25 kommunar får tilskot til bustadtiltak i distrikta

Del

Husbanken deler ut 21 millionar kroner i tilskot til bustadtiltak i distrikta i 2024. Kommunane skal bruke pengane til å prøve ut nye bustadkonsept og samarbeidsformer for å auke tilgangen på bustader.

Flyfoto av dalføre med spredt bebyggelse.
25 kommunar i hele landet får tilskot til bustadtiltak i distrikta i 2024. Getty Images Redaksjonell, ikke kommersiell bruk

Husbanken har teke imot 57 søknader om tilskot til bustadtiltak i distrikta. Av desse har Husbanken og Distriktssenteret i fellesskap valt ut 25 prosjekt som får tilskot.

– Mange distriktskommunar har små bustadmarknader med låg omsetjing og lite nybygging. Tilskota vi gir, skal bidra til auka bustadbygging, eit meir variert butilbod og tilgang på fleire eigna bustader i distrikta, seier administrerande direktør i Husbanken, Jan Hjelle.  

Bustadutvikling og transformasjon

Her er nokre eksempel på prosjekt som får tilskot:

Ål kommune har fått 550 000 kroner til å kartlegge drifts- og finansieringsmodellar for eit regionalt bu-pilotkontor i Hallingdal. Dei skal samarbeide med fleire kommunar og andre aktørar, og målet er eit politisk vedtak om finansiering og etablering av bu-pilotkontoret.

Rauma kommune har fått 330 000 kroner for å greie ut korleis ein tidlegare prestegardsbustad kan bli tilpassa framtidige behov i kommunen.

Træna kommune har fått 800 000 kroner til å stimulere bustadutviklinga, gjennom samarbeid med private aktørar og næringslivet. Kommunen skal sette i gong eitt nytt bustadprosjekt som kan møte det akutte bustadbehovet i kommunen, og legge grunnlaget for fleire prosjekt framover.

Skjåk kommune har fått 1 000 000 kroner til å vidareføre prosjektet «Prøvebu i Skjåk». Kommunen skal vidareutvikle prøvebu-prosjektet og konkretisere ulike finansieringsmodellar for huskjøparar.

Kriterium for å få tilskot

Husbanken og Distriktssenteret har prioritert prosjekt som vil utvikle nye samarbeidsformer, forsøk med nye bustadkonsept og verkemiddel som bidreg til auka tilgang til eigna bustader i distriktskommunar. For eksempel:

  • Modellar for eige/dele/leige og sikring mot tap ved sal av nye bustader
  • Nye måtar å samarbeide med utbyggarar og andre aktørar på, for å styrke bustadmarknaden
  • Samarbeid mellom kommunar om bustadutvikling
  • Nye bustadkonsept og buformer som gir eit meir variert og framtidsretta bustadtilbod for ulike målgrupper, for eksempel unge vaksne og unge eldre
  • Prosjekt som bidreg til auka tilgang til eigna bustader, for eksempel gjennom transformasjon og gjenbruk av eksisterande bustader og bygg

– Vi har òg lagt vekt på at kunnskapen som blir utvikla i prosjekta, skal dokumenterast, formidlast og blir delt på ein slik måte at andre kan ha nytte av erfaringane frå prosjektet, seier prosjektleiar Gry Kongsli i Husbanken.

Husbanken og Distriktssenteret vil følge opp kommunane som får tilskot og tilby kompetansestøtte og arenaer for erfaringsdeling.

Desse prosjekta får tilskot:

Namn på søker

Namn på prosjekt 

Tilskotsbeløp

Andøy kommune

Andøy Boligbyggelag

650 000

Berlevåg kommune

Bygdevekstpilot Vestre Varanger – Utvikling av strategisk bustadplan for Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana

700 000

Dovre kommune

Mikrobruk

750 000

Drangedal kommune

Aldersvennleg lokalsamfunn – Drangedal

1 200 000

Evenes kommune

Berekraftig bustadutvikling i Evenes kommune

1 330 000

Fjord kommune

Utviklingsprosjekt – Skape bulyst gjennom attraktive bustader

1 500 000

Folldal kommune

Forprosjekt/Fase 2 – gjenbruk av gamle institusjonsbygg – Verket skole, Folldal og Bergseth alders og sjukeheim, Rendalen

1 930 000

Fyresdal kommune

Århusjordet

950 000

Gjemnes kommune

Bustaddraumen Gjemnes

420 000

Hammerfest kommune

Felles saksbehandlingskontor for startlån for bygdevekstpilotane i Finnmark

600 000

Høylandet kommune

Lage rettleiar

750 000

Meråker kommune

Bustadutvikling i Meråker sentrum (Meråkertunet)

350 000

Overhalla kommune

Leigebustader ved Skage frivilligsentral

700 000

Rauma kommune

Moglegheitstudie – framtidig bruk av prestegardsbustaden på Åndalsnes

330 000

Rennebu kommune

Arena Rennebu

560 000

Røst kommune og Værøy kommune

Ein bustadmarknad i bevegelse?

1 900 000

Røyrvik kommune

Saman blir vi gode på bustad

700 000

Sjåk kommune

Bustad- og tilflyttarprosjektet "Sats på Skjåk" – FASE 2

1 000 000

Sør-Aurdal kommune

Fjellvik – forprosjekt

950 000

Tokke kommune

Frå prøvebu til integrert innbyggar

600 000

Træna kommune

Bo i Træna

800 000

Tydal kommune

Bustad for alle

1 200 000

Vågå kommune

Småhus i Kjøpangervegen 3

80 000

Øystre Slidre

Transformasjon og vidare bruk av institusjonslokala til Øystre Slidre sjukeheim – Ein moglegheitsstudie for å bidra til auka bustader i distriktskommunar

500 000

Ål kommune

Regionalt bu-pilotkontor i Hallingdal

550 000

Fakta om tilskotet:
Tilskot til bustadtiltak i distrikta er ein del av tilskotsordninga «Tilskot til bustadtiltak». I denne ordninga inngår òg tilskot til bustadsosiale tiltak og driftstilskot til leigertakarorganisasjonar. Den totale tilskotsramma for ordninga er 37,5 millionar kroner i 2024. Dette er ei auking på 15,3 millionar frå 2023. Husbanken har i 2024 teke imot 146 søknader om til saman 133 millionar kroner.

Desse fekk tilskot til bustadsosiale tiltak i 2024

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye