Husbanken

Dette betyr regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 på Husbankens ansvarsområder

Del

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 7. oktober. Her er en oversikt over hva budsjettforslaget betyr for Husbankens ansvarsområder i 2021.

Bostøtte

Regjeringen foreslår å styrke bostøtten på flere områder i 2021, blant annet ved at

  • begge foreldre likestilles ved delt omsorg. Det vil si at begge foreldrene kan ha med barnet/barna i sin bostøttesøknad.
  • årlig boutgiftstak for enslige økes med 3 800 kroner, mens det for øvrige grupper økes med 400 kroner.
  • grense for minsteutbetaling reduseres fra 352 til 50 kr per måned.

Utlån

Regjeringen foreslår en utlånsramme på 20 milliarder kroner i 2021. Startlån og lån til utleieboliger til vanskeligstilte skal prioriteres. Regjeringen foreslår at Husbanken ikke lenger skal gi lån til private barnehager.

Boligpolitiske virkemidler

Tilskudd til utleieboliger
Tilskuddet får en ramme på 162,8 millioner kroner i 2021, hvilket gir rom for tilsagn til om lag 290 boliger. Tilskuddsrammen er redusert med om lag 175 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2020. Reduksjonen skyldes vedvarende lav etterspørsel etter tilskudd. Midlene som frigjøres omdisponeres til bostøtte.

Tilskudd til heis og tilstandsvurdering
Tilskuddet får en ramme på 51,6 millioner i 2021, hvilket tilsvarer en prisjustert videreføring av nivået fra 2020. Det kan brukes til prosjektering og installering av heis samt tilstandsvurdering. Husbanken fordeler midlene mellom de to formålene.

Tilskudd til boligsosiale tiltak
Foreslått tilsagnsramme i 2020 er 11,3 millioner kroner, hvilket tilsvarer en prisjustert videreføring av nivået fra 2020. Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen og formidle kunnskap om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og kan gis til blant annet frivillige aktører, organisasjoner, stiftelser og sosiale entreprenører.

Tilskudd til områdesatsing
Bevilgningen til områdesatsing i storbyer foreslås videreført med vel 20 millioner kroner i tilsagnsramme.

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
Regjeringen foreslår en tilsagnsramme på om lag 1,85 milliarder kroner til om lag 1 000 heldøgns omsorgsplasser i 2021. Halvparten av tilsagnsrammen skal gå til prosjekter som gir en netto tilvekst, hvilket vil si at prosjektene som får tilskudd skal bidra til at det totale antallet omsorgsplasser i kommunen øker. De resterende midlene kan brukes til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser. I 2020 var tilsagnsrammen for investeringstilskuddet på 3,6 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår ingen ny tilsagnsramme til kjøkkentilskudd i 2021.

Tilskudd til studentboliger
Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1 650 studentboliger i 2021, ned fra en ramme som ga rom for 2 200 hybelenheter i 2020. Kostnadsrammer og tilskuddssatser justeres med forventet prisvekst.

Digitalisering
Kommunal- og regionaldepartementet bekrefter i budsjettforslaget at regjeringen legger til rette for at Husbanken kan videreføre moderniseringen av IKT-systemene i 2021. De største aktuelle prosjektene er utvikling av

  • et nytt forvaltnings- og saksbehandlingssystem for lån og tilskudd
  • Kobo – et digitalt system som gjør det lettere å søke, tildele og administrere kommunale boliger. Dette prosjektet skal gjennomføres i et samarbeid mellom staten og kommunesektoren.

Aktuelle lenker

Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Regjeringa prioriterer bustadsosiale tiltak i statsbudsjettet 

Regjeringens samleside om forslaget til statsbudsjett 2021 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom