Miljødirektoratet

82 gauper kan felles i kvotejakta

Del

Økning i gaupebestanden gjør at Miljødirektoratet for første gang siden 2017 åpner opp for kvotejakt på gaupe i Nordland og Troms og Finnmark.

Gaupebestanden har økt i Nord-Norge. Foto: Stein Ø. Nilsen. Bruk må avklares med fotografen.
Gaupebestanden har økt i Nord-Norge. Foto: Stein Ø. Nilsen. Bruk må avklares med fotografen.

– Vi åpner nå forsiktig for kvotejakt for å forhindre skade på beitedyr i de to nordligste fylkene. Målet er at bestanden holder seg på Stortingets bestandsmål slik at rovviltnemnda kan ta over forvaltningsansvaret. En lav kvote gjør det også lettere å kunne iverksette skadefelling ved behov, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kvotejakta på gaupe fra 1. februar til 31. mars skal i henhold til rovviltforliket være det viktigste verktøyet for å regulere gaupebestanden. I 2020 ble det registrert 66,5 familiegrupper på landsbasis, og bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper for første gang på åtte år.

I rovviltregioner hvor gjennomsnittet tre siste år ligger over det regionale bestandsmålet er det de regionale rovviltnemndene som vedtar kvote for kvotejakt. Miljødirektoratet fastsetter kvoten i de andre regionene, som er region 4 Oslo/Akershus/Østfold, region 5 Hedmark, region 7 Nordland og region 8 Finnmark.

Les mer om kvotejakt her

Se grafer og tabeller over bestandsutvikling og kvoter i vedleggene.

Økning av familiegrupper i Nord

Det har spesielt vært en økning i antall familiegrupper i de to nordligste rovviltregionene i 2020. I region 7 Nordland har det vært en oppgang fra 5,5 til 11 familiegrupper, mens det i region 8 Troms og Finnmark har økt fra 5 til 11 familiegrupper.

På bakgrunn av dette åpner Miljødirektoratet for første gang siden 2017 opp for jakt i de to nordligste fylkene. Kvoten i region 7 settes til totalt 7 gauper med en totalkvote på 3 voksne hunndyr, og kvote i region 8 settes til totalt 6 gauper med en totalkvote på 3 voksne hunndyr.

De regionale rovviltnemdene i region 7 og 8 ba henholdsvis om en totalkvote på 13 og 10 gauper

– Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i begge regioner for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet og rovviltnemdene kan overta myndigheten. Prognosen for gaupebestanden i landet som helhet tilsier også en mer forsiktig kvote i disse regionene.

For å ikke komme under det nasjonale bestandsmålet på gaupe i 2022 viser prognosen til et uttak på mindre enn 30 voksne hunndyr i Norge i 2021. Rovviltnemdene som har myndighet til å sette kvote har til sammen vedtatt en kvote på 26 hunndyr.

I tillegg til kvotejakt kan miljømyndighetene gi tillatelse til skadefelling der det er særlig stort skadepotensiale og kvotejakt ikke er egnet. Ved skadefelling kan det åpnes for å bruke andre verktøy, blant annet snøskuter.

– Vi trenger handlingsrom for å tildele kvoter til skadefelling i de respektive regionene også i 2021 uten at det går på bekostning av bestandsmålet, sier Hambro.

Kvoter ellers i landet

I region 1, Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt.

I region 2 (Sør-Norge), 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt fordi gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) har anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i år. Direktoratet har fulgt anmodningen og åpner ikke for jakt i dette området. Det åpnes heller ikke for jakt i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold).

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Gaupebestanden har økt i Nord-Norge. Foto: Stein Ø. Nilsen. Bruk må avklares med fotografen.
Gaupebestanden har økt i Nord-Norge. Foto: Stein Ø. Nilsen. Bruk må avklares med fotografen.
Last ned bilde
Utvikling av bestanden i region 7 og 8
Utvikling av bestanden i region 7 og 8
Last ned bilde

Dokumenter

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.