GlobeNewswire by notified

3. kvartal 2023/24 - Første salg af XM30 er gennemført

Del

MEDDELELSE NR. 262

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2023/24 (1. januar - 31. marts 2024)

Første salg af XM30 er gennemført

Omsætningen faldt i 3. kvartal med 6% til DKK 98,9 mio. mod DKK 105,4 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen afspejler en fortsat fremgang i salget af forbrugsvarer og services, mens omsætningen af instrumenter har været faldende som følge af kundernes fortsatte tilbageholdenhed med at købe nye instrumenter. Resultatet af primær drift (EBITDA) faldt i 3. kvartal til DKK 43,1 mio. og var påvirket af øgede personaleomkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse med organisationsændringer. EBITDA-marginen blev i 3. kvartal på 44%.

I 3. kvartal har der været en tilfredsstillende interesse for de to nye produkter, XcytoMatic 40 (XM40) og XcytoMatic 30 (XM30), og det første salg af XM30 er gennemført.

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
Ændring, %Ændring, %
Omsætning, DKK mio.98,9-6298,2-14
EBITDA, DKK mio.43,1-23136,2-32
EBITDA-margin, %4446

Hovedpunkter

  • Omsætningen faldt i 3. kvartal 2023/24 med 6% til DKK 98,9 mio. fra DKK 105,4 mio. i samme periode sidste år. I de første ni måneder af 2023/24 faldt omsætningen med 14% til DKK 298,2 mio. fra DKK 346,0 mio. i samme periode sidste år og med 11% ved faste valutakurser.
  • Salget af instrumenter faldt i 3. kvartal med 41% til DKK 23,1 mio. fra DKK 39,0 mio., mens det i de første ni måneder af 2023/24 faldt med 43% til DKK 84,8 mio. fra DKK 147,7 mio. Der har i løbet af 3. kvartal 2023/24 været en fortsat stor interesse for og positiv feedback vedrørende ChemoMetecs nye instrumenter, XcytoMatic 40 (XM40) og XcytoMatic 30 (XM30), som også har bidraget positivt til omsætningen i 3. kvartal.
  • Salget af forbrugsvarer og serviceydelser steg i 3. kvartal med henholdsvis 20% og 4%, mens stigningen i de første ni måneder var på henholdsvis 7% og 9%.
  • Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCB (Life science research, Cellebaseret terapi og Bioprocessing), faldt i 3. kvartal med 7% og i de første ni måneder med 16%. Omsætningen på LCB-markedet udgjorde i de første ni måneder 90% af den samlede omsætning.
  • Driftsresultatet (EBITDA) var i 3. kvartal på DKK 43,1 mio., og EBITDA-marginen var på 44% mod 53% i samme periode sidste år. I de første ni måneder blev EBITDA på DKK 136,2 mio., og EBITDA-marginen var på 46% mod 58% i samme periode sidste år.
  • Forventningerne til omsætning og EBITDA i 2023/24 er uændrede i forhold til de senest offentliggjorte forventninger (12. april 2024). Der forventes således en omsætning i 2023/24 på DKK 400-415 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 185-200 mio.

Produktlanceringer

XcytoMatic 40 (XM40)
I 3. kvartal blev der omsat for omkring DKK 2 mio. XM40-produkter, hvilket er en fordobling i forhold til 2. kvartal. Det anses for tilfredsstillende. De fleste XM40-instrumenter forventes på sigt at blive solgt sammen med en installation og servicepakke.

Indtil videre har der været en gennemgående positiv feedback fra kunderne vedrørende XM40. Der er dog identificeret nye ønsker og krav, primært til software, som der i det kommende kvartal vil blive fundet en løsning på. Det forventes, at en ny softwareplatform kan introduceres i løbet af de kommende måneder.

I den kommende periode vil der fortsat være fokus på salget af XM40 på markedet for bioprocessing og i takt med, at der indhøstes erfaringer fra markedet, vil der i et kontrolleret tempo blive arbejdet hen imod en fuld lancering i Europa og USA.

XcytoMatic 30 (XM30)
Forhåndsinteressen for XM30 har været stor, og selvom produktet stadig er under udvikling, har det været fremvist på relevante udstillinger og videnskabelige møder. I 3. kvartal har der været en række forespørgsler på XM30, og flere potentielle kunder har udtrykt ønske om at afprøve produktet. Den store interesse for XM30 hænger sammen med et stigende ønske om automatisering inden for farma/biotek, herunder ønske om at implementere en fuldt integreret automatisk celletæller, som kan erstatte de hidtil anvendte celletællere fra såvel ChemoMetec som andre leverandører. Ønsket om automatisering er drevet dels af bestræbelserne på at forbedre effektiviteten af udviklings- og produktionsapparatet inden for bioprocessing og celleterapi, dels at nedbringe lønomkostningerne, som typisk udgør hovedparten af kostprisen. Inden for farma/biotek forventes mange af de større aktører at skulle vælge leverandører af fuldautomatiske systemer inden for en kortere periode. I modsætning til mange af ChemoMetecs nuværende kunder inden for celleterapi er farmaselskabernes investeringer i automatisering ikke afhængig af udefra kommende funding.

Det er derfor afgørende for ChemoMetecs fremtidige vækstmuligheder at være i stand til at udnytte denne automatiseringsbølge og satse på at blive den foretrukne celletællingspartner inden for denne industri. Som følge heraf er det besluttet at opprioritere færdigudviklingen af XM30.

Ved afslutningen af 3. kvartal befandt XM30-projektet sig på et udviklingsniveau svarende til den sene prototypefase, og produktet er tilstrækkeligt langt fremme i udviklingsforløbet til, at potentielle kunder kan teste dets performance og potentiale samt forberede integrationen i et komplet fuldautomatisk system. Tilsvarende kan ChemoMetecs produktudviklere få nyttig feedback, som typisk kan benyttes til tilpasninger af produkt og go-to-market plan.

I 3. kvartal blev XM30 testet eksternt, hvilket har resulteret i det første salg. Efter kvartalets afslutning er der solgt yderligere XM30-produkter. Trods den succesfulde såkaldte prelaunch er det fortsat planen, at XM30 skal lanceres efter samme gradvise lanceringsstrategi, som er valgt for XM40.

Ledelsen er særdeles tilfreds både med markedets generelt store interesse for XM30-produktet, men især også med, at adskillige kunder har udtrykt ønske om at købe produktet, selvom det endnu ikke er færdigudviklet.

Salgsudvikling

Omsætningen på ChemoMetecs hovedmarkeder har i 3. kvartal været påvirket af et stort set uændret investeringsklima inden for biotek, og kunderne er således fortsat tilbageholdende med at købe nye instrumenter. Både investeringsniveauet og købsinteressen hos ChemoMetecs kunder ligger således stadig væsentligt under niveauet for et par år siden.

Omsætningen faldt i 3. kvartal 2023/24 til DKK 98,9 mio. fra DKK 105,4 mio., svarende til et fald på 6% i forhold til samme periode sidste år, mens omsætningen i de første ni måneder faldt med 14% fra DKK 346,0 mio. til DKK 298,2 mio. Faldet i omsætningen i både 3. kvartal og i de første ni måneder skyldes et lavere salg af instrumenter, mens salget af forbrugsvarer og serviceydelser fortsat stiger. Ved faste valutakurser faldt omsætningen i de første ni måneder med 11%.

Udvikling inden for produktsegmenterne

Omsætning fordelt på produktsegmenter i 3. kvartal og 1.-3. kvartal af 2023/24

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
OmsætningDKK mio.Ændring, %DKK mio.Ændring, %
Instrumenter23,1-4184,8-43
Forbrugsvarer52,6+20142,1+7
Service22,1+468,1+9
Andet1,1+33,1-13
Omsætning i alt98,9-6298,2-14

Salget af instrumenter faldt i 3. kvartal med 41% til DKK 23,1 mio. fra DKK 39,0 mio., mens det i de første ni måneder faldt med 43%. Udviklingen kan tilskrives et generelt fald i salget på tværs af alle instrumenttyper – dog bidrager salget af de nye instrumenter XM40 og XM30 positivt til omsætningen. NC-202 udgør den største del af instrumentsalget og udgjorde ca. 44% i de første ni måneder mod 36% i samme periode sidste år. I de første ni måneder af 2023/24 faldt salget af instrumenter med 43% og udgjorde 28% af den samlede omsætning mod 43% i samme periode sidste år.

I slutningen af 3. kvartal er der igangsat en række målrettede initiativer på alle markeder med henblik på at øge salget af instrumenter. Der er blandt andet sat øget fokus på generering af leads og opsøgende salg i forhold til en bred gruppe af både eksisterende og nye kunder inden for celle- og genterapi. Desuden sker der en gradvis lancering af de nye produkter XM40 og XM30 – læs mere om dette i afsnittene ”Produktlanceringer” og ”Produktudvikling”.    

Salget af forbrugsvarer steg i 3. kvartal med 20% til DKK 52,6 mio. fra DKK 44,0 mio., og i de første ni måneder var salget på DKK 84,8 mio., svarende til en vækst på 7%. I de første ni måneder udgjorde salget af forbrugsvarer 48% af den samlede omsætning mod 38% i samme periode sidste år.

Salget af serviceydelser steg i 3. kvartal fra DKK 21,4 mio. til DKK 22,1 mio., svarende til en vækst på 4%, og i de første ni måneder fra DKK 62,3 mio. til DKK 68,1 mio., svarende til en vækst på 9%. Udviklingen i salget af serviceydelser er negativt påvirket af det lavere salg af instrumenter på grund af et lavere antal installationer. Salget af serviceydelser udgjorde i de første ni måneder 23% af den samlede omsætning mod 18% i samme periode sidste år.

Udvikling inden for geografiske segmenter

Omsætning fordelt på geografiske segmenter i 3. kvartal og 1.-3. kvartal af 2023/24

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
OmsætningDKK mio.Ændring, %DKK mio.Ændring, %
USA/Canada58,9-9174,3-15
Europa30,0+294,4-4
Øvrige lande9,9-1429,4-30
Omsætning i alt98,9-6298,2-14

USA/Canada er fortsat det største geografiske marked for ChemoMetec, og det udgjorde i de første ni måneder 58% af den samlede omsætning. Omsætningen i USA/Canada faldt med 9% i 3. kvartal til DKK 58,9 mio. fra DKK 64,6 mio. i samme periode sidste år. I de første ni måneder faldt omsætningen med 15% og blev på DKK 174,3 mio. Udviklingen i 3. kvartal skyldes et fald i omsætningen af instrumenter på 51% og et fald i salget af serviceydelser på 1%, mens salget af forbrugsvarer steg med 27%.

Omsætningen i Europa steg i 3. kvartal med 2% til DKK 30,0 mio., mens den i de første ni måneder faldt med 4%. Udviklingen i 3. kvartal var primært drevet af solide vækstrater i salget af forbrugsvarer og serviceydelser på hhv. 21% og 19%, mens salget af instrumenter faldt med 31%. Omsætningen i Europa udgjorde i de første ni måneder 32% af den samlede omsætning.

I resten af verden (”Øvrige lande”) faldt omsætningen i 3. kvartal med 14% fra DKK 11,5 mio. til DKK 9,9 mio., hvilket skyldes et fald i salget af instrumenter og forbrugsvarer på hhv. 14% og 10%. I de første ni måneder faldt omsætningen med 30% og udgjorde 10% af den samlede omsætning.

Udvikling inden for de enkelte forretningsområder

Omsætning fordelt på forretningsområder i 3. kvartal og 1.-3. kvartal af 2023/24

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
OmsætningDKK mio.Ændring, %DKK mio.Ændring, %
LCB*89,5-7270,3-16
Dyresæd**7,6-722,9+5
Øl og mælk***1,9+715,0+17
Omsætning i alt98,9-6298,2-14

* Life science research, Cellebaseret terapi og Bioprocessing (LCB)
** Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd
*** Produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk

Omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, faldt med 7% i 3. kvartal, og tilbagegangen kan tilskrives et fald i omsætningen af instrumenter. I de første ni måneder faldt omsætningen inden for LCB med 16%, mens omsætningen inden for både dyresæd samt øl og mælk udviklede sig fornuftigt, dog fra lave niveauer. Forretningsområdet LCB udgjorde i de første ni måneder 90% af den samlede omsætning, sædanalyse 8%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgjorde godt 2%.

EBITDA

Resultatet af primær drift, EBITDA, faldt i 3. kvartal til DKK 43,1 mio. fra DKK 56,3 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 23%. I de første ni måneder faldt EBITDA med 32% til DKK 136,2 mio., og EBITDA-marginen var på 46% mod 58% sidste år.

Inflationen påvirker fortsat ChemoMetecs omkostningsniveau, og ChemoMetec oplever således fortsat stigende udgifter på en række områder. Som følge heraf blev priserne på alle produkter pr. 1. januar 2024 forhøjet med 5-10%, og dette har i 3. kvartal netto betydet en positiv effekt på dækningsgraden.

Omkostningerne i 3. kvartal og i de første ni måneder af 2023/24 var generelt højere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes øgede personaleomkostninger.

Personaleomkostningerne har i 3. kvartal blandt andet været påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med organisationsændringer, herunder fratrædelsesomkostninger til den tidligere CEO.

Produktudvikling

XM30 og XM40
Langt hovedparten af udviklingsressourcerne blev i 3. kvartal anvendt til færdiggørelse af XM30 og XM40. Der er især fokuseret på at gøre en helt ny softwareplatform klar til salgsfrigivelse, som er planlagt inden regnskabsårets afslutning. Derudover er der anvendt mange ressourcer på produktionsklargøring af især XM30 samt opfølgning på eksterne afprøvninger af XM30 og XM40.

Xcyto 5
Det forventes, at den opgraderede version af den billedbaserede celleanalysator, Xcyto 5, vil blive gradvist introduceret på LCB-markedet i løbet af andet halvår 2024. Det er et par måneder senere end oprindeligt planlagt, men udsættelsen er sket som følge af det forøgede fokus på XM30.

Organisation

Martin Helbo Behrens, der tidligere var COO i ChemoMetec, afløste den 13. marts 2024 Rasmus Kofoed som CEO for ChemoMetec. Beslutningen skete på baggrund af, at bestyrelsen vurderede, at ChemoMetec i den nuværende udviklingsfase har behov for en anden sammensætning af kompetencer i direktionen.

Forventninger til 2023/24

Den 12. april 2024 præciserede ChemoMetec forventningerne til omsætningen i regnskabsåret 2023/24 til at ligge i intervallet DKK 400-415 mio., og forventningerne til EBITDA blev samtidig nedjusteret til at ligge i intervallet DKK 185-200 mio. De senest udmeldte forventninger til omsætning og EBITDA fastholdes.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Martin Helbo Behrens
Telefon: +45 4813 1020        

CFO Niels Høy Nielsen
Telefon: +45 2551 8724

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

Udnævnelse af ny CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | pressemeddelelse

MEDDELELSE NR. 269 Udnævnelse af ny CFO Bestyrelsen i ChemoMetec har med virkning fra 1. juli 2024 ansat Kim Nicolajsen som ny CFO. Kim Nicolajsen kommer fra en tilsvarende stilling som CFO i den familieejede virksomhed Rohde Nielsen. Han er statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet for KPMG og EY. Bestyrelsen har samtidig indgået aftale med selskabets nuværende CFO Niels Høy Nielsen om, at han fratræder sin stilling samtidig med Kim Nicolajsens tiltræden. Bestyrelsen vil gerne takke Niels Høy Nielsen for hans indsats i ChemoMetec og for det gode samarbejde. Direktionen i ChemoMetec vil herefter bestå af CEO Martin Helbo Behrens og CFO Kim Nicolajsen. Yderligere oplysninger Bestyrelsesformand Niels Thestrup Telefon: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Telefon: (+45) 4813 1020 Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet f

Appointment of new CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | Press release

ANNOUNCEMENT NO. 269 Appointment of new CFO The board of ChemoMetec has appointed Kim Nicolajsen as new CFO with effect from 1 July 2024. Kim Nicolajsen comes from a similar position as CFO in the family-owned company Rohde Nielsen. He is state-authorized public accountant and has previously worked for KPMG and EY. The board has also entered into an agreement with the company's current CFO Niels Høy Nielsen that he will resign from his position at the same time as Kim Nicolajsen takes over. The board would like to thank Niels Høy Nielsen for his contribution to ChemoMetec and for the good cooperation. CEO Martin Helbo Behrens and CFO Kim Nicolajsen will hereafter form the executive management of ChemoMetec. For further information Chairman of the Board Niels Thestrup Phone: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Phone: (+45) 4813 1020 About ChemoMetec A/S ChemoMetec develops, manufactures and markets instruments for cell counting and a wide range of other measurements. ChemoMetec’s i

Interim Report January – March 202424.5.2024 19:35:00 CEST | Press release

First quarter 2024 (compared to first quarter 2023) Net sales for the quarter amounted to MSEK 13 (13)Gross margin for the quarter decreased to 67% (74%)Operating loss amounted to MSEK -14 (-14)Earnings per share before and after dilution decreased to SEK 0.00 (-0.12) The report for January – March 2024 is available in its entirety on the following address: https://www.anoto.com/investors/reports/ For further information contact: Kevin Adeson, Chairman of the Board of Directors For more information about Anoto, visit www.anoto.com or email ir@anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication on 24 May 2024 at 19:30 CEST. About Anoto Group Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of infor

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye