Avinor

Skal etablere Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart

Del

[Oslo 24. april] Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. Etableringen vil være et sentralt tiltak for å nå målet om fossilfri norsk luftfart i 2050.

Illustrasjonsbilde: Avinors elfly over Trondheim lufthavn, Værnes. Foto: Øystein Løwer / Avinor.
Illustrasjonsbilde: Avinors elfly over Trondheim lufthavn, Værnes. Foto: Øystein Løwer / Avinor.

Avinor stiller med infrastruktur, luftrom og tilgang på energi, og Luftfartstilsynet stiller med regulatorisk tilrettelegging.

– Testarena vil i prinsippet omfatte hele landet. Konkrete geografiske lokasjoner for etablering av testfasiliteter vil bli besluttet i dialog med markedsaktører, basert på deres behov, samt vurderinger av teknologisk modenhet. Interesserte produsenter og operatører må kunne fremlegge operasjonskonsept og svare ut forhåndsdefinerte kvalifikasjonskriterier. Dialog med markedet har allerede startet, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

Etablering av Norge som internasjonal testarena vil bygge opp under det norske markedet som testområde og tidlig marked for innføring av null- og lavutslipps luftfartøy. Dette kan bidra til at løsningene som er aktuelle for det norske markedet kommer tidligere til Norge, og vil være et viktig steg på veien mot utvikling av nullutslippsluftfart i større skala globalt. Det finnes per i dag ingen tilsvarende testarena i et operativt miljø i verden.

– Grønn omstilling i luftfarten kan bidra til norsk næringsutvikling, deriblant gjennom å skape nye forretningsområder på områder hvor norsk leverandørindustri besitter verdifull kompetanse, som batterielektriske fremdriftssystemer, ladeinfrastruktur og hydrogenteknologi. Denne kompetansen vil også være av stor betydning for den globale luftfartsindustrien, sier Foss.

Virkemiddel for å nå mål om fossilfri luftfart i 2050

– Formålet med avtalen er å legge til rette for fremskyndet innfasing ved å redusere barrierer for testing og demonstrering av null- og lavutslipps luftfartøy. Testarena vil gi markedet et felles kontaktpunkt hos Avinor og Luftfartstilsynet, og felles prosess fra konsept til test- og demonstrasjonsflygning, som inkluderer infrastruktur, luftrom, energi og regulatorisk tilrettelegging, for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å teste og demonstrere null- og lavutslipps luftfartøy i Norge, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet.

– Det omfattende nettverket av lufthavner i Norge og tett og godt samarbeid mellom Avinor som lufthavnoperatør og ansvarlig for luftrommet, og Luftfartstilsynet som regulator gjør at Norge er i en unik posisjon for å tilrettelegge for testing av ny teknologi i en tidlig fase, sier Kobberstad.

En testarena vil være et virkemiddel for å nå målet om fossilfri norsk luftfart innen 2050.

– Avinor og Luftfartstilsynet har fra før et utstrakt samarbeid for å kunne levere best mulig på felles transport- og sektorpolitiske mål. Gjennom denne avtalen etablerer de to et tettere strategisk samarbeid for å levere på regjeringens ambisjoner om fremskyndet innfasing av null- og lavutslipps luftfartøy og bærekraftig omstilling av luftfarten, sier Abraham Foss.

Arenaen vil også bety tidlig og aktiv involvering av luftfartsmyndighetene og blir løftet frem av markedsaktørene til å ha stor betydning. Dette inkluderer samarbeid med EUs luftfartsmyndighet EASA, for å etablere rammeverket for utprøving og demonstrasjon, samt sikre at dette blir en god arena for læring og kompetansebygging.

NTP gir et kraftfullt signal til markedet

– Med en prioritert ramme på 1 milliard kroner i Nasjonal transportplan 2025-2036 for å tilrettelegge for omstillingen til en null- og lavutslippsluftfart, sender regjeringen et kraftfullt signal til markedet om ambisjon og retning for utvikling, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Denne oppfølgingen av Luftfartstrategien viser politisk vilje over tid for omstilling av luftfarten. Med prioritering av økte ressurser til Luftfartstilsynet og Avinor gjøres avtalepartene i stand til å være pådrivere for omstilling. Etableringen av testarena er et sentralt og konkret tiltak for å nå regjeringens mål om å fremskynde innføring av ny teknologi i norsk luftfart så snart den er moden, sier Nygård.

Kontakter

Bilder

Lars Kobberstad, Luftfartsdirektør og Abraham Foss, Konsernsjef, Avinor
Lars Kobberstad, Luftfartsdirektør og Abraham Foss, Konsernsjef, Avinor
Last ned bilde

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Første kvartal 2024: God dialog med eier for å sikre bærekraftige finansielle rammebetingelser14.5.2024 08:49:52 CEST | Pressemelding

-Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, som er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent. Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024 er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye