Jernbanedirektoratet

60 millionar kroner i godsstøtte gir meir gods på bane

Del
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet

Fire godstogoperatørar får til saman 60 millionar kroner i statleg støtte for å få meir gods frå veg over på jernbane. – Støtteordninga styrkar togselskap som driv med transportar som er i direkte konkurranse med tungtransport på veg, seier Erik Røhne, administrerande direktør i CargoNet AS, eitt av selskapa som mottek støtte.

– Støtta gir oss eit pusterom i en krevjande situasjon, og moglegheit til å auka tilbodet på dei strekningane vi opererer, fortset Røhne, og legg til at støtteordninga har vore sterkt etterspurt av næringa.

–  Vi merker at støtteordninga har bidratt til eit gledeleg stemningsskifte blant godstogoperatørane. Dette er viktig med tanke på å realisera dei store miljøgevinstane som ligg i å få meir av godstransporten over på jernbane, påpeikar Hanne Bertnes Norli, direktør for Marknad og samfunn i Jernbanedirektoratet.

Direktoratet var med i arbeidsgruppa som har utforma støtteordninga for gods på jernbane, og har ansvar for å fordela støtta etter å ha motteke søknader frå godstogoperatørane. I tillegg til CargoNet AS, har Green Cargo AB, Hector Rail AB og Tågåkeriet i Bergslagen AB fått støtte. Til samen søkte dei om 83,5 millionar kroner, medan maksgrensa altså var noko lågare – 60 millionar kroner. Fordelinga mellom dei fire er basert på marknadsdelar.

Støtteordninga - bru over til ei ambisiøs godspakke

Støtteordninga for godstransport på jernbane vart formelt innført i revidert nasjonalbudsjett for 2019 som ei mellombels ordning i inntil tre år. I august vart støtteordninga godkjent av EFTA sitt overvakingsorgan, ESA. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringa foreslått ei ramme på 87,9 millionar kroner i samla støtte til godstogoperatørane.

Grunngjevinga for ordninga er særleg dei miljømessige fortrinna jernbana har som transportform. Støtta skal verka som ein kompensasjon for særlege kostnader godsoperatørane har, og er eit tiltak for å halde oppa nåverande volum og få meir gods på bane ved å styrka selskapa som driv med kombinerte transportar og vognlast. Målet er å styrkt jernbana si konkurranseevne fram til tiltaka i godspakka i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 får effekt.

- I NTP 2018-2029 er det lagt til grunn ein godspakke på ca. 18 milliardar kroner for heile planperioden, av dei ca. 5,7 milliardar kroner i første seksårsperiode. I tillegg er det igangsett strakstiltak for gods på bane som inkluderer forlenging av kryssingsspor og mindre terminaltiltak. Godstiltaka beskrive i NTP 2018–2029 er berekna å gje reduserte utslepp frå veg på 123 000 tonn CO2-ekvivalentar per år, og til god sikkerheit og mindre trengsel på vegane, seier Hanne Bertnes Norli i Jernbanedirektoratet.

For ytterlegare informasjon, kontakt:

  • Seksjonssjef Sefrid Line Jakobsen, tlf. 913 75 246.
  • Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf. 916 55 155

Bilder

Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Foto: Njål Svingheim, Jernbanedirektoratet
Last ned bilde

Om Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 Oslo

459 78 800http://www.jernbanedirektoratet.no

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

Følg saker fra Jernbanedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbanedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbanedirektoratet

Vy Tog tildeles kontrakt for Trafikkpakke 3 Vest9.12.2019 12:05:00 CETPressemelding

Jernbanedirektoratet har i dag tildelt kontrakten for persontogtjenester på strekningene Fjerntog Oslo S-Bergen, Regiontog Bergen-Voss-Myrdal og Lokaltog Bergen-Arna til Vy Tog. Det vinnende tilbudet innebærer en rekke tilbudsforbedringer for blant annet pendlere, fritidsreisende og reisende med nattog. Staten vil i avtaleperioden på maksimalt 11 år motta inntil 2,2 milliarder kroner fra Vy Tog for retten til drive persontrafikken på de nevnte strekningene.

Jernbanedirektoratet kunngjør tildeling av kontrakt for trafikken på Bergensbanen og Vossebanen mandag 9. desember 2019 kl 1200.6.12.2019 12:01:54 CETPresseinvitasjon

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil mandag 9. desember kl 1200 kunngjøre hvem som tildeles kontrakten for den tredje trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge. Trafikkpakken omfatter Bergensbanen og Vossebanen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil elleve år og skal starte opp trafikken fra desember 2020. Pressen er velkommen til å være til stede hos Jernbanedirektoratet i Posthuset 20. etg, Biskop Gunnerus gate 14, Oslo.

Trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet undertegnes kl 12 i dag 28. juni28.6.2019 08:45:34 CESTPresseinvitasjon

Trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet om togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen undertegnes kl 12 i dag. Etter avtalesigneringen vil SJ Norge gi en nærmere orientering om sitt tilbud. Sted: Jernbanedirektoratet, Posthuset 20. etg, Biskop Gunnerusgt. 14, Oslo Kontakt: Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf 916 55 155

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom