Mattilsynet

Dispensasjoner fra fiskehelseregelverket under koronautbruddet

Del

Tiltak som settes i verk for å håndtere koronautbruddet kan skape utfordringer oppdrettsnæringen. I enkelte tilfeller kan det bli behov for dispensasjoner fra regelverk for å håndtere disse. Mattilsynet vil behandle dispensasjonssøknader raskt og effektivt ved behov, men forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen.

– Oppdrettsnæringen, fiskehelsetjenesten og myndighetene må under koronautbruddet samarbeide tett for å unngå smittespredning av viruset, opprettholde trygg matproduksjonen og samtidig sikre god fiskehelse- og fiskevelferd, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Mattilsynet har tett kontakt med sjømatorganisasjonene og oppdrettsaktører for å sammen løse situasjonen på best mulig måte.

Må jobbe forebyggende

Endring i markedssituasjonen og redusert tilgang på menneskelige ressurser til å utføre oppgaver, kan gjøre situasjonen mer krevende framover.

Mattilsynet forventer at næringen er tidlig ute og tilpasser beredskapen sin til den uforutsigbare situasjonen. En slik tilpasning vil kunne innebære å starte slakting mens det enda er god margin til maksimal tillatt biomasse (MTB) og planlagt brakkleggingstidspunkt.

– Biosikkerheten må prioriteres. Det er også viktig med god kontroll med lakselus i vårperioden, for å hindre at lus blir en trussel for utvandrende laksesmolt og sjøørret, og for oppdrettsfisken selv, sier Wilmann.

Mattilsynet er forberedt på rask og effektiv saksbehandling, og vil kunne tilpasse frister og virkemidler etter situasjonen for å unngå å fatte vedtak det er umulige å gjennomføre.

– Vi gjør det vi kan, men oppdrettsaktørene må også gjøre sitt for å forebygge at man kommer i en situasjon som truer biosikkerheten. Vi må sørge for at fiskehelse, fiskevelferd, mattrygghet, internasjonale krav og miljø blir ivaretatt på best mulig måte, også nå under koronautbruddet, sier Wilmann.

Nærings- og fiskeridepartementet har opprettet et informasjonsforum der næringsorganisasjonene, kystrederiene, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet deltar. Målet med forumet er å sikre felles forståelse av situasjonen slik at myndighetene kan iverksette koordinerte tiltak som følge av koronasituasjonen.

Næringen må søke dispensasjon

Mattilsynet har utarbeidet retningslinjer for å sikre at saksbehandlingen av dispensasjonene blir enhetlig. Les mer om dette her.

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom