GlobeNewswire by notified

Årsstämma i Orrön Energy AB

Dela

Årsstämma i Orrön Energy AB (”Orrön Energy” eller ”Bolaget”) hölls idag, den 15 maj 2024 i Stockholm.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023 fastställdes och styrelseledamöter samt verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2023, och att utdelningsbara medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen upprättade ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade att godkänna den reviderade valberedningsprocessen.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande: (i) årligt arvode om 60 000 EUR till styrelseledamöter (förutom styrelseordföranden), (ii) årligt arvode om 120 000 EUR till styrelseordföranden, (iii) årligt arvode om 5 000 EUR till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (förutom för kommittéordföranden), och (iv) årligt arvode om 10 000 EUR till kommittéordföranden, där det totala arvodet för kommittéarbete (inklusive arvode till kommittéordförande) inte ska överstiga 50 000 EUR.

Till styrelseledamöter omvaldes Grace Reksten Skaugen, Jakob Thomasen, Peggy Bruzelius och William Lundin, och Mike Nicholson valdes som ny styrelseledamot för en period fram till slutet av årsstämman 2025. Grace Reksten Skaugen omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB omvaldes till Bolagets revisor för en period fram till slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

  • att inrätta ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram i form av ett aktieoptionsprogram för bolagsledningen och andra anställda i Bolaget (”Medarbetar-LTIP 2024”). Enligt Medarbetar-LTIP 2024 får styrelsen tilldela medarbetaroptioner till alla anställda. Den verkställande direktören får tilldelas högst 1 850 000 medarbetaroptioner och andra anställda får tilldelas högst 870 000 medarbetaroptioner vardera (med beaktande av taket om högst 5 300 000 medarbetaroptioner totalt). Varje medarbetaroption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i Bolaget till ett pris per aktie som motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 20–24 maj 2024 (eller en senare period om fem handelsdagar som fastställs av styrelsen i enlighet med stämmans beslut), under förutsättning att innehavaren bibehåller sin anställning i koncernen under en intjänandeperiod om tre år. Bolaget har för avsikt att använda en omräkningsmodell för ”nettoaktiereglering” för Medarbetar-LTIP 2024, då antalet aktier som levereras till deltagare blir väsentligt färre jämfört med utspädningen för det totala antalet tilldelade medarbetaroptioner. Efter intjänandeperioden har deltagarna i Medarbetar-LTIP 2024 rätt att utnyttja medarbetaroptionerna helt eller delvis fram till och med den 31 maj 2031,

  • att emittera och överlåta högst 5 300 000 teckningsoptioner av serie 2024:1 för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier till deltagarna och täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) vid utnyttjandet av medarbetaroptionerna inom ramen för Medarbetar-LTIP 2024. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och rätten till teckning av teckningsoptionerna tillkommer Bolaget självt. Teckningskursen för varje ny aktie vid utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2024:1 ska motsvara aktiens kvotvärde;

  • att emittera och överlåta högst 6 300 000 teckningsoptioner av serie 2024:2 för att säkerställa Bolagets skyldighet att leverera aktier till deltagarna och täcka eventuella kostnader (inklusive skatter och sociala avgifter) vid utnyttjandet av medarbetaroptionerna inom ramen för Medarbetar-LTIP 2023 som godkändes av årsstämman 2023. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och rätten till teckning av teckningsoptionerna tillkommer Bolaget självt. Teckningskursen för varje ny aktie vid utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2024:2 ska motsvara aktiens kvotvärde,

  • att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev motsvarande sammantaget högst 28 500 000 nya aktier, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att möjliggöra förvärv av företag eller verksamheter eller andra större investeringar, samt

  • att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier i Orrön Energy på Nasdaq Stockholm. Det högsta antalet återköpta aktier ska vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Aktieägarna vid årsstämman avslog aktieägarförslaget som behandlades på begäran från en minoritetsaktieägare.


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Udstedelse af RSU program18.5.2024 11:34:18 CEST | pressemeddelelse

I overensstemmelse med bemyndigelsen fra generalforsamlingen den 18. april 2024 har bestyrelsen i dag indført et incitamentsprogram for selskabets bestyrelse. Incitamentetprogrammet er designet og struktureret omkring konceptet med at fastholde medlemmer af bestyrelsen samtidig med at der skabes incitament til en positiv aktiekursudvikling og virksomhedens resultater til gavn for selskabets aktionærer. Incitamentsprogrammet inkluderer Restricted Share Units ("RSU'er"), som giver ret til at deltagerne tildeles et antal aktier svarende til antallet af optjente RSU'er mod betaling af udnyttelseskursen. Programmet er underlagt en række betingelser som deltagerne skal overholde og som betyder at selskabet maksimalt vil skulle udstede 2.025 aktier til kurs 1.056 DKK forudsat at alle betingelser overholdes samt at den enkelte vælger at udnytte sine RSUér. Den beregnede værdi af programmet til den samlede bestyrelse ved brug af Black & Scholes er opgjort til DKK 350.146. Vestingkursen er bereg

Constellation Brands Announces Updated Time of Presentation at the Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference on Wednesday, May 29, 202418.5.2024 01:05:50 CEST | Press release

VICTOR, N.Y., May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), a leading beverage alcohol company, announces an updated time that Bill Newlands, President and Chief Executive Officer, and Garth Hankinson, Executive Vice President and Chief Financial Officer, will participate in a previously announced fireside chat at the Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference on Wednesday, May 29, 2024 in New York, NY. The presentation is scheduled to begin at 4:30 p.m. EDT and is expected to cover the company’s strategic business initiatives, financial metrics, and operating performance, as well as outlook for the future. A live, listen-only webcast of the presentation will be available on the company’s investor relations website at ir.cbrands.com under the News&Events section. When the presentation begins, financial information discussed in the presentation, and a reconciliation of reported GAAP financial measures with comparable and other non- GAAP financial mea

DBV Technologies Announces Plan to Implement ADS Ratio Change17.5.2024 22:30:00 CEST | Press release

Châtillon, France, May 17, 2024 DBV Technologies Announces Plan to Implement ADS Ratio Change DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT—CUSIP: 23306J101), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on treatment options for food allergies and other immunologic conditions with significant unmet medical need, today announced plans to change the ratio of its American Depositary Shares (“ADSs”) to its ordinary shares (the “ADS Ratio”), nominal value €0.10 (ten cents) per share, from the current ADS Ratio of one (1) ADS to one-half (1/2) of one (1) ordinary share to a new ADS Ratio of one (1) ADS to one (1) ordinary share (the “ADS Ratio Change”). The Company anticipates that the ADS Ratio Change will be effective on or about June 3rd, 2024 (the “Effective Date”). For the Company’s ADS holders, the change in the ADS Ratio will have the same effect as a one-for-two reverse ADS split and is intended to enable the Company to regain compliance with

Oculis updates share capital for its existing at-the-market offering program17.5.2024 22:30:00 CEST | Press release

ZUG, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oculis Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS) (“Oculis” or the “Company”), a global biopharmaceutical company, has issued registered ordinary shares of the Company, each with a nominal value of CHF 0.01, issued out of existing capital band (Kapitalband), for an aggregate of 1,000,000 ordinary shares of the Company (the "New Shares"), recorded as treasury shares. The number of registered shares issued by the Company as per its Articles of Association is 46,443,700, of which 41.7 million shares are outstanding. The New Shares were issued following the Company and Leerink Partners LLC (”Leerink Partners”) entering into a sales agreement (the "Sales Agreement") with respect to an at-the-market offering program on May 8, 2024 under which the Company may offer and sell, from time to time at its sole discretion, ordinary shares of the Company having an aggregate offering price of up to $100 million through Leerink Partners as its sales agent. The Company is

Metasphere Labs Unveils Decentralized Identity System at Consensus 2024 and Announces Carbon Aware Routing Protocol17.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce its participation in Consensus 2024 alongside Bot Ventures Inc. (“Bot Ventures”), where they will unveil an early demonstration of their innovative decentralized identity and domain name system. This platform utilizes Bitcoin blockchain technology to enhance online security and trust through decentralized digital identity solutions. Parties interested in seeing a demonstration of the prototype can book a meeting at Metasphere's private suite by contacting Natasha Ingram at info@metasphere.earth. New Carbon Aware Routing Protocol Initiative In addition to the demonstration, the Company is excited to announce a pioneering initiative to develop a carbon aware routing protocol for computer networks and the Internet. This protocol will enable Internet Service Providers (ISPs) a

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye