GlobeNewswire

Delårsrapport januari - mars 2021

Dela


» Intäkterna uppgick till 807 mkr (837).

» Driftöverskottet uppgick till 524 mkr (558).

» Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr (324).

» Resultatet före skatt uppgick till 909 mkr (882) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 796 mkr (656) motsvarande 0,67 kr (0,62) per stamaktie.

» Investeringarna uppgick till 490 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 122 mkr (97). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 406 mkr (593).

» Under kvartalet tillträddes 3 fastigheter för 152 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 31 mars 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 341 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 58 289 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 014 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 742 mkr.

» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 (2,5), belåningsgraden till 50 procent (50) och den justerade soliditeten till 43,9 procent (43,2).

» Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,78 kr.

» Den 25 mars 2021 lämnade Rutger Arnhult Klöverns styrelse och sin befattning som VD. Som tillförordnad VD för Klövern har styrelsen utsett bolagets transaktionschef Peeter Kinnunen.

» Den 29 mars 2021 offentliggjorde Corem Property Group AB (publ) ett offentligt uppköpserbjudande med vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem till aktieägarna i Klövern AB (publ). Budgivaren förväntas offentliggöra en erbjudandehandling omkring den 10 maj 2021. Acceptfristen för erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni 2021. Klöverns styrelse kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

VD:s kommentar
Ett stabilt resultat i en marknad under återhämtning
Liksom föregående år kommer 2021 vara fortsatt präglat av den pågående pandemin och återhämtningen från densamma. Men jag kan konstatera att både de pågående vaccinationerna och det, jämfört med många andra länder, bättre utgångsläget som svensk ekonomi uppvisar bidrar till gott hopp om en successiv normalisering. För Klöverns del har det första kvartalet varit händelserikt på flera sätt. Efter att ha varit verksam som transaktionschef i bolaget i snart ett decennium har jag även med glädje åtagit mig rollen som tillförordnad VD. Under kvartalet har Corem Property Group också offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern.

ETT STABILT RESULTAT
Klövern levererar ett stabilt resultat för det första kvartalet som är helt i linje med våra förväntningar med hänsyn taget till en kall och snörik vinter samt fortsatt lägre parkeringsintäkter än normalt. Vi kan återigen konstatera att fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit stabilitet under pandemin. Förvaltningsresultatet uppgick till 309 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 406 mkr blev resultatet före skatt 909 mkr.

BUD FRÅN COREM
I slutet av mars offentliggjorde Corem ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Processen styrs helt av budgivaren varför budet inte påverkar det löpande arbetet i Klövern. Det är business as usual. Acceptfristen för erbjudandet förväntas avslutas den 8 juni. Klöverns styrelse kommer att offentliggöra sitt uttalande om erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen.

POSITIVA SIGNALER OM EKONOMISKÅTERHÄMTNING
Den snabba nedgången i såväl svensk som global ekonomi under 2020 är historisk. Konsekvenserna visar sig bland annat i ökad arbetslöshet. Successivt utmålas nu dock en alltmer positiv bild av ekonomin i omvärlden. I USA har till exempel omfattande stimulanspaket och den effektiva vaccineringen bidragit till positiva makrosignaler. Den svenska ekonomins motståndskraft förefaller imponerande ur ett europeiskt perspektiv och det finns därför all anledning att se optimistiskt på den fortsatta återhämtningen under 2021. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är mer avvaktande.

NETTOINFLYTTNINGEN ÅTERSPEGLAR ENAVVAKTANDE MARKNAD
Under det första kvartalet uppgick nettoinflyttningen till –16 mkr och nettouthyrningen till –17 mkr. Det första kvartalet brukar kunna präglas av såväl fler avflyttningar som uppsägningar än övriga kvartal och utfallet var väntat givet att uthyrningsklimatet är fortsatt avvaktande på vissa orter. Under kvartalet har vi emellertid även välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Eurofins som förhyr drygt 900 kvm i Uppsala och flera nya hyresgäster i fastigheten Solna Gate i Stockholm som sammanlagt förhyr drygt 1 800 kvm. Under kvartalet har det även tecknats avtal med Matthew Kenney avseende cirka 730 kvm restaurangyta i New York, med Pharmadanmark om cirka 1 000 kvm i Köpenhamn och med Servistore om cirka 1 600 kvm i Nyköping. Klövern befinner sig i en mycket projektintensiv fas vilket förväntas ge en stor positiv effekt på nettouthyrningen under de kommande två åren.

EN FOKUSERAD FASTIGHETSPORTFÖLJ
Vi har utifrån vår strategi en tydlig bild av till vilka tillväxtorter och segment vi vill fokusera Klöverns långsiktiga ägande. Under kvartalet frånträddes 12 fastigheter, huvudsakligen med lokaler för lager/logistik, till Mileway i en transaktion som gjordes till en premie om 21 procent mot bokfört värde. Vi har också tillträtt tre fastigheter vilka kompletterar de befintliga bestånden i Lund och Uppsala samt i det spännande stadsutvecklingsområdet Söderstaden i Stockholm.

Ett relativt litet men strategiskt viktigt tilläggsförvärv som effektiviserar det framtida projektet på Park Avenue i New York planeras att tillträdas under det andra kvartalet.

Fastighetsportföljens värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 58 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 16 procent.

INTENSIV PROJEKTUTVECKLING
Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt och en mycket intressant pipeline. Per den sista mars utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 399 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 538 mkr.

Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader av högsta kvalitet i attraktiva lägen på Manhattan. I New York har uthyrningsmarknaden, liksom i övriga världen, visat på en lägre aktivitet som följd av pandemin och därför kommer det att ta något längre tid att fullfölja uthyrningarna kopplat till dessa projekt. Vad som är glädjande är dock att återhämtningen börjar skönjas. Alla över 16 års ålder är nu berättigade till vaccin i New York och i maj planeras att alla offentligt anställda återgår till sina
arbetsplatser.

I Uppsala Business Park pågår ett spännande arbete med fokus på utveckling av en levande stadsdel och en plats för innovation inom life science. Intresset för området är stort och våra projektplaner under de närmaste åren är omfattande. Redan idag erbjuder Uppsala Business Park unika lokaler med laboratorier och anläggningar för läkemedelstillverkning.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR FINANSIERING
Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. Under kvartalet har vi emitterat gröna obligationer om 2 500 mkr under Klöverns MTN-program. Klövern har idag gröna obligationer uppgående till totalt 6 850 mkr. Inom hållbarhetsområdet kan även nämnas att den över 30 000 kvm stora, fullt uthyrda, fastigheten på Kalvebod Brygge i centrala Köpenhamn som kommer att tillträdas i början av maj nyligen erhållit energiklassificering A.

EKONOMISK ÅTERHÄMTNING i FOKUS
Vi gick in i det andra kvartalet med ett stabilt resultat i ryggen och med fullt fokus på den löpande verksamheten samtidigt som vi följer utvecklingen kopplat till Corems uppköpserbjudande. Jag ser framför mig ett händelserikt år präglat av en successiv normalisering där vi återigen kan mötas fysiskt, inte minst på kontoret, för att skapa nya affärer i ett klimat av ekonomisk återhämtning. Även om både vår och andras verksamheter rullat på bra med många digitala möten kan det fysiska mötet aldrig ersättas fullt ut. Människan är en social varelse och det fysiska mötet behövs för att bygga relationer, utveckla företagskultur och skapa nya affärer.

Peeter Kinnunen, tillförordnad VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf VD, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 07:30 CEST.

Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Novo Nordisk A/S – Share repurchase programme7.5.2021 21:31:30 CEST | Press release

Bagsværd, Denmark, 7May2021 — As part of the up to DKK 18 billion 2021 share repurchase programme, Novo Nordisk A/S has now initiated a new share repurchase programme for an amount of up to DKK 3.3 billion in accordance with Article 5 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 (the "Safe Harbour Rules”). For that purpose, Novo Nordisk A/S has appointed Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB, as lead manager to execute the programme independently and without influence from Novo Nordisk A/S. The purpose of the programme is to reduce the company’s share capital and to meet obligations arising from share-based incentive programmes. Under the agreement, Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB, will repurchase B shares on behalf of Novo Nordisk A/S during the trading period starting 10 May 20

Novo Nordisk A/S purchases B shares worth DKK 2,586 million from Novo Holdings A/S under the 2021 share repurchase programme7.5.2021 21:24:00 CEST | Press release

Bagsværd, Denmark, 7 May2021 — Novo Nordisk A/S has today entered into an agreement to purchase 5,610,000 B shares of DKK 0.20 to a value of DKK 2,586 million from Novo Holdings A/S. This transaction is part of Novo Nordisk A/S’ 2021 share repurchase programme of up to a total of DKK 18 billion to be executed during a 12-month period beginning 3 February 2021. The transaction price is DKK 461.04 per share and has been calculated as the three-day volume weighted average market price from 5 May 2021 to 7 May 2021 in the open window following the announcement of Novo Nordisk A/S’ quarterly financial results. Prior to the sale of B shares, Novo Holdings A/S’ ownership of Novo Nordisk A/S was 28.5% of the share capital and 76.9% of the votes. Following the transaction, Novo Holdings A/S owns 537,436,000 A shares of DKK 0.20 and 116,129,000 B shares of DKK 0.20, corresponding to 28.3% of the capital and 76.8% of the votes in Novo Nordisk A/S. The transaction is in line with the announcement

RomReal: Mandatory notification of insider trade - Chairman and CEO of RomReal Kjetil Gronskag7.5.2021 19:34:48 CEST | Press release

Kjetil Gronskag, Chairman and CEO of RomReal Ltd has today 07 May 2021, purchased 2000 shares of RomReal at NOK 1.74 per share in RomReal Ltd. Following this trade, Kjetil Gronskag controls privately and through holding companies 4,546,127 shares in RomReal Ltd. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

PRFOODS NOTICE OF NOTEHOLDERS’ MEETING7.5.2021 16:58:01 CEST | Press release

AS PRFoods (registry code 11560713, registered address at Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Estonia; “PRFoods”) hereby notifies persons holding the notes (the “Noteholders”) of the Issuer, due on 22 January 2025 and bearing ISIN code EE3300001577 (the “Notes”), issued under the Terms and Conditions of Secured Note Issue of AS PRFoods dated 14 January 2020 (which have been amended on 25 February 2020; the “Terms”), of convening a meeting of Noteholders (the “Meeting”). The Meeting will be held on 24 May 2021 at 12:00 (EET) at Peetri 12 (Kai Kunstikeskus), 10415 Tallinn, Estonia. Registration for the Meeting will be open at the venue of the Meeting from 11:00 to 11:45 (EET). The management of PRFoods requests all Noteholders to consider that due to COVID-19 caused by the coronavirus, it is advised to minimise the extent of physical gatherings and the participation therein. For this purpose, the management of PRFoods advises to consider authorising representatives of the collateral agent to p

AS PRFoods is Planning an Issue of Subordinated Convertible Notes and Tap-Issue of Secured Notes7.5.2021 16:44:03 CEST | Press release

THIS NOTICE IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION, ALLOCATION OR TRANSMISSION, IN PART OR WHOLLY, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, OR ELSEWHERE THE DISCLOSURE OR TRANSMISSION OF THIS INFORMATION IS NOT ALLOWED. AS PRFoods (registry code 11560713, “PRFoods”) announces that due to the continuing pandemic caused by COVID-19 and the extraordinary effects the pandemic and the measures implemented to combat the pandemic have had on the economic environment, including on the economic operations of PRFoods during the pending 2020/2021 financial year (i.e. the financial year 01.07.2020 – 30.06.2021), PRFoods deems necessary to reinforce its capital structure for the purposes of ensuring a smoother and faster recovery from the negative impacts caused by COVID-19 in the upcoming 2021/2022 financial year (i.e. financial year 01.07.2021 – 30.06.2022). In connection with the above, PRFoods hereby informs that, for the

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS7.5.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-05-12BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: ELLEVIO AB: XS1562583937, 2024-02-28 HUSQVARNA AB: SE0013359486, 2024-12-04 HUSQVARNA AB: SE0010869677, 2023-02-14 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676609, 2025-11-13 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0009241524, 2023-10-24 WILLHEM AB: SE0012193985, 2025-02-22 WILLHEM AB: SE0013882966, 2024-04-08 CASTELLUM AB: SE0011062827, 2023-05-17 CASTELLUM AB: SE0012675916, 2025-11-27 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2021-04-12Bid date2021-05-12Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1562583937: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0013359486: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0010869677: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0012676609: 30 mln SEK +/-30 ml

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS7.5.2021 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2021-05-14BondsSWEDEN I/L BOND: 3113. SE0009548704. 2027-12-01 SWEDEN I/L BOND: 3111, SE0007045745, 2032-06-01 Bid date2021-05-14Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3113: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3111: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3113: 500 mln SEK per bid 3111: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-05-18Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-05-07 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be