Den norske kirke

Eit steg nærare ny biskop i Bjørgvin

Del
Dei tolv biskopane og Bjørgvin bispedømeråd har no sagt kven dei ynskjer som ny biskop i Bjørgvin bispedøme. Kyrkjerådet tilset ny biskop på sitt møte i Bergen 9.–10. februar.
Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).
Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).

Arbeidet med å tilsetje ny biskop i Bjørgvin etter Halvor Nordhaug har gått føre seg sidan mai i fjor.

No har dei tolv biskopane i Den norske kyrkja og Bjørgvin bispedømeråd uttalt seg om kven dei meiner bør verte ny biskop.

Slik uttalte biskopane seg

Biskopane gjev kvar si fråsegn med deira vurdering av kven av dei tre kandidatane dei meiner er mest skikka. Fristen for dette var 19. januar. Grunngjevinga er ikkje offentleg – men vil inngå i Kyrkjerådet sitt arbeid med å gjere tilsetjing.

Dette er biskopane si prioritering:

Namn

Ragnhild Jepsen 

5 førstestemmer

6 andrestemmer

1 tredjestemme

Kjersti Gautestad Norheim

5 førstestemmer

2 andrestemmer

5 tredjestemmer

Sunniva Gylver

2 førstestemmer

4 andrestemmer

6 tredjestemmer

Dette meiner bispedømerådet i Bjørgvin

Bjørgvin bispedømeråd hadde møte 12. januar og gjorde si rangering av dei tre kandidatane. Bispedømerådet si prioritering er

  1. Ragnhild Jepsen
  2. Sunniva Gylver
  3. Kjersti Gautestad Norheim

Vegen til ny biskop i Bjørgvin

Prosessen med å tilsetje ny biskop er ein langvarig prosess, frå 96 føreslegne kandidatar i september og seks kandidatar i desember. Etter ei rådgjevande røysting var det tre kandidatar som biskopar og bispedømeråd har uttalt seg om. No skal dei tre verte intervjua av Kyrkjerådet sitt arbeidsutval.

Det er Kyrkjerådet som tilset ny biskop, ut i frå ei heilskapleg vurdering. Den rådgjevande røystinga, bispedømerådet si tilråding, biskopane sine tilrådingar og individuelle intervju med kandidatane dannar til saman grunnlaget for vedtaket til Kyrkjerådet.

Kyrkjerådet tilset ny biskop i Bjørgvin på sitt møte i Bergen, 9.–10. februar 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).
Tre kandidatar til å verte biskop i Bjørgvin: Kjersti Gautestad Norheim (foto Gyrid Cecilie Nygaard), Ragnhild Jepsen (foto privat) og Sunniva Gylver (foto Harald Bø).
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus – Rådhusgata 1–3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

kirken.no