GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 12 månader 2020

Dela

Produktion och gruvverksamheten vid Tardan

Den totala guldproduktionen under 12 månader 2020 var 953 kg (30 629 oz), en ökning med 50% jämfört med 635 kg (20 407 oz) under 12 månader 2019.

Pravoberezhniy-fyndigheten var Bolagets främsta källa för malm under 2020. Jordavrymningen uppgick totalt till 902 km3. Mängden bruten malm uppgick till 387 kt med en genomsnittlig guldhalt på 2,42 g/t (den totala mängden guld i malmen var 937 kg). Under 2021 fortsätter Bolaget gruvdriften vid Pravoberezhniy-fyndigheten.

För att säkra tillgången på malm under åren 2022 0ch 2023 från malmzonerna #3 och #26 vid Tardan-fyndigheten kommer Bolaget också att utföra jordavrymningsarbeten på dessa malmzoner under 2021.

Produktion vid Solcocon

Under 2020 producerade Bolaget 12 kg (386 oz) alluvialt guld jämfört med 54 kg (1 730 oz) under det föregående perioden. Detta berodde på den sena starten av alluvial produktion (augusti 2020 mot maj 2019) på grund av utbrottet av covid-19-pandemin. Denna produktion är 100 % outsourcad.

Uppföljning av CIL-projekt

Efter start i november 2019 den nybyggda CIL-anläggningen uppnådde en kontinuerlig bearbetningskapacitet (50 ton per arbetstimme) och projicerade guldåtervinning (>90%) som har fortsatt att åstadkomma under hela 2020.  

Lakning på hög avbröts i slutet av december 2019. Som ett resultat av detta krossade Bolaget ingen malm eller producerade något guld från lakningen under 2020.


Produktion

Produktionsenhet12m 202012m 2019Avvikelse
kgozkgozkgoz%
Malmbaserad
Tardan (lakning)--52516 867  (525)(16 867)  (100%)
Tardan (CIL)95330 629110  3 540  84327 089766%
Alluvial
Solcocon12  386  54  1 730  (42)  (1 344)  (77%)
Total goldproduktion9653101468922137  276887740%

Tardan

enhet12m 202012m 2019Avvikelse
Brytning
Gråbergsproduktion000 m3902  982  (80)  (8%)
Bruten malm000 tonnes387  473  (86)  (18%)
Snithaltg/t2,42  2,42 
Höglakning
Malm staplade000 tonnes-334  (334)(100%)
Haltg/t-2,08  (2,08)(100%)
Guld i malmen stapladekg-694  (694)(100%)
Guldproduktion HLkg-525  (525)(100%)
CIL
Malmbehandling000 tonnes394  38  356937%
Haltg/t2,66  3,94  (1,28)(32%)
Guld i malmbehandlingenkg1 045  151  894592%
Guldproduktion CILkg953  110  843766%
Total guldproduktionkg95363531850%
Lager per den 31 december
Malm000 tonnes101108  (7)(6%)
Haltg/t2,032,90  (0,87)(30%)

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.seeller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:30 den 18 januari 2021.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Savaria (Sweden) completes the Offer to the shareholders in Handicare and extends the acceptance period4.3.2021 23:00:00 CETPress release

THIS PRESS RELEASE IS NOT AN OFFER, WHETHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND OR THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH OFFER PURSUANT TO LEGISLATION AND REGULATIONS IN SUCH RELEVANT JURISDICTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. SHAREHOLDERS NOT RESIDENT IN SWEDEN WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER (AS DEFINED BELOW) MUST MAKE INQUIRIES CONCERNING APPLICABLE LEGISLATION AND POSSIBLE TAX CONSEQUENCES. SHAREHOLDERS SHOULD REFER TO THE OFFER RESTRICTIONS INCLUDED IN THE SECTION TITLED “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE AND IN THE OFFER DOCUMENT PUBLISHED ON SAVARIA (SWEDEN)’S WEBSITE (WWW.NORDIC-OFFER.COM). STOCKHOLM, Sweden, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- On 27 January 2021, Savaria (Sweden) AB1 (“Savaria (Sweden)”), a company wholly owned by Savaria Corporation2 (“Savaria”), announced a recommended cash offer to the shareholders of Handicare Group AB (“Handicare”) to tender

Savaria (Sweden) fullföljer Erbjudandet till aktieägarna i Handicare och förlänger acceptperioden4.3.2021 23:00:00 CETPressemelding

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH AV DEN ERBJUDANDEHANDLING SOM HAR PUBLICERATS PÅ SAVARIA (SWEDEN):S HEMSIDA (WWW.NORDIC-OFFER.COM). STOCKHOLM, Sverige, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 27 januari 2021 offentliggjorde Savaria (Sweden) AB1 (“Savaria (Sweden)”), ett bolag helägt av Savaria Corporation2 (“Savaria”), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Handicare Gr

MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE - OPTIONS4.3.2021 22:51:21 CETPress release

Reference is made to the announcement on 22 May 2018, in which Hexagon Composites ASA (the "Company") announced the grant of 1,200,000 share options to employees under its employee share option program, each at a strike price of NOK 20.85 per share. Following the distribution of 15% of the shares in Hexagon Purus AS as dividend in kind on 14 December 2020, the strike price has been adjusted by NOK 4.095 to "make whole" the 2018 options holders. The adjusted strike price is NOK 16.755 per share. Of the 1,200,000 options, 800,000 options were granted to senior executives and managers listed as primary insiders. The options may be exercised in part or in full within three weeks following the official announcement of the financial results for the fourth quarter of 2020, first quarter of 2021 and second quarter of 2021. The Company has offered to settle the economic value of the options by delivery of shares held in treasury. The table below shows the movements of the primary insider accoun

2020 Full-Year Results: Major advances in NASH and significantly extended cash runway through successful IPO in the United States4.3.2021 22:00:00 CETPress release

► Publication of positive topline results from the NATIVE Phase IIb clinical trial evaluating lanifibranor in NASH and decision to move into pivotal Phase III development ► Breakthrough Therapy Designation granted to lanifibranor in NASH by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) ► Finalization of Phase III clinical trial design with lanifibranor in NASH following end-of-phase II meeting with the FDA and receipt of Scientific Advice letter from the European Medicines Agency (EMA) ► Expansion into the United States with appointment of Dr. Michael Cooreman, M.D., as Chief Medical Officer and opening of U.S. subsidiary ► Announcement of timeline for Phase III clinical trial evaluating lanifibranor in NASH ► Confirmation by the FDA that the toxicology package regarding lanifibranor is complete and acceptable to support the filing of a New Drug Application (NDA) for the treatment of NASH and improvement of liver fibrosis ► Completion of World Health Organization’s (WHO) International No

Nokia has filed its Annual Report on Form 20-F for 2020 and published its Nokia in 2020 Annual Report4.3.2021 22:00:00 CETPress release

Nokia has filed its Annual Report on Form 20-F for 2020 and published its Nokia in 2020 Annual Report Nokia Corporation Stock Exchange Release March 4, 2021 at 23:00 EET Nokia has filed its Annual Report on Form 20-F for 2020 with the U.S. Securities and Exchange Commission and published its Nokia in 2020 Annual Report. Espoo, Finland – Nokia has today filed its Annual Report on Form 20-F for 2020 with the U.S. Securities and Exchange Commission. Additionally, Nokia has published its Nokia in 2020 Annual Report, which includes audited financial statements, the annual review by the Board of Directors, Nokia’s corporate governance statement and the Remuneration Report for the governing bodies for 2020. The Annual Report on Form 20-F and Nokia in 2020 Annual Report will be available in PDF format at www.nokia.com/about-us/investors/reports-filings, along with Nokia’s past quarterly and annual financial reports. Shareholders may request a hard copy of the reports free of charge through Nok

Appellate Court Hands Momentous Victory to TriMax Over Wickfire4.3.2021 21:35:30 CETPress release

The Fifth Circuit Court of Appeals issued a decisive ruling that TriMax Media committed no legal violations against Wickfire, L.L.C., while recognizing a jury’s finding that Wickfire intentionally interfered with TriMax’s business. DALLAS, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- After seven years of litigation, TriMax has triumphed over Wickfire. On February 26, 2021, an Appellate Court issued a paramount ruling that Wickfire lacked any evidence to support its claims against TriMax. The decision was made in the United States Court of Appeals for the Fifth Circuit, Case Number 17-3043040. The Appellate Court’s ruling reversed all monetary damages previously awarded to Wickfire. The lawsuit, originally before the Western District of Texas, Case No. 14-CV-34, centered around Google AdWords Auctions, an online-auction platform where companies like TriMax and Wickfire compete for advertising space. Wickfire asserted innumerable claims against TriMax, but as to each one, Wickfire ultimately faile

Informa Markets Drives Economic Recovery with Safe and Successful Return to the Show Floor4.3.2021 20:52:58 CETPress release

Informa Markets makes a customer-driven return to live events, driving economic recovery, connection and innovation through a collaborative and foundational approach to safety ORLANDO, Fla., March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- As industries and economies around the world look for opportunities to rebuild business in the wake of the COVID-19 pandemic, Informa Markets, a global organizer who creates platforms for a wide range of industries to trade, connect and grow, launched MAGIC Pop-Up Orlando from February 9-11 at the Orange County Convention Center. The ‘Pop-Up’, a smaller scale regional version of their keystone fashion event which typically takes place twice-yearly in Las Vegas, Nevada was a comprehensive ‘one-stop-shop’ opportunity for various segments of the fashion industry, one of the many industries hit hard by the pandemic’s devastating economic impact, to discover new brands, safely network with like-minded retailers, and generate much-needed revenue. Informa Markets Fashion