Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Åtte av ti opplever barnevernet som en hjelper

Del

Den nye rapporten «Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak» viser at åtte av ti familier som får hjelp fra barnevernet sier de er fornøyd med tiltakene de får og med samarbeidet med barnevernet. Rapporten viser også at familiens situasjon bedres i løpet av tiden barnevernet er i kontakt med familien. Samtidig er det behov for mer treffsikkerhet i videre tiltaksutvikling.

Barnevernets hjelpetiltak skaper trygghet

Hvert år får over 20 000 barn og unge hjelpetiltak hjemme. Tiltakene er de viktigste verktøyene barnevernet har for å sikre barn og ungdom en trygg oppvekst. De fleste mottar veiledningstiltak, med mål om å styrke barnas utvikling gjennom å styrke foreldreferdighetene.

Rapportens kvalitative studie understøtter tidligere forskning om at mange som er i kontakt med barnevernet er fornøyde hjelpen de får. Totalt sett viser resultatene også at barnevernet får til et godt samarbeid med barn og foreldre.

- Vi får et viktig innblikk i det kommunale barnevernets arbeid og hverdag gjennom rapporten. De fleste barn som får hjelp fra barnevernet mottar hjelpetiltak og rapporten viser at de er fornøyd. Dette er en viktig korreksjon til bildet som er dannet av barnevernet den siste tiden og som ofte er knyttet til enkeltsaker. Det skaper viktig debatt, men bør alene ikke danne grunnlag for generalisering. Rapporten viser at det kommunale barnevernet lykkes i å gi mange barn og familier nyttig hjelp, blant annet gjennom å skape trygghet, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Mye bra, men rom for utvikling

Den nye kunnskapen blir sentral for å styrke kvaliteten i barnevernets hjelpetiltak ytterligere. Rapporten «Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak» peker på forbedringspunkter knyttet til mer involvering av barn og ungdom, mer systematisk og helhetlig tilnærming og større grad av treffsikkerhet mot enkelte grupper.

- De nye funnene er av stor betydning for hvordan vi kan arbeide med forbedring, praksisutvikling og tiltaksutvikling sammen med det kommunale barnevernet. Det gir oss kunnskap om betydningen av involvering, og gir oss grunnlag for hvordan vi kan arbeide enda bedre for å oppnå god medvirkning for de det gjelder, sier Trommald.

Fra støtte til veiledning

Rapporten viser at det har skjedd en dreining fra at familier og barn mottar støttetiltak, til at flest mottar veiledningstiltak, en del i kombinasjon med støttetiltak. Veiledningstiltak er endringsrettede tiltak som skal understøtte foreldreoppgaven, mens støttetiltak gjerne er rettet mot barnet for å styrke omsorgsmiljøet, som for eksempel besøkshjem eller støttekontakt.

- Barna og familienes behov er sammensatte, og barnevernets målgruppe er bred. Mange familier lever med komplekse utfordringer. Derfor er det sentralt med en helhetlig tilnærming til familiene i samarbeid med andre aktører. Støtte og veiledning til foreldre om foreldreoppgaven er viktig. Dette kan skape trygghet for foreldrene, og et felles fokus og ansvar for at barns behov ivaretas, sier Trommald.

Rapporten er det første store norske forskningsprosjektet som undersøker barnevernets hjelpetiltak. Prosjektet er et samarbeid mellom RKBU Vest/ Uni Research Helse og Nova/HIOA på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Forskningen er gjennomført med både kvalitative og kvantitative metoder, inkludert en kunnskapssammenstilling om de ulike hjelpetiltakene.

Fakta om rapporten

 • «Forskningskunnskap om barnevernets hjelpetiltak» omhandler hjelpetiltak i hjemmet for barn og unge mellom 0 og 17 år.
 • Prosjektets overordnede mål er å øke kunnskapen om målgrupper, formål, tiltak og utbytte av de mest brukte hjelpetiltakene i barnevernet.
 • Prosjektet er gjennomført i perioden oktober 2012 - juni 2015 som et samarbeid mellom RKBU Vest/ Uni Research Helse og Nova/HIOA på oppdrag fra Budir.
 • 24. september presenteres rapportens funn.

Hovedfunn fra rapporten

 • Forskningsprosjektet inneholder kvalitativ forskning som utfyller registerdataene.
 • Den kvalitative delen viser at åtte av ti av foreldrene er fornøyd med tiltakene de mottar og med samarbeidet med barnevernet, og at barn og ungdoms situasjon bedres gjennom tiden barnevernet er i kontakt med familien.
 • Ungdom sier at de er fornøyd med tiltakene de mottar og sier selv at de er nyttige, men at samarbeidet kan oppleves ustabilt pga utskiftning av saksbehandlere.
 • Oppfatningen av samarbeidet samsvarer i stor grad mellom foreldre, barn og ungdom og saksbehandlere og er i hovedsak positivt.
 • Foreldre og saksbehandlere har felles oppfatning av hvorfor barnevernet er inne med hjelpetiltak.
 • Det er en dreining fra at familier og barn mottar tradisjonelle støttetiltak til at flest mottar veiledningstiltak som er endringsrettede tiltak som skal understøtte foreldreoppgaven.
  • 47 prosent mottar kun veiledningstiltak
  • 39 prosent mottar veiledningstiltak i kombinasjon med støttetiltak
  • 14 prosent mottar kun støttetiltak
 • Rapporten peker på utfordringer i barnevernets arbeid og viktigheten av treffsikkerhet i det videre arbeidet med å styrke kvaliteten i barnevernet. Det ligger spesielt forbedringspotensial i å:
  • sikre mer helhetlig og systematisk tilnærming i arbeidet med familiene
  • øke tilgang til egnede tiltak
  • øke graden av medvirkning og involvering av barn og ungdom
  • utvikle nye hjelpetiltak rette mot foreldreveiledning, basert på kunnskapsbaserte elementer
  • styrke arbeidet med nettverksmobilisering og bruk av familieråd
  • utvikle hjelpetiltak for minoritetsfamilier
  • styrke sammenhenger mellom årsak til tiltak og formål med tiltak

Tall og statistikk om barnevernets hjelpetiltak

Nøkkelord

Kontakter

Anne Charlotte Fischer, kommunikasjonsrådgiver, 466 15 062.
Mail: anne.charlotte.fischer@bufdir.no

Dokumenter

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne- og familiedepartementet , og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom