GlobeNewswire

CellaVision AB: God lönsamhet trots negativ covid-19-effekt

Dela

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-16 kl 08.20

1 april–30 juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 5% till 118,0 MSEK (112,4).
 • Organiskt minskade omsättningen med 15% (+18).
 • EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37).
 • Resultatet före skatt uppgick till 34,4 MSEK (37,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,27).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,1 MSEK (17,3).

1 januari–30 juni 2020  

 • Nettoomsättningen ökade med 17% till 252,5 MSEK (216,3). 
 • Organiskt minskade omsättningen med 8% (+24). 
 • EBITDA uppgick till 77,4 MSEK (79,6). 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37). 
 • Resultatet före skatt uppgick till 59,8 MSEK (72,8). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,99 SEK (2,42). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,5 MSEK (68,4). 

Väsentliga händelser relaterade till covid-19

 • Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på CellaVisions omsättning och resultat under ett antal månader framöver.
 • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skulle utbetalas.
 • I kvartalet genomfördes flera åtgärder på kostnadssidan som resulterat i att en god lönsamhet kunnat upprätthållas trots negativ organisk tillväxt.

”Den fortsatta utvecklingen av den pågående pandemin är svår att förutspå. Just nu är pandemins negativa effekter i Americas vår största utmaning. Vi genomförde tidigt åtgärder på kostnadssidan för att säkra CellaVisions möjligheter att accelerera så snart världsläget normaliseras.”  Zlatko Rihter, vd

VD-kommentar

Försäljningen andra kvartalet 2020 uppgick till 118,0 MSEK (112,4), motsvarande en negativ organisk tillväxt om 15 procent (+18). Inklusive försäljningen av RAL Diagnostics (RAL) produkter uppgick tillväxten till fem procent. Försäljningen varierade kraftigt mellan våra olika regioner. EMEA växte med sju procent exklusive försäljning av RAL:s produkter, inklusive RAL, som har cirka 90 procent av sin försäljning i EMEA, uppgick tillväxten till 89 procent. Americas hade en svag utveckling i spåren av covid-19-pandemin med en negativ tillväxt om 57 procent. Utvecklingen i APAC var den omvända med en tillväxt om 106 procent. Valutapåverkan var negativ med tre procent i kvartalet.

CellaVision reagerade tidigt på covid-19-pandemin och genomförde en rad åtgärder på kostnadssidan som fått stort genomslag i kvartalet. Årsstämman följde styrelsens förslag och fattade beslut att ingen utdelning skulle lämnas för 2019 och säkrade därmed likviditeten i bolaget. Effekten blev tydlig i koncernens totala kassaflöde för kvartalet som ökade till 18,1 MSEK (-23,8).

Vidare har vi prioriterat hårt och riktat om våra insatser och därmed lyckats behålla en god lönsamhet i kvartalet trots negativ organisk tillväxt. EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3) i kvartalet, motsvarande en EBITDA-marginal om 31 procent (37). EBITDA-marginalen är något lägre än tidigare, men givet den rådande situationen är vi nöjda med utfallet och vår förmåga att snabbt ställa om verksamheten för att möta nuvarande utmaningar. De vidtagna åtgärderna gör att vi står väl rustade framgent och snabbt kan accelerera när världsläget normaliseras.

Effekter av covid-19-pandemin

Våra slutkunder i Amerika och EMEA påverkades starkt av de omfattande nedstängningarna under kvartalet och mycket få installationer har genomförts i USA och Frankrike under de senaste tre månaderna. I länder som Kina och Korea, som tidigt drabbades av begränsningar på grund av covid-19-pandemin, har läget förbättrats under kvartalet och de marknaderna är nu på väg mot en mer normaliserad situation.

CellaVision har inte permitterat eller sagt upp någon personal på grund av covid-19-pandemin, men som en del av åtgärderna på kostnadssidan har vi skjutit planerade nyrekryteringar på framtiden.

Marknadsutveckling

Americas påverkades starkt av covid-19-pandemin under årets andra kvartal med en tillväxt som uppgick till negativa 57 procent. Americas är normalt CellaVisions största region, men under årets andra kvartal var Americas regionen med lägst försäljning. Försäljningen uppgick till 28,8 MSEK (66,7). Nedstängningen i regionen har inneburit att installationer av våra system endast kunde genomföras i ytterst begränsad omfattning, vilket även drabbade våra distributionspartners. Fokus för CellaVision har istället legat på att genomföra utbildningar och marknadsbearbetning via digitala kanaler, något som ökat kraftigt. Vi har utvecklat en ny metodik för att nå våra kunder i pandemins spår som vi kommer att ha nytta av i framtiden.

EMEA hade ett kvartal med en tillväxt om sju procent exklusive strukturell effekt från förvärvet av RAL. Inklusive försäljningen av RAL:s reagenser uppgick tillväxten till 89 procent. Trots att möjligheten till installationer varit klart begränsade på grund av covid-19-pandemin var försäljningen av stora system relativt god. I likhet med Nordamerika har vi kommit att bli en standard i stora delar av Västeuropa, innebärande att när ett laboratorium ersätter sina instrument och system ingår CellaVisions lösningar i installationen. Detta innebär att vi kommer att se en normalisering av försäljningen så snart hematologiinstallationer kan återupptas. CellaVision DC-1 har lanserats på de flesta europeiska marknaderna, men begränsningarna orsakade av pandemin har inneburit att många mindre laboratorier varit stängda, vilket fördröjt kommersialiseringsprocessen väsentligt.

APAC hade ett starkt kvartal med en försäljning om 32,6 MSEK (15,8), vilket motsvarar en ökning med 106 procent. Covid-19-situationen i APAC är mer blandad än i övriga regioner. Kina utvecklades väl i kvartalet, i Korea ser vi en mer normaliserad situation, medan andra länder som Japan, Australien och Indien har varit helt nedstängda under delar av andra kvartalet.

RAL/Reagenser

Förvärvet av RAL slutfördes formellt den första oktober 2019 och RAL är sedan dess en integrerad del av CellaVision. Försäljningen av reagens utvecklads väl i kvartalet och bidrog till försäljningstillväxten framförallt i EMEA. Vi fortsätter att lansera reagenser på nya marknader samtidigt som vi fortsätter det viktiga arbetet att optimera de så kallade infärgningsprotokollen. Förvärvet har inneburit att CellaVision nu har ett bredare produktutbud och större marknad. Reagenser blir en integrerad del i kunderbjudandet och kompletterar tidigare kapitalvaror med förbrukningsvaror. Vi arbetar intensivt för att expandera provberedningsprodukter inom hematologi till nya marknader genom CellaVisions omfattande organisation för lokal marknadssupport. På sikt räknar vi också med att förvärvet av RAL ska göra det möjligt för oss att expandera till närliggande analysområden utanför hematologi.

Geografisk expansion

Under kvartalet blev vi operationella i Ryssland. Sammantaget har CellaVision nu 18 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 40 länder. Vi kommer att avvakta med ytterligare etableringar tills covid-19-pandemin har avtagit.

Vidare upprättades ett globalt avtal för CellaVisions instrument för veterinärmarknaden samt ett globalt avtal om reagens med en av våra distributionspartners under kvartalet.

Innovation

CellaVision DC-1 har nu gått in i fullskalig serieproduktion efter en stegvis upprampning av produktionen under 2019. På grund av effekterna av den pågående pandemin har efterfrågan på CellaVision DC-1 begränsats under årets andra kvartal.

Under årets första kvartal skickade vi in vår ansökan till FDA (510k) om marknadsgodkännande i USA för CellaVision DC-1 och förberedelserna inför lanseringen 2021 är i full gång. Även processen för marknadsgodkännande i Kina för CellaVision DC-1, som initierades under årets första kvartal, löper enligt plan.

Den nya mjukvaran för veterinärmarknaden slutfördes och släpptes till marknaden under kvartalet. Med mjukvaran blir det möjligt att köra veterinärapplikationen på CellaVision DC-1 Vet och Sysmex DI-60. En unik funktion för CellaVision DC-1 Vet, som ingår i mjukvaran är möjligheten att även klassificera fågelblod. Funktionen förväntas öppna upp nya affärsmöjligheter. Dessutom kommer mjukvaran innehålla arbetsflödesförbättringar för alla system.

Vår långsiktiga strategi ligger fast

Geografisk expansion och innovation är CellaVisions kärnområden. Vi fortsätter att öka investeringarna inom innovation och geografisk expansion för att säkra vår framtida position inom vårt marknadssegment och upprätthålla en stark tillväxt så snart effekterna av covid-19 avtagit och världen återgått till ett mer normaliserat tillstånd.

I maj meddelade jag styrelsen att jag önskar att lämna CellaVision. Rekryteringsprocessen för att finna min efterträdare är initierad och jag kommer att fortsätta i min nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar senast den 28 november 2020. Att lämna CellaVision var ett svårt beslut på många plan. CellaVision är ett fantastiskt bolag som befinner sig i ett mycket starkt momentum med en stark internationell marknadsorganisation, en successivt utökad utvecklingsorganisation och en erfaren och skicklig ledningsgrupp.

Zlatko Rihter,
Vd och koncernchef

NyckeltalApr-JunJan-JunJan-Dec
(MSEK)20202019202020192019
Nettoomsättning118,0112,4252,5216,3461,8
Bruttoresultat77,987,1170,2164,1336,7
EBITDA36,241,377,479,6146,7
EBITDA-marginal, %3137313732
Resultat före skatt34,437,959,872,8129,2
Periodens kassaflöde18,1-23,812,921,2-67,3
Soliditet, %6074607454

Frågor kring rapporten besvaras av:
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom provberedning samt system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ett viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2019 var omsättningen 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2020, kl. 08:20 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Announcement | MCH Group | Board of Directors and Executive Board16.1.2021 19:00:00 CETPress release

MCH Group: Appointments to the Board of Directors and Executive Board Andrea Zappia proposed as new chairman of the Board of Directors, Marco Gadola foreseen as Vice Chairman Beat Zwahlen appointed as interim CEO and Michael Hüsler as new CFO Bernd Stadlwieser leaving the company by mutual agreement Following completion of the capital increases, the partial renewal of the Board of Directors of MCH Group Ltd., which was approved by the General Meeting on 27 November 2020, took effect on 21 December 2020: James Murdoch, Jeffrey Palker and Eleni Lionaki have taken up their mandates as successors to Karin Lenzlinger Diedenhofen, André Odermatt and Tanja Soland respectively. Today, the Board of Directors announces further intended personnel renewals: The Board of Directors will propose Andrea Zappia and Marco Gadola for election as new members of the Board of Directors at the General Meeting on 28 April 2021. Andrea Zappia will also be proposed for election as Chairman and successor to Ulri

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-18BillsSWEDISH T-BILL: SE0014555991. 2021-06-16 SWEDISH T-BILL: SE0014808747, 2021-09-15 Bid date2021-01-18Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0014555991: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0014808747: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0014555991: 500 mln SEK per bid SE0014808747: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-01-20Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-15 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-01-19BondsFloating-rate Notes(FRN) issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2023 The following issuers are accepted for delivery: Borås Stad Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Huddinge Kommun Lunds Kommun Malmö Stad Norrköpings Kommun Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Sundsvalls Kommun Södertälje Kommun Täby Kommun Uppsala Kommun Västerås Stad Örebro Kommun Östersunds Kommun Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-01-08BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-01-19Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from

CONDITIONS FOR PURCHASES OF CORPORATE BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-20BondsBonds issued in SEK by Swedish non-financial undertakings. The following bonds are eligible for delivery: AKELIUS RESIDENTIAL AB: XS1692931980, 2021-10-04 AKELIUS RESIDENTIAL AB: XS1889043359, 2023-10-03 FASTIGHETS AB BALDER: SE0013359726, 2022-07-01 FASTIGHETS AB BALDER: SE0012675940, 2022-01-28 WILLHEM AB: SE0012193985, 2025-02-22 WILLHEM AB: SE0011088921, 2022-01-11 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676666, 2024-12-06 LUNDBERGFORETAGEN AB: SE0012676609, 2025-11-13 TELE2 AB: XS2187707463, 2025-06-10 TELE2 AB: XS1571151627, 2023-02-24 Delivery of a Bond may not occur if the Counterparty has purchased the Bond from the issuer more recently than one month prior to the date of announcement of the Special terms, that is, the purchase may not have taken place after: 2020-12-20Bid date2021-01-20Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)XS1692931980: 30 mln SEK +/-30 mln SEK XS1889043359: 30 mln SEK +/-30 mln SEK SE0

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-21BondsSTADSHYPOTEK AB: 1590. SE0012676690. 2025-09-03 NORDEA HYPOTEK AB: 5534, SE0012230415, 2024-09-18 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 576, SE0010049841, 2023-12-20 DANSKE HYPOTEK AB: 2312, SE0011116474, 2023-12-20 LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK: 518, SE0011309244, 2025-09-17 SWEDISH COVERED BOND: 146, SE0013381571, 2025-06-11 SWEDBANK HYPOTEK AB: 194, SE0012142206, 2024-09-18 Bid date2021-01-21Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)1590: 1500 mln SEK +/-500 mln SEK 5534: 1300 mln SEK +/-500 mln SEK 576: 900 mln SEK +/-450 mln SEK 2312: 400 mln SEK +/-200 mln SEK 518: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 146: 800 mln SEK +/-400 mln SEK 194: 1300 mln SEK +/-500 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)1590: 1500 mln SEK per bid 5534: 1300 mln SEK per bid 576: 900 mln SEK per bid 2312: 400 mln SEK per bid 518: 800 mln SEK per bid 146: 800 mln SEK per bid 194: 1300 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK GOVERNMENT BONDS15.1.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-01-22BondsSWEDEN I/L BOND: 3112. SE0008014062. 2026-06-01 SWEDEN I/L BOND: 3111, SE0007045745, 2032-06-01 Bid date2021-01-22Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)3112: 500 mln SEK +/-250 mln SEK 3111: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)3112: 500 mln SEK per bid 3111: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNo later than 10.10 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-01-26Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-01-15 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and conditions can be r

Nykredit Bank A/S är nytt emissionsinstitut under Klöverns icke-säkerställda MTN-program15.1.2021 13:30:00 CETPressemelding

Nykredit Bank A/S har genom ett avtal daterat den 14 januari 2021 tillträtt som emissionsinstitut under Klövern AB (publ)s icke-säkerställda MTN-program (”MTN-programmet”) i enlighet med de allmänna villkoren för MTN-programmet ursprungligen daterade den 4 februari 2020 och såsom ändrade den 6 oktober 2020. Övriga emissionsinstitut under MTN-programmet är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ). Mer information om MTN-programmet finns på Klöverns webbplats (www.klovern.se). Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02, jens.andersson@klovern.se Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se. Klövern AB (publ), Bredgränd 4,