GlobeNewswire

Åpner for historisk satsing på grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge

Del

Oslo, 18. februar 2021: Yara, Statkraft og Aker Horizons inngår en intensjonsavtale om partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge med Herøya som første prosjekt. Prosjektet kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie, og samtidig bidra til å utvikle ny industri, fremskynde grønn omstilling, skape nye arbeidsplasser og et konkurransefortrinn for Norge i den raskt voksende hydrogenøkonomien.

De tre selskapene vil avholde en felles virtuell pressekonferanse på norsk 10:00 i dag. Følg lenken under for å delta, inkludert mulighet til å stille skriftlige spørsmål:

https://www.yara.com/news-and-media/green-ammonia-project-press-conference/

Målet er å både fjerne et av de største CO2-utslippene nasjonalt fra ammoniakkproduksjon på Herøya og produsere utslippsfritt drivstoff til skipsfarten, karbonfri gjødsel til landbruket og bidra til å fjerne CO2 i andre energi-intensive næringer.

- Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Jeg er glad for at Aker og Statkraft er med og ser de store mulighetene i dette prosjektet, hvor vårt felles mål er å etablere Europas første storskala produksjon av grønn ammoniakk. Det vil være et stort utviklingsprosjekt for norsk industri, og et viktig klimaløft for Norge og Europa, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. 

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes
Avtalen mellom Yara, Statkraft og Aker Horizons innebærer et samarbeid om å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn. Prosjektet vil kunne realiseres i løpet av en 5-7 års periode, gitt at kraft er tilgjengelig på Herøya og at myndighetene støtter prosjektet. I tillegg planlegger de tre selskapene å utforske potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i Nord-Norge som en fremtidig samarbeidsmulighet.

De tre selskapene tar med seg viktig spisskompetanse inn i samarbeidet:

- Yara er verdensledende innen ammoniakk i dag. Vi har fabrikkene, kunnskapen og en global infrastruktur for lagring, distribusjon og markedsføring. Med Statkraft og Aker Horizons med på laget får vi nå tilført viktig kompetanse knyttet til fornybar strøm, gjennomføringskraft, kraftmarked og norsk industriutvikling, noe som gir oss en enestående sjanse til å realisere prosjektet, sier Holsether.

- Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og produksjon av fornybart hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med våre strategiske ambisjoner. Norges rike fornybare energiressurser er et av våre viktigste konkurransefortrinn. Dette prosjektet legger til rette for ny industriutvikling, samtidig som det kan gi Norges viktige maritime næring et nytt konkurransefortrinn, nemlig tilgang på en effektiv og utslippsfri energikilde i stor skala, sier konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen. 

- Samarbeidet markerer startskuddet for et mulig norsk industrieventyr hvor Norge kan ha en sentral rolle i å nå internasjonale klimamål. Overgang til fornybar energi på Herøya kan bli et fyrtårnprosjekt som kan bidra til omstillingen av norsk leverandørindustri for å skape fremtidens arbeidsplasser. Aker har vært en pådriver for kunnskapsbasert industriutvikling i 180 år og vil tilføre samarbeidet bred erfaring innenfor systemintegrasjon, teknologi og gjennomføringskraft for å bygge og drifte prosjektet mest mulig effektivt, sier konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen.

Viktig klimatiltak
Herøya-prosjektet kan gi Norge et viktig løft i hydrogenutviklingen og potensialet er stort. En omlegging vil fjerne 800 000 tonn årlige utslipp av klimagasser, og redusere Norges samlede utslipp tilsvarende mer enn 300 000 fossile personbiler. Dette vil dermed kunne gi et viktig bidrag til at Norge når klimamålene knyttet til Paris-avtalen.

Potensialet innen skipsfart er stort, både nasjonalt og internasjonalt. Skipsfart står for 2% av de globale utslippene av klimagasser, hvorav langdistanse skipsfart står for om lag 80%. Hvis all dagens langdistanse skipsfart konverteres til ammoniakk vil det tilsvare om lag 5-600 millioner tonn ammoniakk per år, noe som er 3-4 ganger dagens globale ammoniakkproduksjon. Norsk skipsfart har som ambisjon å redusere utslipp fra innenriksfart med 50% innen 2030. Skal Norge klare dette er det behov for grønn hydrogenproduksjon.

Utviklingen av en ny leverandørindustri
Samarbeidet på Herøya kan bli blant de største hydrogenprosjektene på global basis. Prosjektet vil kunne tilføre norsk leverandørindustri unik kompetanse som kan danne grunnlag for en ny norsk eksportindustri.

- Hydrogenprosjektet på Herøya vil kunne ha store ringvirkninger for utviklingen av hele verdikjeden innen hydrogen i Norge i tillegg til for andre leverandørbedrifter, på lik linje med det Ekofiskfeltet var for norsk olje- og gassindustri på 1970-tallet. Herøya-prosjektet vil også være en bærebjelke i Aker Horizons satsing på hydrogen gjennom det nye selskapet Aker Clean Hydrogen, som vil dra nytte av bred industri- og teknologikompetanse på tvers av Aker-selskaper, sier Eriksen.

Elektrifisering av hydrogenanlegget på Herøya vil gi en unik mulighet for kompetansetilførsel til leverandørindustrien som videre kan komme norsk prosessindustri til gode ved at kunnskapen kan benyttes i elektrifisering av ytterligere prosessanlegg og fabrikker i andre deler av Norge.

Nødvendig med gode rammebetingelser
Foreløpig er det mer kostbart å produsere grønt hydrogen basert på fornybar elektrisitet ved elektrolyse enn det er å bruke naturgass som energikilde. 

- Storskala produksjon vil bidra til å redusere kostnadene ved å fremstille hydrogen. For at hydrogenet skal kunne eksporteres eller brukes i for eksempel langdistanse skipsfart eller gjødselproduksjon er det nødvendig at det omdannes til ammoniakk. En ombygging av Yaras eksisterende ammoniakkfabrikk er både raskere og rimeligere enn å bygge et nytt anlegg, men det vil også være nødvendig med gode rammebetingelser og støtte fra myndighetene for å realisere dette innovative prosjektet, sier Holsether. 

- Norge vil ha store muligheter dersom vi lykkes med grønt hydrogen. Et tett samarbeid mellom industri, fornybarnæringene og myndighetene vil kunne gi store klimagevinster og økt verdiskaping i flere av våre viktigste eksportnæringer i årene som kommer, sier Rynning-Tønnesen. 

- Norsk prosessindustri og hjørnestensbedrifter i norske lokalsamfunn er avhengig av å omstilles for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Prosjektet på Herøya kan være et utgangspunkt for ytterligere elektrifisering av norsk industri og realisering av hydrogen som energibærer, og dermed danne grunnlag for en ny eksportnæring med unik kompetanse som etterspørres i Europa og andre globale markeder, sier Eriksen.

Attraktiv infrastruktur på Herøya
Herøya er godt tilrettelagt for storskala produksjon og eksport, noe som gjør at Norge kan raskt ta del i hydrogenøkonomien. I utgangspunktet er det veldig kapitalkrevende å bygge en ny ammoniakkfabrikk og tilhørende infrastruktur. Ved å benytte Yaras eksisterende ammoniakkanlegg og tilhørende infrastruktur på Herøya, verdsatt til 450 millioner US dollar, reduseres det totale kapitalbehovet for prosjektet betydelig i forhold til en alternativ beliggenhet med nybygg.

Avtalen innebærer at hvert selskap dekker en tredjedel av prosjektkostnadene.

Fakta om ammoniakk
Ammoniakk er et kjemisk produkt bestående av hydrogen og nitrogen. Ammoniakk i væskeform (kjølt ned til -33 Celsius) har 1.5x høyere energitetthet enn flytende hydrogen (kjølt ned til -253 Celsius). Dette innebærer at ammoniakk krever mindre nedkjøling og er enklere å lagre og transportere enn hydrogen. Sikkerhet knyttet til ammoniakk kan håndteres gjennom riktig skipsdesign og operasjonelle prosedyrer. Dette er bevist ved om lag 20 millioner tonn ammoniakk som fraktes rundt i verden i dag, hvor Yara har en ledende rolle målt både i volum og kompetanse.

Grønn ammoniakk kan bidra til dekarbonisering av flere industrier:

  • På global basis står skipsfart for rundt 2% av verdens CO2 utslipp. Grønn ammoniakk er ansett som det beste karbonfrie drivstoffalternativet til langdistanse shipping, som står for ~80% av utslippene til skipsfart på global basis.
  • Produksjon av gjødsel står for ca 1% av de globale klimautslippene. Grønn ammoniakk er en forutsetning for å kunne produsere karbonfri mineralgjødsel.

Ammoniakkfabrikken på Herøya
Ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn har en årlig produksjonskapasitet på rundt 500.000 tonn ammoniakk. Dette er Norges eneste eksisterende ammoniakkfabrikk.
Ved å installere en elektrolysør på ~450 MW vil fabrikken kunne produsere om lag 400.000 tonn grønn ammoniakk i året, som tilsvarer det historiske produksjonsnivået til fabrikken.

Om Yara
Yara bringer kunnskap om hvordan verdens befolkning kan mettes og kloden beskyttes. Bak vår visjon om en verden uten sult ligger en strategi som fremmer klimavennlige og ressurseffektive løsninger for landbruk og matvareindustri over hele verden.

Vår ambisjon er å være fremtidens leverandør av plantenæring. Vi har forpliktet oss til å skape verdi for kunder, aksjonærer, og samfunnet rundt oss i arbeidet med å skape en mer bærekraftig matverdikjede, For å nå dette målet, har vi satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre landbruk og matproduksjon mer bærekraftig.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har etablert en unik posisjon som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 16.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist evne til å skape avkastning på en ansvarlig og pålitelig måte over tid. I 2020 hadde Yara en omsetning på 11.7 milliarder USD

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4500 ansatte i 17 land.

Om Aker Horizons
Aker Horizons ble etablert av Aker ASA i 2020 aktiv eier innenfor fornybar energi og grønn teknologi. Selskapet har en ambisjon om bygge en langsiktig plattform for grønn verdiskaping hvor Aker Horizons’ porteføljeselskaper drar nytte av Aker og Aker-eide selskapers industrielle kompetanse, teknologi- og softwareekspertise og erfaring med prosjektgjennomføring. Aker Horizons har i dag en portefølje bestående av fremtidsrettede globale selskaper innenfor vindkraft, solenergi, vannkraft, karbonfangst- og lagring og hydrogen.


Kontaktpersoner:

Aker Horizons
Mediekontakt 
Ivar Simensen
Mobil 464 02 317
Epost: ivar.simensen@akerhorizons.com

Prosjektkontakt 
Knut Nyborg
Mobil 916 74 291
Epost: knut.nyborg@akercleanhydrogen.com

Statkraft
Mediekontakt 
Geir Fuglseth 
Mobil 913 70 572 
Epost: geir.fuglseth@statkraft.com

Prosjektkontakt 
Bjørn Holsen 
Mobil: 415 53 715 
Epost: bjorn.holsen@statkraft.com

Yara
Mediekontakt 
Kristin Nordal 
Mobil 900 15 550 
Epost: kristin.nordal@yara.com

Prosjektkontakt 
Thor Giæver
Mobil: 480 75 356
Epost: thor.giaver@yara.com

Vedlegg


Om GlobeNewswire

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg saker fra GlobeNewswire

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GlobeNewswire

Better Collective – Share buyback program completed5.3.2021 19:30:00 CETPress release

Regulatory Release 4/2021 On March 4, 2021 Better Collective A/S initiated a share buyback program for up to EUR 100,000, to be executed during the period from March 4, 2021 to March 31, 2021. The following transactions have been executed under the program on March 5, 2021 Date Number of sharesAverage weighted purchase price (SEK per share)Amount (SEK)05/03/20213,532197.2223696,598.16Accumulated under the program following above purchase:3,532197.2223696,598.16 Better Collective A/S holds 3,773 treasury shares corresponding to 0,01 % of the outstanding share capital of the company. The share buyback program is hereby completed. Contacts Investor Relations: Christina Bastius Thomsen +45 2363 8844 e-mail: investor@bettercollective.com This information is such information as Better Collective A/S is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above on March 5, 2021 at 7.3

TGS Share Repurchase5.3.2021 17:51:25 CETPress release

Oslo, Norway (5 March 2021) – On period from 2 March 2021 to 4 March 2021, TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) purchased 41,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 141.2252 per share. Following the purchase, TGS holds 195,000 own shares, representing 0.166% of the total outstanding shares. The shares were purchased in connection with the share repurchase announced on 11 February 2021. Overview of transactionsDateAggregated daily volume (number of shares)Weighted average share price per day (NOK)Total daily transaction value (NOK)2-Mar-2120,000140.90672,818,1343-Mar-2120,000141.57002,831,4004-Mar-211,000140.7000140,700Previously disclosed buy-backs under the program (accumulated)79,000138.327910,927,901Accumulated under the buy-back program120,000139.317816,718,135The issuer's holding of own shares:Following the completion of the above transactions, TGS owns a total of 195,000 own shares, corresponding to 0.166% of TGS' share capital.Appendix:An overview

Bavarian Nordic to Host Full Year 2020 Results Conference Call5.3.2021 17:30:00 CETPress release

COPENHAGEN, Denmark – March 5, 2021 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY) will announce its 2020 annual report on Friday, March 12, 2021. The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CET (8:00 am EST) on the same day to present the full-year results followed by a Q&A session. A live and replay version of the call and relevant slides will be available at http://bit.ly/3rkKNed. To join the Q&A session dial one of the following numbers and state the participant code 5589045: Denmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated vaccines company focused on the development, manufacture and commercialization of life-saving vaccines. We are a global leader in smallpox vaccines and have been a long-term supplier to the U.S. Strategic National Stockpile of a non-replicating smallpox vaccine, which has been approved by the FDA under the trade name JYNNEOS®, also for the protection

Bavarian Nordic afholder telefonkonference i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabet for 20205.3.2021 17:30:00 CETpressemeddelelse

KØBENHAVN, 5. marts 2021 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør årsregnskab for 2020 på fredag den 12. marts 2021. Samme dag afholder selskabets ledelse en telefonkonference kl. 14:00 dansk tid med henblik på at præsentere årsregnskabet og besvare eventuelle spørgsmål. Det er muligt at høre en live eller arkiveret webcast af telefonkonferencen samt downloade den tilhørende præsentation på http://bit.ly/3rkKNed. For at stille spørgsmål på telefonkonferencen, benyt venligst et af følgende telefonnumre og oplys deltagerkoden 5589045: Danmark: +45 32 72 80 42, UK: +44 (0) 844 571 8892, USA: +1 631-510-7495. Om Bavarian Nordic Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til det amerikanske strategiske nationale beredskabslager af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigh

ASM INTERNATIONAL N.V. PUBLISHES ANNUAL REPORT 20205.3.2021 16:27:39 CETPress release

Almere, The Netherlands March 5, 2021 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today publishes its Annual Report 2020. For the first time, ASMI publishes the Annual Report in accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements with the format of the report being Extensible Hypertext Markup Language (xHTML). In line with the ESEF requirements, the primary consolidated financial statements have been labelled with XBRL tags. ASMI's Annual Report 2020 is available in ESEF reporting package, HTML file and as a PDF file on the company's website www.asm.com. ASMI will hold its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on May 17, 2021. The AGM agenda with all related documents will be available in due time. About ASM International ASM International NV, headquartered in Almere, the Netherlands, its subsidiaries and participations design and manufacture equipment and materials used to produce semiconductor devices. ASM International, its subsidiaries and pa

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK MUNICIPAL BONDS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Anbudsförfarande kommuner och regioner, 2021-03-09BondsFixed rate notes issued in SEK by Municipalities or Regions with maturity in: 2024 The following issuers are accepted for delivery: Göteborgs Stad Helsingborgs Stad Jönköpings Kommun Malmö Stad Region Skåne Stockholms Stad Region Stockholm Delivery may not be made in Bonds purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after: 2021-02-26BidsBids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed in writing by a filled-in Bid form by e-mail to EOL@riksbank.se Bid date2021-03-09Bid times10.00-11.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SEK 1000 +/- 1000 millionHighest permitted bid volume (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 1 000 million. No bid may contain Bonds exceeding SEK 1000 million issued by Stockholms

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK TREASURY BILLS5.3.2021 16:20:00 CETPress release

Bid procedure, 2021-03-08BillsSWEDISH T-BILL: SE0015504907. 2021-05-19 SWEDISH T-BILL: SE0014808747, 2021-09-15 Bid date2021-03-08Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK +/-250 mln SEK SE0014808747: 500 mln SEK +/-250 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SE0015504907: 500 mln SEK per bid SE0014808747: 500 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2021-03-10Delivery of billsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2021-03-05 This is a translation of the special terms and conditions published on www.riksbank.se. In the case of any inconsistency between the English translation and the Swedish language version, the Swedish language version shall prevail. Complete terms and