NMCU

Sier nei til tungtrafikkfelt uten MC Krever høring om tungtrafikkfelt: Hele motorsykkel-Norge reagerer på innføring av tungtrafikkfelt uten MC

Del

3. juli 2024 – Hele motorsykkel-Norge, med mer enn 250.000 motorsyklister, reagerer nå på at det blir innført tungtrafikkfelt i Norge uten MC. - Vi sier klart nei til tungtrafikkfelt uten MC og reagerer sterkt når vi nå registrerer konsekvensene av det nye forslaget fra Statens Vegvesen, sier Arild Lind som er daglig leder i Norsk Motorcykkel Union, NMCU. Sammen med Bikelife Norge representerer NMCU vel 40.000 aktive motorsyklister i Norge.

Arild Lind, daglig leder, Norsk Motorcykkel Union, NMCU.
Arild Lind, daglig leder, Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Den nye ordningen ble kommunisert fra Statens Vegvesen i en pressemelding 19. juni i år og det er først nå vi forstår at det betyr at MC ikke får kjøre i dette feltet. Derimot er det åpent for taxi. I dag går NMCU ut med et opprop til Statens Vegvesen:

Forventer at det kommer opp underskilt som tillater MC
- Nå forventer vi at dere straks retter opp i arbeidsulykken ved å være minst like raske med enten å sette opp underskilt som tillater mc, eller ved endre forskriftene slik at mc automatisk har tilgang til tungtrafikkfelt, sier Arild Lind. Vi legger også til grunn at det ikke blir noen flere slike felt uten MC før det måtte ha vært foretatt en grundig dialog som involverer MC-miljøet.

Krever stans i utrulling og en grundig høring om forskriften
Alle de vi har rukket å snakke med om saken i går har vært like opprørt som oss, sier Arild Lind i NMCU. Dermed støttes oppropet av blant andre Norsk Motorcykkel Union, NMCU, Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, Norges Automobilforbund, NAF, KNA - Kongelig Norsk Automobilklub som er sterkt involvert i MC-saken, Norges Trafikkskoleforbund, WIMA – damer som kjører MC i Norge, Bikelife og Reitwagen.no – Norges største nettportal for deling av MC-nyheter, Hubriding.no som samordner kjøring på MC til norske turiststeder i Norge.
- Videre tipper vi at en rekke aktører som nå forstår konsekvensene for MC vil koble seg på fremover, sier Arild Lind i NMCU. Motorsyklister i Norge er rett og slett opprørt.

Statens vegvesen har glemt høringsrunde
- Dette har skjedd uten at ordningen og forslaget har vært ute til en grundig høring blant bil- og motorsykkelorganisasjonene i Norge, sier Arild Lind i NMCU. Vi antar også at det er en rekke andre organisasjoner som nå vil reagere på at det ikke er gjennomført en nødvendig høringsprosess. Han får full støtte av styreleder Olea Anett Kvalsvik i NMCU, med lokalforeninger fra Agder i sør til Troms/Finnmark i nord og som sammen med Bikelife Norge har 40.000 medlemmer og følgere.

Først forstått konsekvensene i går
- Vi har i dialogen med Statens Vegvesen i går fått opplyst at Statens Vegvesen har sendt endringene på høring kun til noen offentlige instanser, sier Arve Lønnum i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. De har helt utelatt å sende det til høring til de berørte organisasjonene i MC-dugnaden, herunder ikke til Norsk Motorcykkel Union, NMCU, Norsk MC-forhandlerforening, NMCF eller Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. 

Innføring av tungtrafikkfelt er en viktig sak
- Vi får ellers mange høringer fra Statens Vegvesen med romslige frister, stort sett om implementering av EØS-rett som det ikke er noe å gjøre med, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.

- Innføring av tungtrafikkfelt, som faktisk er et nasjonalt og lokalt anliggende hvor berørtes syn burde kunne ha stor betydning, har Statens Vegvesen hoppet over å sende på høring, stikk i strid med forvaltningslovens regler, understreker Vinje. Gjennom å sette oss grundig inn i denne saken i det siste døgnet forstår vi at en rekke organisasjoner nå reagerer som oss i denne saken.

- MC-forhandlerforeningen, NMCF, samarbeider godt med Statens vegvesen gjennom arbeidet med nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet. Dette mangeårige arbeidet har resultert i flere konkrete tiltak for økt MC-sikkerhet på norske veier, sier Olaf Olstad som er sekretær i MC-Forhandlerforeningen, NMCF.

- Da det på 1980-tallet ble lovlig for motorsykler å kjøre i kollektivfeltet var dette et konkret tiltak for å øke MC-sikkerheten og forbedre trafikkavviklingen i byene. Det vil derfor være et stort steg i feil retning for MC-sikkerheten dersom kollektivfeltene nå blir stengt for motorsykler, sier Olaf Olstad.

Olaf Olstad i NMCF legger til:
- NMCFs erfaringer med nasjonal tiltaksplan tilsier at dette er en utvikling veimyndighetene ikke ønsker. Vi velger å tro at det har skjedd en misforståelse i denne saken og forventer at dette blir rettet opp med korrekt skilting.

KNA – Kongelig Norsk Automobilklub er eksempel på en aktør som nå reagerer
- Når Statens Vegvesen beslutter å endre bruken av kollektivfeltet uten involvering av fylkeskommunen som har ansvar for kollektivtrafikken (avbøtende tiltak) og brukerorganisasjonene er dette kritikkverdig, sier Børre Skiaker som er generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub med 39.000 medlemmer. Han er selv også en aktiv motorsyklist. 

- Vi må kunne forvente at SVV som fagetat har som mål å bidra til et effektivt transportsystem og således vurdere konsekvenser og involvere andre, sier Børre Skiaker i KNA. Hvordan utnytter vi veikapasiteten på en optimal måte bør være spørsmålet? Hvis motorsyklene også fjernes fra kollektivfeltene innebærer dette enda et tiltak som reduserer effektiviteten i transportsystemet.

Arild Lind, som representerer stemmen til motorsyklister i Norge sier:
- Jeg vet ikke hva som er minst ille – om dere har glemt de drøyt 250.000 motorsyklistene i Norge, med moped over 300.000, eller om dere har husket oss, men tenkt at vi bryr oss ikke om dere MC-folk. Jeg beklager sterk formulering, men slik må det faktisk oppfattes.

Arve Lønnum legger til:
- Forut for det siste Stortingsvalget foretok Norsk Motorcykkel Union, NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening, MCF en utspørring av alle kandidater til Stortinget, fra alle partier, i alle fylker. Svarprosenten var ca. 50, noe som er svært høyt i en slik undersøkelse. De aller fleste representanter fra alle partier bekreftet at det ikke skulle innføres begrensninger i de fordeler motorsyklene har på veiene.
- Vi spør derfor: Hvilke politikere har klarert dette forslaget?

God samarbeid og god dialog med Statens Vegvesen og myndighetene
- MC-organisasjonene har i mange år, blant annet gjennom samarbeidet om nullvisjon som er enstemmig vedtatt av Stortinget, hatt et nært samarbeid med vegmyndighetene fra lavt til høyt nivå, sier Arild Lind i NMCU. Vi tror derfor innføringen her beror på mangel på kunnskap, hastverk og rett og slett mangel på en grundig høringsrunde.

Viktig med god sikkerhetsdialog
- Sikkerhetsdialogen er sterkt fremhevet, ikke minst av statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) selv da vi sist møttes. Da motorsyklene fikk adgang til kollektivfeltene, var det først og fremst en sikkerhetsmessig begrunnelse for dette, sier Arve Lønnum som har jobbet med motorsykkelsaken som sekretær og advokat for MCF siden slutten av 1990 tallet.

Han legger til:
- Senere er en også blitt meget bevisst på at det er en god idé i trengselsområder at individualtransport skjer med kjøretøyer som tar svært lite plass og som med sin smidighet aldri sinker den øvrige trafikken. 

Krever stans i utrulling og grundig høringsprosess
- Vi har forstått ut av dialogen med Statens Vegvesen i går, at etaten hadde vært bekymret for sikkerhet for mc i forbindelse med feltskifte. Det vil være et langt mindre faremoment enn alternativet. Vegvesenets UAG-materiale vil også vise at ulykker mellom MC og lastebil i forbindelse med feltskifte er svært sjeldent. Det skyldes nok at begge trafikantgrupper er veldig observant på hverandre, sier Arve Lønnum.

- Vi håper og tror i det lengste at dette er en arbeidsulykke som ikke var ment slik, men det er hva man lett får når man dropper høring i tråd med lovens regler, sier Arve Lønnum. I dialogen med Statens Vegvesen i går ble det hevdet at høringen av skiltvedtakene, som Statens Vegvesen selv kaller forskrift, er i samsvar med lovens krav, gjengir vi nedenfor forvaltningslovens § 37, 2 ledd om forskrifter og har rødmerket noen ord dere må ha oversett, og ett ord er understreket:

«Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale sig før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre».

- Dette berører i høyeste grad motorsyklistenes organisasjoner som utvilsomt skulle vært hørt, sier Arild Lind i NMCU.

Arbeidsulykke – men det kan rettes opp av Statens Vegvesen
Arild Lind legger til:
- Nå forventer vi at dere straks retter opp i arbeidsulykken ved å være minst like raske med enten å sette opp underskilt som tillater mc, eller ved endre forskriftene slik at mc automatisk har tilgang til tungtrafikkfelt.

- Etter siste samtale med Statens Vegvesen i går, og som bar bud om en annen modell fremover, legger vi til grunn at det ikke blir noen flere slike felt uten MC før det måtte ha vært foretatt en grundig dialog som involverer MC-miljøet, avslutter Arve Lønnum i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.  Følgelig er det utelukket at det kan skje en utvidelse av strekningene eller introduksjon av slike felt på E 18 som også var nevnt. Vi tror det er klokt om Statens Vegvesen straks bærer bud om dette utad. 

- Dette er en foreløpig reaksjon fra NMCU og MCF. I løpet av det siste døgnet har samtlige av de aktørene vi har snakket med om saken vært like opprørt og skuffet som oss, sier Arild Lind i NMCU og Bikelife. Det vil overraske meg om ikke flere organisasjoner og grupperinger vil reagere. Derfor håper vi Statens Vegvesen raskt rydder opp.

For ytterligere kommentarer:
Arild Lind, daglig leder, Norsk Motorcykkel Union/Bikelife, NMCU,
mobil 900 76 407 og e-post:
arild@nmcu.org

Arve Lønnum, sekretær, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF,
mobil 901 18 900 og e-post:
al@adlo.no 


Kort om:
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er interesseorganisasjonen til norske gatemotorsyklister. NMCU ble startet i 1972 og representerer eierne og førerne av over 250.000 registrerte motorsykler i Norge. NMCU representerer sammen med Bikelife Norge ca. 40.000 motorsyklister i Norge. NMCU har representant i MC-Rådet og MC-dugnaden og er høringsinstans for departementene og direktoratene i saker som angår motorsykkel. Internasjonalt er NMCU aktivt medlem i Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) og i Federation of European Motorcyclists' Associations (FEMA).

Bilder

Arild Lind, daglig leder, Norsk Motorcykkel Union, NMCU.
Arild Lind, daglig leder, Norsk Motorcykkel Union, NMCU.
Last ned bilde
Arve Lønnum, sekretær, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.
Arve Lønnum, sekretær, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.
Last ned bilde
Eli Johanne Stene, president, WIMA – damer på mc i Norge.
Eli Johanne Stene, president, WIMA – damer på mc i Norge.
Last ned bilde
Olaf Olstad, sekretær, Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF.
Olaf Olstad, sekretær, Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF.
Last ned bilde
Olea Anett Kvalsvik, leder av sentralstyret i NMCU, avdelinger fra Agder i sør til Troms/Finnmark i nord.
Olea Anett Kvalsvik, leder av sentralstyret i NMCU, avdelinger fra Agder i sør til Troms/Finnmark i nord.
Last ned bilde
Per-Anton Vinje, er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.
Per-Anton Vinje, er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra NMCU

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NMCU på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NMCU

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye