Mattilsynet

Drikkevannet skal være trygt

Del

Tilstrekkelig drikkevann og av trygg kvalitet er viktig for alle samfunnsfunksjoner. Drikkevann utgjør en livsnerve i ethvert samfunn blant annet gjennom vann til drikke og matlaging, personlig hygiene, øvrige sanitære forhold og til brannslukking.

Drikkevann utgjør en livsnerve i ethvert samfunn.
Drikkevann utgjør en livsnerve i ethvert samfunn.

- Mattilsynets oppdrag er å føre tilsyn, samt å ha en dialog med vannverkene slik at de oppfatter regelverket riktig og følger kravene, enten etter eget initiativ eller som følge av våre pålegg, sier Trond Reidar Bukholm, fagrådgiver for drikkevann i Mattilsynets region Stor-Oslo.

Leveringssikkerhet

I 2017 ble regelverket på drikkevannsområdet endret, og det ble bl.a. krav om at vannverkene til enhver tid skulle kunne levere tilstrekkelig drikkevann.

I korthet går dette ut på at dersom ett viktig ledd i vannforsyningen svikter, så skal det være et annet ledd som kan overta oppgaven. Dette kan eksempelvis være gjennom en rørforbindelse til en annen vannforsyning, eller bruk av andre kilder og behandlingsanlegg.

- Vi prioriterer tilsyn med forsyninger som leverer til flere enn 1000 fastboende personer eller abonnenter, forklarer Bukholm.

Ledningsnett

Mattilsynet har også søkelys på kvaliteten på ledningsnettet/distribusjonssystemet for drikkevannet.

Spesielt ser Mattilsynet på om vannverkene har gjort fareanalyse for å avdekke hvilke utfordringer det er ved det enkelte ledningsnett. Det er viktig at vannforsyningene kartlegger status og har en plan for hvordan de jobber videre med å løse utfordringene sine.

- Vi vet det er store utfordringer med gamle rør som lekker, og det er ikke bærekraftig å produsere drikkevann som forsvinner på veien frem til forbruker. På landsbasis lekker rundt 30 % av drikkevannet ut av ledningsnettet før det når forbruker, fortelle Bukholm.

- Det er også en utfordring at vann og kloakkløp går i felles grøft, og har en del felles installasjoner underveis. Gjennom god styring med trykkforhold i ledningene unngås heldigvis større smitteutbrudd, men her er det viktig at man er på vakt, legger han til.

Mattilsynet mottar jevnlig varsler om at det er gitt kokevarsler, gjerne på lokale områder av ledningsnettet. Dette skyldes ofte brudd på ledningsnettet eller at det er påvist bakterier i vannet.

Plansaker og beskyttelse av drikkevannskilder

Mattilsynet er sektormyndighet på drikkevannsområdet. Å gi uttalelser til plansaker er en sentral og viktig del av arbeidet.

Mattilsynet er opptatt av å sørge for at byggeprosjekter og lignende ikke truer drikkevannskildene.

- Vi må få alle aktører med på å beskytte disse kildene slik at fremtidige generasjoner er sikret trygt drikkevann, sier Bukholm. .

Alle vannforsyninger som leverer til mer enn to husstander skal registrere seg hos Mattilsynet. Det er fortsatt et stykke å gå før registeret er tilfredsstillende.

Nye utfordringer

Det kommer stadig nye problemstillinger på drikkevannsområdet. I senere tid er stoffer som mikroplast og fluorholdige stoffer- eksempler på miljøforurensning som får oppmerksomhet i drikkevannssammenheng.

Klimaendringene gir også endringer i drikkevannskildene. Det har blitt mildere vintre, mindre isdekke på sjøen, styrtregn og flom gir mer avrenning av uheldige stoffer til kildene, og vi ser også at tørke utfordrer noen vannkilder.

Dette får følger for vannbehandlingen, og kan også føre til endret kjemikaliebruk og nye behandlingsteknikker ved vannverkene. Vannverkene må ta inn over seg å tilrettelegge for så få skadevirkninger som mulig.

Ingen vannproblemer under koronautbruddet 

Som følge av koronapandemien har vannverkene gjort flere tiltak internt med å ha fysisk skille på jobblagene.

Det er viktig for Mattilsynet at samfunnskritiske funksjoner som dette ikke blir ytterligere utfordret.

- Vår fysiske tilstedeværelse og tilsynshyppighet har blitt redusert så langt i år på grunn av koronautbruddet. Vi har imidlertid hatt fortløpende dialog med flere vannverk. Det er ingen ting som tyder på at viruset overføres via behandlet drikkevann avslutter Bukholm.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Drikkevann utgjør en livsnerve i ethvert samfunn.
Drikkevann utgjør en livsnerve i ethvert samfunn.
Last ned bilde
-  Mattilsynets oppdrag er å føre tilsyn, samt å ha en dialog med vannverkene slik at de oppfatter regelverket riktig og følger kravene, sier Trond Reidar Bukholm, fagrådgiver for drikkevann i Mattilsynets region Stor-Oslo.
- Mattilsynets oppdrag er å føre tilsyn, samt å ha en dialog med vannverkene slik at de oppfatter regelverket riktig og følger kravene, sier Trond Reidar Bukholm, fagrådgiver for drikkevann i Mattilsynets region Stor-Oslo.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom