GlobeNewswire by notified

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Dela

Pressmeddelande 7 maj 2024
Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) i Göteborg idag den 7 maj 2024 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- respektive balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 respektive per den 31 december 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Helena Holmgren och Jaakko Kivinen, samt om nyval av Diego Andersson, Linda Hernström, Magnus Nicolin och Åsa Sundberg. Magnus Nicolin valdes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Johan Malmqvist kommer agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 365 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 140 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 80 000 kronor.

Årsstämman beslutade, i det fall styrelsen inrättar ett ersättningsutskott, att arvode till ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och med 40 000 till ledamot i ersättningsutskottet, samt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutades om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare, övriga ledningspersoner och andra nyckelpersoner anställda i Sverige (LTIP 2024). Årsstämman beslutade vidare om riktad emission av högst 1 343 596 omvandlingsbara aktier av serie C, till följd varav aktiekapital kan komma att öka med högst 13 435,96 kronor, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C och godkännande av överlåtelse av egna stamaktier till deltagare. Utestående rätt till aktier enligt tidigare långsiktiga incitamentsprogram och LTIP 2024 uppgår efter fullt utnyttjande till cirka 2,91 procent av Bolagets totala antal utestående aktier.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2024) riktat till koncernens anställda utomlands och om en vederlagsfri riktad emission till dotterbolaget Proximion AB av sammanlagt högst 442 500 teckningsoptioner med rätt för deltagare att teckna sammanlagt högst 442 500 aktier. Proximion AB ska hantera teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2024 samt vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till deltagare. Baserat på befintligt antal stamaktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2024, vid fullt utnyttjande av samtliga 442 500 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,22 procent av kapitalet och röster relaterat till stamaktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna stamaktier. Vidare bemyndigande årsstämman styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Förvärv får ske av så många stamaktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier (oavsett aktieslag) i Bolaget.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta stamaktierna som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna stamaktier motiveras av att överlåtelse av stamaktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammanlagt högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med företagsförvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att Bolaget vid företagsförvärv snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024, kl. 19:00 CEST.

Om Hexatronic

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

Udnævnelse af ny CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | pressemeddelelse

MEDDELELSE NR. 269 Udnævnelse af ny CFO Bestyrelsen i ChemoMetec har med virkning fra 1. juli 2024 ansat Kim Nicolajsen som ny CFO. Kim Nicolajsen kommer fra en tilsvarende stilling som CFO i den familieejede virksomhed Rohde Nielsen. Han er statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet for KPMG og EY. Bestyrelsen har samtidig indgået aftale med selskabets nuværende CFO Niels Høy Nielsen om, at han fratræder sin stilling samtidig med Kim Nicolajsens tiltræden. Bestyrelsen vil gerne takke Niels Høy Nielsen for hans indsats i ChemoMetec og for det gode samarbejde. Direktionen i ChemoMetec vil herefter bestå af CEO Martin Helbo Behrens og CFO Kim Nicolajsen. Yderligere oplysninger Bestyrelsesformand Niels Thestrup Telefon: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Telefon: (+45) 4813 1020 Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet f

Appointment of new CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | Press release

ANNOUNCEMENT NO. 269 Appointment of new CFO The board of ChemoMetec has appointed Kim Nicolajsen as new CFO with effect from 1 July 2024. Kim Nicolajsen comes from a similar position as CFO in the family-owned company Rohde Nielsen. He is state-authorized public accountant and has previously worked for KPMG and EY. The board has also entered into an agreement with the company's current CFO Niels Høy Nielsen that he will resign from his position at the same time as Kim Nicolajsen takes over. The board would like to thank Niels Høy Nielsen for his contribution to ChemoMetec and for the good cooperation. CEO Martin Helbo Behrens and CFO Kim Nicolajsen will hereafter form the executive management of ChemoMetec. For further information Chairman of the Board Niels Thestrup Phone: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Phone: (+45) 4813 1020 About ChemoMetec A/S ChemoMetec develops, manufactures and markets instruments for cell counting and a wide range of other measurements. ChemoMetec’s i

Interim Report January – March 202424.5.2024 19:35:00 CEST | Press release

First quarter 2024 (compared to first quarter 2023) Net sales for the quarter amounted to MSEK 13 (13)Gross margin for the quarter decreased to 67% (74%)Operating loss amounted to MSEK -14 (-14)Earnings per share before and after dilution decreased to SEK 0.00 (-0.12) The report for January – March 2024 is available in its entirety on the following address: https://www.anoto.com/investors/reports/ For further information contact: Kevin Adeson, Chairman of the Board of Directors For more information about Anoto, visit www.anoto.com or email ir@anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication on 24 May 2024 at 19:30 CEST. About Anoto Group Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of infor

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye