GlobeNewswire by notified

Bavarian Nordic A/S offentliggør gennemførelse af en rettet emission af 6.373.680 nye ordinære aktier

Del

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I USA, CANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER AUSTRALIEN, UNDTAGET SOM TILLADT I GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

KØBENHAVN, Danmark, 6. december 2021 – Den 6. december 2021 offentliggjorde Bavarian Nordic A/S (“Bavarian Nordic” eller “Selskabet”) sin plan om at rejse ny kapital gennem en accelereret bookbuilding-proces. Udbuddet ("Udbuddet") af nye aktier (de "Nye Aktier") i Bavarian Nordic er nu blevet gennemført med succes. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 40 af 6. december 2021.

Bavarian Nordic har med succes gennemført en rettet emission og privatplacering af 6.373.680 nye aktier til en udbudskurs på DKK 268 pr. aktie, hvilket har resulteret i et bruttoprovenu for Bavarian Nordic på DKK 1.708 millioner.

Udbuddet er ikke registreret i henhold til den amerikanske værdipapirhandelslov (U.S. Securities Act) og er gennemført i overensstemmelse med gældende undtagelser fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i Danmark samt undtagelser fra den amerikanske værdipapirhandelslov og værdipapirhandelslovgivningen i andre relevante jurisdiktioner i en rettet emission og privatplacering og er tegnet af berettigede kvalificerede institutionelle og professionelle investorer i Danmark og i visse andre jurisdiktioner til markedskursen og uden nogen fortegningsrettigheder for Bavarian Nordics eksisterende aktionærer.  

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt i overensstemmelse med selskabsmeddelelse nr. 40 af 6. december 2021.

Da Udbuddet var overtegnet, blev der foretaget en individuel tildeling af de Nye Aktier.

Bavarian Nordic har i forbindelse med Udbuddet accepteret at påtage sig en lock-up forpligtelse i 180 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser). Derudover har generalforsamlingsvalgte medlemmer af Bavarian Nordics bestyrelse og medlemmer af direktionen i forbindelse med Udbuddet aftalt at påtage sig en lock-up forpligtelse i 90 kalenderdage efter afvikling af Udbuddet (med forbehold for visse undtagelser).

KAPITALFORHØJELSE
Forudsat at der sker afregning, vil kapitalforhøjelsen blive registreret ved Erhvervsstyrelsen, hvorefter Bavarian Nordics aktiekapital vil bestå af 70.468.393 aktier à DKK 10 svarende til en registreret aktiekapital på DKK 704.683.930.

De Nye Aktier udgør ca. 9,94 % af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og ca. 9,04 % af Bavarian Nordics registrerede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen.

OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING
De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0061682721. Der er ikke og vil ikke blive ansøgt om optagelse til handel og officiel notering for de Nye Aktier, der er udstedt i den midlertidige ISIN-kode, og den midlertidige ISIN-kode vil kun blive registreret hos VP Securities A/S til brug for tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN-kode hos VP Securities A/S vil blive lagt sammen med den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0015998017, snarest muligt efter at kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S omkring den 10. december 2021.

Optagelsen af de Nye Aktier til handel og officiel notering er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage inden afviklingen af Udbuddet, og at Selskabet i givet fald offentliggør en meddelelse herom.

FORVENTET TIDSPLAN FOR UDBUDDET

DatoBegivenhed
Torsdag den 9. december 2021Afregning og betaling for de Nye Aktier
Torsdag den 9. december 2021Kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen
Fredag den 10. december 2021Aktierne optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S
Mandag den 13. december 2021Den midlertidige ISIN-kode og den permanente ISIN-kode sammenlægges i VP Securities A/S' systemer

DE NYE AKTIER
Beslutningen om at gennemføre et udbud af nye aktier i en rettet emission er truffet i overensstemmelse med pkt. 5a(2) i Bavarian Nordic’s vedtægter, ifølge hvilket bestyrelsen er bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i Bavarian Nordic. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. Der er ikke knyttet nogen særlige rettigheder til nogle aktier, herunder de Nye Aktier. De rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog.

JOINT GLOBAL COORDINATORS OG JOINT BOOKRUNNERS
Citigroup Global Markets Limited og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland er Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i forbindelse med Udbuddet (tilsammen "Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners").

Kromann Reumert og Latham & Watkins LLP fungerer som hhv. danske og amerikanske juridiske rådgivere for Selskabet. Plesner fungerer som dansk juridisk rådgiver for Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners.

Om Bavarian Nordic
Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt som koppevaccine i Europa og Canada. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com.

Kontakt
Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 41 / 2021

VIGTIG MEDDELELSE
Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden. Disse udsagn udgør ikke garantier for fremtidige resultater og er forbundet med visse risici og usikkerheder. Særligt bør denne meddelelse hverken anses for en bekræftelse på udbuddets gennemførelse eller på transaktionens størrelse eller værdi. De faktiske fremtidige resultater og tendenser kan således afgive væsentligt fra forudsigelserne som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse er alene til orientering. Såfremt der er behov for rådgivning, anbefales det at kontakte en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse må ikke udleveres, offentliggøres eller distribueres, hverken helt eller delvist, direkte eller indirekte, i USA (herunder i USA's territorier og besiddelser, i nogen amerikansk delstat eller i District of Colombia ("USA")), Canada, Japan, Sydafrika, Hong Kong eller Australien, undtagen som tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan udlevering, offentliggørelse eller distribution ville være ulovlig.

Denne meddelelse udgør ikke og er ej heller en del af et udbud om eller en opfordring til at købe eller tegne værdipapirer i USA, Canada, Japan, Sydafrika, Hong Kong, Australien eller nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant udbud, køb eller tegning ville være ulovlig (de "Ikke Omfattede Territorier"). Manglende overholdelse heraf kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i USA, Canada, Japan, Sydafrika, Hong Kong, Australien eller i andre stater.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer er ikke - og vil ikke blive - registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act") eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen amerikansk delstat og må ikke udbydes, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, i USA uden registrering, medmindre der er givet dispensation fra - eller transaktionen ikke er omfattet af - registreringskravene i U.S. Securities Act.  De i meddelelsen nævnte værdipapirer udbydes og sælges, med få undtagelser, kun uden for USA. De i forbindelse med udbuddet udbudte værdipapirer er ikke - og vil ikke blive - registreret i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen delstat, provins, territorie, amt eller jurisdiktion i de Ikke Omfattede Territorier. Værdipapirerne må således ikke udbydes, sælges, videresælges, overtages, udnyttes, frafaldes, overdrages, leveres eller distribueres, direkte eller indirekte, i de Ikke Omfattede Territorier eller i nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen - eller kræve registrering af værdipapirerne - i denne jurisdiktion. Der vil ikke ske noget udbud af værdipapirer til offentligheden i USA eller andre steder.

Denne meddelelse er ikke et prospekt og er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud af de heri nævnte værdipapirer i et land, som er medlem af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil være undtaget fra kravene i Forordning (EU) 2017/1129 om prospekter ("Prospektforordningen") om offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med sådanne udbud Oplysningerne i denne meddelelse afgives til og er alene rettet mod personer i EØS-medlemslande, som er kvalificerede investorer (Kvalificerede Investorer) som defineret i Prospektforordningen.

Denne meddelelse og eventuelle efterfølgende fremsatte udbud retter sig alene mod personer i Storbritannien, der (a) både er "kvalificerede investorer" som defineret i den engelske version af EU's Prospektforordning (2017/1129/ EU), som udgør en del af engelsk ret i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018, og enten (i) personer med professionel erfaring i anliggender relateret til investeringer omfattet af artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller (ii) personer med høj nettoformue omfattet af Bekendtgørelsens § 49, stk. 2, eller (b) andre personer, der lovligt kan modtage meddelelsen, idet alle de under (a) og (b) ovenfor nævnte personer herefter samlet benævnes "Relevante Personer"). Den investering eller investeringsaktivitet, som dette dokument vedrører, kan alene foretages af Relevante Personer i Storbritannien.

Personer (i) i en EØS-medlemsstat eller i Storbritannien, som ikke er Kvalificerede Investorer, og (ii) i Storbritannien, som ikke er Relevante Personer, må ikke henholde sig til eller handle i tillid til disse oplysninger, ligesom de investeringsaktiviteter, som oplysningerne vedrører, ikke kan foretages af sådanne personer.

Der afgives ingen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller garantierklæringer vedrørende - og hverken Bavarian Nordic eller Bavarian Nordics tilknyttede virksomheder eller repræsentanter eller Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners påtager sig noget ansvar i relation til - rigtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller af nogen anden skriftlig eller mundtlig oplysning, der afgives til eller offentliggøres over for en interesseret part eller en interesseret parts rådgivere i forbindelse med selskabets Nye Aktier og/eller den heri nævnte private placering, idet ethvert ansvar fraskrives udtrykkeligt.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners og hver af deres tilknyttede virksomheder repræsenterer alene Bavarian Nordic A/S og ingen andre i forbindelse med Udbuddet. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i forbindelse med Udbuddet og er ikke ansvarlige over for andre end Bavarian Nordic A/S for at yde den beskyttelse, som de yder til deres respektive klienter, eller for at yde rådgivning i relation til Udbuddet, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, som der henvises til heri.

Alene med henblik på at opfylde kravene om produktstyring i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med senere ændringer ("MiFID II"), (b) artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593 om supplerende regler til MiFID II, og (c) lokale gennemførelsesbestemmelser (under ét benævnt "MiFID II-produktstyringskravene") og med fraskrivelse af ethvert ansvar, hvad enten det måtte opstå i eller uden for kontrakt eller på anden måde, som en "konstruktør" (som defineret i MiFID II-produktstyringskravene) i øvrigt måtte have i forhold dertil, har aktierne i Bavarian Nordic A/S gennemgået en produktgodkendelsesprocedure, på baggrund af hvilken det er fastslået, at aktierne er: (i) forenelige med en slutmålgruppe af private investorer og investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder og godkendte modparter, hver især som defineret i MiFID II, og (ii) godkendt til distribution via alle distributionskanaler, som er tilladt i henhold til MiFID II ("Målgruppevurderingen"). Uanset Målgruppevurderingen bør Distributører være opmærksomme på: at kursen på aktierne i Bavarian Nordic A/S kan falde, og at investorer kan miste en del af eller hele deres investering, at aktierne i Bavarian Nordic A/S ikke giver nogen garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, og at en investering i aktier i Bavarian Nordic A/S kun egner sig for investorer, som ikke har behov for en garanteret indtjening eller kapitalbeskyttelse, som (alene eller sammen med en relevant finansiel eller anden rådgiver) er i stand til at vurdere fordelene og risiciene ved en sådan investering, og som har tilstrækkelige midler til at kunne bære eventuelle tab som følge af investeringen. Målgruppevurderingen er uden præjudice for kravene til eventuelle kontraktmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige salgsbegrænsninger i forhold til det påtænkte udbud. Det bemærkes endvidere, at Citigroup Global Markets og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, uanset Målgruppevurderingen, alene vil skaffe investorer, der opfylder kriterierne om at være professionelle kunder og godkendte modparter.

For at undgå tvivl præciseres det, at Målgruppevurderingen ikke udgør: (a) en vurdering af egnethed eller hensigtsmæssighed i henhold til MiFID II, eller (b) en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer om at investere i eller købe eller foretage nogen anden handling i forhold til aktierne i Bavarian Nordic A/S. Det påhviler den enkelte distributør at foretage sin egen målgruppevurdering i forhold til aktierne i Bavarian Nordic A/S og træffe beslutning om passende distributionskanaler.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

DNO Receives 10 Awards in Norway's APA Licensing Round18.1.2022 15:54:11 CET | Press release

Oslo, 18 January 2022 – DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, today announced that its wholly-owned subsidiary DNO Norge AS has been awarded participation in 10 exploration licenses, of which three are operatorships, under Norway's Awards in Predefined Areas (APA) 2021 licensing round. Of the 10 new licenses, six are in the North Sea and four in the Norwegian Sea. At yearend 2021, DNO held interests in 73 licenses offshore Norway, of which 17 were operated by the Company. The new awards under the APA 2021 licensing round include: PL 586 B: Neptune Energy Norge AS (operator), Suncor Energy Norge AS, Vår Energi AS, DNO Norge AS (7.5%) PL 923 B: Equinor Energy AS (operator), Petoro AS, Wellesley Petroleum AS, DNO Norge AS (20%) PL 969 B: A/S Norske Shell (operator), Spirit Energy Norway, DNO Norge AS (45%) PL 1007 B: DNO Norge AS (operator, 40%), OMV (Norge) AS, Equinor Energy AS, Spirit Energy Norway AS PL 1145: DNO Norge AS (operator, 60%), Aker BP ASA PL 1146: ConocoPhillips Ska

AGC Biologics Names Regina Choi-Rivera New General Manager of Boulder, Colorado Mammalian Production Facility18.1.2022 15:05:00 CET | Press release

Boulder, Colo., Jan. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGC Biologics, a leading global Biopharmaceutical Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), today announced Regina Choi-Rivera as the new General Manager of the company’s large-scale biopharmaceutical mammalian production facility in Boulder. In this role, she assumes executive oversight and leadership and will manage strategic development and facility operations. “We’re incredibly excited that Ms. Choi-Rivera is joining AGC Biologics as the General Manager at our Boulder facility. She brings tremendous experience in both GMP manufacturing and project management,” said AGC Biologics Executive Vice President of U.S. Operations, J.D. Mowery. “Her breadth of knowledge and proven leadership give me great confidence that she is the right leader for our team, as well as our customers.” Ms. Choi-Rivera brings more than 25 years of experience in the biotech industry to this role and joins AGC Biologics after working for Samsun

Solidium’s CEO to change18.1.2022 14:01:05 CET | Press release

Solidium’s CEO, Antti Mäkinen, will leave his position as the CEO of Solidium on 31st May 2022. Mäkinen, 60, has acted as CEO of the company since year 2017. “The past five years have been rewarding and I have had the opportunity to work with an excellent team and great portfolio companies. Solidium has an established position and a strong track in growing shareholder value”, says Mäkinen. Antti Mäkinen has acted as a Board Member and Chairman of the Shareholders’ Nomination Committee in many of Solidium’s portfolio companies. He is still nominated this Spring in the Annual General Meetings i.a. as the Chairman of the Board in Stora Enso and a Member of the Board in Metso Outotec. The Chairman of the Board of Solidium, Harri Sailas, would like to thank Mäkinen for his work both in charge of Solidium and as Solidium’s representative in the portfolio companies. “In Antti Mäkinen’s steering, Solidiums position has stabilized and the company has been more active both as an owner and in mak

Solidiums verkställande direktör avgår18.1.2022 14:01:05 CET | Pressemelding

Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen lämnar sin post som VD den 31 maj 2022. Mäkinen, 60, har verkat i företagets ledning från och med år 2017. ”De senaste fem åren har varit givande och jag har fått arbeta med ett utmärkt team och fina portföljbolag. Solidium har en stabil position och bevisad förmåga att öka innehavens ägarvärde”, säger Mäkinen. Antti Mäkinen har verkat i flera av Solidiums portföljbolag som styrelsemedlem och som ordförande i aktieägarnas nomineringskommitté. Han är fortfarande nominerad i vårens bolagsstämmor bland annat som styrelseordförande i Stora Enso och styrelsemedlem i Metso Outotec. Solidiums styrelseordförande Harri Sailas tackar Mäkinen för arbetet både inom Solidiums ledning och som representant i Solidiums portföljbolag. ”Under ledning av Antti Mäkinen har Solidiums position etablerat sig och företaget har aktiverat sig både som ägare och vid att göra nya placeringar. Hans agerande har väckt uppskattning i alla företagets intressegrupper”, sä

RESULT OF RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS18.1.2022 11:30:00 CET | Press release

AuctionAuction resultsAuction date2022-01-18Maturity2024Tendered volume, SEK mln750 +/- 750Offered volume, SEK mln1593Volume bought, SEK mln1500Number of bids19Number of accepted bids19 QuarterQuarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4Offered volume, SEK mln720205600Volume bought, SEK mln627205600Number of bids4310Number of accepted bids4310Average DM-0.166-0.139-0.129-Lowest accepted DM-0.179-0.160-0.129-Highest DM-0.129-0.139-0.129-Accepted at lowest DM0.814100.00100.00- QuarterQuarter 1Quarter 2Quarter 3Quarter 4Offered volume, SEK mln4081001000Volume bought, SEK mln4081001000Number of bids7310Number of accepted bids7310Average DM-0.133-0.129-0.140-Lowest accepted DM-0.160-0.129-0.140-Highest DM-0.120-0.129-0.140-Accepted at lowest DM100.00100.00100.00-

Aspo subsidiary ESL Shipping continues fleet renewal in accordance with its strategy by selling the barge Espa18.1.2022 11:15:00 CET | Press release

Aspo Plc Press Release January 18, 2022, at 12.15 p.m. Aspo subsidiary ESL Shipping continues fleetrenewal in accordance with its strategy by selling the barge Espa Aspo’s ESL Shipping continues fleet renewal by selling its smallest, 9000 dwt towable barge Espa to Raduga Shipping and Trading OÜ. The transaction was concluded and Espa subsequently delivered to her new owner today 18th of January. A sales gain of approximately 1.4 million euros will be recorded in the profit of ESL Shipping’s first quarter. Espa was built in 1987 as the last vessel of the Vuosaari shipyard in Helsinki. She was designed and equipped for efficient transportation and lightering of energy coal cargoes to powerplants in Helsinki. In recent years she was mainly used for cement industry transport demand. She also spent one summer as a floating beach volley field in Helsinki. Peculiarities in Finnish shipping policy led to increasing cost of barge towing tugboats, as tugboat crew could not receive state support