GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för H1 2020

Dela

Viktiga händelser:

  • Den totala guldproduktionen under H1 2020 uppgick till 521 kg (16 750 oz), jämfört med 255 kg (8 189 oz) under H1 2019, en ökning med 105% eller 266 kg (8 561 oz). Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 227 kg (7 308 oz) under H1 2019 till 521 kg (16 750 oz) under H1 2020 eller med 129%;
  • Guldförsäljning under H1 2020 uppgick till 537 kg (17 249 oz), jämfört med 238 kg (7 640 oz) under H1 2019, en ökning med 299 kg (9 609 oz) eller 125%;
  • Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 196 kt med en snitthalt om 2,87 g/t (guld i malmen totalt - 561 kg);
  • CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (92.9%);
  • Lakning på hög avbröts i slutet av december 2019;
  • Volymen för den brutna malmen uppgick till 151 kt (20% lägre än under samma period föregående år). Arbetsvolymen för avrymningen uppgick till 429 km3 under H1 2020 (17% lägre än under H1 2019);
  • Snitthalten i malm som producerades under H1 2020 var 2,46 g/t, jämfört med 2,59 g/t under H1 2019, en minskning med 5%;
  • Guldproduktion vid Solcocon förväntas starta i juli med en planerad produktionsvolym på 30-40 kg under 2020.

Production
ProduktionsenhetH1 2020H1 2019Avvikelse
kgozkgozkgoz%
Malmbaserad
Tardan (lakning)227  7 308  (227)  (7 308)  n/a
Tardan (CIL)521  16 750  521  16 750  n/a
Alluvial
Solcocon27  881  (27)  (881)  -100%
Total guldproduktion521  16750  255  8189  266  8561  105%

Tardan

enhetH1 2020H1 2019Avvikelse
Brytning
Gråbergsproduktion000 m3429  515  (86)  -17%
Bruten malm000 tonnes151  189  (38)  -20%
Guld i malmenkg372  489  (117)  -24%
Snitthaltg/t2,46  2,59  (0,13)  -5%
Höglakning
Malm staplade000 tonnes173  (173)  n/a
Haltg/t0,00  2,23  (2,23)  n/a
Guld i malmen och gruvavfall
staplade
kg385  (385)  n/a
Guldproduktion HLkg227  (227)  n/a
CIL
Malmbehandling000 tonnes196  196  n/a
Haltg/t2,87  0,00  2,87  n/a
Guld i malmbeandlingenkg561  561  n/a
Guldproduktion CILkg521  521  n/a
Total guldproduktionkg521  227  294  129%
Lager per den 30 juni
Malm000 tonnes64  21  42  200%
Haltg/t1,95  5,13  (3,18)  -62%

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.seeller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 8:20 den 8 juli 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Kommuninvest Bonds, 2020-08-18 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2022-06-012206SE00092694180.25 %500 +/- 2502023-11-132311SE00109482401.00 %500+/- 2502025-05-12 2505 SE0011414010 1.00 % 500+/- 250 2026-11-12 2611 SE0012569572 1.00 % 500+/- 250 Maximum volume 2 000 million in total Settlement date 2020-08-20 Bids have to be entered by 11.00 on AUG 18, 2020 Highest permitted bid volume: 500 SEK million in issue 2206, 2311, 2505, and 2611. Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 11.15 (CEST) ON AUG 18, 2020 For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURES SEK GOVERNMENT BONDS14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Government Bonds, 2020-08-21 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2028-05-121060SE00094963670.75 %1000 +/- 2502031-05-121062 SE00139353190.125 1000 +/- 250 Settlement date 2020-08-25 Bids have to be entered by 10.00 on AUG 21, 2020 Highest permitted bid volume: 1000 SEK million in issue SGB 1060 and 1000 SEK million in issue SGB 1062 Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.10 (CEST)ON AUG 21, 2020. For more information, please contact: Trading desk at the Riksbank + 46 8 696 6970 General and special terms and conditions can be retrieved at http://www.riksbank.se

SEK CREDIT OPERATION ANNOUNCEMENT14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

SEK CREDIT OPERATION ANNOUNCEMENT 2020-08-18 Transaction type:SEK CreditTender date:2020-08-18Time for submission of bids:11.00-11.30 (CEST)Payment date:2020-08-18 (at 3 pm)Maturity date:2020-11-16Duration:13 weeks. For credit in consequence of the auction on 18 August 2020, the maturity is however 12 weeks and 6 daysOffered volume:UnlimitedLowest accepted bid volumeSEK 50 millionMaximum number of bids from each participant: 1RateRepo rate Transaction type:SEK CreditTender date:2020-08-18Time for submission of bids:11.00-11.30 (CEST)Payment date:2020-08-18 (at 3 pm)Maturity date:2021-02-15Duration:26 weeks. For credit in consequence of the auction on 18 August 2020, the maturity is however 25 weeks and 6 days. Offered volume:UnlimitedLowest accepted bid volumeSEK 50 millionMaximum number of bids from each participant: 1RateRepo rate All monetary counterparties are invited to submit volume bids to the Riksbank, tel + 46 8 6966970 by 11.30 am on August 18, 2020. Confirmation of bids to e

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURES SEK COVERED BONDS14.8.2020 16:20:00 CESTPress release

Sveriges Riksbank Bid procedure details Covered Bonds, 2020-08-20 Maturity dateLoanISIN codeCouponVolume, SEK million2025-09-175535 SE00133584131.00 %1,000 +/- 5002024-12-18579 SE00121936211.00 %1,000 +/- 500 2024-12-031589SE00116433861.50 %1,000 +/- 5002025-06-18195SE00135460661.00 %1,000 +/- 5002024-12-182412SE00126218521.00 %400 +/- 2502025-09-17518SE00113092441.25 %400 +/- 2502025-06-11146SE00133815711.00 %400 +/- 250 Settlement date 2020-08-24 Bids have to be entered by 10.00 on AUG 20 2020 Highest permitted bid volume: 1,000 SEK million in issue 5535 1,000 SEK million in issue 579 1,000 SEK million in issue 1589 1,000 SEK million in issue 195 400 SEK million in issue 2412 400 SEK million in issue 518 400 SEK million in issue 146 Maximum volume 5 billion SEK in total Lowest permitted bid volume: 50 SEK million Bids only through counterparties approved by the Riksbank RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED NO LATER THAN 10.15 (CEST) ON AUG 20, 2020. For more information, please conta

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)14.8.2020 14:00:00 CESTPressemelding

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors 14 augusti 2020 kl. 15.00 (EEST) NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD) Viktiga händelser januari–juni 2020 Vi fokuserade på att minimera effekterna av covid-19-pandemin och utforma en ny strategi. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde vi goda framsteg genom att sälja fyra nya NBS-system, tre i USA och ett i EU och installera fem nya NBT®-system på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression. Halvåret 1/1–30/6 2020 var det bästa någonsin för bolaget, med avseende på omsättningen, rörelseresultatet och räkenskapsperiodens resultat. Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro), rörelseresultatet var -1,8 miljoner euro (H1 2019: -3,4 mn euro) och räkenskapsperiodens resultat var -1,2 miljoner euro (H1 2019: -3,7 mn euro). Under första halvåret ökade omsättningen för NBS (med 47 %) till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,2 mn euro) och för NBT (med 18 %)

NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY – 30 JUNE 2020 (UNAUDITED)14.8.2020 14:00:00 CESTPress release

Company announcement, Inside Information, Helsinki, 14 August 2020 at 15:00 (EEST) NEXSTIM PLC HALF-YEARLY REPORT 1 JANUARY – 30 JUNE 2020 (UNAUDITED Highlights, January – June 2020 Focused on minimizing the effect of COVID-19 pandemic as well as updating company strategy. Considering the difficult business environment, good progress with four new NBS systems sold, three in the US one in the EU and a total of five new NBT® systems installed to clinics in the US and Europe, across multiple sites, for the treatment of Major Depressive Disorder (MDD) January 1 – June 30, 2020 was historically the Company’s best first half to date when measured by net sales, operating result and result for the period. The total net sales in the first half was EUR 1.6 million (2019 H1: EUR 1.2 million), operating result EUR -1.8 million (2019 H1: -3.4 million) and result for the period EUR -1.2 million (2019 H1: EUR -3.7 million) NBS net sales grew by 47% in H1 to EUR 0.9 million (2019 H1: EUR 0.6 million)