GlobeNewswire by notified

Rapport för tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2024

Dela

Sammanfattning

  • Elproduktionen uppgick till 274 GWh under det första kvartalet, vilket är den högsta produktionen i bolagets historia för ett kvartal.
  • Bolaget avyttrade sin 50-procentiga ägarandel i vattenkraftverket Leikanger i april 2024, vilket var en tillgång som inte utgjorde bolagets kärnverksamhet. Transaktionen inbringade 53 MEUR, vilket påvisar det värde som finns i bolagets underliggande tillgångsbas och frigör kapital för att investera i möjligheter med högre avkastning.
  • I januari 2024 förvärvade bolaget en portfölj av vind- och batteriprojekt för utveckling i Finland, med installerad kapacitet om upp till 180 MW. Tillgång till mark har säkrats för alla turbiner och den första tillståndsprocessen påbörjades under det första kvartalet.
  • Bolaget fortsatte att vidareutveckla portföljen av egenutvecklade projekt, och har säkrat markrättigheter för de första 500 MW batteri- och solenergiprojekten i Tyskland, samt avancerat arbetet med förhandstudier inför tillståndsprocessen i Tyskland och Storbritannien.

Konsoliderade resultat - 3 månader

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 MEUR.

Proportionella resultat - 3 månader

  • Realiserat elpris uppgick till 49 EUR per MWh, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om 5,1 MEUR.
  • Proportionell nettoskuld om 91,2 MEUR, med betydande likviditetsutrymme från bolagets revolverande kreditfacilitet om 190 MEUR.
  • Bolaget utökade sitt likviditetsutrymme med 30 MEUR genom försäljningen vattenkraftverket Leikanger, som genomfördes i april 2024.

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Belopp i MEUR
1 jan 2024-
31 mar 2024
3 månader
1 jan 2023-
31 mar 2023
3 månader
1 jan 2023-
31 dec 2023
12 månader
Konsoliderade resultat
Intäkter12,311,428,0
EBITDA3,14,6-5,1
Rörelseresultat (EBIT)-1,01,6-17,0
Resultat-2,60,0-7,6
Resultat per aktie – EUR-0,010,00-0,03
Resultat per aktie efter utspädning – EUR-0,010,00-0,03
Proportionella resultat1
Elproduktion (GWh)274214765
Genomsnittligt elpris per MWh – EUR496647
Intäkter13,514,036,2
EBITDA5,16,75,3
Rörelseresultat (EBIT)0,02,6-11,0

1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i rapporten för Q1 2024.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB

”Vi fortsatte att leverera i linje med vår strategi under det första kvartalet 2024 som innebar ökade intäkter till följd av såväl goda operativa resultat som högre elpriser. Vi uppnådde en elproduktion om 274 GWh, vilken var bolagets högsta för ett kvartal och detta trots att Leikanger har exkluderats till följd av att innehavet omklassificerats från andelar i intresseföretag och joint ventures till tillgång som innehas för försäljning. Den höga produktionen var ett resultat av att våra anläggningar har haft en bra drifttillgänglighet och att vi har haft Karskruv i full drift under hela kvartalet. Det gläder mig särskilt att Karskruv har haft en hög tillgänglighet under de första månaderna i drift, och det är tydligt att detta är tillgång som kommer att fortsätta bidra med betydande kassaflöde till verksamheten under lång tid. Vårt realiserade elpris uppgick till nästan 50 EUR per MWh för kvartalet, med högre prisnivåer i början av kvartalet, följt av lägre elpriser i mars i takt med att efterfrågan på energi minskade samtidigt som Europa fyllde sina gaslager mot slutet av vintern.

I april tillkännagav vi försäljningen av vattenkraftverket Leikanger och försäljningspriset är ett tydligt kvitto på det underliggande värdet i vår tillgångsbas och hur attraktiva våra tillgångar är för externa köpare. Det visar även på den diskrepans som finns mellan vår aktiekurs och värdet på våra tillgångar. Vi har alltid haft fokus på att försöka finna bästa vägen tillvärdeskapande och genom denna försäljning har betydande värden realiserats från en tillgång som inte utgör bolagets kärnverksamhet till ett attraktivt pris, vilket gör att vi kan frigöra kapital och återinvestera i nya projekt med högre avkastning. Det fria kassaflödet från Leikanger uppskattas uppgå till cirka 2,5 MEUR för 2024 (med antagande om realiserat elpris om cirka 50 EUR per MWh) och försäljningspriset om 53 MEUR motsvarar mer än 20 år av odiskonterat fritt kassaflöde från tillgången. Intäkterna från försäljningen stärker vår balansräkning, ökar vår finansiella kapacitet att finansiera tillväxt och gör det möjligt att skapa mer värde för våra aktieägare på lång sikt. Till följd av försäljningen av Leikanger har vi reducerat vår uppskattade årliga elproduktion för 2024 från 1 100 GWh till 1 000 GWh.

Vidareutvecklar vår utvecklingsportfölj
Under kvartalet fortsatte vi att vidareutveckla våra egenutvecklade projekt inom landbaserad vindkraft, solenergi och batterilagring, och utökade vår svenska portfölj med fler projekt i tidig fas. I slutet av det första kvartalet hade bolaget erhållit bygglov för batterilagringsprojekt i Sverige om 37 MW. Vi förvärvade även en projektportfölj i Finland, där markrättigheter har säkrats och tillståndsprocessen redan påbörjats för det största projektet. Våra utvecklingsteam fortsätter att lägga grunden för framtida tillväxt. Vi har sedan tidigare säkrat elnätsanslutningar om 30 GW i Storbritannien, och vi har nu även säkrat markrättigheter för flera projekt i både Storbritannien och Tyskland. Med hänsyn till hur sällsynta projekt av den här storleken är i dessa länder, och den låga kostnadsbasen för att nå break-even i vår landbaserade portfölj, förväntar jag mig att dessa projekt kommer att leverera betydande värde för bolaget, i takt med att vi säljer projekt vid avgörande projektmilstolpar.

Elproduktion och finansiella resultat
Vi levererade i linje med vår kostnadsprognos och uppnådde proportionella intäkter om 13,5 MEUR, proportionell EBITDA om 5,1 MEUR, och avslutade perioden med en proportionell nettoskuld om 91,2 MEUR. I början av 2024 utökade vi vår revolverande kreditfacilitet från 150 MEUR till 190 MEUR. Försäljningen av Leikanger slutfördes i början av maj och till följd av detta reducerades vår kreditfacilitet till 170 MEUR. Detta tillsammans med försäljningsbeloppet om 53 MEUR ökar vårt likviditetsutrymme med över 30 MEUR, till sammanlagt 130 MEUR, vilket ger oss betydande utrymme för att finansiera förvärv och tillväxt.

Stark start på året
Vi levererade bolagets högsta kvartalsproduktion någonsin och goda finansiella resultat för kvartalet, dessutom har vi gjort bra framsteg i våra utvecklingsprojekt. Vårt fokus att skapa långsiktiga värden för våra aktieägare förblir oförändrat och försäljningen av Leikanger är ett perfekt exempel på hur vi uppnår detta värdeskapande, vilket möjliggör att vi kan återinvestera i möjligheter med högre avkastning. Vi kommer att fortsätta att vidareutveckla och skapa tillväxt i vår projektportfölj och öka möjligheterna till organisk tillväxt. Jag är säker på att vi kommer att kunna fortsätta att ta till vara på värdeskapande möjligheter framöver.”

Webbsänd presentation
Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy och presenterar den framtida tillväxtstrategin vid en webbsänd presentation den 14 maj 2024 kl 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Registrering för presentationen kan ske via bolagets hemsida och genom nedan länk:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fkArPYliRz-yrPImvX3tkg


För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson
Director Corporate Affairs and Investor Relations
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström
Communications Lead
Tel: +41 79 431 63 68
jenny.sandstrom@orron.com


Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.


Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Udstedelse af RSU program18.5.2024 11:34:18 CEST | pressemeddelelse

I overensstemmelse med bemyndigelsen fra generalforsamlingen den 18. april 2024 har bestyrelsen i dag indført et incitamentsprogram for selskabets bestyrelse. Incitamentetprogrammet er designet og struktureret omkring konceptet med at fastholde medlemmer af bestyrelsen samtidig med at der skabes incitament til en positiv aktiekursudvikling og virksomhedens resultater til gavn for selskabets aktionærer. Incitamentsprogrammet inkluderer Restricted Share Units ("RSU'er"), som giver ret til at deltagerne tildeles et antal aktier svarende til antallet af optjente RSU'er mod betaling af udnyttelseskursen. Programmet er underlagt en række betingelser som deltagerne skal overholde og som betyder at selskabet maksimalt vil skulle udstede 2.025 aktier til kurs 1.056 DKK forudsat at alle betingelser overholdes samt at den enkelte vælger at udnytte sine RSUér. Den beregnede værdi af programmet til den samlede bestyrelse ved brug af Black & Scholes er opgjort til DKK 350.146. Vestingkursen er bereg

Constellation Brands Announces Updated Time of Presentation at the Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference on Wednesday, May 29, 202418.5.2024 01:05:50 CEST | Press release

VICTOR, N.Y., May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), a leading beverage alcohol company, announces an updated time that Bill Newlands, President and Chief Executive Officer, and Garth Hankinson, Executive Vice President and Chief Financial Officer, will participate in a previously announced fireside chat at the Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference on Wednesday, May 29, 2024 in New York, NY. The presentation is scheduled to begin at 4:30 p.m. EDT and is expected to cover the company’s strategic business initiatives, financial metrics, and operating performance, as well as outlook for the future. A live, listen-only webcast of the presentation will be available on the company’s investor relations website at ir.cbrands.com under the News&Events section. When the presentation begins, financial information discussed in the presentation, and a reconciliation of reported GAAP financial measures with comparable and other non- GAAP financial mea

DBV Technologies Announces Plan to Implement ADS Ratio Change17.5.2024 22:30:00 CEST | Press release

Châtillon, France, May 17, 2024 DBV Technologies Announces Plan to Implement ADS Ratio Change DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT—CUSIP: 23306J101), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on treatment options for food allergies and other immunologic conditions with significant unmet medical need, today announced plans to change the ratio of its American Depositary Shares (“ADSs”) to its ordinary shares (the “ADS Ratio”), nominal value €0.10 (ten cents) per share, from the current ADS Ratio of one (1) ADS to one-half (1/2) of one (1) ordinary share to a new ADS Ratio of one (1) ADS to one (1) ordinary share (the “ADS Ratio Change”). The Company anticipates that the ADS Ratio Change will be effective on or about June 3rd, 2024 (the “Effective Date”). For the Company’s ADS holders, the change in the ADS Ratio will have the same effect as a one-for-two reverse ADS split and is intended to enable the Company to regain compliance with

Oculis updates share capital for its existing at-the-market offering program17.5.2024 22:30:00 CEST | Press release

ZUG, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oculis Holding AG (Nasdaq: OCS; XICE: OCS) (“Oculis” or the “Company”), a global biopharmaceutical company, has issued registered ordinary shares of the Company, each with a nominal value of CHF 0.01, issued out of existing capital band (Kapitalband), for an aggregate of 1,000,000 ordinary shares of the Company (the "New Shares"), recorded as treasury shares. The number of registered shares issued by the Company as per its Articles of Association is 46,443,700, of which 41.7 million shares are outstanding. The New Shares were issued following the Company and Leerink Partners LLC (”Leerink Partners”) entering into a sales agreement (the "Sales Agreement") with respect to an at-the-market offering program on May 8, 2024 under which the Company may offer and sell, from time to time at its sole discretion, ordinary shares of the Company having an aggregate offering price of up to $100 million through Leerink Partners as its sales agent. The Company is

Metasphere Labs Unveils Decentralized Identity System at Consensus 2024 and Announces Carbon Aware Routing Protocol17.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce its participation in Consensus 2024 alongside Bot Ventures Inc. (“Bot Ventures”), where they will unveil an early demonstration of their innovative decentralized identity and domain name system. This platform utilizes Bitcoin blockchain technology to enhance online security and trust through decentralized digital identity solutions. Parties interested in seeing a demonstration of the prototype can book a meeting at Metasphere's private suite by contacting Natasha Ingram at info@metasphere.earth. New Carbon Aware Routing Protocol Initiative In addition to the demonstration, the Company is excited to announce a pioneering initiative to develop a carbon aware routing protocol for computer networks and the Internet. This protocol will enable Internet Service Providers (ISPs) a

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye