Mattilsynet

Ytterligere streikeuttak i Mattilsynet får store konsekvenser

Del

287 av Mattilsynets medarbeidere er nå tatt ut i streik, og det er ikke gitt dispensasjon. Det har store konsekvenser også for våre samfunnskritiske oppgaver på slakteriene og i grensekontrollen.

Akademikerne varslet torsdag 30. mai uttak av ytterligere 24 ansatte i Mattilsynet fra og med mandag 3. juni. Mattilsynet har fått avslag på dispensasjonssøknader og vi vil ikke kunne ivareta alle våre samfunnskritiske oppgaver på slakteriene og i grensekontrollen. Streiken går også utover vår evne til å følge opp bekymringsmeldinger om dyrevelferd, samt en rekke andre oppgaver.  

Slakteri og kjøttkontroll 

Streiken i Mattilsynet får konsekvenser for om lag halvparten av all kylling- og kalkunproduksjon i Norge, og vil kunne få konsekvenser for 30 prosent av all svineproduksjon. Det vil også kunne få følger for storfeproduksjon.  

Aktiviteten ved følgende slakterier er berørt av streiken i Mattilsynet:  

  • Nortura Hærland, Fatland slakteri og Furuseth slakteri i region Stor-Oslo  

  • Norsk kylling i Orkanger, Nortura Malvik, Røros slakteri og Kvål/Eidsmo slakteri i Oppdal i region midt.  

 
Veterinærenes og kjøttkontrollteknikernes tilstedeværelse på slakteriene er avgjørende for å sikre mattrygghet, dyrevelferd og dyrehelse. Som følge av uttaket må alle dyrene som skulle til slakt ved disse slakteriene avlives og destrueres. Det vil få betydelige konsekvenser for dyrevelferd, matforsyning, matsvinn og bondens helse og økonomi, i tillegg til økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser for matprodusentene.  
 
Store mengder produksjonsdyr vil ikke kunne slaktes, og det får følger for dyrevelferden. Når dyreholder ikke kan sende dyr til slakt, blir det mindre plass i fjøsene, mangel på fôr og uakseptable miljøforhold. Svært mange dyr vil ganske raskt måtte avlives og destrueres for å unngå uakseptabel lidelse, i første rekke kylling. I tillegg har ikke slakteriene mulighet til å opprettholde ordningen for hasteslakt og nødslakt.   

 
Som følge av streiken vil det på kort tid bli redusert tilgang på kylling- og kjøttprodukter i dagligvarebutikker, institusjoner, restauranter, offentlige kunder med mer. 

 
Grensekontroll og import 

Flere av våre grensekontrollveterinærer har blitt tatt ut i streik i ytterligere uttak fra og med mandag 3. juni.  
Aktiviteten ved følgende grensekontroller er sterkt berørt av streiken i Mattilsynet:  

Grensekontrollstasjonen på Oslo havn, Borg havn og Gardemoen lufthavn har sterkt redusert kapasitet for behandling av grensekontrollpliktige varer fra tredjeland inn til Norge. Dette har konsekvenser både for animalsk og ikke-animalsk grensekontroll som dekker blant annet mat, fôr og ingredienser til det norske markedet.  

Det ytterligere uttaket av grenseveterinærer på vakt på Gardermoen fra mandag fører til at vi har begrenset kapasitet til å kontrollere dyr som kommer fra land utenfor EU.  Kjæledyr som ikke blir kontrollert på grensen må kjøres til AirPet grensekontrollstasjon. Det medfører kostnader for henting av dyret og karanteneopphold for dyreeier. 

Manglende kontroll av kjæledyr kan blant annet medføre økt risiko for rabiessmitte. Andre levende dyr kommer heller ikke inn i Norge/EU uten å være grensekontrollert. Det vil medføre dyrevelferdsmessige konsekvenser for kommersiell import av rensefisk, akvariefisk, levende hummer og levende østers. 

 
Eksport 

Mattilsynet har nå redusert kapasitet på utstedelse av eksportattester både for sjømat, genmateriale for svin og storfe, og annet mat og eksport av landbruksmaskiner (gjelder ikke EU/EØS og Sør-Korea). Dette medfører risiko for kvalitetsforringelse og behov for kassering av eksportvarer, i tillegg til manglende leveranser til kunder utenfor EU/EØS og Sør-Korea. Eksportører kan velge å bruke andre kontor, men disse kan ikke øke bemanningen. Det blir derfor fort forsinkelse, kvalitetsforringelse og evt. kassasjon.  

En ytterligere konsekvens av streiken er at region Stor-Oslo, avdeling Romerike og avdeling Østfold og Follo ikke har kapasitet til å behandle søknader om helseattest for hest som skal reise til utlandet, så lenge streiken varer.  

Håndtering av sykdomsutbrudd og hendelser  

Mattilsynet har nå dårligere evne til å håndtere akutte hendelser og hastesaker, som utbrudd av alvorlige og smittsomme dyresykdommer og plantesykdommer, zoonoser (sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker), samt håndtering og oppklaring av matbårne sykdomsutbrudd. Dette gjelder særlig region Stor-Oslo og region midt. 

Fra mandag 3. juni vil Mattilsynet ikke kunne følge opp umiddelbar varsling av hendelser med mat og fôr i andre EU/EØS-land. Det betyr at det kan være mat eller fôr på det norske markedet som er helsefarlig og som vi ikke kjenner til eller får håndtert. 
 
Våre fagpersoner på drikkevann i region Stor-Oslo er også i streik, og hendelser på drikkevann i dette området vil ikke kunne bli fulgt opp uten dispensasjon.  

Konsekvenser på flere områder 

Streiken får også følger for flere av Mattilsynets ansvarsområder. Mer informasjon om streiken på våre nettsider: https://www.mattilsynet.no/om-mattilsynet/ansatte-i-mattilsynet-er-tatt-ut-i-streik

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye