GlobeNewswire

Delårsrapport för januari – juni 2019

Dela

STOCKHOLM – den 30 augusti 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2019. Den fulla rapporten är tillgänglig på bolagets hemsida.

”Karolinska Developments portfölj har en fortsatt god riskspridning och hög potential. Det negativa utfallet i Modus kliniska studie av sevuparin var ett betydande bakslag, men samtidigt ser vi markanta framsteg i till exempel Aprea, Dilafor och OssDsign. Nu arbetar vi intensivt för att den pågående kvittningsemissionen ska kunna slutföras– en förstärkt finansiell ställning är en nödvändighet för fortsatt engagemang i våra portföljbolag inför kommande och potentiellt värdehöjande milstolpar. Vi räknar till exempel med att redan före årsskiftet 2019/2020 kunna ta del av resultaten från två fas 2-studier av Apreas läkemedelskandidat APR-246. Under 2020 väntar sedan resultaten från Apreas fas 3-studie inom indikationen MDS och fas 2-data för Umecrine Cognitions och Dilafors respektive läkemedelskandidater. I samband med genomförandet av kvittningsemissionen ser vi också fram emot att initiera ett nytt samarbete med Sino Biopharma för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer.”, säger Viktor Drvota, VD, Karolinska Development.


Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Aprea Therapeutics presenterade lovande resultat från studier av APR-246 i kombination med immunonkologiska läkemedel. Resultaten visar att APR-246 kan förbättra effekten av immunonkologiska behandlingar (april 2019). 
 • Aprea Therapeutics meddelade att APR-246 erhållit särläkemedelsstatus och snabbspårsstatus (Fast Track Designation) från FDA för behandling av MDS (april 2019). 
 • Dilafor meddelade en genomförd kapitalanskaffning och planerad start av en ny fas 2b-studie med läkemedelskandidaten tafoxiparin. Studien ska utvärdera tafoxiparins förmåga att mjuka upp livmoderhalsen inför igångsättning av förlossning. Investeringen medför en ökning av Karolinska Developments värde för dess innehav i Dilafor och ger en positiv resultateffekt på SEK 16,8 miljoner i andra kvartalet 2019 (april 2019). 
 • I årsredovisningen för 2018 lämnade styrelsen för Karolinska Development en uppdatering av bolagets finansiella situation och de åtgärder som vidtagits för att stärka bolagets finanser. Årsredovisningen innehåller också en särskild revisorsupplysning avseende antagande om fortsatt drift (april 2019). 
 • OssDsign ansökte om notering på Nasdaq First North och offentliggjorde ett prospekt i samband med en nyemission om 151,3 MSEK (maj 2019). 
 • OssDsigns aktie noterades på Nasdaq First North och nyemissionen i samband därmed övertecknades. Per den 31 mars 2019 uppgick Karolinska Developments ägande i OssDsign till 25 procent och efter genomförd nyemission till cirka 18 procent med full utspädning, inklusive indirekt innehav via KCIF Co-Investment Fund (maj 2019).
 • OssDsign gjorde betydande framsteg i processen för inklusion av OSSDSIGN Cranial PSI i den franska sjukförsäkringen (maj 2019). 
 • Resultaten från portföljbolaget Modus Therapeutics fas 2-studie av sevuparin visade inte någon meningsfull klinisk effekt vid akuta vaso-ocklusiva kriser hos patienter med sicklecellsjukdom. Modus överväger nu alternativa möjligheter för att vidareutveckla sevuparin (maj 2019). 
 • Karolinska Developments styrelse beslutade, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, om en riktad nyemission av B-aktier till innehavarna av det konvertibellån som utfärdades 2015. Sino Biopharmaceutical Limited ("Sino Biopharma") och andra ägare, som tillsammans totalt innehar 84 procent av konvertibellånet, har åtagit sig att på vissa villkor och under vissa förutsättningar delta i emissionen motsvarande sitt konvertibellånsinnehav inklusive upplupen ränta, med reservation för att Sino Biopharmas andel av rösterna i Bolaget inte ska överstiga 49 procent efter den riktade nyemissionen. Karolinska Development och Sino Biopharma meddelade samtidigt att de i samband med genomförandet av kvittningsemissionen avser initiera ett nytt samarbete för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer (maj 2019).
 • Karolinska Development och KCIF Investment Fund KB – ett holdingbolag gemensamt ägt av Europeiska Investeringsfonden och Karolinska Development – avyttrade hela sitt innehav i Pharmanest AB. Totalt inbringar försäljningarna cirka 23 mkr till Karolinska Development (juni 2019).
 • Karolinska Developments årsstämma beslutade bland annat, att godkänna styrelsens beslut, att genomföra en riktad nyemission av B-aktier till innehavare av 2015 års konvertibellån (juni 2019). 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Karolinska Developments CFO Fredrik Järrsten utses till vice VD (juli 2019)
 • Karolinska Development offentliggjorde prospekt avseende en riktad nyemission till bolagets konvertibelinnehavare (juli 2019).
 • Teckningstiden för den riktade nyemissionen till bolagets konvertibelinnehavare förlängdes i fyra steg till och med den 12 september 2019 (juli respektive augusti 2019). 
 • Dilafor har rekryterat den första patienten i en fas 2b-studie av tafoxiparin i gravida kvinnor som planeras för induktion av förlossning (juli 2019).
 • Forendo Pharma meddelade att Sunstone Life Science Ventures går med i det befintliga internationella investerarsyndikatet och har gjort en investering på 5 miljoner euro.  Den nya finansieringen gör det möjligt för Forendo Pharma att fortsätta sitt ledande endometrios-program, FOR-6219, en HSD17B1-enzymhämmare, till nästa fas av kliniska studier efter den framgångsrika avslutningen av sin fas 1a-studie tidigare i år (juli 2019).
 • Aprea Therapeutics tillkännagav utnämningen av Scott Coiante till Senior Vice President och Chief Financial Officer (augusti 2019)
 • Forendo Pharma meddelade start av 1b-studie för sitt ledande endometrios-program, FOR-6219 (augusti 2019).
 • Promimic meddelade att företagets första ortopediska implantat som använder HAnano Surface har blivit godkänt av det amerikanska läkemedelsverket FDA (augusti 2019).

Finansiell sammanfattning

Andra kvartalet

 • Periodens resultat, nettoresultatet, under andra kvartalet uppgick till SEK 7,5 miljoner (SEK           31,3 miljoner under andra kvartalet 2018). Resultatet per aktie var SEK 0,1 (SEK 0,5 under andra kvartalet 2018).
 • Resultatet av Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag uppgick till SEK 21,8 miljoner (SEK 26,0 under andra kvartalet 2018).
 • Portföljens totala verkliga värde uppgick till SEK 995,3 miljoner i slutet av juni 2019, en ökning med SEK 25,3 miljoner från SEK 970,0 miljoner i slutet av föregående kvartal. Portföljens netto verkligt värde uppgick vid samma tidpunkt till SEK 652,0 miljoner, en ökning med SEK 16,0 miljoner från SEK 636,0 miljoner i slutet av föregående kvartal.
 • Intäkterna uppgick till SEK 1,0 miljoner under andra kvartalet 2019 (SEK 0,8 miljoner under andra kvartalet 2018). 
 • Karolinska Developments investeringar i portföljbolag under det andra kvartalet uppgick till SEK 15,5 miljoner. De totala investeringarna i portföljbolagen, tillsammans med andra specialiserade life science-investerare, under andra kvartalet uppgick till SEK 194,5 miljoner.
 • Likvida medel minskade med SEK 25,7 miljoner under andra kvartalet och uppgick till SEK 36,1 miljoner per den 30 juni 2019.
 • Moderbolagets egna kapital uppgick till SEK 284,9 miljoner per den 30 juni 2019.

Bokslutskommunikén för Karolinska Development AB för perioden januari – juni 2019 finns nu tillgänglig som PDF på bolagets hemsida www.karolinskadevelopment.com


För ytterligare information, vänligen kontakta
:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, Finansdirektör och vice VD, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.  

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.


Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Norsk Hydro: Federal Court lifts one of two embargos on Alunorte’s deposit area DRS220.9.2019 23:06:00 CESTPress release

The Federal Court in Belém, Brazil, today, September 20, lifted the embargo on Alunortes new bauxite residue disposal (DRS2) under the civil lawsuit. Alunorte is still subject to an embargo on DRS2 imposed by the same court in a parallel criminal lawsuit, but Alunorte is expecting an extension of the civil decision to the criminal case shortly. Alunorte will continue utilizing the old bauxite residue disposal area (DRS1) until the DRS2 embargo under the criminal case is lifted. The decision to lift the DRS2 embargo in the civil case against Alunorte came after Ministério Público and Alunorte submitted a joint petition to the federal court on August 30, requesting the embargoes to be lifted. “This is an important step towards resuming installation and commissioning activities of the solid residue deposit DRS2. It is a state-of-the-art deposit system, the only sustainable and long-term solution for Alunorte’s operations. Alunorte is the foundation of the aluminium value chain in Para, an

Norsk Hydro: Den føderale domstolen løfter ett av to embargoer på Alunortes deponiområde DRS220.9.2019 23:06:00 CESTPressemelding

Den føderale domstolen i Belém, Brasil, løftet i dag, 20. september, embargoen på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS2) i den sivilrettslige prosessen. Embargoen på DRS2 fra den samme domstolen i straffesaken er fortsatt gjeldende, men det er forventet at avgjørelsen i den sivile saken vil gjøres gjeldende i straffesaken innen kort tid. Alunorte vil fortsette å bruke det gamle avfallsdeponiet for bauksittrester (DRS1) til DRS2-embargoen i straffesaken er løftet. Beslutningen om å løfte DRS2-embargoen i den sivilrettslige saken mot Alunorte kom etter at Alunorte og Ministério Público den 30. august innga en felles anmodning til den føderale domstolen om å løfte DRS2-embargoene. - Dette er et viktig steg mot å gjenoppta installasjons- og igangsettingsaktivitetene ved det DRS2. Dette er et toppmoderne avfallssystem og er den eneste langsiktige og bærekraftige løsningen for Alunorte. Alunorte er fundamentet for aluminiumverdikjeden i delstaten Pará, og jeg setter stor pris på s

Invitation to the special and extraordinary shareholders' meetings20.9.2019 22:53:00 CESTPress release

Mechelen, Belgium; 20 September 2019, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) invites its shareholders to a special and extraordinary shareholders' meeting. On 14 July 2019, Galapagos NV (the "Company" or "Galapagos") announced that it entered into a collaboration with Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, and Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. In view hereof, Galapagos has the honor to invite its shareholders, warrant holders, directors, and statutory auditor to its special and extraordinary shareholders' meetings that will be held on Tuesday 22 October 2019 at 2:00 p.m. (CEST) at the Company's registered office. The items on the agenda of the special and extraordinary general meetings of shareholders include, amongst other things, the appointment of Mr. Daniel O'Day and Dr. Linda Higgins as directors of the Company, the approval of the issuance of two warrants for the benefit of Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, an

Invitation to the special and extraordinary shareholders' meetings20.9.2019 22:01:00 CESTPress release

Mechelen, Belgium; 20 September 2019, 22.01 CET; regulated information – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) invites its shareholders to a special and extraordinary shareholders' meeting. On 14 July 2019, Galapagos NV (the "Company" or "Galapagos") announced that it entered into a collaboration with Gilead Sciences, Inc., Gilead Biopharmaceutics Ireland UC, and Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company. In view hereof, Galapagos has the honor to invite its shareholders, warrant holders, directors, and statutory auditor to its special and extraordinary shareholders' meetings that will be held on Tuesday 22 October 2019 at 2:00 p.m. (CEST) at the Company's registered office. The items on the agenda of the special and extraordinary general meetings of shareholders include, amongst other things, the appointment of Mr. Daniel O'Day and Dr. Linda Higgins as directors of the Company, the approval of the issuance of two warrants for the benefit of Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, an

Notice of third quarter 2019 results and conference call20.9.2019 19:00:00 CESTPress release

Notice of third-quarter 2019 results and conference call Luxembourg, 20 September 2019 – Millicom will announce its third-quarter results for the period ending 30 September 2019, on 23 October 2019 at approximately 22:00 (Stockholm) / 21:00 (London) / 16:00 (Miami) via a press release. The company will host a conference call for the global financial community on 24 October 2019 at 15:00 (Stockholm) / 14:00 (London) / 09:00 (Miami). The conference call will be webcast at www.millicom.com Dial-in information: Please dial in 5-10 minutes before the scheduled start time to register your attendance. Dial-in numbers for the call are as follows: Sweden: +46 (0) 8 5069 2180 Luxembourg: +352 2786 0515 UK: +44 (0) 844 571 8892 US: +1 866 966 1396 The access code is: 9380844 Replay information: A replay of the call will be available for 7 days from 24 October 2019 at: UK: +44 (0) 333 300 9785 US: +1 (917) 677-7532 The access code is: 9380844 -END- For further information, please contact Press: Vi

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade20.9.2019 17:05:00 CESTPress release

DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Oslo, 20 September 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,900,000 own shares at an average price of NOK 14.0326 per share. Following this transaction, DNO holds 50,700,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore l