Miljødirektoratet

Oppmodar til lokale tiltak for å avgrense laksefiske

Del

Lokale elveeigarlag for laksefiske bør vurdere å innføre eigne tiltak som reduserer mengda laks som blir fanga.

Laksefiske i Nidelva ved Trondheim (arkivfoto).
Laksefiske i Nidelva ved Trondheim (arkivfoto). Foto: Jarl Koksvik/Miljødirektoratet. Biletet kan brukast av pressa i samband med denne saka.

Miljødirektoratet førebur seg på å gjennomføre ei ny vurdering av laksefisket i elv og sjø. 5. juli startar den årlege midtveisevalueringen av laksefisket, og konklusjonane om det vidare fisket i sommar vil vere klare rundt 9. juli. Evalueringa vil inkludere laksefiske både i dei 33 elvane og sjøområda som Miljødirektoratet stengde 23. juni, og elvar og sjøområde i Nordland, Troms og Finnmark.

Vurderinga vil i stor grad basere seg på tilgjengeleg informasjon om førebels innsig av laks frå sjøen og opp i elvane. Dette inkluderer mellom anna fangstrapportering frå opne vassdrag, overvåkningsnøter og kameraovervaking.

Lokal forvaltning har eit viktig ansvar

Elvane som vart stengde 23. juni var elvar som normalt har ein vesentleg del storlaks, og som hadde oppnådd mindre enn 200 prosent av gytebestandsmålet i 2023.

Viss innsiget av laks til elvane framleis ser ut til å vere kritisk lågt 5. juli, må Miljødirektoratet vurdere å innføre meir inngripande tiltak. Dette kan både gjelde store elvar, og i mindre elvar i heile eller delar av landet. Som Miljødirektoratet også opplyste om i pressemelding 21. juni, kan lokale elveeigarlag kanskje unngå dette ved å innføre eigne tiltak som reduserer fangsten av laks tilstrekkeleg. Miljødirektoratet oppmodar derfor lokal forvaltning på nytt om å vurdere situasjonen i vassdraget sitt, og innføre nødvendige avgrensingar i laksefisket. 

Lokal forvaltning har eit viktig ansvar for at gytebestandsmålet blir oppnådd. Det vil seie at det er nok laks igjen til gyting til hausten. Viss målet for ein bestand ikkje blir nådd, må Miljødirektoratet vurdere å redusere fisket ved å korte ned fisketid eller ikkje opne for fiske også på lengre sikt.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye