Miljødirektoratet

Anmelder eksportører for ulovlig eksport av EE-avfall

Del

Miljødirektoratet har anmeldt fire eksportører for forsøk på ulovlig eksport av EE-avfall og produkter til land i Vest-Afrika.

Mellom 500 og 1000 gjentander ble funnet i hver av kontainerne. Dette er avfall som skulle eksporteres til land i Afrika, Foto: Miljødirektoratet
Mellom 500 og 1000 gjentander ble funnet i hver av kontainerne. Dette er avfall som skulle eksporteres til land i Afrika, Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har gjennomført flere kontroller på havner i høst for å sjekke eksport av elektriske og elektroniske produkter.

Kontrollene har skjedd i samarbeid med Tolletaten, som varslet oss om mistanke om flere forsøk på å sende EE-avfall ulovlig ut av landet. Vi påla tømming av fire kontainere, som alle avdekket at de inneholdt en rekke EE-produkter som skulle eksporteres til land i Afrika. 

Mellom 500 og 1000 gjenstander, som tv, hvitevarer, brunevarer, datamaskiner og datautstyr samt ledninger, ladere, kabler, bilbatterier og avklipte kompressorer fra kjøleskap ble funnet i hver av kontainerne. Gjenstandene var i liten grad emballert og sikret med tanke på transport og eksport ut av landet og var å anse som avfall.

-Dette er alvorlig miljøkriminalitet og forsøk på ulovlig eksport av avfall til land i Vest-Afrika. Der vil det høyst sannsynlig ikke bli håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.  Vi ber politiet etterforske alle disse sakene med tanke på å ilegge straff, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Strafferammen for slike saker er bøter eller fengsel inntil 2 år.

Det er forbudt å eksportere EE-produkter som ikke fungerer, til land utenfor OECD. Dersom produkter skal eksporteres lovlig, må de ha en test som dokumenterer at de fungerer som produkter og ikke er avfall. Dette er krav som stilles i alle EU- og EØS-land, som følge av EUs grensekryssforordning.

Dårlig avfallsbehandling gir skader på mennesker og miljø

Brukte EE-produkter- og avfall er etttertraktede handelsvarer i utviklingsland, fordi de er forholdsvis billig å få tak i og kan ombrukes eller repareres.  Men under transporten til disse landene, blir de ofte ødelagt og ender opp som avfall.

Landene mangler ofte regelverk og ordninger som sørger for at EE-avfallet blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.

Vi ser mange eksempler på at avfallet, som inneholder høye verdier av farlige miljøgifter, forurenser  jordsmonn og drikkevann og gir store helseskader for de menneskene som er i kontakt med avfallet. Miljøgiftene fører ikke bare til lokal forurensning, men kan også fraktes over store avstander med vind eller havstrømmer.

Styrket kontroll med eksport av EE-avfall

- Mye av eksporten av EE-avfall er knyttet til organisert kriminalitet som opererer i flere land i Europa. Det er derfor viktig at vi samarbeider over landegrensene for å stanse de kriminelle.  Et bedre samarbeid mellom miljø-, toll- og politimyndighetene vil gjøre oss mer treffsikre overfor store aktører og bakmenn, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet har styrket kontrollen med eksport av EE-avfall, både hos forhandlere, avfallsmottak og ved havner i Norge.  Vi har i flere aksjoner jobbet sammen med Tolletaten for å avdekke og stoppe ulovlig eksport av EE-avfall. 

Vi har blant annet  gjennomført en tilsynsaksjon hos forhandlere av  EE-produkter. Et sentralt tema har vært forhandlernes plikter til forsvarlig oppbevaring av mottatt EE-avfall og hindre at dette kommer på avveie. 

Vi har nylig også anbefalt at det i forskrift settes et nytt krav om at ingen virksomheter kan hente EE-avfall fra et mottak uten skriftlig samtykke fra den ansvarlige for mottaket. Samtidig presiserer vi også kravet til forhandlere og kommuner om at de skal sørge for at kasserte EE-produkter får en forsvarlig oppbevaring ved mottaket.   

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Mellom 500 og 1000 gjentander ble funnet i hver av kontainerne. Dette er avfall som skulle eksporteres til land i Afrika, Foto: Miljødirektoratet
Mellom 500 og 1000 gjentander ble funnet i hver av kontainerne. Dette er avfall som skulle eksporteres til land i Afrika, Foto: Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom