Regnskap Norge

Advarer mot nye regler som kan koste næringslivet 900 millioner kroner årlig

Del

Skatteetaten har sendt på høring forslag om «Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner». Regnskap Norge advarer mot forslaget, som oppfattes svært inngripende for næringslivet og potensielt vil kunne påføre administrative byrder beregnet til rundt 900 millioner kroner i året, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norges direktør, Rune Aale-Hansen, advarer mot nye regler som kan koste næringslivet 900 millioner kroner årlig. Foto: CF-Wesenberg.
Regnskap Norges direktør, Rune Aale-Hansen, advarer mot nye regler som kan koste næringslivet 900 millioner kroner årlig. Foto: CF-Wesenberg.

Som ledd i arbeidet med blant annet å forhindre økonomisk kriminalitet, har Skatteetaten lagt frem forslag om «Opplysningsplikt om salgs- og kjøpstransaksjoner».

– Regnskap Norge stiller seg generelt bak tiltak som bidrar til å forebygge økonomisk kriminalitet. Samtidig er vi opptatt av et forutsigbart, trygt og brukervennlig rammeverk, som ikke pålegger næringslivet unødvendige byrder. Forslaget som nå foreligger er dårlig begrunnet, svakt utredet og vil kunne påføre næringslivet rundt 900 millioner kroner i nye administrative kostnader, hvert år. Dette står i kontrast til regjeringens målsetting om å redusere næringslivets administrative byrder med 11 milliarder kroner i løpet av stortingsperioden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge:

 – Etter vår vurdering har Skatteetaten allerede en rekke muligheter til å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser med de opplysningene som er tilgjengelige i dag. Det er svært mye informasjon som blant annet kan utledes fra mva-meldinger, næringsoppgaver, skattemeldinger, bransjekoder og kunngjøringer i Foretaksregisteret. Dette bør utredes nærmere før man innfører nye administrative byrder, oppfordrer Aale-Hansen.

Peker på konkret elektronisk løsning: EHF-faktura (elektronisk handelsformat)

– Vår vurdering er at det bør gjennomføres en revisjon av dagens kontrollmetoder, hvor blant annet bruk av bokettersyn i større grad benyttes i stedet for avgrensede kontroller, sier Regnskap Norge-direktøren: – Videre mener vi tiden er moden for å vurdere pliktig bruk av såkalt EHF-faktura. I høringsnotatet foreslår Skatteetaten at forslaget om salgs- og kjøpsmelding bare omfatter virksomheter med driftsinntekt over 200 000 / 500 000 kroner. Av disse er det i dag 38 % / 21,5 % som ikke bruker EHF. I takt med digitaliseringen for øvrig mener vi det er en mindre byrde å innføre pliktig bruk av EHF, som vil være en engangstilpasning for disse virksomhetene, fremfor at 100 % av alle virksomhetene skal få nye omfattende administrative byrder. Uavhengig av dette tiltaket bør man fortsatt se på synergier ved å hente allerede innsamlede opplysninger fra andre registre.

Slik øker næringslivets kostnader ved dette tiltaket

– Skatteetaten opplyser at det vil ta fem minutter å sende inn salgs- og kjøpsmeldingen, dersom dette gjøres fra et regnskapssystem. Da har imidlertid Skatteetaten sett bort fra at de fleste ønsker å kontrollere salgs- og kjøpsmeldingen før den sendes, og kostnadene forbundet med dette. Legger vi til grunn en gjennomsnittlig timepris på 770 kroner eks. mva. og at det tar 0,5 timer å kontrollere meldingen, får vi en kostnad på ca. 780 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de anslåtte 124 millionene som er beregnet som årlig kostnad til registrering, bokføring og rapportering, samt engangskostnaden på 550 millioner kroner for å etablere ordningen Vi snakker altså om å innføre et tiltak som årlig påfører næringslivet rundt 900 millioner kroner i økte administrative kostnader. Det er ikke greit, sier Aale-Hansen og avslutter: – Vårt råd er at Skatteetaten ser på forslaget sitt på nytt og alternativt ser på utnyttelse av eksisterende systemer, samt pliktig bruk av EHF.

Fakta

Salgs- og kjøpsmelding: Plikt for bokføringspliktige kjøpere og selgere til å rapportere hvert enkelt vare/tjenestesalg til Skatteetaten. Opplysningsplikten omfatter opplysninger om kjøper, selger, beløp, fakturanummer, mva. Det skal ikke opplyses om hva den enkelte transaksjonen gjelder. Opplysningsplikten innebærer også at salg til og kjøp fra privatpersoner skal rapporteres fra de rapporteringspliktige. Det samme gjelder import og eksport.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regnskap Norges direktør, Rune Aale-Hansen, advarer mot nye regler som kan koste næringslivet 900 millioner kroner årlig. Foto: CF-Wesenberg.
Regnskap Norges direktør, Rune Aale-Hansen, advarer mot nye regler som kan koste næringslivet 900 millioner kroner årlig. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Viktig med betalingsutsettelse for skatter og avgifter – og renter bør droppes14.12.2021 11:56:08 CET | Pressemelding

De nye tiltakene regjeringen har vedtatt betyr i praksis nedstenging av store deler av næringslivet. Et av tiltakene fra tidligere er utsatt betaling av skatter og avgifter. Dette kan igjen bli aktuelt. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som nå får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den må betales, advarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ikke rot bort ubrukt ferie!13.12.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Vi nærmer oss slutten av året og mange arbeidstakere har feriedager igjen som de ikke rekker å avvikle før året er omme. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har plikt til å sørge for at lovfestet ferie blir gjennomført i løpet av året. – Dersom ikke alle feriedager er avviklet i løpet av året, kan det søkes om å overføre feriedager til året etter. Det er imidlertid noen formaliteter man må passe på, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom