GlobeNewswire

Delårsrapport januari - juni 2021

Dela


» Intäkterna uppgick till 1 609 mkr (1 649).

» Driftöverskottet uppgick till 1 058 mkr (1 084).

» Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr (617).

» Resultatet före skatt uppgick till 1 850 mkr (1 268) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 1 588 mkr (993) motsvarande 1,34 kr (0,89) per stamaktie.

» Investeringarna uppgick till 1 060 mkr. Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 219 mkr (205). Totalt uppgick värdeförändringar på fastigheter till 1 094 mkr (785).

» 6 fastigheter tillträddes för 2 333 mkr och 13 fastigheter frånträddes för 700 mkr. Den 30 juni 2021 uppgick det verkliga värdet på Klöverns 342 fastigheter, exklusive omsättningsfastigheter, till 61 557 mkr. Därutöver innehas 9 omsättningsfastigheter vilka är bokförda till ett värde av 1 018 mkr och har ett bedömt verkligt värde uppgående till 1 746 mkr.

» Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 (2,5), belåningsgraden till 51 procent (50) och den justerade soliditeten till 42,2 procent (43,2).

» Substansvärdet per stamaktie (NRV) uppgick till 20,99 kr.

» Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) lämnade den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Den 24 juni 2021 kontrollerade Corem 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern och meddelade att man avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. Samma dag beslutade Klöverns styrelse att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och utsåg Eva Landén, som är VD för Corem, till ny VD för Klövern. Vid en extra bolagsstämma i Klövern den 9 juli 2021 valdes en ny styrelse, vilken har samma sammansättning som Corems styrelse. Nasdaq Stockholm har beslutat att sista dag för handel i Klöverns aktier är den 20 juli 2021. Därutöver har Corem förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021.

VD:s kommentar
Ett stabilt resultat och en stundande sammanslagning med Corem
Det första halvåret 2021 har varit fortsatt präglat av pandemin och därtill av hoppet om en successiv återgång till en mer normal tillvaro. Men det har också varit en mycket händelserik period för Klöverns del. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare från Corem Property Group står det nu klart att Klövern och Corem tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag har efter många år i Klöverns styrelse nu tagit steget in i det operativa arbetet i egenskap av VD även i Klövern och ser fram emot en spännande resa när vi nu ska kombinera alla de styrkor och kompetenser som finns i såväl Klövern som Corem och i de båda fastighetsbestånden när två bolag ska bli ett.

ETT STABILT RESULTAT I LINJE MEDFÖRVÄNTNINGARNA
Klöverns resultat för det första halvåret är stabilt och helt i linje med våra förväntningar. Fastighetsportföljens sammansättning och den diversifierade kundbasen har givit bolaget en stabilitet under pandemin som varit trygg att luta sig mot. Förvaltningsresultatet uppgick till 600 mkr och efter positiva värdeförändringar på fastigheter om 1 094 mkr blev resultatet före skatt 1 850 mkr.

SAMMANSLAGNING MED COREM
I slutet på mars lämnade Corem ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern. Corem förklarade erbjudandet ovillkorat i mitten av juni och kontrollerar 95 procent av de utestående aktierna vilket gör Klövern till ett dotterbolag. Corem har påkallat tvångsinlösen av Klöverns resterande aktier och förlängt acceptperioden för erbjudandet till och med den 18 augusti 2021. Klöverns styrelse har mot bakgrund av detta beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm och vid en extra bolagsstämma den 9 juli valdes en helt ny styrelse i Klövern vilken har samma sammansättning som Corems styrelse.

EN MARKNAD UNDER ÅTERHÄMTNING
Efter att i ett drygt år ha levt med en pandemi och dess effekter utmålas nu successivt en alltmer positiv bild av ekonomin i Sverige men också i omvärlden. Omfattande stimulanspaket och pågående massvaccinering runtom i världen bidrar till att vi nu ser alltfler starka makrosignaler, dock med reservation för att nya varianter av viruset som orsakar covid-19 skapar en viss osäkerhet. Korta och långa räntor är fortsatt på historiskt mycket låga nivåer och totalt sett råder gynnsamma förutsättningar för den svenska fastighetsmarknaden. Transaktionsmarknaden har under inledningen av året varit mycket stark med fortsatt fallande avkastningskrav medan hyresmarknaden är fortsatt något avvaktande men med en ökande aktivitet under det andra kvartalet.

NETTOUTHYRNINGEN VISAR PÅ NYA AFFÄRER
Under det andra kvartalet uppgick nettouthyrningen till 4 mkr. Nettouthyrningen visar bilden av de affärer som görs idag och som får resultatpåverkan längre fram. Det är glädjande att se att nettouthyrningen visar på en positiv inflyttning framöver. Vi kan också notera att de som flyttar in betalar högre hyra per kvm än de som flyttar ut, en positiv trend som vi tror kan förstärkas under det andra halvåret när allt fler återgår till att arbeta från sina arbetsplatser.

Under det gångna kvartalet har vi välkomnat en rad nya hyresgäster, bland annat Trafikverket som förhyr drygt 3 100 kvm i Linköping och Smartoptics som förhyr cirka 1 400 kvm i Kista. Under kvartalet har det också tecknats avtal för framtida inflyttning med bland annat Dynamic Code om cirka 3 300 kvm i Linköping och med Praktikertjänst om cirka 2 400 kvm i Nyköping. Vi har många stora pågående och planerade projekt som förväntas ge en stor positiv effekt på hyresintäkter och lönsamhet under de kommande åren.

EN FOKUSERAD FASTIGHETSPORTFÖLJ
Klövern har under flera år arbetat aktivt med att renodla sitt bestånd till de tillväxtorter och segment som man valt att fokusera sitt långsiktiga ägande till. Klövern och Corems fastighetsbestånd korrelerar mycket väl. Under det första halvåret tillträdde Klövern 6 fastigheter och frånträdde 13 fastigheter. Samtliga förvärv kompletterar det befintliga beståndet väl. En av fastigheterna som tillträddes under kvartalet är Kalvebod Brygge 32, en modern kontorsfastighet i centrala Köpenhamn med Kammeradvokaten som största hyresgäst. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om drygt 30 000 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent men från och med november i år kommer fastigheten att vara fullt uthyrd.

Klöverns fastighetsportföljs värde, exklusive omsättningsfastigheter inom Tobin Properties, summerade vid kvartalets utgång till 61,6 miljarder kronor varav utlandsportföljen i Köpenhamn och New York svarade för 19,5 procent.

HÅLLBAR PROJEKTUTVECKLING FÖR FRAMTIDEN
Klöverns projekt- och stadsutvecklingsverksamhet är omfattande med flera stora pågående projekt, av såväl kommersiell som bostadskaraktär, och därtill en mycket intressant pipeline för framtiden. Per den sista juni utgjorde förädlingsfastigheter 16 procent av det totala fastighetsvärdet. Under de senaste fyra kvartalen uppgick investeringarna till totalt 2 420 mkr och därutöver bidrog under samma period Klöverns projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, med värdeökningar på fastigheter om 527 mkr. Klöverns två största pågående nyproduktionsprojekt är två kontorsbyggnader i attraktiva lägen på Manhattan. Båda projekten har projekterats för att uppnå miljöcertifiering LEED Silver men förväntas nu överträffa detta genom att uppnå Gold-klassificering. Detta är bara ett av många glädjande exempel på att Klöverns stora fokus på hållbarhet, i New York såväl som i Sverige och Köpenhamn, ger resultat. I New York har vaccinationerna rullats ut på ett mycket effektivt sätt och folk har börjat återgå till sina arbetsplatser. Detta gör också att vi nu ser en helt annan aktivitet på uthyrningsmarknaden än för bara några månader sedan. I februari tecknades det första hyreskontraktet i New York och häromdagen hade vi nöjet att meddela att vi signat det andra i ordningen, ett 5-årigt hyreskontrakt med Avalanche Studios Group avseende cirka 1 370 kvm kontorsyta. Båda kontrakten avser projektet 1245 Broadway och inflyttning är planerad till det första respektive andra kvartalet 2022.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR FINANSIERING
Vi arbetar löpande med att säkra en långsiktig och hållbar finansiering. I det sammanslagna bolaget skapas därtill ytterligare förutsättningar för en förbättrad kreditprofil och målsättningen är att erhålla en rating motsvarande investment grade.

SAMMANSLAGNINGEN I FOKUS
Vi tar ett stabilt resultat för Klövern under det första halvåret med oss in i den integrationsresa som nu startar tillsammans med Corems medarbetare. Jag ser framför mig en händelserik avslutning på året där vi nu på allvar kan börja arbeta tillsammans i ett av Nordens ledande kommersiella fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner. Jag ser stora möjligheter med att kunna utveckla Corems och Klöverns fastighetsbestånd genom fortsatta förvärv och investeringar. Detta tillsammans med en solid balansräkning är viktiga faktorer för ett fortsatt långsiktigt värdeskapande.

Eva Landén, VD Klövern

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 07:30 CEST.

Denna delårsrapport har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Leading Edge Materials Announces Filing of Preliminary Economic Assessment Report for Woxna Graphite Anode Project26.7.2021 14:30:00 CEST | Press release

Vancouver, July 26, 2021 – Leading Edge Materials Corp. (“Leading Edge Materials” or the “Company”) (TSXV: LEM) (Nasdaq First North: LEMSE) (OTCQB: LEMIF) is pleased to announce that the technical report for its Woxna Graphite project (the “Project”) titled “NI 43-101 Technical Report – Woxna Graphite” with effective date June 9, 2021, has been filed under the Company’s profile on SEDAR today (the “Report” or “PEA”). The Report supports the disclosure in the Company’s news release dated June 9, 2021. All figures in the Report are US dollars unless otherwise specified. The news release on June 9, 2021, presented these highlights of the Report: Main PEA Highlights The PEA indicates the potential viability of a Swedish operation producing battery grade graphite anode material utilizing an existing graphite mine and concentrator with the addition of a value-add processing facility offsite;The proposed process route in the PEA uses a thermal purification process which, combined with access

Cavotec wins key motorised cable reel order for advanced container cranes in Japan26.7.2021 09:00:00 CEST | Press release

Cavotec has won a key order for its innovative motorised cable reel systems for integration onto advanced rail-mounted gantry cranes at the Port of Tokyo – a project that highlights Cavotec’s position as a trusted supplier of mission-critical systems at ports and terminals. “Given the complexity of these high-end cranes and their demanding operational environment, this is an excellent reference for us as we continue to grow in Japan and the wider region,” says Robin Shang, Cavotec Regional Sales Director Ports & Maritime. Cavotec will supply motorised cable reel systems for eight automated rail-mounted gantry (ARMG) cranes at the Wan Hai Tokyo Oi5 terminal, a major global container handling hub. The cable reels will ensure the cranes meet demanding performance requirements due to surging container volumes. Working closely with Chin Pan engineering group, Cavotec is scheduled to complete the delivery of the systems in early 2023. Previously, Chin Pan has fitted two ARMGs cranes successf

Scandinavian Tobacco Group A/S: Transactions in connection with share buy-back programme26.7.2021 08:44:35 CEST | Press release

Company Announcement No. 38/2021 Copenhagen, 26 July 2021 Transactions in connection with share buy-back programme On 10 March 2021, Scandinavian Tobacco Group A/S (“STG”) announced that a share buy-back programme of an aggregated price of up to DKK 600 million was launched with the purpose to adjust the Company’s capital structure and meet obligations relating to the Group’s share-based incentive programme. The buy-back programme is executed in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. The share buy-back programme will end no later than 28 February 2022. The following transactions have been executed from 19 July to 23 July 2021: Number of sharesAverage purchase price, DKKTransaction value, DKKAccumulated, last announcement1,781,412222,947,59319 July 202120,000125.242,504,78020 July 202115,510125.551,947,26

Saniona Receives U.S. FDA Orphan Drug Designation for Tesomet in Hypothalamic Obesity26.7.2021 08:00:00 CEST | Press release

PRESS RELEASE July 26, 2021 Tesomet is the first and only investigational treatment for hypothalamic obesity to receive orphan drug designation Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has granted orphan drug designation to Tesomet for the treatment of hypothalamic obesity (HO). Tesomet is the first and only investigational treatment for HO to receive orphan drug designation. Saniona is preparing to initiate two Phase 2b studiesof Tesomet in the second half of this year, one in HO and the other in Prader-Willi syndrome (PWS), for which Tesomet has already received orphan drug status. “There are currently no FDA-approved medicines for hypothalamic obesity. Despite the devastating weight gain and hunger this rare disease can cause, there has been relatively little drug development specifically for HO. Saniona is proud to be pioneering a regulatory path forward for people li

SERSTECH AB: Half-year report 1 January – 30 June 202126.7.2021 08:00:00 CEST | Press release

Serstech Group Second quarter 2021 Net sales: KSEK 2 765 (308)Profit for the period: KSEK -5 299 (-6 820)Earnings per share: SEK -0.06 (-0.10)Earnings per average number of shares: SEK -0.07 (-0.10) Serstech Group Period 1 January - 30 June 2021 Net sales: KSEK 14 224 (6 321)Profit for the period: KSEK -2 270 (-10 025)Earnings per share: SEK -0.03 (-0.14)Earnings per average number of shares: SEK-0.03 (-0.14) The second quarter brought a slight increase in orders received compared to the previous quarter, but we clearly see remaining effects of the pandemic in most parts of the world. We have not lost any tenders during the quarter, which is encouraging and again suggests that there is an unmet demand in the market. We do expect an increase in sales over the next six months, as the buyers become more active and the important demo sessions can be arranged safely again. Buyers in our industry will not buy an instrument they have not tested themselves and therefore they postpone procureme

Reminder of an Investor Conference Webinar26.7.2021 08:00:00 CEST | Press release

We would like to remind that KN invites shareholders, investors, analysts and other stakeholders to join its investor conference webinar scheduled on the July 29th of 2021 at 9.00 am (EET). The presentation will be held in English. The webinar will be hosted by KN Chief Executive Officer Darius Šilenskis and acting Chief Financial Officer Indrė Kisielienė who will introduce the performance and unaudited financial results of KN for the six months of 2021. How to join the webinar? To join the webinar, please register via following link: https://register.gotowebinar.com/register/6420133473151346701You will be provided with the webinar link and instructions how to join successfully. When joining the webinar for the first time, you will be asked to download the plug-in which will take only few seconds. In case plug-in can't be downloaded, a web browser which enables attending the webinar, opens automatically. The webinar will be recorded and available online for everyone at the company’s we

Van Lanschot Kempen’s partnership with Mercier Vanderlinden finalised26.7.2021 08:00:00 CEST | Press release

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, the Netherlands, 26July2021 Van Lanschot Kempen and Mercier Vanderlinden today announced that they have completed the transaction that sees Van Lanschot Kempen acquire a 70% stake in Mercier Vanderlinden. The regulators have issued declarations of no objection, and Van Lanschot Kempen and Mercier Vanderlinden have thus joined forces in the Belgian wealth management market. Van Lanschot Kempen will increase step-by-step its 70% stake in Mercier Vanderlinden to 100%. Mercier Vanderlinden and Van Lanschot Kempen in Belgium will continue to operate independently and collaborate in a number of areas. The partners are a good fit in terms of client portfolios and networks, product offering and geographical coverage. Between them, they had €9.3 billion in client assets at 30 June 2021. In the past few years, both Van Lanschot Kempen in Belgium and Mercier Vanderlinden have achieved robust client asset growth, and they will continue their role as market challengers o