Elbil uten piggdekk gir bedre luftkvalitet

Del

Å bytte ut fossilbil med elbil er en del av løsningen for å få ned luftforurensning, særlig i tettbygde strøk. Men bare dersom elbileiere  kjører uten piggdekk om vinteren, viser ny forskning.

Et piggdekk fra en parkert bil står langs en trafikkerte og delvis snødekket vei.
Flere og flere bileiere bytter fra fossil- til elbil. Med tanke på utslipp er dette bra. Men nå viser en ny studie at det også er viktig å se på andre typer utslipp når vi snakker om forurensing fra trafikk. Shutterstock

– Vi hører stadig om at elbil vil gi mye bedre luftkvalitet. Denne studien viser at det stemmer, med et forbehold, sier Bruce Rolstad Denby, forsker ved MET. 

Beregninger fra studien, som dekker de tre nordiske byene Trondheim, Helsinki og Stockholm, estimerer at cirka ti personer i Trondheim dør for tidlig hvert år på grunn av svevestøv som kommer fra andre trafikkrelaterte kilder enn eksos. Foruten tidlig død, så er listen lang over ulike sykdommer som alle knyttes til eksponering for svevestøv: Hjerteinfarkt, slag, lungekreft, demens, diabetes, KOLS, astma og prematur fødsel. 

Forurensning fra biler er mer enn eksos

60 prosent av alt svevestøv er finkornet (PM2,5). Dette finkornete støvet består av veldig små partikler som kan holde seg i luften over lang tid. Når vi puster det inn gjennom luften kan partiklene nå dypt inn i lungene og inn i blodomløpet. Det har derfor stor helsemessig verdi å redusere denne type luftforurensning.

– Tidlig om våren, når snøen forsvinner og bakken tørker opp, er det høysesong for svevestøv fra veitrafikk i de nordiske landene. Særlig for bebyggelse nær veier med tett trafikk. 

Utslipp fra eksos inneholder stort sett finkornet svevestøv. Men eksos er bare en liten andel av den totale mengden utslipp fra veitrafikk, forklarer Denby. 

Slitasje fra piggdekk på vei, gummi fra dekk, partikler fra bil etter bremsing, rester av grus og salt etter vinteren er alle kilder som forurenser. Utslipp fra disse kildene gir mest grovkornet svevestøv (PM10). 

– Men omtrent 15–20 prosent er finkornet svevestøv, sier han.

Bruce Rolstad Denby har sammen med forskerne Christer Johansson (Stockholms universitet) og Ana Stojiljkovic (Finsk miljøinstitutt, SYKE) nylig sett på om svevestøv kan begrenses dersom fossilbil byttes med elbil i byene Trondheim, Stockholm og Helsinki. 

Lite bileksos i Trondheim i 2050

– Gjennom målinger i Sverige og Finland har vi fått bekreftet og hentet ut konkrete tall på at det er en sammenheng mellom kjøretøyets vekt og slitasje på vei. Jo tyngre bilene er, jo mer veislitasje blir det, forklarer Denby.

– Vi tok i bruk en egen veistøvmodell for å vurdere virkningen på folks helse dersom elektriske biler erstatter fossile biler i fremtiden, utdyper han.

Forskerne vurderte flere fremtidsscenarier basert på nåværende og planlagt andel elektriske kjøretøy, andelen biler med piggdekk og vekten på kjøretøyet.

Innføringen av elektriske kjøretøy i Stockholm, Trondheim og Helsinki forventes å skje med ulik hastighet: Innen 2040 og 2050 vil trolig andelen elektriske kjøretøy i Stockholm være på 75 prosent og 95 prosent, i Trondheim 90 prosent og 95 prosent, og i Helsinki 39 prosent og 63 prosent.

– Innen 2050 vil nesten all forurensning fra bileksos være borte i Trondheim, og det meste også i Helsinki og Stockholm. Dette viser hvor viktig det er å se på andre typer utslipp enn bare det som kommer ut av eksosrøret når vi snakker om forurensning fra biler, forklarer Denby.

Piggdekk gir mest svevestøv

Andelen kjøretøy som bruker piggdekk i Stockholm, Helsinki og Trondheim er på 47 prosent, 70 prosent og 18 prosent. Andelen elektriske kjøretøy som bruker piggdekk per i dag i disse byene er betydelig lavere enn for fossile kjøretøy. I Trondheim og Stockholm er det omtrent halvparten, i Helsinki er dette tallet på omtrent en fjerdedel

– Med overgang til 100 prosent elektriske biler kan utslipp av svevestøv øke fordi elektriske biler er tyngre, sier Denby. 

Redusert bremseslitasje vil ikke kompensere for den økte slitasjen på veien. Det er også forventet økt slitasje av dekk med elbiler.

Vekten av elbiler må regnes med

I dag veier elektriske kjøretøy 27 prosent mer enn fossile kjøretøy. I fremtiden øker vekten og kan bli opp til 50 prosent tyngre. Det er også generelt en økende vekt på alle biler:

– For biler som bruker piggdekk er nesten alt utslipp svevestøv. Derfor vil kjøretøyets vekt, og antall biler med piggdekk, være avgjørende for hvor store utslipp vi får i fremtiden, påpeker Denby. 

Dersom den nåværende andelen piggdekk for elektriske og fossile kjøretøy opprettholdes i fremtiden, vil det være en liten nedgang i utslipp. Med samme andel piggdekk på elektriske kjøretøy som fossile kjøretøy, vil utslippene fra veislitasje øke betydelig på grunn av vekten til elkjøretøyene.

Men reduseres piggdekkandelen for både elektriske og fossile kjøretøy – vil vi få en tydelig nedgang i utslippene, viser resultatene.

– Med å satse på elbiler, uten piggdekk, kan vi faktisk oppleve renere luft og en forventet forbedring av folks helse, påpeker Denby.

null
Dersom 3 % av biltrafikken i Trondheim kutter piggdekk hvert år etter 2025, vil svevestøvet minke betraktelig. Til venstre vises reduksjonen av grovkornet svevestøv, og til høyre finkornet svevestøv. I 2021 hadde 18 % av alle fossilbiler piddekk og 9 % av alle elbiler. I 2021 var det 13 % elbiler i Trondheim, og forskerne har regnet med at andelen elbiler i 2050 vil være på hele 95 %. Meteorologisk institutt
null
Dersom elbiler bruker piggdekk i like stor grad som fossilbiler (18 % i 2021) vil mengden svevestøv øke i Trondheim. Meteorologisk institutt

Referanse: 

Rapporten er del av NorDust2-prosjektet, et felles nordisk forskningsprosjekt som samler ledende forskningsmiljø på veistøv. Målet er å komme med konkrete tiltak for å redusere utslipp. 

Rapporten publiseres i løpet av våren 2024, men her kan du lese mer om hele forskningsprosjektet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Potrett av Bruce Rolstad Denby
Bruce Rolstad Denby er forsker ved Meteorologisk institutt og har sammen med forskere fra Sverige og Finland sett på hvilke konkrete tiltak som kan bidra til redusere utslipp fra trafikk, særlig finkornet svevestøv. Foto: Magne Velle, MET
Last ned bilde
Dersom 3 % av biltrafikken i Trondheim kutter piggdekk hvert år etter 2025, vil svevestøvet minke betraktelig. Til venstre vises reduksjonen av grovkornet svevestøv, og til høyre finkornet svevestøv. I 2021 hadde 18 % av alle fossilbiler piddekk og 9 % av alle elbiler. I 2021 var det 13 % elbiler i Trondheim, og forskerne har regnet med at andelen elbiler i 2050 vil være på hele 95 %.
Dersom 3 % av biltrafikken i Trondheim kutter piggdekk hvert år etter 2025, vil svevestøvet minke betraktelig. Til venstre vises reduksjonen av grovkornet svevestøv, og til høyre finkornet svevestøv. I 2021 hadde 18 % av alle fossilbiler piddekk og 9 % av alle elbiler. I 2021 var det 13 % elbiler i Trondheim, og forskerne har regnet med at andelen elbiler i 2050 vil være på hele 95 %.
Last ned bilde
Dersom elbiler bruker piggdekk i like stor grad som fossilbiler (18 % i 2021) vil mengden svevestøv øke i Trondheim.
Dersom elbiler bruker piggdekk i like stor grad som fossilbiler (18 % i 2021) vil mengden svevestøv øke i Trondheim.
Last ned bilde

Lenker

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye