Samferdselsdepartementet

Eit desentralisert Statens vegvesen for framtida

Del

- Statens vegvesen gjennomgår store endringar for å tilpasse seg framtidas arbeidsoppgåver. Dagens regioninndeling vert bytta ut med divisjonar med ansvar for ulike fagfelt. No har vi avgjort kvar hovudkontora for dei nye fagdivisjonane skal ligge. Vi følger Statens vegvesens eige forslag om lokalisering i Arendal, Bergen, Tromsø, Trondheim, Drammen og Moss. Med dette gjennomfører vi ei av dei største utflyttingane av statlege arbeidsplassar frå Oslo på mange år, og sørger med det for at Statens vegvesen er til stades i heile landet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD
Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD

Statens vegvesen har lagt retningslinjene for statlege arbeidsplassar til grunn for arbeidet med lokaliseringa av divisjonskontora.

Den største endringa kjem i Oslo, der talet på tilsette i Vegdirektoratet, øvste nivå i Statens vegvesen, vil reduserast betydeleg. Av dei tilsette i divisjonane er det berre dei som har oppgåver med stadleg binding til Oslo som vert lokalisert i hovudstaden.

Vidare vert det regionale leddet av dei to divisjonane Veg og Transport og samfunn lokalisert der dagens regionvegkontor er plassert: Leikanger, Bodø, Molde, Lillehammer og Arendal. Dette leddet vil sørge for god samhandling mellom lokale og regionale aktørar og styresmakter på ein god måte.

- Vi sørger med dette for at Statens vegvesen framleis er på plass i heile landet. Vi bygger òg vidare på eksisterande fagmiljø. Med ein samferdselssektor i enorm utvikling og eit mål om mest mogleg igjen for pengane, er vi avhengige av at "det nye Statens vegvesen" fortsatt er i stand til å levere god og effektiv vegbygging, seier samferdselsministeren.

Imponert over dei tilsette

Statens vegvesen står i fleire store endringar samstundes. Administrasjonen av fylkesvegane og tilsette skal overførast til fylka. Det er kartlagt at Statens vegvesen har brukt om lag 1850 årsverk på å forvalte fylkesvegane på vegne av fylka. Denne overføringa skal vere på plass innan 1. januar 2020.

Vegvesenet jobbar òg med ny struktur på trafikant- og køyretøyområde, der dei foreslår å redusere talet på trafikkstasjonar. For å kunne oppretthalde eit godt tilbod i heile landet treng regjeringa fleire konkrete forslag for korleis innbyggarane skal få eit best mogleg tilbod. Difor  har samferdselsministeren bede Statens vegvesen om ytterligare vurderingar av avbøtande tiltak der ny struktur gir lengre reiseveg for publikum. I tillegg kjem denne omorganiseringa.

- Endringane har mykje å bety for mange menneskje. Eg er særs imponert over måten dei tilsette og leiinga har takla desse prosessane. Eg trur og håpar alle kjem styrka ut av desse endringane og vil vere stolt av sin arbeidsplass og i åra som kjem, seier Dale. 

Fordeling av kontora

Dei nye divisjonshovudkontora er fordelt slik på dei ulike stadene:

Tromsø – Divisjon Veg
Trondheim – Divisjon Transport og samfunn
Bergen – Divisjon Utbygging
Arendal – Divisjon Trafikant- og køyretøy
Drammen – Divisjon IT
Moss – Divisjon Fellesfunksjoner

Det regionale leddet av dei to divisjonane Veg og Transport og samfunn vert lokalisert der dagens regionvegkontor er plassert: Leikanger, Bodø, Molde, Lillehammer og Arendal. Dette leddet vil sørge for god samhandling mellom lokale og regionale aktørar og styresmakter på ein god måte.

Hele omstillinga skal i utgangspunktet vere gjennomført innan utgangen av 2022.

Bilder

Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD
Samferdselsminister Jon Georg Dale var i Bergen for å fortelje kvar dei nye divisjonane for Statens vegvesen skal plasserast i framtida. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

E39 Lyngdal vest – Ålgård: Statens vegvesens forslag til statlig kommunedelplan skal ut på høring og offentlig ettersyn2.10.2019 14:52:30 CESTPressemelding

- Å bygge ny og trafikksikker E39 mellom Lyngdal og Ålgård er viktig for folk og næringsliv. Beslutningen om å gå videre med Statens vegvesens forslag til statlig kommunedelplan gjør at vi er et skritt lenger i planprosessen. Den nye motorveien vil utvide bo- og arbeidsmarkedene i regionen og styrke konkurransekraften for næringslivet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom