GlobeNewswire by notified

Kallelse till årsstämma i Cortus Energy AB (publ)

Dela


Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), 556670-2584, kallas till årsstämma tisdagen den 4 juni 2024 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Isafjordsgatan 32 C, plan 5, Stockholm, Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

dels         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 maj 2024,

dels         senast onsdagen den 29 maj 2024 anmäla sin avsikt att delta vid bolagsstämman till bolaget per post till Cortus Energy AB (publ), Isafjordsgatan 32 C, 164 40 Kista (märk kuvertet ”Årsstämma”), via telefon till +46 (0)8 588 866 30 eller via e-post till info@cortus.se,

Vid anmälan uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan bör även i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) måndagen den 27 maj 2024. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 29 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cortus.se under ”Bolagsstyrning”, och skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till bolaget på samma sätt som anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordföranden vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Beslut om antalet styrelseledamöterFastställande av arvoden till styrelsenVal av styrelse och styrelseordförandeBeslut om antalet revisorerFastställande av arvode till revisorVal av revisorBeslut om valberedningBeslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissionÅrsstämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT


  Valberedningens förslag
  Punkterna 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 – Val av ordförande vid stämman, Beslut om antalet styrelseledamöter, Fastställande av arvoden till styrelsen, Val av styrelse och styrelseordföranden, Beslut om antalet revisorer, Fastställande av arvoden till revisor, Val av revisor och Beslut om valberedning
  Valberedningen har meddelat bolagets styrelse att deras förslag inte är klara i sådan tid att de kan tas in i kallelsen, men att förslagen kommer offentliggöras i pressmeddelande i god tid före årsstämman.
  Styrelsens förslag
  Punkt 8(b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, och att resultatet balanseras i ny räkning på sätt som kommer att redovisas i den årsredovisning som läggs fram inför årsstämman.
  Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
  Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen, 14 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen respektive 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.
  Bolagsstämman föreslås också besluta att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, ska vara berättigad att besluta om de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering vid Bolagsverket.
  Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.
  UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN


  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.
  HANDLINGAR


  Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 tillsammans med övriga beslutsunderlag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.cortus.se under ”Bolagsstyrning”, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman. _____________
  Stockholm i maj 2024
  Cortus Energy AB (publ)
  StyrelsenFör mer information, vänligen kontakta: 
  Rolf Ljunggren, tf. VD, Cortus Energy AB (publ)
  E-post: rolf.ljunggren@cortus.se
  Telefon: +46 (0)8 588 866 30 Om Cortus Energy AB (publ)
  Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.
  Mer information finner ni på bolagets hemsida: www.cortus.se
  Bolaget bildades 2006 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Cortus Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

Udnævnelse af ny CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | pressemeddelelse

MEDDELELSE NR. 269 Udnævnelse af ny CFO Bestyrelsen i ChemoMetec har med virkning fra 1. juli 2024 ansat Kim Nicolajsen som ny CFO. Kim Nicolajsen kommer fra en tilsvarende stilling som CFO i den familieejede virksomhed Rohde Nielsen. Han er statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet for KPMG og EY. Bestyrelsen har samtidig indgået aftale med selskabets nuværende CFO Niels Høy Nielsen om, at han fratræder sin stilling samtidig med Kim Nicolajsens tiltræden. Bestyrelsen vil gerne takke Niels Høy Nielsen for hans indsats i ChemoMetec og for det gode samarbejde. Direktionen i ChemoMetec vil herefter bestå af CEO Martin Helbo Behrens og CFO Kim Nicolajsen. Yderligere oplysninger Bestyrelsesformand Niels Thestrup Telefon: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Telefon: (+45) 4813 1020 Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet f

Appointment of new CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | Press release

ANNOUNCEMENT NO. 269 Appointment of new CFO The board of ChemoMetec has appointed Kim Nicolajsen as new CFO with effect from 1 July 2024. Kim Nicolajsen comes from a similar position as CFO in the family-owned company Rohde Nielsen. He is state-authorized public accountant and has previously worked for KPMG and EY. The board has also entered into an agreement with the company's current CFO Niels Høy Nielsen that he will resign from his position at the same time as Kim Nicolajsen takes over. The board would like to thank Niels Høy Nielsen for his contribution to ChemoMetec and for the good cooperation. CEO Martin Helbo Behrens and CFO Kim Nicolajsen will hereafter form the executive management of ChemoMetec. For further information Chairman of the Board Niels Thestrup Phone: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Phone: (+45) 4813 1020 About ChemoMetec A/S ChemoMetec develops, manufactures and markets instruments for cell counting and a wide range of other measurements. ChemoMetec’s i

Interim Report January – March 202424.5.2024 19:35:00 CEST | Press release

First quarter 2024 (compared to first quarter 2023) Net sales for the quarter amounted to MSEK 13 (13)Gross margin for the quarter decreased to 67% (74%)Operating loss amounted to MSEK -14 (-14)Earnings per share before and after dilution decreased to SEK 0.00 (-0.12) The report for January – March 2024 is available in its entirety on the following address: https://www.anoto.com/investors/reports/ For further information contact: Kevin Adeson, Chairman of the Board of Directors For more information about Anoto, visit www.anoto.com or email ir@anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication on 24 May 2024 at 19:30 CEST. About Anoto Group Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of infor

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye