the World’s Harshest Conditions13.4.2021 19:21:56 CEST | Press release

SHOWCASING CUTTING EDGE TECHNOLOGY & SUSTAINABILITY WORKING TOGETHER LONDON, April 13, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Last weekend marked the first event for Extreme E, a new all-electric off-road racing series designed to highlight the climate crisis. NEP Group, the leading technical partner for content producers around the globe, worked with Extreme E and host broadcaster Aurora Media Worldwide and North One, to create a cutting-edge, sustainable broadcast solution that brought the first race, in AlUla, Saudi Arabia, into homes in 180 countries around the globe. Designed to mirror Extreme E’s goals of marrying the latest technology with sustainability and building solutions to meet the rigors of the world’s harshest conditions, NEP’s innovative broadcast services will be used by Aurora and North One at races in Senegal, Greenland, Brazil and Patagonia as the series continues. NEP’s complete end-to-end broadcast package includes a custom IP flypack, remote production solutions, crewing, sat

Annual General Meeting 2021: Tecan shareholders endorse all motions proposed by the Board of Directors13.4.2021 17:45:00 CEST | Press release

Votes cast exclusively through the independent proxy in line with COVID-19 Ordinance 3 of the Swiss government to combat the pandemicIncrease in the dividend from CHF 2.20 to CHF 2.30 per share Lukas Braunschweiler, Heinrich Fischer, Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg and Daniel R. Marshak re-elected as members of the Board of DirectorsLukas Braunschweiler confirmed by shareholders as Chairman of the BoardChrista Kreuzburg, Oliver Fetzer and Daniel R. Marshak confirmed as members of the Compensation CommitteeAll proposals relating to compensation approved Männedorf, Switzerland, April 13, 2021 – The Annual General Meeting of the Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) endorsed all motions proposed by the Board of Directors on April 13, 2021. The Annual General Meeting was held at the headquarters of the company, without personal attendance by shareholders. Voting rights could only be exercised through the independent proxy in line with the Federal Act on the Statutory Pri

Stockwik offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier13.4.2021 17:31:00 CEST | Pressemelding

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 026 055 nya aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2020. Stockwik har gett Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen genom

Stockwik announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares13.4.2021 17:31:00 CEST | Press release

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” or the ”Company”) hereby announces intention to carry out a directed new share issue of up to 1,026,055 new shares directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed New Share Issue”). The Company intends to carry out the Directed New Share Issue with deviation from the shareholders' preferential rights pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on 8 May 2020. Stockwik has engaged Pareto Securities AB (“Pareto Securities”) to investigate the conditions to carry out the Directed New Shar

Norsk Hydro: Innkalling til generalforsamling 202113.4.2021 16:27:22 CEST | Pressemelding

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles til ordinær Generalforsamling torsdag 6. mai 2021 kl. 10:00. Generalforsamlingen vil i år gjennomføres digitalt med elektronisk stemmegivning som følge av Covid-19 situasjonen. Se vedlagt guide for online deltakelse. Det er også mulig å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Fullstendig innkalling, agenda og vedlegg er vedlagt. Alle relevante dokumenter ligger på www.hydro.com/generalforsamling Investorkontakt Line Haugetraa +47 41406376 Line.haugetraa@hydro.com Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Vedlegg Arsberetning og arsregnskap 2020Guide for digital deltakelseHydros lonnspolitikkInnkalling til ordinaer generalforsamling 2021Innstilling fra Valgkomiteen 2021Moteseddel

Norsk Hydro: Notice of Annual General Meeting 202113.4.2021 16:27:22 CEST | Press release

Notice is given that the Annual General Meeting of Norsk Hydro ASA will be held on Thursday 6 May 2021 at 10:00 (CEST). Please be informed that the Annual General Meeting will be held as a digital meeting with electronic voting due to the Covid-19 situation. Please refer to the attached guide for online participation. It is also possible to vote in advance or attend the meeting by proxy. The full notice, agenda and appendices are attached. All relevant documents can be found on www.hydro.com/generalmeeting Investor contact: Line Haugetraa +47 41406376 Line.haugetraa@hydro.com This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments Financial Statements and Board of Directors report 2020Guideline for online participationHydro remuneration policyNotice of General Meeting 2021Recommendation from the Nomination Committee 2021Voting instructions

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)13.4.2021 16:00:00 CEST | Pressemelding

Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 maj 2021 kl. 10:00. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen med stöd av tillfälliga lagregler beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE Den som önskar att genom poströstning delta i årsstämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken per onsdagen den 5 maj 2021, dels ha anmält sitt deltagande genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning under rubriken POSTRÖSTNING nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 12 maj 2021. För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktie