Thorium Norway

Thorium Norway AS planlegger milliardinvesteringer i nye fabrikklokaler i Norge

Del
Styreleder i Thorium Norway AS, Albert Aasbø jr.
Styreleder i Thorium Norway AS, Albert Aasbø jr.

Om Thorium Norway AS:

Etableringen
Thorium Norway AS ble etablert i 2015 med en målsetting om å utvikle ny industri for å betjene en voksende etterspørsel etter grunnstoffet Thorium (Th 232). Selskapets eiere er i dag ca. 140 private investorer som via styret har etablert en prosjektgruppe som jobber målrettet med utvikling og etablering av et nytt industrieventyr i Norge.

Prosjektet
Thorium Norway AS har i samarbeid med Bilfinger Tebodin Nederland og norske Thor Energy AS nylig avsluttet en mulighetsstudie hvor det er etablert et fabrikkonsept for 8 produkter mot to markeder; ny kjernekraft og farmasi-industrien. Produktene er basert på et av avgangsmineralene fra bl.a. Fensfeltet, Thorium (Th 232). Fabrikken er dimensjonert for et produksjonsvolum på ca. 1200 tonn ferdigvare per år. Thorium Norway AS ønsker å ta hånd om alt lav-radioaktivt materiale fra Fensfeltet på en ansvarlig måte, og etablere en ny industri rettet mot både det etablerte internasjonale kjernekraftmarkedet og det raskt voksende kreftmedisinmarkedet. Selskapet søker nå etter tomtearealer for etablering av fabrikkanlegget, og vil potensielt være det første selskapet som etablerer kommersiell virksomhet basert på avgangsmineralene fra bla. Fensfeltet.

Samarbeidspartnere
Selskapet har etablert gode avtaler med sterke samarbeidspartnere både i det internasjonale og nasjonale markedet, langs hele selskapets verdikjede.  En av selskapets viktigste kontraktsparter ved oppstart var REE Minerals AS der Thorium Norway AS har kjøpt rettighetene til alt thorium som vil utvinnes fra REE Minerals AS' fremtidige gruveaktivitet på Fensfeltet. Senere har samarbeidet med Thor Energy AS vært avgjørende for teknologiutviklingen i selskapet. Videre har selskapet knyttet til seg viktige internasjonale samarbeidspartnere både på råvareleverandørsiden og på kundemottaksiden. Dette vil medføre en raskere etablering av fabrikkanlegget i Norge enn opprinnelig forventet.

Fabrikk
Fabrikkens design og funksjonsområder medfører at dette vil bli et moderne industrianlegg for kjemisk prosessindustri.  Produksjonslokalene vil også huse viktige forskningslaboratorier med internasjonal kompetanse, for produktutvikling rettet mot det voksende internasjonale kraft- og medisinmarkedet. Produksjons-fasilitetene vil bli på ca. 4500 m2 BRA + et råvarelager på ca. 5500 m2 BRA. Bemanningen antas å bli ca. 75 faste ansatte, inkludert administrasjon og forskningsavdeling.

Markedet – bransjer:

Kjernekraft
Kjernekraftmarkedet i verden består i dag av ca. 440 reaktorer som produser stabil strøm til kraftmarkedet basert på Uran som brensel. Ca. 80% av disse reaktorene kan relativt enkelt konverteres fra uranbasert til en stor andel thoriumbasert brensel. Viktige gevinster ved innfasing av Thorium som et supplement i kjernekraft er økt tilgang på råstoff, økte sikkerhetsmarginer i drift og hendelseskonsekvenser, samt en betydelig reduksjon av langlivet atomavfall. Verdens økonomisk tilgjengelige uranreserver er antatt begrenset til ca. 40-50, i beste fall 100 års kraftproduksjon. Flere nasjoner med eksisterende kjernekraftanlegg evaluerer nå en gradvis overgang til thoriumbasert brensel. Dessuten, antallet nye reaktorer i verden forventes å tredobles frem mot år 2050. Selskapet mener bestemt at en solid andel thoriumbasert brensel bør være et krav dersom det skal etableres kjernekraftanlegg i Norge!

Medisin
Nye former for «celle-målrettet» kreftbehandling baserer seg på tilgangen på grunnstoffet Radium, som kan produseres fra Thorium. Det er gjort store fremskritt i utviklingen av nye behandlingsformer for nettopp dette, og etterspørselen etter Radium vokser nå raskt. En av produksjonslinjene i Thorium Norways TPP-fabrikk vil produsere store menge Radium for leveranser til den medisinske verdikjeden. Det er store samdriftsfordeler ved å produsere rent Thorium i samme prosessanlegg som man også produserer Radium. Selskapet opplever allerede en stor interesse for disse produktene fra etablerte aktører i farmasi-industrien.

Råvaretilgang
Tilgang på tilstrekkelig volum av råvarer er en forutsetning for byggestart av fabrikk. På lang sikt har selskapet sikret seg thoriumrettigheter via kontrakten med Ree Minerals AS, men har også sikret seg egne undersøkelsesrettigheter på Fensfeltet gjennom datterselskapet Norway Minerals AS. Usikkerheten med tanke på fremdriften for etablering av gruvedrift på Fensfeltet, samt den raskt økende etterspørselen i markedet for begge produkter gjør at Thorium Norway AS har søkt internasjonale samarbeidspartnere for å sikre raskere råvaretilgang. Dette arbeidet har nå resultert i interessante funn av kilder som gir grunnlag for en raskere etablering av fabrikk-anlegget i Norge. Dette arbeidet innbefatter import og eksport av råvarer og ferdigvarer i tråd med nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer i god dialog med relevante myndigheter.  

Datterselskaper

null

Thorium Purification Plant AS
Første design-fase av fabrikken er utført av en gruppe internasjonale konsulenter fra hele verden og ledet av Bilfinger Tebodin i Nederland. Bilfinger er en naturlig samarbeidspart og prosjektleder til videre arbeid ved realisering av fabrikkanlegget i Norge. Fabrikkanlegget forventes finansiert med privat kapital.


Norway Minerals AS
Det er på selskapets leteområder allerede gjort funn som indikerer svært gode forekomster av sjeldne jordarter, og med rikelig thorium-innhold. Selskapet har derfor besluttet å gå over i neste fase og vil søke utvinningsrett som innebærer rettighet til å utføre dypboringer som igjen vil bidra til tydeligere indikasjon av forekomstens størrelse og type mineraler. Arealet omfattende selskapets mineralrettigheter utgjør ca. 30 km2, fordelt på 5 undersøkelsesområder. Norway Minerals AS har ingen ambisjoner om å drifte et fremtidig gruveprosjekt selv og søker derfor både industrielle samarbeidspartnere i dette fagfeltet og et tettere samarbeid med de ulike aktørene på Fensfeltet for å sikre en enhetlig utvikling av denne spennende ressursen.

Fremdrift
Hovedutfordringen for etablering av et slikt prosessanlegg i Norge handler om tilgang på råstoff i perioden frem til Fensfeltet kommer i drift. Thorium Norway har etablert dialog med en håndfull leverandører og analyserer nå flere titalls malm-prøver i vårt laboratorium. Basert på disse resultatene og tilhørende leverandøravtaler, vil en investeringsbeslutning for fabrikk kunne fattes. Den positive utviklingen selskapet er inne i gjør at opprinnelige planer nå fremskyndes med en målsetting om et nytt, norsk industrieventyr i Norge!

Kontakter

Bilder

Styreleder i Thorium Norway AS, Albert Aasbø jr.
Styreleder i Thorium Norway AS, Albert Aasbø jr.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Thorium Norway

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Thorium Norway på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Thorium Norway

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye