Miljødirektoratet

8,8 millionar til mykje besøkte naturområde

Del
17 norske turmål får støtte frå tilskotsordninga Nasjonale turiststiar, for å vareta kultur- og opplevingskvalitetar, tryggleik og natur. (nynorsk)
Besseggen er ein av stiane som får støtte frå Nasjonale turiststiar i 2023. Foto: Marie Selboskar Lier
Besseggen er ein av stiane som får støtte frå Nasjonale turiststiar i 2023. Foto: Marie Selboskar Lier

– Fleire av stiane i Noreg som har mange besøkjande og stor attraksjonsverdi, har utfordringar med slitasje på stien, søppelhandtering, sanitærforhold, tryggleik eller behov for informasjonstiltak. I år går 8,8 millionar til å løyse desse utfordringane, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Formålet med tilskotsordninga Nasjonale turiststiar er å vareta den gode naturopplevinga, allemannsretten, natur- og kulturkvalitetane og tryggleiken ved nokon av våre mest besøkte naturområde.

– Det at så mange vil ut i naturen, stiller ekstra krav til tilrettelegging og informasjon på dei mest populære stiane. Vi må redusere slitasje og forsøpling, og bidra til auka tryggleik. Med ordninga Nasjonale turiststiar sørgjer vi for at mange kan besøkje norsk natur utan at det går ut over naturen eller tryggleiken, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Gir støtte til 17 turmål

Desse prosjekta får støtte i 2023:

Troms og Finnmark:

 • Segla, Senja: kr. 750 000
 • Hesten, Senja: kr. 180 000
 • Knivskjellodden, Nordkapp: kr. 290 000

Nordland:

 • Djeveltrappa, Vågan: kr. 1 000 000
 • Svartisleden, Meløy: kr. 361 000
 • Festvågtind, Vågan: kr. 150 000
 • Reinebringen, Moskenes: kr. 360 000
 • Sanna, Træna: kr. 195 000

Møre og Romsdal

 • Fosseråsa, Stranda: kr. 860 000
 • Romsdalsegga, Rauma: kr. 350 000

Innlandet

 • Besseggen, Vågå: kr. 60 000
 • Viewpoint Snøhetta, Dovre: kr. 60 000

Vestland

 • Nigardsbreen, Luster: kr. 164 000
 • Trolltunga, Ullensvang: kr. 1 800 000

Rogaland

 • Kjerag, Sandnes: kr. 105 000
 • Preikestolen, Strand: kr. 1 125 000

Vestfold og Telemark:

 • Gaustatoppen, Tinn og Hjartdal: kr. 1 000 000

Dei autoriserte nasjonale turiststiane er utheva.

– I behandling av søknadene har vi lagt vekt på at tiltaka skal bidra til å ta vare på den gode naturopplevinga, tryggleik og natur- og kulturminne på turmål med sterk attraksjonskraft og svært høge besøkstal. Enkelte prosjekt har fått midlar for å kunne sluttføre arbeid som er påbyrja tidlegare, seier Hambro.

Det er sentralt i ordninga at det ikkje skal leggjast til rette for meir utbygging eller tilrettelegging enn det som er nødvendig for å vareta dei ulike kvalitetane til naturområdet.

Viktig med god besøksforvaltning

Det trengst langsiktig planlegging og god lokal forankring for å handtere mange besøkjande utan at natur- og opplevingskvalitetane ringast.

For å sikre samarbeid og gode løysingar, kan aktørar søkje om tilskot til arbeid med besøksforvaltning gjennom tilskotsordninga Nasjonale turiststiar. Dette er aktørar som destinasjonsselskap, kommunar, fylkeskommunar, kommunale- eller interkommunale føretak, stiftingar, frivillige organisasjonar, nasjonalpark- og verneområdestyrar og regionsråd.

– Det er positivt at stadig fleire søkjar om støtte til arbeid med besøksforvalting, slik at vi sikrar langsiktige og heilskaplege vurderingar som grunnlag for tiltaka. Med ordninga Nasjonale turiststiar blir stadig fleire stiar godt rusta til å ta imot svært mange besøkjande, seier miljødirektør Ellen Hambro.

Sjå rettleiar:Besøksforvaltning i mykje besøkte naturområde.

Stikulen gir råd om korleis du skal ta vare på den stien du har, eller korleis planleggje og gjennomføre eit stiprosjekt. Her finn du ulike tilretteleggingsmetodar tilpassa terreng og talet på brukarar.

https://www.miljodirektoratet.no/stiskulen

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Besseggen er ein av stiane som får støtte frå Nasjonale turiststiar i 2023. Foto: Marie Selboskar Lier
Besseggen er ein av stiane som får støtte frå Nasjonale turiststiar i 2023. Foto: Marie Selboskar Lier
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.