Medietilsynet

380 millionar kroner i mediestøtte i fjor

Del

Medietilsynet fordelte i alt over 380 millionar kroner til ulike former for mediestøtte i 2018. Støtteordningane skal bidra til å sikre mediemangfaldet her i landet. Fredag legg kulturministeren fram ei ny stortingsmelding om mediestøtte.

Medietilsynet forvaltar fleire mediestøtteordningar. Den største ordninga er produksjonstilskottet, der Medietilsynet fordelte 313 millionar kroner til 157 nyheits- og aktualitetsmedium i 2018. Foto Medietilsynet
Medietilsynet forvaltar fleire mediestøtteordningar. Den største ordninga er produksjonstilskottet, der Medietilsynet fordelte 313 millionar kroner til 157 nyheits- og aktualitetsmedium i 2018. Foto Medietilsynet

– Vi er glad for at mediestøttemeldinga nå blir lagd fram, og ser fram til gode diskusjonar om korleis mediestøtta på best mogleg vis kan bidra til å sikre mediemangfaldet framover, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Kulturminister Trine Skei Grande presenterer meldinga på landsmøtet til Landslaget for lokalaviser (LLA) i Drammen fredag.

Produksjonstilskott er den største ordninga

Mediestøtteordningane som Medietilsynet forvaltar er produksjonstilskott til nyheits- og aktualitetsmedium, tilskott til lokale radio- og tv-aktørar, innovasjonsstøtte, støtte til samiske aviser og distribusjonstilskott til avisene i Finnmark. Medietilsynet fordeler også støtte til medieforsking og etterutdanning.

Medietilsynet fordelte 313 millionar kroner i produksjonstilskott til 157 nyheits- og aktualitetsmedium i fjor. Aviser som får slikt tilskott er lokalaviser, vekeaviser og aviser som er alternativ til dei leiande dagsavisene, som for eksempel Klassekampen og Nationen. Produksjonstilskottet blei innført allereie i 1969 for å hindre at lokalavisene forsvann på same måte som i Danmark og Sverige. Målet er det same i dag; å stimulere til eit mangfald av medium. Tilskottet til den enkelte avisa blir berekna ved å sjå på tal på utgivingar, utgivingsfrekvens og opplagstal. Frå 2014 blei støtteordninga såkalla plattformuavhengig som betyr at både papir- og nettaviser kan få produksjonstilskott.

Frist for å søke produksjonstilskott i år er 5. april. Se meir informasjon her

Innovasjonsstøtte ble delt ut første gong i fjor

I fjor fordelte Medietilsynet midlar til innovasjon i media for første gong. Sju millionar kroner blei fordelte til 18 innovasjons- og utviklingsprosjekt etter at ordninga tredde i kraft 1. juli 2018. Målet med ordninga er å fremme mediemangfald og ein opplyst offentleg samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i nyheits- og aktualitetsmedium.

Samiske aviser fekk 28,1 millionar kroner i støtte frå Medietilsynet i fjor. Støtta skal legge til rette for demokratisk debatt, meiningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. Det meste av tilskottet blei fordelt mellom avisene Ságat og Avvir.

Aviser i Finnmark fekk distribusjonstilskott på 2,1 millionar kroner i fjor. Støtta blir fastsett ut frå mengda av dokumenterte distribuerte eksemplar og blir gitt fordi topografi, spreidd busetnad og klima gjer avisdistribusjon utfordrande i Finnmark.

Støtte til lokalkringkasting og kommersiell allmennkringkastar

Medietilsynet fordelte 19,5 millionar kroner til 90 lokale radio- og tv-aktørar i fjor. Omkring halvparten av midlane gjekk til å digitalisere lokalradio. Støtteordninga skal bidra til å understøtte mangfaldet og styrke den demokratiske funksjonen i samfunnet til dei lokale lyd- og bildemedia.

I tillegg til den direkte støtta media får gjennom mediestøtteordningane som Medietilsynet forvaltar, får avisene kvart år indirekte støtte i form av momsfritak. I 2018 er den samla verdien av momsfritaket berekna til 2,2 milliardar kroner. Denne ordninga er plattformnøytral.

Frå 2019 utbetaler Medietilsynet dessutan kompensasjon til TV 2 i tråd med avtalen om kommersiell allmennkringkasting. Kompensasjonen er på inntil 135 millionar kroner årleg over fem år.

Medieforskarar og journalistar i etterutdanning får også støtte

Nesten fire millionar kroner blei fordelte til praktisk medieforsking i fjor. Resultata av forskinga skal kunne nyttast i mediekvardagen, og det blir særleg lagt vekt på forsking på tvers av media.

Medietilsynet gav også 7,4 millionar kroner i støtte til etterutdanning i fjor, der litt over fem millionar kroner gjekk til Institutt for journalistikk og 610 000 kronar gjekk til kurs- og seminarverksemd i Landslaget for lokalaviser (LLA). I tillegg administrerer Medietilsynet litt over to millionar kroner i tilskott til Norsk Mediebarometer som er ei undersøking om medievanane i befolkninga. Undersøkinga blir gjennomført av Statistisk sentralbyrå.

Mediestøtte fordelt av Medietilsynet

Støtteordning 2018 (i millionar) 2019 (i millionar)
Kompensasjon til kommersiell allmennkringkastar   135 000
Produksjonstilskott 313 000 318 000
Innovasjonsstøtte 7 000 10 000
Tilskott til lokale radio- og tv-aktørar 19 500 19 870
Tilskott til samiske aviser 28 100 33 770
Distribusjonstilskott til avisene i Finnmark 2 135 2 190
Medieforsking og etterutdanning 11 330 11 780
Totalt 381 065 530 610

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet forvaltar fleire mediestøtteordningar. Den største ordninga er produksjonstilskottet, der Medietilsynet fordelte 313 millionar kroner til 157 nyheits- og aktualitetsmedium i 2018. Foto Medietilsynet
Medietilsynet forvaltar fleire mediestøtteordningar. Den største ordninga er produksjonstilskottet, der Medietilsynet fordelte 313 millionar kroner til 157 nyheits- og aktualitetsmedium i 2018. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom