Statskog SF

Støtter verdiskaping i statsallmenningene

Del

Statskog bidrar med millioner til utvikling i statsallmenningene. Nå får 29 prosjekt i Trøndelag, Innlandet, Vestland og Rogaland til sammen 8 millioner.

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto Foto: Istock_skynesher

Bidragene går i stor grad til tiltak som legger til rette for friluftsliv, men også mer direkte næringsutvikling er fremtredende i flere prosjekt.

Støtteordningen hviler på Statskogs verdiskaping i statsallmenningene og bevilges fra Grunneierfondet. Fondets inntektsside består blant annet av statens grunneierinntekter fra tomtefeste i statsallmenningene.

Nedenfor følger en oversikt over alle tildelingene med kort beskrivelse. For kommentarer til tildelingene, ta gjerne kontakt med

Jan Helge Nordby, regionsjef for Statskog i Sør-Norge, jhn@statskog.no, mob 953 67052

Arnhild Holstad, regionsjef for Statskog i Midt-Norge, ahd@statskog.no, mob 913 78 584

TRØNDELAG

Bidrar til Nye Guslihytta

Statskog gir tilsagn om nær en halv million kroner til Nye Guslihytta i Lierne.

Dagens hytte fra 1974 er bygd for å tilrettelegge for å tilrettelegge for utnytting av jakt- og fiskerettigheter i allmenningen. Området er blitt stadig mer attraktivt for andre brukergrupper i forbindelse med fjellvandring og annet tradisjonelt friluftsliv. Fjellstyrene i Lierne vil derfor oppgradere anlegget med ny og mer moderne allmenningshytte og sikringsbu med en overnattingskapasitet på 6-12 sengeplasser. Statskog bidrar med 469 840 kroner gjennom Grunneierfondet.

Nye Framnes utleiehytte

Overhalla fjellstyre får 649 500 kroner i støtte fra Statskog til å bygge ny utleiehytte ved Vesteråvatnets bredd.

Den gamle, populære skogastua Framnes brant ned påska 2023. Nye Framnes skal bygges på tomta hvor den gamle skogastua sto. Den nye, moderne hytta skal ha sengeplass til 8 personer fordelt på 4 soverom, og bygges i henhold til livsløpsstandard. Hytta vil ha bilveg helt fram, samt 230 volt strøm fra en kraftpakke bestående av solceller, batterier og aggregat. Kjøkkenet vil ha både kjøleskap og gasskomfyr med gassbluss, det vil være tørkerom og et eget rom for oppheng av elgslakt og annet vilt. Statskog har gitt tilsagn om nær 650 000 kroner i støtte til arbeidet gjennom Grunneierfondet.

Bruløft i Midtre Gauldal

Fløttabrua og Storhøkbrua trenger oppgradering. Statskog bidrar med 400 000 kroner til jobben i statsallmenningene.

Det er avdekt utfordringer med at elva har gravd under fundamentene for landkarene på begge bruene. Ved Fløttabrua er også landkaret blitt skjevt og heller innover. Det må gjøres tiltak på begge bruene, og det arbeides med å skaffe finansiering. Å opprettholde farbar vei innover Håkkådalen er viktig for verdiskapingen, både knyttet til seterdrift, utkjøring av virke fra allmenningen, beitenæring, jakt og friluftsliv. Statskog bidrar med 400 000 kroner til prosjektet gjennom Håkkådalsveien Øvre SA og Håkkådalsveien Nedre SA.

 

Restaurering av Tørnesbua

Soknedal fjellstyre får økonomisk støtte til å restaurere og utvide Tørnesbua.

Fjellstyret fikk bua i gave. Nå vil de sette i stand bua, som er preget av betydelig forfall. Bua skal driftes som utleiebu, med et åpent nødrom i uthuset. Selv om det blir gjennomført en total renovering, skal Tørnesbua være gjenkjennbar og mest mulig identisk. Restaureringen er viktig for å tilrettelegge bedre for bua som turmål, samt at den vil ha en viktig funksjon knyttet til å gjøre jakt og fiske mer tilgjengelig. Tiltaket vil ikke kreve nye naturinngrep, men derimot være med på å gjenreise og rydde opp i falleferdige hus. Statskog har gitt tilsagn om støtte på 295 000 kroner til arbeidet gjennom Grunneierfondet.

Vil gjenskape attraktivt sportsfiske

Rørosfisk AS får to hundre tusen kroner til kultiverings- og næringsfiske i Feragssjøen.

Rørosfisk og Feragen fjellstyre planlegger å starte opp et omfattende kultiverings- og tynningsfiskeprosjekt i Feragssjøen. Hovedmålsetningen er å gjenskape sjøen til en attraktiv innsjø for sportsfiske, samt legge forholdene til rette for et aktivt næringsfiske. Etter søknad på verdiskapingsmidler fra Statskog, kommer nå tilsagn om støtte på 202 500.

Litt nyere gammelbu

Statskog bidrar med 230 000 kroner til restaurering av Gammelbua på Sjulosvollen.

Gammelbua ligger på tunet Sjulosvoll, der det fra før er ei fjellstyrehytte som leies ut. Denne er spesielt mye brukt i jakt- og fiskesesongen. Da er etterspørselen etter overnatting i allmenningen mye større enn tilbudet. Singsås fjellstyre ønsker derfor å restaurere Gammelbua for å tilfredsstille etterspørselen, og samtidig ta vare på Gammelbua og historien rundt denne.  Restaureringen vil for eksempel gjøre det mulig for en hel skoleklasse eller jaktlag å få overnattingsmulighet når begge buene driftes sammen. Støtten kommer etter at fjellstyret søkte om bidrag fra Statskogs verdiskapingsmidler.

Ny åpen bu i Forollhogna nasjonalpark

Ålen fjellstyre får to hundre tusen til prosjektet nye «Forollsjøbua».

Dagens Forollsjøbua ble reist i 1959 og har definitivt sett sine beste dager. Derfor har Ålen fjellstyre satt seg fore å bygge ny bu, mens dagens bu omgjøres til uthus. Bua ligger i Forollhogna nasjonalpark, i nordenden av Forollsjøen. Forollsjøbua brukes av friluftsfolk, både fjellvandrere, jegere og fiskere. Kanskje har den mest verdi for reinsjegerne, der mange har som tradisjon å benytte bua under reinsjakta.  Forollsjøbua ligger langt fra folk, og er god å søke ly i når været slår om. Den er tilgjengelig fra både Dalsbygda, Budal og Ålen. Etter søknad på verdiskapingsmidler fra Statskog, kommer nå tilsagn om støtte på 204 063 kroner.

125 000 kroner til Naturporten

Statskog gir utviklingsstøtte til stiftelsen Naturporten i Lierne.

Pengene kommer etter søknad på statsforetakets verdiskapingsmidler på statsgrunn. Lierne nasjonalparksenter har siden februar 2011 vært utgangspunkt for forvaltningsknutepunktet for Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker. Flere av aktørene ved forvaltningsknutepunktet bidrar til datafangst, forskningsaktivitet og naturformidling og har opprettet stiftelsen Naturporten. Et prosjekt skal nå utvikle Naturporten, slik at man har best mulig forutsetninger for å oppnå formålet om kunnskaps -og kompetanseheving, forskning, forvaltning og formidling innen anvendt fjelløkologi. Stiftelsen skal også fremme samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner og andre aktører som bidrar til økt kunnskap innen naturvitenskap.

Restaurering av bruer på Gjefsjøleia

Gjefsjøen fjellgård og Snåsa fjellstyre samarbeider om brurestaurering.

De aktuelle bruene er på en av de to hovedleiene fra Snåsa og inn til den veiløse fjellgården ved svenskegrensa. Bruene ligger i Seisjødalen, over Seterbekken og Råslåttbekken, og ble oppsatt tidlig på 1970-tallet. De er delvis restaurert etterpå, men av sikkerhetsmessige hensyn må de nå bygges opp på nytt. Seterbekkbrua er den største av disse. Her må det bygges nytt brukar av malmfuru. Stålbjelkene i brua gjenbrukes. Bruene eies av Snåsa fjellstyre. Statskog bidrar med 74 700 kroner etter søknad om midler fra Grunneierfondet.

 

INNLANDET

Millionstøtte til oppgradering av reinslakteri

Statskog bidrar med en million kroner til oppgradering av reinsdyrslakteriet på Grønhø.

Det er Lom Tamrein AS som får verdiskapingsmidlene. Da slakteriet ble bygd, var det egen forskrift for feltslakteri. Nå har feltslakteri fått samme krav som andre slakteri, noe som er krevende i forhold til smittesluse, garderober, toalett, vaskbare overflater, ventilasjon og andre krav. Slakteriet er i dag, enkelt forklart, en uisolert hall som ikke har vann om vinteren. Bidraget fra Statskogs grunneierfond skal gå til å oppgradere slakteriet, slik at det kan brukes til vinterslakting. Det skal øke dyrevelferd, gi høyere kvalitet, bidra til lavere klimaavtrykk og skape større verdier.

Turisthytte på ren vannkraft

Memurubu turisthytte i Lom får en million kroner fra Statskog til grønn energi.

Målet er å få en betjent turisthytte i fjellheimen på 100 % ren energi ved bruk av vannkraft. Dette vil bidra til økt lønnsomhet, bedre omdømme, reduserte miljøutslipp og et større handlingsrom for å forlenge sesongen og øke bruken på vinterstid. Dette kan i neste omgang bidra til flere arbeidsplasser. Dette er en stor investering og arbeidet vil strekke seg over flere år. Etter søknad på Statskogs verdiskapingsmidler, kommer nå tilsagn om en million kroner fra Grunneierfondet i bidrag til prosjektets første del.

Ruster opp skoghestestall

Hestestall og fjøsrestaurering skal skape liv på Sterringen seter i Finndalen statsallmenning.

Bak de omfattende planene står Arild S. Fallingen. Det handler både om stall med låve og et seterfjøs. Skoghestestallen på Langmorkje Almenning ble kjøpt i 2010, og skal nå restaureres og brukes til aktiviteter med hester på setra. Seterfjøset skal brukes til opp mot 200 melkegeiter. I tillegg kommer andre tilbygg og omgjøringer, solcelleanlegg og nødaggregat. Målet er å kunne ta imot grupper som er interessert i å lære om bruk og oppstalling av hest. Det vil bli spesielt til rette lagt for bruk av hest i skogen. Låven skal brukes til lagring av for og utstyr, men også som samlingslokale og til kurs. Kort sagt; planene er store og omfattende, og med drahjelp fra Statskog med 800 000 verdiskapingskroner, kommer realiseringen betydelig nærmere.

Mobilmast ved Melingen

Statskog bidrar med 660 000 kroner til mobilmast ved Melingen i Vågå.

Etter initiativ fra næringsdrivende, friluftslivsinteresser, fastboende og hyttebeboere rundt Melingen og Flatningen i Langmorkje statsalmenning, har Heimfjellvegen SA arbeidet for å få etablert ei bedre mobildekning i området. Området er en viktig reiselivs-, fritids- og rekreasjonsdestinasjon i Vågå kommune med mye brukte fiskevatn. Selv med mange hytter og setrer i området, er kundegrunnlaget likevel ikke stort nok til at operatører kan sette opp mobilmast på kommersielt grunnlag. Dette hemmer næringsaktiviteten i området, svekker beredskapen og hemmer utviklingspotensialet. Sameiet Heimfjellveien har tatt initiativ til å få på plass mobilmast sammen med Telenor, og får 660 000 kroner fra Statskogs verdiskapingsmidler med på laget.

 

Sterke inntrykk med små avtrykk

Statskog bidrar med en halv million kroner til utviklingsprosjekt i Gausdal, Sollia og Namsskogan.

Samarbeidsprosjektet mellom fjellstyrene i de tre områdene skal gå over tre år. Målet er å utvikle nye kommersielle produkt og tjenester med utgangspunkt i nye trender innenfor naturbasert reiseliv og på den måten bidra til økt verdiskaping for fjellstyrene og næringslivet i allmenningsbygdene. Prosjektet vil teste ut nye aktiviteter og produkter, særlig innenfor regenerativ turisme, som vil ha stor overføringsverdi til andre fjellstyrer og deres samarbeidspartnere. Statskog bidrar med 500 000 kroner til verdiskapingen gjennom Grunneierfondet.

400 000 til Trollhøe høkkers

Planene om ny og oppgradert skipark og skileikområde for store og små i Lemonsjøen Alpinanlegg får økonomisk medvind.

Statskog gir nå tilsagn om 400 000 kroner i verdiskaping til planene om utvikling av alpinanlegget. Planene er utvidelse av parkarealet med større bredde i ulike typer hopp, ombygging og omplassering av allerede eksisterende hopp, utvidelse rørgate for tidlig snøproduksjon i parken, hindre tilvekst og gjengroing og en rekke andre tiltak. Verdiskapingsmidlene fra Statskog bidrar til samarbeid og utvikling mellom lokal beitenæring, næringsliv og organisasjonen Trollhøe høkkers.

Vågåbue i ny drakt

Vågå fjellstyre får pengebidrag til restaurering av gamle Vågåbue i vestenden av Gjende.

Fjellmann og jeger Jo Gjende var sentral i bygging av bua i tida rundt 1850.  Den ble brukt som utgangspunkt i fjellet for reinsjakt og fiske i Jotunheimen. Bua er et unikt kulturminne for jakt- og fangsthistorien i området, og er et av de siste spor etter denne legendariske fjellmannen. Bua ble sist restaurert i 1959, men er generelt i dårlig forfatning med skader på tømmer, tak, golv og peis. Bua skal gjenoppføres i sin opprinnelige stand, og med mest mulig gjenbruk av alle bygningsdeler. Statskog bidrar med 212 500 kroner til arbeidet gjennom Grunneierfondet.

Støtte til bomanlegg med skiltgjenkjenning

Vegselskapet Liumsetervegen får 100 000 kroner til bedre bomanlegg.

Tilsagnet kommer fra Statskogs verdiskapingsmidler og skal bidra til ny energiløsning og skiltgjenkjenning ved Holsbru bomstasjon. Det har vært noen driftsutfordringer knyttet til dagens anlegg. En stabil og god drift er viktig for å sikre bedre kundeopplevelser, samtidig som det kommer nødvendige midler til veikassa for å opprettholde veistandarden inn i det attraktive området.

Restaurering av Brettingsdalsbua

Brettingdal fegjeting får bistand til å restaurere en gammel gjeterbu.

Etter søknad til Statskogs verdiskapingsmidler, kommer nå tilsagn om støtte på 100 000 kroner til arbeidet med å restaurere Brettingsdalsbua i Ringebu. Bua er i dårlig forfatning, og det er stort behov for restaurering. Bua står åpen hele året, og er tilgjengelig for alle som ferdes i fjellet, samtidig som den kan fungere som losji for gjeter og tilsynsfolk i beitesesongen.

Støtter utbedring av seterveg

Statskog bidrar med 40 000 kroner til oppgradering av Sjoli-Sallivegen.

Deler av den gamle vegtraseen raste ut i Sjoa under flommen i 2013. Etter det har strekningen vært plaget med at det raser noe stein ned på vegen, og at vegen står i fare for å skli ut i elva. Det er derfor tenkt å legge vegtraseen noen meter lenger inn, samt å ta ut masser fra grusranden. Sjoli – Sallivegen blir driftet og brukt av setereierne som sokner til vegen, men blir også brukt av noen hytteeiere, til skogsdrift og aktiviteter knyttet til fritid, jakt og fiske.

Nytt tak på Langvassbua

Lom fjellstyre får støtte til å skifte tak på Langvassbua.

Det gamle taket er lekk, og må skiftes. Langvassbua er ei jakt- og fiskebu ved Langvatnet, sentralt i Jotunheimen nasjonalpark. Langvatnet er et mye brukt og svært godt fiskevatn i Leir- og Bøverdalen statsallmenning. Bua blir leid ut, og bruk i samband med fiske. Statskog bidrar med 45 000 kroner til takoppgraderingen etter søknad på verdiskapingsmidler fra Lom fjellstyre.

Oppgraderer Helgeroa

Folldal fjellstyre får 30 000 fra Statskog til oppgradering av fjellstyrehytta Helgeroa.

Hytta har fantastisk beliggenhet, men tåler absolutt å tettes slik at smågnagere ikke kommer inn. Ovn og peis trenger også litt tilsyn for å gi sikker bruk. Det vurderes også solcelleanlegg, samt utbedring av utedoen. Statskog bidrar med 30 000 kroner til oppgraderingen.

Oppgradering av jakt- og fiskebuer

Lesja fjellstyre får økonomisk bistand til hytteoppgradering.

Lesja fjellstyre har 15 jakt- og fiskebuer i Dalsida og Lordalen statsallmenninger. Slike buer er viktige for jegere og fiskere som høster og forvalter ressursene i statsallmenningen, men også for fjelloppsynet og beitetilsyn og sauesankere. Statsallmenningene ligger i sin helhet innenfor to av Norges største villreinområder. På grunn av dette er det ikke mulig eller ønskelig å bygge nye hytter, eller markedsføre de eksisterende hyttene i høgfjellet. Fjellstyret har også valgt å stenge hyttene mellom 1.november og 15.april på grunn av villreinen. For å øke attraktiviteten utenfor dette tidsrommet vil fjellstyret heve standarden på aktuelle hytter, og får 72 250 kroner fra Statskog til arbeidet.

VESTLAND

Oppgradering av fjellstyrehytte

Nye krav påskynder oppgradering av fjellstyrehytte ved Tinnhølvegen.

Tinnhølen er en sentral innfallsport til Hardangervidda, og det pågår et samarbeidsprosjekt med Miljødirektoratet, statsforvalter og kommunen om å tilrettelegge og informere om allmenningsbruk. Fjellstyrehytta er i prosjektet et viktig lokale for informasjon til fjellbrukerne. Statskog bidrar med 102 500 kroner til Eidsfjord fjellstyre i forbindelse med det pågående arbeidet.

Sterkere samlegjerder

Stemmerdalen sankelag får 70 000 kroner fra Statskog til å oppruste samlegjerder.

Mye snø og hardt miljø har satt sine spor i samlegjerdene, så vedlikehold er nå meget påkrevd. Det innebærer blant annet utskifting av stolper og netting, nye forankringspunkt i stein og fjell, samt oppgradering av en del grinder. Pengebidraget kommer fra Statskogs grunneierfond etter søknad på verdiskapingsmidler.

Modernisering av fjellstyrehytter

Røldal fjellstyre får støtte fra Statskog til modernisering av fjellstyrehytter.

Fjellstyret planlegger et løft på flere fjellstyrehytter i Røldal statsallmenning, slik at de blir mer attraktive for brukerne. Gamlabua skal få solcelleanlegg og ny ytterdør. Eriksbu som få nye madrasser og totalrenovert uthus og utedo. Ninive skal få toalettfasiliteter i nybygd uthus, kjøkkenseksjon og formsydde madrasser. Statskog bidrar med 73 288 kroner til arbeidet.

Sol for frys

Ullensvang fjellstyre vil få på plass solcelleanlegg som kan drive frysebokser på fjellstyrehytter.

Frysebokser på hyttene gjør det mulig for hyttebrukerne å bevare kvaliteten på fisk på en helt annen måte enn før. Fryseboksene blir drives på propan, men det er ønskelig å komme over på solcelledrift. Det krever større kapasitet enn hva som er vanlig på fjellhytter. Etter søknad på verdiskapingsmidler fra Statskog, utløses støtte på 63 371 kroner til oppgradering.

 

Mer moderne fjellhytter

Øvre Numedal fjellstyre vil tilby moderne og innbydende hytter med utsikt inn i Reinheimen og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Oppgraderingen vil ikke gå på bekostning av verneverdiene, og en interiørmessig oppgradering vil øke attraktiviteten og utleiebelegget i sommersesongen. Bakteppet er at hytter er stengt mellom 1. november og 15. april på grunn av villreinen, og det er ønskelig med høyere belegg i perioder hvor det ikke går på bekostning av sårbar villrein. Statskog har innvilget 55 000 kroner av årets verdiskapingsmidler.

Utbedring av Gjertvasshytta

Fjellstyret for Luster Austre SA vil gi Gjertvasshytta et løft.

Hytta ble totalskadd av stormen Dagmar i 2012. Den nye hytta sto ferdig i 2017, men løsningene for taket var ikke vanntette. Nå vil fjellstyret tette taket, legge på torv og montere ovn i hytta. Med dette vil hytta gjøre nytte som overnatting for gjester, nødbu, oppsynsbu og som oppholdssted i forlenget sesong. Hytta ligger lagelig til halvveis fra Skogadalsbøen (DNT), og er således fin å overnatte i for turfolk som vil dele turen i to. Statskog innvilger 38 250 kroner til oppgraderingene.

ROGALAND

Nytt lagerbygg og utedo

Den gamle utedoen på Grotdalsneset er i for dårlig forfatning.

Det har Suldal fjellstyre tenkt å gjøre noe med. Nærmere bestemt har fjellstyret søkt om og fått godkjent nytt bygg som skal brukes både til utedo og lagerplass. Statskog har etter søknad bevilget 27 500 kroner til arbeidet.

Nøkkelord

Kontakter

Jan Helge NordbyRegionsjef Sør-Norge

95 36 70 52 / 742 13 000

jnb@statskog.no

Om oss

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur. Statskog eies av staten. Eierskapet utøves av Landbruks- og matdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye