Avinor

Avinor 1. kvartal 2022: Fortsetter effektivisering for å sikre langsiktig finansiell stilling og legge til rette for fremtidige endringer i flytrafikken

Del

Målt i antall passasjerer var flytrafikken over Avinors lufthavner tre ganger så høy i første kvartal 2022 sammenliknet med første kvartal 2021. Antall flybevegelser økte i samme periode med 46 prosent.

Målt i antall passasjerer var flytrafikken over Avinors lufthavner tre ganger så høy i første kvartal 2022 sammenliknet med første kvartal 2021. Antall flybevegelser økte i samme periode med 46 prosent.
Målt i antall passasjerer var flytrafikken over Avinors lufthavner tre ganger så høy i første kvartal 2022 sammenliknet med første kvartal 2021. Antall flybevegelser økte i samme periode med 46 prosent.

Til tross for en positiv trafikkutvikling, ligger passasjervolumet i første kvartal i nivå 60 prosent av normal aktivitet før pandemien. På grunn av omikron var det svake tall for trafikkvolum og kommersielle inntekter i januar og februar, mens det var en god innhenting i mars. Krigsutbruddet i Ukraina 24. februar 2022 har påvirket trafikkvolumet for overflyvninger i norsk luftrom negativt. Stengt luftrom i Ukraina og sanksjoner mellom USA/EU og Russland medfører endrede ruteføringer.

-Koronapandemien har hatt en stor negativ effekt på hele luftfartsbransjen. Hovedfokuset i Avinor har vært å sikre kontinuitet og løpende drift gjennom denne tiden. Arbeidet med effektivisering av driften videreføres for å sikre konsernets finansielle stilling på lengre sikt, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem 12. mai 2022. Regjeringen foreslår at Avinors bidrag til utbygging av ny lufthavn i Bodø reduseres med 390 mill. kr, samt at Avinor og staten deler risikoen for kostnadsoverskridelser mellom seg. Videre er det tatt høyde for at det kan gis tilskudd til Avinor på 250 mill. kr i andre kvartal 2022 i den utstrekning det er nødvendig for å sikre konsernets egenkapital. På bakgrunn av signalene i revidert nasjonalbudsjett vil Avinors konsernstyre gjøre en fornyet vurdering av investeringsbeslutning for ny lufthavn i Bodø. 

Økning i driftsinntekter for lufthavndrift og flysikringsvirksomhet

Avinors driftsinntekter i første kvartal 2022 utgjorde 1.760 mill. kr, en reduksjon på 5,2 prosent sammenliknet med første kvartal 2021. Sett bort fra statlig driftstilskudd i første kvartal 2021, økte driftsinntektene med 953 mill. kr (118 prosent).

Innenfor lufthavndriften var det en økning i antall passasjerer på 198 prosent i første kvartal 2022 sammenliknet med første kvartal 2021. Driftsinntektene for lufthavndriften endte på 1.436 mill. kr, en økning på 136 prosent (827 mill. kr) i forhold til første kvartal 2021.

Trafikkvolumet for flysikringsvirksomheten økte med 82 prosent (målt i antall service units - tjenesteenheter), mens antall flybevegelser på lufthavnene økte med 46 prosent sammenliknet med første kvartal 2021. Driftsinntektene for flysikringstjenesten økte med 49 prosent til 467 mill. kr i første kvartal 2022 sammenliknet med tilsvarende periode i 2021.

I første kvartal 2021 mottok Avinor 1.050 mill. kr i skattepliktig driftsstøtte fra staten. Det er ikke mottatt driftsstøtte i første kvartal 2022.

Samlede driftskostnader i første kvartal 2022 utgjorde i 1.653 mill. kr sammenliknet med 1.466 mill. kr i første kvartal i 2021, det vil si en økning på 12,7 prosent. Kostnadsutviklingen må ses i sammenheng med et vesentlig større trafikkvolum både innenfor lufthavndriften og flysikringstjenesten sammenliknet med tilsvarende periode i 2021.

Trafikkøkning på 198,1 prosent sammenlignet med første kvartal 2021

I løpet av første kvartal 2022 reiste 7,4 mill. passasjerer over Avinors lufthavner. Dette er en økning på 198,1 prosent sammenliknet med første kvartal 2021.

Innenrikstrafikken i første kvartal 2022 økte med 137 prosent i forhold til første kvartal 2022, mens utenrikstrafikken økte med 855,1 prosent. Offshore helikoptertrafikk hadde en nedgang på 1,2 prosent.

I de siste 12 måneder ble det i Avinors nettverk av lufthavner registrert en gjennomsnittlig punktlighet på 86 prosent og en gjennomsnittlig regularitet på 99 prosent. De interne målene for punktlighet og regularitet er henholdsvis 88 og 98 prosent.

Fortsatt i utfordrende finansiell situasjon

Avinor er fortsatt i en utfordrende finansiell situasjon med et resultat etter skatt på minus 434 mill. kr i første kvartal og en egenkapitalandel på 26,3 prosent. Egenkapital beregnet etter vedtektenes paragraf 5 utgjorde 37,2 prosent. Konsernets kontantstrøm før endringer i gjeld var minus 847 mill. kr i første kvartal.

Oppskalering av driften til å møte økt trafikkvolum blir nøye avveid mot økte driftskostnader. I tillegg blir prosjektporteføljen kontinuerlig vurdert og prioritert. En ekstraordinær høy prisstigning for bygg og anleggsprosjekter representerer en økt risiko i Avinors prosjektportefølje.

Legger til rette for utvikling og forventede endringer i flytrafikken

-Mobilitet og effektiv lufttransport er sentralt for samfunnsutviklingen og avgjørende i utviklingen av norsk reise- og næringsliv. Avinors samfunnsoppdrag innebærer at konsernet skal legge til rette for videre utvikling og forventede endringer i flytrafikken. Vi er bevisste de utfordringene Avinor og luftfarten står overfor når vekst og klimagassutslipp skal forenes i bærekraftig verdiskaping. Samtidig er vi avhengige av innovasjon og teknologiforbedringer for å forene målene om utslippskutt og forventet trafikkvekst, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Målt i antall passasjerer var flytrafikken over Avinors lufthavner tre ganger så høy i første kvartal 2022 sammenliknet med første kvartal 2021. Antall flybevegelser økte i samme periode med 46 prosent.
Målt i antall passasjerer var flytrafikken over Avinors lufthavner tre ganger så høy i første kvartal 2022 sammenliknet med første kvartal 2021. Antall flybevegelser økte i samme periode med 46 prosent.
Last ned bilde

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom