Mattilsynet

Dyrehelserapporten 2023: Risikobildet er i endring

Del

I mange år har vi sagt at dyrehelsen i Norge er i verdenstoppen. Det er den fortsatt, men Dyrehelserapporten for 2023 viser at risikobildet er i endring. Alle som jobber med dyr, må ta høyde for dette fremover.

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

I dag mottar Mattilsynet dyrehelserapporten for 2023 fra Veterinærinstituttet. Dyrehelserapporten er en årlig rapport om dyrehelsen i Norge. Den utarbeides av Veterinærinstituttet, blant annet med bakgrunn i resultatene fra de mange årlige overvåkingsprogrammene som vi har i Norge.

Viktig oppdatert kunnskap

Økt reisevirksomhet, import av dyr, fôr og utstyr og ville dyr som flytter seg over landegrensene, kan bidra til at alvorlige smittsomme dyresykdommer finner veien til Norge.

I fjor var antall utbrudd av svært alvorlige sykdommer, som medfører omfattende bekjempelsestiltak, noe lavere enn året før. Vi har likevel håndtert utbrudd av flere dyresykdommer, som vi i mange år har vært fri for eller håpet vi var i ferd med å utrydde, som for eksempel fugleinfluensa, tuberkulose og ringorm hos storfe.

– Vi ser at risikobildet har endret seg de siste årene. Det er viktig at alle som jobber med dyr har oppdatert kunnskap om at risikobildet er i endring og at dette tas hensyn til i de daglige smittevernrutinene, slik at vi kan hindre utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom også i årene fremover, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.

– Jeg vil oppfordre næringen, bønder og veterinærer til å lese rapporten nøye. Den gir god informasjon om hvilke sykdommer som kan lure utenfor fjøsdøra, både nå og i fremtiden, fortsetter Godal.

Bonden er sin egen smittevernsjef

Jo tidligere vi oppdager sykdom, jo lettere er det å redusere konsekvensene og hindre at sykdommene etablerer seg i landet vårt. I dette er det daglige smittevernsarbeidet rundt på alle landets gårder helt avgjørende.

– Det er viktig at hver enkelt bonde er smittevernsjef i sitt eget dyrehold. Som bonde må du ha rutiner som sikrer godt smittevern til enhver tid og i enhver situasjon. En skriftlig smittevernplan skal alltid være oppdatert etter smittesituasjon og driftsforhold, sier Godal.

– Innsatsen som legges ned på gårdene rundt omkring i Norge for å bevare den gode dyrehelsa er viktig. Mattilsynet skal, sammen med andre offentlige og private aktører, støtte opp under dette arbeidet, sier Godal.

Lenker

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Vannverket i Båtsfjord, tingrettens dom og veien videre13.6.2024 18:25:35 CEST | Pressemelding

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag besluttet å ikke anke Indre og Østre Finnmark tingretts dom 13. mai 2024, der staten ble holdt erstatningsansvarlig for utgifter på kr 506.462,- som Båtsfjord kommunes vannverk hadde etter at de i desember 2020 oppdaget fluorholdige stoffer i drikkevannet. Tingretten mente at Mattilsynet region Nord gikk for langt da de i januar 2021 ga uttrykk for at kommunen måtte advare borgerne mot å drikke vannet fra vannverket. Tingretten mente at det ikke var grunnlag for «pålegg om strakstiltak».

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye