GlobeNewswire by notified

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2024

Dela

OP Företagsbanken Abp
Delårsrapport 1.1–31.3.2024
Börsmeddelande 8.5.2024 kl. 9.00

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2024

  • OP Företagsbanken Abp:s rörelsevinst ökade till 112 miljoner euro (81).
  • Räntenettot ökade med 23 procent till 157 miljoner euro (127). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 72 procent till 9 miljoner euro (31). Provisionsnettot ökade till 19 miljoner euro (17).
  • Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 12 miljoner euro (11).
  • De totala rörelsekostnaderna minskade med 24 procent till 71 miljoner euro (94). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 36 procent (50).
  • Utlåningen ökade på ett år med 2,0 procent till 27,8 miljarder euro (27,3) och inlåningen med 7,1 procent till 13,3 miljarder euro (12,4).
  • Segmentet Företagsbank och kapitalmarknads rörelsevinst ökade till 80 miljoner euro (33). Räntenettot ökade med 38 procent till 97 miljoner euro (70). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 45 procent till 10 miljoner euro (18). Rörelsekostnaderna minskade med 32 procent till 30 miljoner euro (44). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 1 miljon euro. Under jämförelseperioden bokfördes nedskrivningar av fordringar för 13 miljoner euro.
  • Segmentet Finansbolagstjänster och betalningars rörelsevinst uppgick till 37 miljoner euro (39). Räntenettot ökade med 7 procent till 55 miljoner euro (51). Provisionsnettot ökade till 17 miljoner euro (15). Rörelsekostnaderna minskade med 21 procent till 28 miljoner euro (36). Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 13 miljoner euro. Under jämförelseperioden återfördes nedskrivningar av fordringar för 2 miljoner euro.
  • Segmentet Baltikums rörelsevinst uppgick till 10 miljoner euro (8). Räntenettot minskade till 15 miljoner euro (16). Provisionsnettot, 2 miljoner euro, var ungefär lika stort som under jämförelseperioden. Rörelsekostnaderna minskade med 22 procent till 8 miljoner euro (10).
  • Segmentet Gruppfunktioners rörelseförlust var 15 miljoner euro. Under jämförelseperioden var rörelsevinsten 1 miljon euro. Finansieringspositionen och likviditeten förblev starka.
  • OP Företagsbanken Abp:s CET1-kapitaltäckning var 13,3 procent (13,0), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 4,6 procentenheter.  

OP Företagsbanken Abp:s nyckeltal

Rörelsevinst (-förlust), mn € 1–3/2024 1–3/2023 Förändr. % 1–12/2023
Företagsbank och kapitalmarknad 80 33 139,3 198
Finansbolagstjänster och betalningar 37 39 -5,0 126
Baltikum 10 8 20,5 27
Gruppfunktioner -15 1 - -22
Totalt1128137,7329
Intäkter totalt1961865,0738
Kostnader totalt-71-94-24,1-313
Kostnads-intäktsrelation, % 36,5 50,5 -14,0 42,4
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 7,5 6,0 1,5* 5,9
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,46 0,44 0,01* 0,30
31.3.2024 31.3.2023 Förändr. % 31.12.2023
CET1-kapitaltäckning, % 13,3 13,1 0,2* 13,0
Utlåning, mn € 27 850 27 312 2,0 28 076
Garantier, mn € 3 030 3 438 -11,9 3 184
Övriga exponeringar, mn € 5 558 6 513 -14,7 5 745
Inlåning, mn € 13 258 12 377 7,1 14 629
Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 2,2 1,9 0,3* 2,2
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,16 0,14 0,02* 0,31

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2023. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2023 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet.

OP Företagsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Till OP Företagsbanken Abp:s styrelse omvaldes vid den ordinarie bolagsstämman 2.4.2024 till ordförande OP Gruppens chefdirektör Timo Ritakallio, och till övriga styrelseledamöter valdes Nylands Andelsbanks verkställande direktör Olli Lehtilä, OP Åbonejdens verkställande direktör Petteri Rinne, OP Gruppens ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen samt Tiia Tuovinen, som ända till slutet av 2023 varit OP Gruppens direktör för juridiska ärenden och som lämnar OP Gruppen på egen begäran 1.7.2024. Hon arbetar som expertrådgivare från början av januari till slutet av juni. Pohjois-Savon Osuuspankkis verkställande direktör Mikko Vepsäläinen valdes till ny styrelseledamot.

Den ordinarie bolagsstämman valde revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab till revisor för räkenskapsperioden 2024. PricewaterhouseCoopers Ab har till huvudansvarig revisor utsett CGR Lauri Kallaskari.

Den ordinarie bolagsstämman 2.4.2024 fastställde bokslutet för 2023 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att i utdelning för räkenskapsperioden 2023 betalas totalt 76 000 000,00 euro, dvs. 0,24 euro per aktie, och att den del som kvarstår efter utdelningen, dvs. 188 955 506,86 euro, bokförs som balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder. Efter utdelningen kvarstår 3 073 216 428,77 euro i utdelningsbara vinstmedel och totalt 3 404 597 265,83 euro i utdelningsbara medel.

Utsikter för 2024

Finlands ekonomi minskade under början av året men väntas under slutet av året växa tack vare en återhämtning på exportmarknaden, förbättrad köpkraft och nedgång i räntorna. Geopolitiska kriser som utvidgas kan ha en plötslig effekt på placeringsmarknaden och den ekonomiska omvärlden.

En uppskattning av resultatutvecklingen för 2024 ges endast på gruppnivå i OP Gruppens bokslutskommuniké samt i del- och halvårsrapporterna.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Företagsbankens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Dessutom påverkas den framtida resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt och förändringar i konkurrensläget.

Bedömningarna som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om hur omvärlden samt OP Företagsbanken Abp och dess funktioner kommer att utvecklas, och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Utgivningsdagar för delårsrapporterna och halvårsrapporten 2024:

Halvårsrapport 1.1–30.6.2024 24.7.2024
Delårsrapport 1.1−30.9.2024 31.10.2024

Helsingfors 8.5.2024

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tlf 010 252 1387
Chef för företagskommunikation Lotta Ala-Kulju, tlf 010 252 8719

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Gruppen.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - generalforsamlingens forløb30.5.2024 12:07:51 CEST | pressemeddelelse

30. maj Den 30. maj 2024 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S, CVR-nr. 30 55 77 51. Samtlige punkter på dagsordenen blev vedtaget af generalforsamlingen. Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning, og årsrapporten for 2023 blev godkendt. Til bestyrelsen i selskabet blev Jan Ulsø Madsen nyvalgt og Knud Lomborg, Ane-Lene Kjølby og Thor-kild Steen Sørensen genvalgt. På det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Knud Lomborg genvalgt til for-mand og Ane-Lene Kjølby genvalgt som næstformand i selskabet. Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at lade selskabet tilbagekøbe egne aktier for op til i alt 10 % af aktiekapitalen frem til næste ordinære generalforsamling. Med venlig hilsen EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til: Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskl

Ice Fish Farm – Proposed change of company name30.5.2024 11:45:07 CEST | Press release

Reykjavík, 30 May 2024 - The board of directors of Ice Fish Farm AS (the "Company") will propose that the general meeting resolves to change the company name to Kaldvik AS at the Company's annual general meeting on 20 June 2024. If approved, the Company will be trading under a new name and a new ticker immediately following the general meeting. The Company is trading its shares under the ticker "KLDVK" on Nasdaq First North Iceland already prior to the general meeting. Contacts: Róbert Róbertsson, CFO of ICE FISH FARM AS: +354 8430086 About Ice Fish Farm: Ice Fish Farm is listed on Euronext Growth Oslo. The company is the 100% owner of Fiskeldi Austfjarða ehf., the leading farming company in Iceland with its head office in Eskifjörður. The Company is fully integrated with control over all parts of the value chain. See https://www.icefishfarm.is for more information about the Company. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Secur

Rentetillæg fastsat på SDRO udstedt af Realkredit Danmark A/S30.5.2024 11:42:59 CEST | pressemeddelelse

Realkredit Danmark har fastsat tillæg på obligationer i serie 11F, 12E og 12F Realkredit Danmark offentliggør hermed tillæg til referencerenten på obligationerne bag FlexKort®, RD Cibor6® Green og RD Cibor6® som udstedes i forbindelse med refinansieringen pr. 1. juli 2024. Opdaterede Endelige vilkår offentliggøres hermed. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Hella Gebhardt Rønnebæk, tlf. 45 13 20 68. Vedhæftede filer NewFinalTerms11FMAJ2024DKiiNewFinalTerms12FMAJ2024DKiiNewFinalTerms12EMAJ2024DKii

Publication of a Company Description30.5.2024 11:38:20 CEST | Press release

Kaldvík (Ice Fish Farm) has published a Company Description in relation to the admission to trading of the Company's Affiliated Shares on Nasdaq First North Growth Market Iceland. The Company Description, dated 24 May 2024 is attached. Nasdaq First North Growth Market Disclaimer Nasdaq First North Growth Market is a registered SME growth market, in accordance with the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65) as implemented in the national legislation of Denmark, Finland, Iceland and Sweden, operated by an exchange within the Nasdaq group. Issuers on Nasdaq First North Growth Market are not subject to all the same rules as issuers on a regulated main market, as defined in EU legislation (as implemented in national law). Instead, they are subject to a less extensive set of rules and regulations adjusted to small growth companies. The risk in investing in an issuer on Nasdaq First North Growth Market may therefore be higher than investing in an issuer on the main market.

Selskabsmeddelelse nr. 6, 2023/2430.5.2024 11:15:00 CEST | pressemeddelelse

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt halvårsrapport pr. 31. marts 2024. 2. kvartal 2023/24: Basisindtjeningen er kr. 10,0 mio. (kr. 12,2 mio.). Resultat før skat er kr. 14,1 mio. (kr. 12,1 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 4,1 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:kr. 2,5 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. kr. 1,6 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter. Halvåret 2023/24: Basisindtjeningen er kr. 21,9 mio. (kr. 21,7 mio.). Koncernens resultat før skat er kr. 12,9 mio. (kr. 20,3 mio.). Halvårets resultat er kr. 9,0 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: kr. 5,3 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. kr. -14,3 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger til optagelse af realkreditlån. Forventet basisindtjening 2023/24: For regnskabsåret 2023/24 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveau

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye