GlobeNewswire by notified

AB Traction: Kallelse till årsstämma i AB Traction

Dela

Årsstämma i AB Traction (publ)
Aktieägarna i AB Traction (publ), org.nr. 556029-8654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl 17.00 på T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 29 april 2022. Anmälan kan göras per post under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm, via e-post: post@traction.se eller i nödfall på telefon 08-506 289 00. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I de fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.traction.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. Om aktieägaren är en juridisk per­son ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren före onsdagen den 27 april 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I AB TRACTION (publ) den 5 maj 2022

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Val av person att justera protokollet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Upprättande och godkännande av röstlängd
 6. Fråga om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Vd:s anförande
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse
 9. Frågestund
 10. Beslut om
  1. 1   Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncern­resultaträkning och koncern­balansräkning
  2. 2   Beslut om disposition av bolagets vinst
  3. 3   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

 11. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter samt revisor
 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av styrelsens ordförande
 15. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
 18. Bemyndigande till styrelsen att besluta om

18.1 återköp av egna aktier; och

18.2 överlåtelse av egna aktier

  19.  Årsstämman avslutas

Förslag under punkt 2

Till ordförande vid stämman föreslås Bengt Stillström.

Förslag under punkt 3

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås David Stillström eller, vid förhinder för honom, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Förslag under punkt 5

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 5 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av AB Traction, baserat på bolagsstämmoaktieboken och kontrollerats och tillstyrkts av juste­ringspersonen.

Förslag under punkt 10.2

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 4,85 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås måndagen den 9 maj 2022. Om årsstämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsän­das från Euroclear torsdagen den 12 maj 2022. 

Förslag under punkterna 2, 11, 12, 13, 14, 15 och 16

Efter beslut på stämman 2014 så har bolaget ingen valberedning; huvudägaren har ansvaret för att lämna förslag i valärenden och har underrättat styrelsen om följande förslag:

 • Punkt 2 – att Bengt Stillström eller vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar, ska utses till ordförande vid årsstämman;
 • Punkt 11 –
  1. 1  att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode om 120 000 kronor till de externa styrelseledamöterna (dvs enligt förslaget Henrik Lange och Jonas Olavi); till styrelsens ordförande utgår inget arvode; samt
  2. 2  att revisorn ersätts för utfört arbete enligt godkänd räkning.

 • Punkt 12 – att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter;
 • Punkt 13 – att omval äger rum av styrelseledamöterna Henrik Lange, Jonas Olavi, Bengt Stillström samt Petter Stillström

En närmare presentation av styrelseledamöterna återfinns på bolagets hemsida traction.se  

 • Punkt 14 – att Bengt Stillström föreslås vara styrelseordförande;
 • Punkt 15 – att en revisor utan suppleant ska utses;
 • Punkt 16 – att omval föreslås äga rum av revisionsbyrån Mazars, som har utsett Martin Kraft som huvudansvarig revisor.

Förslag under punkt 17

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns bland styrelsens fullständiga förslag på bolagets hemsida.

Förslag under punkt 18

Punkt 18.1 – Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % av det totala anta­let aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm. Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläg­gas kontant.

Punkt 18.2 – Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande:

Överlåtelse får ske av bolagets egna B-aktier, som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Överlåtelse får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på bolagets aktier på NASDAQ Stockholm vid tidpunkten för beslut om överlåtelsen. Ersättning för överlåtna aktier kan erläg­gas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget

__________________

Antal aktier och röster samt bolagsstämmohandlingar

I bolaget finns 16 000 000 aktier, varav 1 800 000 aktier av serie A och 14 200 000 aktier av serie B motsva­rande sammanlagt 32 200 000 röster. Bolaget innehar 1 210 153 återköpta B-aktier som inte kan företrädas vid stäm­man.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens och revisorernas yttranden, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt dagordningens punkt 17 och huvudägarens motiverade yttrande kommer att hållas tillgäng­liga på bolagets huvudkontor, Birger Jarlsgatan 33, 103 66 Stockholm, och på bolagets hemsida, www.traction.se senast från den 14 april 2022 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger adress. Handling­arna kommer att framläggas på stämman genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida och på bolagets huvudkontor. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på bolagets huvudkontor. 

Övrigt

Bolagets vd föreslås ha rätt att företa redaktionella justeringar och ändringar som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket av bolagsstämmans beslut och bemyndigande.

Upplysningar på årsstämman m.m.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 25 april 2022 till AB Traction, Box 3314, 103 66 eller e-post: post@traction.se . Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgäng­liga på bolagets hemsida och hos bolaget senast från och med den 27 april 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress. 

Tractions webbaserade årsredovisning på svenska offentliggjordes den 30 mars 2022. 

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.traction.se , och kan även begäras under adress AB Traction, Box 3314, 103 66 Stockholm eller per telefon 070 442 10 99.

Stockholm i april 2022

AB Traction

(publ)

Styrelsen

__________________

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden som anmäls eller uppgifter som annars lämnas enligt ovan kommer att använ­das framförallt för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoproto­koll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679. För fullständig information om bolagets behandling av dina personuppgifter i samband med årsstämman och dina rät­tigheter, se dokumentet ”Integritetspolicy för Traction”, Tractions hemsida  www.traction.se under rubriken "Års­stämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning" och rubriken "Kommande årsstämma").

__________________

Informationen är sådan som AB Traction (publ), org nr 556029-8654, ska offentliggöra enligt lagen om värde­pap­persmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offent­liggö­rande den 4 april 2022.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Cool Company Ltd. – Q1 2022 Business Update call16.5.2022 23:04:27 CEST | Press release

Cool Company Ltd will hold a Q1 2022 business update call for investors at 10am Oslo time on Tuesday May 31. Prior to the start of the call a presentation will be made available in the Investors section of the Cool Company Ltd. website www.coolcoltd.com We recommend that participants join the conference call via the listen-only live webcast link provided. Sell-side analysts interested in raising a question during the Q&A session that will immediately follow the presentation should access the event via the conference call dial-in information below. Please dial in 10 minutes prior to the start time to allow time for call handling. Information on how to ask questions will be given at the beginning of the Q&A session. There will be a limit of two questions per participant. a. Listen-only live webcastlink Go to the Investors section at www.coolcoltd.com and click on the link to "Webcast". To listen to the conference call from the web, you need to have installed Windows Media Player, and you

Golar releases its 2021 Environmental, Social and Governance report16.5.2022 22:53:05 CEST | Press release

Golar LNG Limited (“Golar”) is pleased to announce that it has issued its 2021 Environmental, Social and Governance (“ESG”) report. This comprehensive report describes Golar’s important role in advancing the global energy transition to a lower carbon future - championing LNG as a transition fuel in partnership with renewables, and as a reliable alternative for those in need of energy security today. As part of our target to further reduce emissions from our operations Golar has invested in a carbon capture technology company that has developed and achieved proof of concept for a CO2 capture and separation membrane technology. Subject to successful completion of a commercial pilot project with another industrial user, the technology could be used in future FLNG projects. Our 2021 ESG report is attached and will also be posted to our website. Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements (as defined in Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934

Inventiva reports 2022 First Quarter Financial Information and provides clinical development update16.5.2022 22:00:00 CEST | Press release

Cash position2 at €80.5m as of March 31, 2022The Group did not generate any revenue in Q1 2022Signature of a €50 million bullet credit facility agreement with the European Investment BankUpdate on lanifibranor recruitment timing for Phase III trial in patients with NASH, as well as for the two Phase II trials in patients with NAFLD and type 2 diabetes, and in combination with empagliflozine Daix (France), Long Island City (New York, United States), May 16, 2022 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (the “Company”), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of oral small molecule therapies for the treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and other diseases with significant unmet medical needs, today reported its cash position as of March 31, 2022 and its revenues for the first quarter of 20221, and provided an update on its clinical programs. Cash Position As of March 31, 2022, Inventiva’s cash position stood at €80.5 million com

ASM INTERNATIONAL N.V. ANNOUNCES VOTING RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS16.5.2022 21:00:00 CEST | Press release

Almere, the Netherlands May 16, 2022 ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today announces the voting results of its Annual General Meeting of Shareholders held on May 16, 2022, at the Van der Valk Hotel in Almere, the Netherlands. The shareholders approved all resolutions as proposed to the Annual General Meeting of Shareholders. The main approved resolutions include the following: Mr. Hichem M’Saad was appointed as a member of the Management Board and as the CTO. The Remuneration Policy for the Management Board and for the Supervisory Board were approved. Also Mr. Marc de Jong was reappointed as member of the Supervisory Board. Furthermore the financial statements for the year 2021 were adopted, the shareholders discharged the members of the Management Board and Supervisory Board from liability in relation to the exercise of their duties in the financial year 2021, and the shareholders also voted in favor of a regular dividend payment of €2.50 per common share. About ASM I

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission16.5.2022 18:00:00 CEST | Pressemelding

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-16 Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier på Nasdaq Stockholm i samband med apportemission Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), offentliggör idag det prospekt som upprättats inför upptagande till handel av de nyemitterade aktierna på Nasdaq Stockholm med anledning av den apportemission genom vilken Electra förvärvar samtliga aktier i Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”). Transaktionen beskrivs närmare i Electras pressmeddelande daterat den 7 december 2021. På Electras årsstämma den 28 mars 2022 bemyndigades styrelsen att besluta om apportemissionen för att genomföra Transaktionen. Den 13 maj 2022 beslutade Electras styrelse om apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding. Prospektet som har upprättats med anledning av upptagande till handel av de nyemitterade aktierna i samb