GlobeNewswire by notified

Karolinska Developments årsstämma 2024

Dela

STOCKHOLM, SVERIGE – 16 maj 2024. Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) har den 16 maj 2024 hållit sin årsstämma. Aktieägare har före årsstämman haft möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med punkt 13 i bolagsordningen. Aktieägare har därmed haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, poströstning eller ombud. Vid årsstämman beslutade aktieägarna följande:

Redovisning: beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition: beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 1 244 034 986 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD: beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter: beslöts att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna: beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 kronor, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelsens ordförande, och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter: beslöts att omval sker av styrelseledamöterna Theresa Tse, Anna Lefevre Skjöldebrand, Ben Toogood och Philip Duong; att nyval sker av Hans Wigzell som styrelseledamot; att till styrelsens ordförande utses Hans Wigzell; beslöts att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets förslag, utse Ernst & Young Aktiebolag, för närvarande med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen: beslöts i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Varje år ska de fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i augusti) utse var sin representant. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts

Valberedningens uppgifter inför årsstämma är att lämna förslag till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även lämna förslag till val av Bolagets revisor, arvode för Bolagets revisor samt val av ledamöter till valberedningen eller principer för att utse valberedningen. Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov föreslå förändringar av denna till årsstämman. Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: beslöts att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Fastställande av styrelsens ersättningsrapport 2023: beslöts att godkänna av styrelsen framlagd ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen avseende 2023.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier: beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om överlåtelse av samtliga egna aktier av serie B som Bolaget vid var tid innehar. Överlåtelsen får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för aktier ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier: beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt bemyndigandet motsvarar tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att Bolagets aktiekapital överstiger Bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.karolinskadevelopment.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 16:40.

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn. För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av elva bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information, besök www.karolinskadevelopment.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

IDEX Biometrics – Number of shares in Tranche 1 vs Tranche 2 in the private placement on 15 May 202420.5.2024 23:52:54 CEST | Press release

Reference is made to the stock exchange announcement by IDEX Biometrics ASA (the “Company”) on 15 May 2024 regarding a successful private placement of shares. By inadvertence, the announcement contained a slight error in the allocation of private placement shares between Tranche 1, as issued by the Board pursuant to an authorization to issue shares granted by the extraordinary general meeting dated 21 December 2023, and Tranche 2, to be issued subject to approval by an extraordinary general meeting to be called and scheduled for on or about 12 June 2024. The correct number of Tranche 1 shares is 27,940,213, and the correct number of Tranche 2 shares is 5,393,120, each having a par value of NOK 0.15, with a subscription price of NOK 1.65 per share in the private placement. Consequently, following the issuance of Tranche 1 shares, the Company's share capital is increased with NOK 4,191,031.95 from NOK 42,018,983.25 to NOK 46,210,015.20, and the Company will have 308,066,768 shares issued

INVNT™ ANNOUNCED AS SPONSOR AND CO-PRODUCER OF DISCOVERY STAGE AT SXSW SYDNEY® 202420.5.2024 23:00:00 CEST | Press release

Also named as an endorsed Creative Experiential Partner for the 2024 event Sydney, May 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- INVNT™, the Experiential Disrupter Agency, has today been announced as the sponsor and co-producer of the SXSW Sydney 2024 Discovery Stage after a successful collaboration at last year’s inaugural event. For the second consecutive year, INVNT will bring its world-class expertise in production and innovative brand storytelling and “Challenge Everything” ethos to SXSW Sydney, where it will continue its legacy of hosting, curating and presenting the Discovery Stage and activating across the event’s key pillars of Tech & Innovation, Music, Games and Screen. Featured within the SXSW Sydney Tech & Innovation Expo, the 2024 Discovery Stage will play host to inspiring innovation leaders who are redefining industry norms and will be a place to explore the latest developments in technology and meet startup founders who are poised to disrupt the status quo. As last year’s Discovery

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 20.05.202420.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 20 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 20.05.2024 Espoo, Finland – On 20 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL370,3933.56CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total370,3933.56 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

Press Release: Dupixent® late-breaking data from NOTUS confirmatory phase 3 COPD study presented at ATS and published in NEJM20.5.2024 20:15:00 CEST | Press release

Dupixent® late-breaking data from NOTUS confirmatory phase 3 COPD study presented at ATS and published in NEJM NOTUS results confirm landmark data from the phase 3 BOREAS study and show Dupixent significantly reduced exacerbations by 34% and improved lung function, compared to placebo, in uncontrolled chronic obstructive pulmonary disease (COPD) with evidence of type 2 inflammationData support the potential of Dupixent as the first new treatment approach in more than a decadeand first-ever targeted therapy for COPD Paris and Tarrytown, N.Y. May 20, 2024. Late-breaking data were presented from the NOTUS phase 3 study evaluating the investigational use of Dupixent® (dupilumab) as an add-on maintenance treatment in adults with uncontrolled COPD on maximal standard-of-care inhaled therapy (nearly all on triple therapy) and evidence of type 2 inflammation (i.e., blood eosinophils ≥300 cells per μL). The NOTUS study confirmed the positive results demonstrated in the landmark phase 3 BOREAS s

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Berit Kjerulf er død20.5.2024 18:12:43 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse for ROCKWOOL A/S Meddelelse nr. 25 – 2024 til Nasdaq Copenhagen 20. maj 2024 Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Berit Kjerulf er død Det er med stor sorg, at vi meddeler, at ROCKWOOL medarbejder og bestyrelsesmedlem Berit Kjerulf og hendes mand er omkommet i en brand i deres hjem i Jylland i weekenden. Medarbejderne i ROCKWOOL valgte Berit Kjerulf til at repræsentere dem i bestyrelsen i 2022. Berit har været ansat i ROCKWOOL siden 2005. Hun og hendes mand efterlader sig to voksne børn. Bestyrelsesformand Thomas Kähler udtaler, "Berit var et værdsat medlem af ROCKWOOL familien, en højt værdsat medarbejder og et hårdtarbejdende medlem af bestyrelsen. Det er svært at beskrive den følelse af sorg, hendes bortgang skaber. På vegne af bestyrelsen og alle vores kolleger udtrykker jeg vores dybeste medfølelse til Berit’s børn og hendes kære. Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at støtte Berit’s familie og vores kolleger i den kommende tid”. Vi vil informere om Berit

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye