GlobeNewswire by notified

Acarix genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med avslutad företrädesemission

Dela

Press release

Malmö, 29 december, 2021

Acarix genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med avslutad företrädesemission

Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har, som tidigare offentliggjorts, slutfört den företrädesemission av aktier om cirka 79,3 MSEK ("Företrädesemissionen")som offentliggjordes den 5 november 2021 och där utfallet av Företrädesemissionen offentliggjordes den 20 december 2021. I samband härmed har styrelsen i Acarix, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts som en del av Företrädesemissionen, beslutat om en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Ersättningsemissionen"). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,75 SEK per aktie och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2021, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 5 142 680 aktier. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier kommer istället att erhålla ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 3,6 MSEK.

Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,75 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga aktier i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Acarix med 5 142 680 aktier till totalt 251 972 194 aktier, och aktiekapitalet ökar med totalt 51 426,80 SEK till 2 519 721,94 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 2,04 procent. Ovanstående uppgifter är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket av de aktier som emitteras i Företrädesemissionen.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn agerar emissionsinstitut.

Kontaktperson för mer information
Per Persson, VD, e-post: per.persson@acarix.com, tel: +46 736 005 990

Om Acarix
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en ickeinvasiv metod beräknar CADScor-systemet på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k. CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acarix i någon jurisdiktion, varken från Acarix eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet har publicerats på Bolagets hemsida. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva utfallet av Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Redeye agerar för Acarix i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Redeye är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("SecuritiesAct"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Share Buyback Transaction Details January 20 – 26, 202227.1.2022 10:00:00 CET | Press release

Share Buyback Transaction Details January 20 – 26, 2022 January 27, 2022 - Wolters Kluwer today reports that it has repurchased 78,099 of its own ordinary shares in the period from January 20, 2022, up to and including January 26, 2022, for €6.9 million and at an average share price of €88.92. These repurchases are part of the share buyback program announced on November 3, 2021, under which we intend to repurchase shares for €50 million during the period starting January 3, 2022, up to and including February 21, 2022. The cumulative amounts repurchased to date under this program are as follows: Share Buyback 2022 PeriodCumulative shares repurchased in period Total consideration (€ million)Average share price (€) 2022 to date 265,483 25.0 94.18 For the above-mentioned period, we have engaged a third party to execute €50 million of buybacks on our behalf, within the limits of relevant laws and regulations (in particular Regulation (EU) 596/2014) and the company’s Articles of Association.

Cool Company Limited Update27.1.2022 09:14:12 CET | Press release

27 January 2022; Golar LNG (“Golar”) is pleased to provide a further update on the formation of Cool Company Ltd. (“CoolCo”). Reference is made to announcements on 15 December 2021 and 20 January 2022, regarding Golar’s announced execution of a Terms Agreement to separate its 8 TFDE LNG carriers into CoolCo. Based on investor feedback following the press releases made on 15 December 2021 and 20 January 2022, CoolCo has decided to launch a book building process of a private placement of $250 million (“The Private Placement”). The anticipated proceeds from the Private Placement will, together with a contemplated debt refinancing, be used to finance the acquisition of the 8 TFDE vessels from Golar, secure attractive financing and provide CoolCo with working capital to position the company for further growth. Eastern Pacific Shipping (“EPS”) has pre-subscribed and guaranteed an allocation of minimum $150 million in the contemplated private placement. The Private Placement The Private Place

Hitachi Energy achieves 100% fossil free electricity in own operations27.1.2022 09:00:00 CET | Press release

The global technology and market leader in power grids has achieved the first-step target in its Sustainability 2030 plan and steps up the pace towards carbon-neutral Zurich, Switzerland, Jan. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hitachi Energy today announced that it has achieved the first-step target set out in its Sustainability 2030 plan – the use of 100% fossil-free electricity in its own operations1. The company is driving towards being carbon-neutral in its own operations by 20302, in line with its Purpose, ‘Advancing a sustainable energy future for all’. “By achieving 100% fossil-free electricity in our own operations, we have reduced our CO2 equivalent emissions by over 50% compared to 2019,” says Claudio Facchin, CEO of Hitachi Energy. He continued, “The Net Zero challenge is global and it’s about acting now, innovating and collaborating across countries, industries and societies. Together with customers, partners, and all stakeholders, we are advancing the world’s energy system to b

Participation notification by Blackrock Inc.27.1.2022 08:30:00 CET | Press release

Participation notification by Blackrock Inc. Brussels, 27 January 2022, 08:30 CET - According to Belgian transparency legislation (Law of May 2, 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) recently sent to Solvay the following transparency notifications indicating that it crossed the threshold of 3%. Here is a summary of the moves: Date on which the threshold was crossed Voting rights after the transaction Equivalent financial instruments after the transaction Total January 21, 2022 3.05% 0.41% 3.46% January 24, 2022 2.93% 0.44% 3.37% The latest notification, dated January 25, 2022, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotified by: BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.)Date on which the threshold is crossed: January 24, 2022Threshold of direct voting rights crossed: 3% downwardsDenominator: 105,876,416Additional information: The disclosure obl

Van Lanschot Kempen prepares additional covered bond programme27.1.2022 08:30:00 CET | Press release

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, the Netherlands, 27January 2022 Van Lanschot Kempen is working on creating an additional covered bond programme with a soft bullet structure in 2022, under which any future covered bonds are expected to be issued. The new programme will allow further diversification of Van Lanschot Kempen’s debt investor base and funding profile. Media Relations: +31 203544585; mediarelations@vanlanschotkempen.com Investor Relations: +31 203544590; investorrelations@vanlanschotkempen.com About Van Lanschot Kempen Van Lanschot Kempen, a wealth manager active in Private Banking, Asset Management and Merchant Banking, aims to preserve and create wealth, in a sustainable way, for both its clients and the society of which it is part. Listed at Euronext Amsterdam, Van Lanschot Kempen is the Netherlands’ oldest independent financial services company, with a history dating back to 1737. For more information, please visit vanlanschotkempen.com This press release does not constitute a

Stolt-Nielsen Limited Reports Unaudited Results For the Fourth Quarter and Full Year 202127.1.2022 08:15:00 CET | Press release

LONDON, January 27, 2022 – Stolt-Nielsen Limited (Oslo Børs: SNI) today reported unaudited results for the fourth quarter and full year 2021. The Company reported a fourth-quarter net profit of $35.0 million, with revenue of $593.1 million, compared with a net profit of $33.5 million, with revenue of $580.9 million, in the third quarter. The net profit for the full year 2021 was $78.8 million, with revenue of $2,181.1 million, compared with a net profit from continuing operations of $39.2 million, with revenue of $1,955.1 million, in 2020. Highlights for the fourth quarter, compared with the third quarter of 2021, were: Stolt Tankers reported operating profit of $19.2 million, down from $24.1 million due to weaker COA volumes and rising voyage expenses. The Stolt Tankers Joint Service (STJS) Sailed-in Time-Charter Index reduced slightly from 0.53 to 0.51. The STJS sailed-in revenue for the quarter was $18,438 per operating day basis an average size per ship of 31,694 deadweight tonnes

PGS ASA: Q4 and Preliminary Full Year 2021 Results27.1.2022 08:00:00 CET | Press release

Improving Competitive Position in a Gradually Recovering Market Takeaways 2021 Segment Revenues and Other Income of $590.0 million, compared to $595.9 million in 2020, which included $38.8 million of Covid-19 related government grantsSegment EBITDA of $320.2 million, compared to $397.7 million in 2020, impacted by a significant change of activity mix with less MultiClient and more contract acquisitionSegment EBIT loss (excluding impairments and other charges) of $54.6 million, compared to a profit of $12.2 million in 2020Cash flow from operations of $326.6 million, compared to $366.5 million in 2020Returning to positive net cash flow generation in 2021, with cash flow before financing activities (interest payments and debt service) of $154.7 million for the full year As Reported Revenues and Other Income according to IFRS of $703.8 million and an EBIT loss of $66.2 million, compared to $512.0 million and an EBIT loss of $188.0 million, respectively, in 2020Leveraging PGS’ integrated bu