GlobeNewswire by notified

Clean Motion AB beslutar om en företrädes-emission av Units om cirka 45 MSEK

Dela

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Clean Motion AB (”Clean Motion” eller ”Bolaget”) har idag, den 2 juli 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj 2024, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 45 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 23 MSEK motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till totalt cirka 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Clean Motion avser att använda emissionslikviden främst till komponentinköp samt sälj- och marknadsföringsinsatser.

Jonsered, Sverige – 2024-07-02

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen avser Units och kommer initialt, vid full teckning, att tillföra Clean Motion cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på First North Growth Market.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper tentativt från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.
  • En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North Growth Market under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 12 september 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (0,5 SEK) och högst 150 procent av teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 15 september 2025 till och med 29 september 2025. Bolaget kan således komma att tillföras ytterligare likvid i september 2025 om teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas för teckning av nya aktier.
  • Slutgiltiga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas offentliggöras omkring den 28 augusti 2024. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av uniträtter (eng. theoretical ex-rights price ("TERP")). Teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde (0,5 SEK).
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden uppgår till cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 13 september 2024 ("Prospektet").

Ulf Rask, Verkställande Direktör för Clean Motion

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Clean Motion är ett svenskt elfordonsbolag med internationellt fokus. Bolaget är baserat i Jonsered utanför Göteborg och utvecklar, tillverkar och säljer lätta solcellsladdade transportfordon till 30% av kostnaden för traditionella eldrivna lastfordon för stadstransport.

Clean Motions ledord är energieffektivitet, vilket betyder en ständig strävan att använda så lite resurser i form av material och energi som möjligt för att uträtta ett visst arbete. Det senaste resultatet av detta är nya stadstransportfordonet EVIG som den 24 juni 2024 mottog typgodkännande för försäljning inom EU. EVIG är en lättviktskonstruktion med hög lastförmåga och konfigurerbarhet som primärt laddas med solpanelen som utgör fordonets tak.

EU-typgodkännandet innebär att bolaget går in i ett mycket intensivt skede med säljinsatser riktade mot avslut och skarpa beställningar, ökat inflöde av komponenter och snabbt höjd produktionstakt i den nya anläggningen i Jonsered som färdigställdes under andra kvartalet. Produktionsanläggningen är i ett första skede anpassad för en tillverkningstakt om 50 fordon per månad.

Fokus för säljinsatserna under 2024 är kunder i södra Europa med hög uppskalningspotential. Produktionsmålet för 2024 är c:a 100 fordon och 600 fordon för 2025. EVIG är mycket väl anpassad för att adressera behoven hos de 100 städer som ingår i EUs program för att vara utsläppsneutrala år 2030. Dessa städer är särskilt prioriterade i vår kundbearbetning och vi ser mycket goda möjligheter att snabbt bygga upp orderstocken.

Under utvecklingsperioden fram till typgodkännande har bolaget opererat med begränsade resurser. För att säkerställa upprampning av produktion och fordonsförsäljning behöver bolaget förstärka kassan.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK har erhållits från styrelsemedlemmarna Göran Folkesson, Hans Folkesson, Lennart Jeansson, Niklas Ankarcrona och Mathias Jernhed, samt tf VD, Ulf Rask och Ola Granlund (designer av Zbee och EVIG). Vissa investerare som ingått teckningsförbindelser avseende teckning av Units i Företrädesemissionen, kommer att erlägga teckningsförbindelserna genom kvittning av lån om totalt cirka 3 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Därutöver har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor om cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 3,5 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, med samma villkor som Units i Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen.

Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

28 augusti 2024Offentliggörande av slutliga villkor för Företrädesemissionen.
10 september 2024Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
11 september 2024Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
12 september 2024Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
13 september 2024Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet
16 september 2024 – 25 september 2024Handel med uniträtter
16 september 2024 – 30 september 2024Teckningsperiod
16 september 2024 – till registrering vid BolagsverketHandel med BTU kommer att ske på First North Growth Market från och med den 16 september 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42 2024.
2 oktober 2024Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

EU-tillväxtprospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 13 september 2024. Prospektet, anmälningssedel och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på Clean Motions huvudkontor samt på Bolagets (www.cleanmotion.se), Nordicap Corporate Finance (www.nordicap.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) är finansiell rådgivare till Clean Motion i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Clean Motion AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Clean Motion AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Clean Motion AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Clean Motion AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Clean motion AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Clean Motion AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson, styrelsens ordförande                         
Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273                        
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Ulf Rask, tf. VD
Clean Motion AB
Tel: +46 708 788 930                        
Email: ulf.rask@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-02 kl. 17:45 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release

Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a

DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release

Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68

Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release

Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.

Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release

AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us

Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye