Mattilsynet

Beitekrise i deler av Nord-Norge

Del

Mye snø og områder med islagte beiter har ført til en svært krevende beitesituasjon for reindrifta i deler av Nord-Norge. Mattilsynet oppfordrer alle til å være oppmerksomme og ta hensyn til rein som beiter. Meld ifra til lokale reineiere eller Mattilsynet hvis du ser dyr som lider.

Kriseberedskapsutvalget for reindrift i Troms og Finnmark har erklært beitekrise i deler av Indre-Finnmark og deler av Indre-Troms på grunn av svært mye snø og områder med is. I Nordland har kriseberedskapsutvalget erklært beitekrise i indre deler av fylket og i fjellet.

Forholdene gjør at reinen ikke klarer seg med naturlig beite, og gjør i tillegg at reinen trekker mer for å finne mat. Det kan dukke opp rein der det vanligvis ikke bruker å være rein på vinteren. Mattilsynet oppfordrer derfor hundeeiere om å holde hunder i bånd for å ikke forstyrre beitende rein unødig i disse områdene.

- I flere reinbeitedistrikt er det nå en krevende beitesituasjon. Vi opplever at næringa er tidlig ute og har satt i gang tiltak for å ivareta dyrevelferden. De mest aktuelle tiltakene nå er å tilleggsfôre og holde jevnlig tilsyn med flokken for å oppdage svake dyr tidlig, sier Siv June Hansen, avdelingssjef i avdeling Finnmark.

Mattilsynet bistår næringen med råd og veiledning. Har du som reineier spørsmål til Mattilsynet, eller ønske om å snakke med oss, ta kontakt med Mattilsynet.

Kriseberedskapsutvalget for reindrift er etablert for å styrke den reindriftsfaglige og dyrevelferdsmessige kompetanse i arbeidet med beredskap i reindriften. Utvalget består av representanter fra fylkesmannen, reindriften og Mattilsynet.

Publikum bes ta kontakt med lokale reineiere dersom man oppdager dyr som lider, eller Mattilsynet hvis eier ikke er kjent.

Les mer hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Fylkesmannen i Nordland.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom