GlobeNewswire by notified

ALK lancerer ny vækststrategi og finansielle ambitioner for 2028

Del

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKBLF) har i dag meddelt, at bestyrelsen har vedtaget en ny selskabsstrategi (Allergy+) og finansielle ambitioner for 2028.

Målet med Allergy+ er at udbygge ALK’s lederskab inden for allergiimmunterapi, skabe en førende position inden for fødevareallergi og anafylaksi samt forfølge ny innovation inden for beslægtede allergiske tilstande, som har et stort, udækket behov.   

Målet for strategien er en gennemsnitlig vækst i omsætningen på mindst 10 % i lokale valutaer (CAGR over 5 år) frem til 20281. Porteføljen af SLIT-tabletter mod respiratorisk allergi (‘tabletter') er fortsat nøglen til vækst, i takt med at ALK når ud til flere patienter og opnår fuld pædiatrisk dækning med tabletterne.

ALKs målsætning er fortsat at opnå en EBIT-margin på ~25% i 2025, hvorefter målet er at øge den årlige indtjening i samme takt som væksten i omsætningen, hvilket indebærer en forventet EBIT-margin på ~25% frem til 2028. Det vil gøre det muligt for ALK at investere i strategiske vækstinitiativer for at styrke selskabets langsigtede vækst og lønsomhed. ALK stræber efter at selvfinansiere sin udvikling, og underliggende marginforbedringer over ~25% vil således blive geninvesteret i kommercielle aktiviteter, forskning og udvikling (F&U), forretningsudvikling eller infrastruktur. Dette udelukker ikke, at marginerne kan være højere eller lavere i strategiperioden afhængigt af markedsforhold og timingen af strategiske initiativer.

ALK vil opretholde en effektiv kapitalstruktur med en finansiel gearing på maksimalt 2 x NIBD/EBITDA. ALK vil allokere kapital disciplineret for at sikre fleksibilitet til at levere på sine vækstambitioner og skabe attraktive afkast til aktionærerne. ALK forventer at generere stigende frie pengestrømme, og kapital vil blive allokeret i følgende prioriterede rækkefølge: Investeringer i organisk vækst, herunder F&U (forventet i niveauet 10-15% af omsætningen p.a. i 2025-28); CAPEX (forventet omkring DKK 400-600 mio. p.a. i 2025-28, baseret på aktuelle planer), forretningsudvikling og licensaktiviteter; og endelig udlodning til aktionærerne via udbytte og/eller aktietilbagekøbsprogrammer.

CEO Peter Halling udtaler: “Vi ønsker at fastholde ALK’s vækst i mange år fremover og udnytte vores viden og forretningsplatforme til at hjælpe flere mennesker med allergi til et bedre liv. Den nye strategi prioriterer de vækstgreb – markeder, projekter og innovation – som har det største potentiale til at skabe stærke afkast og give den største effekt for patienter og læger.
Vi vil allokere ressourcerne omhyggeligt, og vi vil forenkle og reducere kompleksiteten på tværs af vores virksomhed, så vi effektivt kan opskalere ALK til fremtidig vækst i omsætning og indtjening.”

Allergy+ bygger på ALKs løfte om at levere livsforandrende løsninger til de millioner af mennesker, som lider af allergi. Strategien hviler på fire søjler:

Focus

ALK vil prioritere og fokusere sine kommercielle aktiviteter, mens virksomheden arbejder på at styrke sin globale position inden for luftvejsallergi, primært ved at øge udbredelsen af den nuværende tabletportefølje, som adresserer 80% af de vigtigste globale luftvejsallergier. Blandt de centrale initiativer er en målrettet ekspansion mod nye patientgrupper, investeringer i markeder med stor gennemslagskraft, indsatser for at øge dybde og bredde blandt receptudskrivende sundhedspersonale samt digital mobilisering af egnede patienter og læger. Et væsentligt vækstbidrag ventes at komme fra færdiggørelsen af ALKs tabletportefølje til luftvejsallergi med dens forventede fulde pædiatriske dækning. På tværs af markeder vil ALK også afsøge samarbejder med partnere for at fremskynde den kommercielle udbredelse.

Europa ventes at være ALK’s vigtigste vækst-driver frem mod 2028. For at understøtte lønsom vækst vil ALK udnytte sine styrker og sit momentum i nøglemarkeder bedre ved at omfordele ressourcer, så selskabet investerer mere i disse nøglemarkeder, mens aktiviteterne i visse andre markeder reduceres, indtil markedsforholdene er blevet bedre.  

I Nordamerika fokuserer ALK fortsat på at skabe vækst i aktiviteterne med receptpligtige tabletter ved at opbygge nye salgskanaler og tilføje nye produkter i USA, især rettet mod børnelæger. I Kina fortsætter ALK samarbejdet med myndighederne om den regulatoriske behandling af husstøvmidetabletten ACARIZAX®. De kommercielle aktiviteter vil blive tilpasset tidsplanen for lanceringen, som aktuelt er planlagt til 2025. Tidsplanen for lancering og yderligere kommercielle investeringer afventer myndighedernes tilbagemelding på den igangværende regulatoriske behandling. Aktuelle forretningsaktiviteter relateret til ALKs SCIT-produkter i Kina forventes at fortsætte uforandret. I Japan vil ALK arbejde tæt sammen med sin partner Torii for at nå ud til endnu flere patienter i lyset af den høje forekomst af allergi. I Sydøstasien og Indien vil ALK fortsat understøtte sine nuværende partnere.

Innovate

For at hjælpe flere mennesker med allergi vil ALK udvikle og udvide sin F&U-pipeline på en afbalanceret måde. ALK vil maksimere værdien af eksisterende kerneprodukter og diversificere porteføljen til fødevareallergi, anafylaksi og andre beslægtede allergiske sygdomme med potentiale til at blive nye vækst-drivers. Desuden vil ALK afsøge muligheder inden for forretningsudvikling og indlicensering for at fremme disse ambitioner.

Centrale initiativer omfatter styrkelse af evidensen, der understøtter brugen af ALK’s kerneprodukter i nye patientgrupper, f.eks. børn, og i nye geografiske områder - herunder myndighedernes forventede godkendelse af ACARIZAX ® i Kina og Indien og GRAZAX ® i Japan – samt andre life cycle management aktiviteter for at opdatere og vedligeholde kerneprodukterne.

Inden for fødevareallergi er det ALKs mål at opbygge en portefølje af behandlinger, der adresserer det udækkede behandlingsbehov hos de ca. 200 millioner mennesker, som verden over er berørt, navnlig blandt børn. I spidsen for porteføljen er peanut SLIT-tabletten, som lige nu er i klinisk fase I/II til behandling af peanutallergi. ALK vil udvide porteføljen til at omfatte andre fødevareallergier samt nye koncepter og projekter med nye virkemåder.

Behandling af akutte livstruende allergiske reaktioner (anafylaksi) er fortsat en prioritet for ALK. Der er et stort udækket behov på dette område - eksempelvis i USA, hvor cirka 20 millioner mennesker er i fare for at få anafylaktisk chok, men hvor kun cirka tre millioner har en adrenalin-autoinjektor på sig. ALK planlægger at udvikle en portefølje, der består af den allerede lancerede adrenalinpen Jext®, en næste-generations adrenalinpen (Genesis-projektet) samt mulige innovationer baseret på alternative administrationsformer, potentielt i samarbejde med partnere. Med forbehold for tidsplaner for udvikling og myndighedsgodkendelser ventes lanceringer at ske mod slutningen af strategiperioden. Som følge heraf vil samarbejdet med Windgap Medical blive afsluttet uden økonomiske konsekvenser for ALK.

Med basis i sin førende videnskabelige position og F&U-kernekompetencer inden for molekylær og klinisk allergologi samt immunologi har ALK også påbegyndt en innovationsindsats rettet mod udvalgte beslægtede sygdomsområder, som har stærke videnskabelige og kommercielle links til ALKs eksisterende produktportefølje og kanaler. Fokus er på generelle allergiske inflammatoriske lidelser og mastcelle-drevne sygdomme, og indsatsen er målrettet allergiske sygdomme i bred forstand.

Optimise

For at reducere kompleksiteten og fastholde konkurrenceevnen vil ALK yderligere optimere driften og dermed skabe et robust grundlag for fremtidig vækst. Centrale initiativer omfatter kontinuerlige forbedringer af produktion og kvalitet samt udvidelse af produktionskapaciteten for tabletter til 800 millioner tabletter årligt fra 2030 inden for ALKs eksisterende rammer. Desuden vil ALK optimere omkostningsbasen, reducere strukturelle kompleksiteter i hele værdikæden og investere i infrastruktur som digitale løsninger og AI. På længere sigt vil ALK også undersøge muligheder for at optimere det globale produktionsnetværk og rationalisere produktporteføljen yderligere.

Som meddelt i rapporten for 1. kvartal (2. maj 2024) vil ALK implementere optimerings- og prioriteringsinitiativer, der skal frigøre ca. 250 mio. kr. i 2025. Cirka halvdelen vil blive allokeret til strategiske investeringer, og halvdelen vil understøtte ALKs indtjeningsambitioner.

Cultivate

Aktiviteterne og målene i den nye strategi understøttes af ALKs forpligtelse til at udvikle medarbejdernes og organisationens færdigheder for at fremme en stærk performancekultur med højt engagement. Desuden vil ALK drive en bæredygtig virksomhed med fokus på at forbedre adgangen til allergibehandling og reducere virksomhedens klimaaftryk.

Centrale initiativer omfatter investeringer i videreudvikling og opkvalificering af medarbejderne for at sikre, at organisationen bevarer de rette kompetencer og en agil kultur med fokus på kontinuerlig læring og vækst. ALK vil drive sine aktiviteter etisk og ansvarligt og samtidig fremme et sikkert, mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø.

For at støtte en bæredygtig udvikling forpligter ALK sig til at forbedre adgangen til allergibehandling. Det skal dels ske ved at nå ud til flere mennesker med allergi, dels ved at uddanne sundhedspersonale og endelig ved at iværksætte initiativer, der skal skabe øget opmærksomhed på allergi.

ALK har også opstillet videnskabeligt baserede CO2-mål i overensstemmelse med Parisaftalen og vil reducere sine udledninger (scope 1 og 2) med 42% i 2030 ved at overgå til vedvarende energi som primær energikilde og implementere generelle energieffektiviseringstiltag. Yderligere reduktioner skal komme fra, at ALKs leverandører forpligter sig til at reducere deres udledninger.

Uændrede forventninger til 2024

Forventningerne til 2024 er uændrede i forhold til selskabsmeddelelsen fra 2. maj 2024. ALK forventer, at omsætningen vil vokse med 10-13% i lokale valutaer. EBIT-marginen forventes at blive17-19%.

Kapitalmarkedsdag

ALKs øverste ledelse vil yderligere uddybe strategien på en kapitalmarkedsdag, der afholdes i virksomhedens hovedkvarter i Hørsholm, Danmark, den 4. juni 2024 fra kl. 13:00 til 17:00 CEST. Kapitalmarkedsdagen vil blive webcastet live på www.ir.alk.net/CMD, hvor præsentationer og optagelser vil være tilgængelige efterfølgende.

ALK-Abelló A/S

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. +45 4574 7527, mobil +45 2261 2525
Medier: Maiken Riise Andersen, tlf. +45 5054 1434

Fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder udsagn om forventninger til fremtidig udvikling, herunder fremtidig omsætning, driftsresultat og pengestrømme samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da forskellige faktorer – hvoraf flere ligger uden for ALKs kontrol – kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forventninger, der udtrykkes i meddelelsen. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men ikke udelukkende, generelle økonomiske og forretningsrelaterede forhold, herunder retslige spørgsmål, samt usikkerhed om efterspørgsel, prisfastsættelse på produkter, tilskudsregler, myndighedsgodkendelser, samarbejdspartneres planer og prognoser, valutakursudsving, konkurrenceforhold samt afhængighed af leverandører. Hertil kommer risici relateret til råvareindkøb og fremstilling af ALKs produkter. ALK påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn for at afspejle efterfølgende begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelse, medmindre det kræves af lovgivningen.

Om ALK
ALK er en specialiseret global lægemiddelvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergivaccination og andre produkter og services til mennesker med allergi og allergilæger. ALK har hovedkontor i Hørsholm og beskæftiger omkring 2.900 medarbejdere på verdensplan. Selskabet er noteret på Nasdaq Copenhagen. Læs mere på www.alk.net.

Den danske meddelelse er en oversættelse af den engelske meddelelse. Den engelske meddelelse er den til enhver tid gældende version.


1 Eksklusive betydelige effekter af fusioner og opkøb eller potentielle frasalg.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release

Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a

DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release

Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68

Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release

Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.

Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release

AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us

Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye