GlobeNewswire by notified

3. kvartal 2023/24 - Første salg af XM30 er gennemført

Del

MEDDELELSE NR. 262

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2023/24 (1. januar - 31. marts 2024)

Første salg af XM30 er gennemført

Omsætningen faldt i 3. kvartal med 6% til DKK 98,9 mio. mod DKK 105,4 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen afspejler en fortsat fremgang i salget af forbrugsvarer og services, mens omsætningen af instrumenter har været faldende som følge af kundernes fortsatte tilbageholdenhed med at købe nye instrumenter. Resultatet af primær drift (EBITDA) faldt i 3. kvartal til DKK 43,1 mio. og var påvirket af øgede personaleomkostninger, herunder engangsomkostninger i forbindelse med organisationsændringer. EBITDA-marginen blev i 3. kvartal på 44%.

I 3. kvartal har der været en tilfredsstillende interesse for de to nye produkter, XcytoMatic 40 (XM40) og XcytoMatic 30 (XM30), og det første salg af XM30 er gennemført.

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
Ændring, %Ændring, %
Omsætning, DKK mio.98,9-6298,2-14
EBITDA, DKK mio.43,1-23136,2-32
EBITDA-margin, %4446

Hovedpunkter

  • Omsætningen faldt i 3. kvartal 2023/24 med 6% til DKK 98,9 mio. fra DKK 105,4 mio. i samme periode sidste år. I de første ni måneder af 2023/24 faldt omsætningen med 14% til DKK 298,2 mio. fra DKK 346,0 mio. i samme periode sidste år og med 11% ved faste valutakurser.
  • Salget af instrumenter faldt i 3. kvartal med 41% til DKK 23,1 mio. fra DKK 39,0 mio., mens det i de første ni måneder af 2023/24 faldt med 43% til DKK 84,8 mio. fra DKK 147,7 mio. Der har i løbet af 3. kvartal 2023/24 været en fortsat stor interesse for og positiv feedback vedrørende ChemoMetecs nye instrumenter, XcytoMatic 40 (XM40) og XcytoMatic 30 (XM30), som også har bidraget positivt til omsætningen i 3. kvartal.
  • Salget af forbrugsvarer og serviceydelser steg i 3. kvartal med henholdsvis 20% og 4%, mens stigningen i de første ni måneder var på henholdsvis 7% og 9%.
  • Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, LCB (Life science research, Cellebaseret terapi og Bioprocessing), faldt i 3. kvartal med 7% og i de første ni måneder med 16%. Omsætningen på LCB-markedet udgjorde i de første ni måneder 90% af den samlede omsætning.
  • Driftsresultatet (EBITDA) var i 3. kvartal på DKK 43,1 mio., og EBITDA-marginen var på 44% mod 53% i samme periode sidste år. I de første ni måneder blev EBITDA på DKK 136,2 mio., og EBITDA-marginen var på 46% mod 58% i samme periode sidste år.
  • Forventningerne til omsætning og EBITDA i 2023/24 er uændrede i forhold til de senest offentliggjorte forventninger (12. april 2024). Der forventes således en omsætning i 2023/24 på DKK 400-415 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 185-200 mio.

Produktlanceringer

XcytoMatic 40 (XM40)
I 3. kvartal blev der omsat for omkring DKK 2 mio. XM40-produkter, hvilket er en fordobling i forhold til 2. kvartal. Det anses for tilfredsstillende. De fleste XM40-instrumenter forventes på sigt at blive solgt sammen med en installation og servicepakke.

Indtil videre har der været en gennemgående positiv feedback fra kunderne vedrørende XM40. Der er dog identificeret nye ønsker og krav, primært til software, som der i det kommende kvartal vil blive fundet en løsning på. Det forventes, at en ny softwareplatform kan introduceres i løbet af de kommende måneder.

I den kommende periode vil der fortsat være fokus på salget af XM40 på markedet for bioprocessing og i takt med, at der indhøstes erfaringer fra markedet, vil der i et kontrolleret tempo blive arbejdet hen imod en fuld lancering i Europa og USA.

XcytoMatic 30 (XM30)
Forhåndsinteressen for XM30 har været stor, og selvom produktet stadig er under udvikling, har det været fremvist på relevante udstillinger og videnskabelige møder. I 3. kvartal har der været en række forespørgsler på XM30, og flere potentielle kunder har udtrykt ønske om at afprøve produktet. Den store interesse for XM30 hænger sammen med et stigende ønske om automatisering inden for farma/biotek, herunder ønske om at implementere en fuldt integreret automatisk celletæller, som kan erstatte de hidtil anvendte celletællere fra såvel ChemoMetec som andre leverandører. Ønsket om automatisering er drevet dels af bestræbelserne på at forbedre effektiviteten af udviklings- og produktionsapparatet inden for bioprocessing og celleterapi, dels at nedbringe lønomkostningerne, som typisk udgør hovedparten af kostprisen. Inden for farma/biotek forventes mange af de større aktører at skulle vælge leverandører af fuldautomatiske systemer inden for en kortere periode. I modsætning til mange af ChemoMetecs nuværende kunder inden for celleterapi er farmaselskabernes investeringer i automatisering ikke afhængig af udefra kommende funding.

Det er derfor afgørende for ChemoMetecs fremtidige vækstmuligheder at være i stand til at udnytte denne automatiseringsbølge og satse på at blive den foretrukne celletællingspartner inden for denne industri. Som følge heraf er det besluttet at opprioritere færdigudviklingen af XM30.

Ved afslutningen af 3. kvartal befandt XM30-projektet sig på et udviklingsniveau svarende til den sene prototypefase, og produktet er tilstrækkeligt langt fremme i udviklingsforløbet til, at potentielle kunder kan teste dets performance og potentiale samt forberede integrationen i et komplet fuldautomatisk system. Tilsvarende kan ChemoMetecs produktudviklere få nyttig feedback, som typisk kan benyttes til tilpasninger af produkt og go-to-market plan.

I 3. kvartal blev XM30 testet eksternt, hvilket har resulteret i det første salg. Efter kvartalets afslutning er der solgt yderligere XM30-produkter. Trods den succesfulde såkaldte prelaunch er det fortsat planen, at XM30 skal lanceres efter samme gradvise lanceringsstrategi, som er valgt for XM40.

Ledelsen er særdeles tilfreds både med markedets generelt store interesse for XM30-produktet, men især også med, at adskillige kunder har udtrykt ønske om at købe produktet, selvom det endnu ikke er færdigudviklet.

Salgsudvikling

Omsætningen på ChemoMetecs hovedmarkeder har i 3. kvartal været påvirket af et stort set uændret investeringsklima inden for biotek, og kunderne er således fortsat tilbageholdende med at købe nye instrumenter. Både investeringsniveauet og købsinteressen hos ChemoMetecs kunder ligger således stadig væsentligt under niveauet for et par år siden.

Omsætningen faldt i 3. kvartal 2023/24 til DKK 98,9 mio. fra DKK 105,4 mio., svarende til et fald på 6% i forhold til samme periode sidste år, mens omsætningen i de første ni måneder faldt med 14% fra DKK 346,0 mio. til DKK 298,2 mio. Faldet i omsætningen i både 3. kvartal og i de første ni måneder skyldes et lavere salg af instrumenter, mens salget af forbrugsvarer og serviceydelser fortsat stiger. Ved faste valutakurser faldt omsætningen i de første ni måneder med 11%.

Udvikling inden for produktsegmenterne

Omsætning fordelt på produktsegmenter i 3. kvartal og 1.-3. kvartal af 2023/24

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
OmsætningDKK mio.Ændring, %DKK mio.Ændring, %
Instrumenter23,1-4184,8-43
Forbrugsvarer52,6+20142,1+7
Service22,1+468,1+9
Andet1,1+33,1-13
Omsætning i alt98,9-6298,2-14

Salget af instrumenter faldt i 3. kvartal med 41% til DKK 23,1 mio. fra DKK 39,0 mio., mens det i de første ni måneder faldt med 43%. Udviklingen kan tilskrives et generelt fald i salget på tværs af alle instrumenttyper – dog bidrager salget af de nye instrumenter XM40 og XM30 positivt til omsætningen. NC-202 udgør den største del af instrumentsalget og udgjorde ca. 44% i de første ni måneder mod 36% i samme periode sidste år. I de første ni måneder af 2023/24 faldt salget af instrumenter med 43% og udgjorde 28% af den samlede omsætning mod 43% i samme periode sidste år.

I slutningen af 3. kvartal er der igangsat en række målrettede initiativer på alle markeder med henblik på at øge salget af instrumenter. Der er blandt andet sat øget fokus på generering af leads og opsøgende salg i forhold til en bred gruppe af både eksisterende og nye kunder inden for celle- og genterapi. Desuden sker der en gradvis lancering af de nye produkter XM40 og XM30 – læs mere om dette i afsnittene ”Produktlanceringer” og ”Produktudvikling”.    

Salget af forbrugsvarer steg i 3. kvartal med 20% til DKK 52,6 mio. fra DKK 44,0 mio., og i de første ni måneder var salget på DKK 84,8 mio., svarende til en vækst på 7%. I de første ni måneder udgjorde salget af forbrugsvarer 48% af den samlede omsætning mod 38% i samme periode sidste år.

Salget af serviceydelser steg i 3. kvartal fra DKK 21,4 mio. til DKK 22,1 mio., svarende til en vækst på 4%, og i de første ni måneder fra DKK 62,3 mio. til DKK 68,1 mio., svarende til en vækst på 9%. Udviklingen i salget af serviceydelser er negativt påvirket af det lavere salg af instrumenter på grund af et lavere antal installationer. Salget af serviceydelser udgjorde i de første ni måneder 23% af den samlede omsætning mod 18% i samme periode sidste år.

Udvikling inden for geografiske segmenter

Omsætning fordelt på geografiske segmenter i 3. kvartal og 1.-3. kvartal af 2023/24

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
OmsætningDKK mio.Ændring, %DKK mio.Ændring, %
USA/Canada58,9-9174,3-15
Europa30,0+294,4-4
Øvrige lande9,9-1429,4-30
Omsætning i alt98,9-6298,2-14

USA/Canada er fortsat det største geografiske marked for ChemoMetec, og det udgjorde i de første ni måneder 58% af den samlede omsætning. Omsætningen i USA/Canada faldt med 9% i 3. kvartal til DKK 58,9 mio. fra DKK 64,6 mio. i samme periode sidste år. I de første ni måneder faldt omsætningen med 15% og blev på DKK 174,3 mio. Udviklingen i 3. kvartal skyldes et fald i omsætningen af instrumenter på 51% og et fald i salget af serviceydelser på 1%, mens salget af forbrugsvarer steg med 27%.

Omsætningen i Europa steg i 3. kvartal med 2% til DKK 30,0 mio., mens den i de første ni måneder faldt med 4%. Udviklingen i 3. kvartal var primært drevet af solide vækstrater i salget af forbrugsvarer og serviceydelser på hhv. 21% og 19%, mens salget af instrumenter faldt med 31%. Omsætningen i Europa udgjorde i de første ni måneder 32% af den samlede omsætning.

I resten af verden (”Øvrige lande”) faldt omsætningen i 3. kvartal med 14% fra DKK 11,5 mio. til DKK 9,9 mio., hvilket skyldes et fald i salget af instrumenter og forbrugsvarer på hhv. 14% og 10%. I de første ni måneder faldt omsætningen med 30% og udgjorde 10% af den samlede omsætning.

Udvikling inden for de enkelte forretningsområder

Omsætning fordelt på forretningsområder i 3. kvartal og 1.-3. kvartal af 2023/24

2023/243. kvartal1.-3. kvartal
OmsætningDKK mio.Ændring, %DKK mio.Ændring, %
LCB*89,5-7270,3-16
Dyresæd**7,6-722,9+5
Øl og mælk***1,9+715,0+17
Omsætning i alt98,9-6298,2-14

* Life science research, Cellebaseret terapi og Bioprocessing (LCB)
** Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd
*** Produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk

Omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, faldt med 7% i 3. kvartal, og tilbagegangen kan tilskrives et fald i omsætningen af instrumenter. I de første ni måneder faldt omsætningen inden for LCB med 16%, mens omsætningen inden for både dyresæd samt øl og mælk udviklede sig fornuftigt, dog fra lave niveauer. Forretningsområdet LCB udgjorde i de første ni måneder 90% af den samlede omsætning, sædanalyse 8%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgjorde godt 2%.

EBITDA

Resultatet af primær drift, EBITDA, faldt i 3. kvartal til DKK 43,1 mio. fra DKK 56,3 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 23%. I de første ni måneder faldt EBITDA med 32% til DKK 136,2 mio., og EBITDA-marginen var på 46% mod 58% sidste år.

Inflationen påvirker fortsat ChemoMetecs omkostningsniveau, og ChemoMetec oplever således fortsat stigende udgifter på en række områder. Som følge heraf blev priserne på alle produkter pr. 1. januar 2024 forhøjet med 5-10%, og dette har i 3. kvartal netto betydet en positiv effekt på dækningsgraden.

Omkostningerne i 3. kvartal og i de første ni måneder af 2023/24 var generelt højere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes øgede personaleomkostninger.

Personaleomkostningerne har i 3. kvartal blandt andet været påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med organisationsændringer, herunder fratrædelsesomkostninger til den tidligere CEO.

Produktudvikling

XM30 og XM40
Langt hovedparten af udviklingsressourcerne blev i 3. kvartal anvendt til færdiggørelse af XM30 og XM40. Der er især fokuseret på at gøre en helt ny softwareplatform klar til salgsfrigivelse, som er planlagt inden regnskabsårets afslutning. Derudover er der anvendt mange ressourcer på produktionsklargøring af især XM30 samt opfølgning på eksterne afprøvninger af XM30 og XM40.

Xcyto 5
Det forventes, at den opgraderede version af den billedbaserede celleanalysator, Xcyto 5, vil blive gradvist introduceret på LCB-markedet i løbet af andet halvår 2024. Det er et par måneder senere end oprindeligt planlagt, men udsættelsen er sket som følge af det forøgede fokus på XM30.

Organisation

Martin Helbo Behrens, der tidligere var COO i ChemoMetec, afløste den 13. marts 2024 Rasmus Kofoed som CEO for ChemoMetec. Beslutningen skete på baggrund af, at bestyrelsen vurderede, at ChemoMetec i den nuværende udviklingsfase har behov for en anden sammensætning af kompetencer i direktionen.

Forventninger til 2023/24

Den 12. april 2024 præciserede ChemoMetec forventningerne til omsætningen i regnskabsåret 2023/24 til at ligge i intervallet DKK 400-415 mio., og forventningerne til EBITDA blev samtidig nedjusteret til at ligge i intervallet DKK 185-200 mio. De senest udmeldte forventninger til omsætning og EBITDA fastholdes.

Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Martin Helbo Behrens
Telefon: +45 4813 1020        

CFO Niels Høy Nielsen
Telefon: +45 2551 8724

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Iveco Group signs a 150 million euro term loan facility with Cassa Depositi e Prestiti to support investments in research, development and innovation11.6.2024 12:00:00 CEST | Press release

Turin, 11th June 2024. Iveco Group N.V. (EXM: IVG), a global automotive leader active in the Commercial & Specialty Vehicles, Powertrain and related Financial Services arenas, has successfully signed a term loan facility of 150 million euros with Cassa Depositi e Prestiti (CDP), for the creation of new projects in Italy dedicated to research, development and innovation. In detail, through the resources made available by CDP, Iveco Group will develop innovative technologies and architectures in the field of electric propulsion and further develop solutions for autonomous driving, digitalisation and vehicle connectivity aimed at increasing efficiency, safety, driving comfort and productivity. The financed investments, which will have a 5-year amortising profile, will be made by Iveco Group in Italy by the end of 2025. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) is the home of unique people and brands that power your business and mission to advance a more sustainable society. The eight brands are each a

DSV, 1115 - SHARE BUYBACK IN DSV A/S11.6.2024 11:22:17 CEST | Press release

Company Announcement No. 1115 On 24 April 2024, we initiated a share buyback programme, as described in Company Announcement No. 1104. According to the programme, the company will in the period from 24 April 2024 until 23 July 2024 purchase own shares up to a maximum value of DKK 1,000 million, and no more than 1,700,000 shares, corresponding to 0.79% of the share capital at commencement of the programme. The programme has been implemented in accordance with Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (“MAR”) (save for the rules on share buyback programmes set out in MAR article 5) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour rules. Trading dayNumber of shares bought backAverage transaction priceAmount DKKAccumulated trading for days 1-25478,1001,023.01489,100,86026:3 June 20247,0001,050.597,354,13027:4 June 20245,0001,055.705,278,50028:6 June20243,0001,096.273,288,81029:7 June 20244,0001,106.174,424,68

Landsbankinn hf.: Offering of covered bonds11.6.2024 11:16:36 CEST | Press release

Landsbankinn will offer covered bonds for sale via auction held on Thursday 13 June at 15:00. An inflation-linked series, LBANK CBI 30, will be offered for sale. In connection with the auction, a covered bond exchange offering will take place, where holders of the inflation-linked series LBANK CBI 24 can sell the covered bonds in the series against covered bonds bought in the above-mentioned auction. The clean price of the bonds is predefined at 99,594. Expected settlement date is 20 June 2024. Covered bonds issued by Landsbankinn are rated A+ with stable outlook by S&P Global Ratings. Landsbankinn Capital Markets will manage the auction. For further information, please call +354 410 7330 or email verdbrefamidlun@landsbankinn.is.

Relay42 unlocks customer intelligence with a new insights and reporting module, powered by Amazon QuickSight11.6.2024 11:00:00 CEST | Press release

AMSTERDAM, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relay42, a leading European Customer Data Platform (CDP), is leveraging Amazon QuickSight to power its new real-time customer intelligence, reporting, and dashboard module. Harnessing the breadth and quality of customer data, the new Insights module empowers marketing teams to dive deep into customer behaviors and gain invaluable insights into the performance of their marketing programs across all online, offline, paid, and owned marketing channels. Preview of the Relay42 Insights module, in pre-beta version Key capabilities of the Relay42 Insights module include: Deep insights into customer behaviors: With the Relay42 Insights module, marketers can ask unlimited questions about their data and gain a deeper understanding of how to serve their customers more effectively. Simplicity with AI-powered querying: Marketers can use artificial intelligence to query their data using natural language search, reducing the reliance on data scientists. Us

Metasphere Labs Announces X Spaces Event on the Topic of Green Bitcoin Mining and Sound Money for Sustainability11.6.2024 10:30:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, June 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere Labs" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is thrilled to announce an engaging Twitter Spaces event on Green Bitcoin mining, energy markets, and sustainability on July 3, 2024 at 2 p.m. ET. Follow us on X at MetasphereLabs for updates and to join the event. What We'll Discuss Bitcoin Mining Basics: Understand the fundamentals of Bitcoin mining.Energy Market Dynamics: Explore how Bitcoin mining interacts with energy markets.Sustainable Innovations: Learn about our efforts to promote sustainability in Bitcoin mining.Sound Money: Discover how tamper-proof currency can enhance stability.Efficient Payment Rails: See how fast, neutral payment systems support humanitarian projects.Carbon Footprint: Compare Bitcoin's environmental impact with traditional banking. "We're excited to host this event and dive into the critical topics of Bitcoin

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye