GlobeNewswire by notified

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEAN MOTION AB

Dela

Aktieägarna i Clean Motion AB, 556788-1825, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl 17.00 i Tingshuset, på Göteborgsvägen 24 i Lerum.

Rätt till deltagande och anmälan:
Aktieägare som önskar att delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2024 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Clean Motion AB, ”Årsstämma” Strandvägen 12, SE-443 32 Lerum, eller via e-post till info@cleanmotion.se senast den 9 maj 2024. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan. 

Ombud
Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.cleanmotion.se. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget i god tid innan årsstämman. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 9. Beslut om 
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val till styrelsen och av revisorer
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om riktad kvittningsemission
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner 
 15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Göran Folkesson (privat och genom bolag) föreslår att inget arvode utgår till styrelsen och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val till styrelsen och av revisorer
Göran Folkesson (privat och genom bolag) föreslår omval av Göran Folkesson, Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed, Lennart Jeansson, Hans Folkesson, Sofia Haby och Joel Rozada samt Emma Rozada som styrelsesuppleant.

Styrelsen föreslår att BDO Göteborg AB omväljs med Katarina Eklund som huvudansvarig för en period om ett år.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelser:

2.Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götaland, Lerums kommun.

4.Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor.

5.Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000.

Föreslagna lydelser:

2.Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Partille kommun.

4.Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 31.000.000 kronor och högst 124.000.000 kronor.

5.Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 62.000.000 och högst 248.000.000.

(ny) 13.Digital stämma
Styrelsen får besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt.

Punkt 13- Beslut om riktad kvittningsemission
Bolaget har genom pressmeddelande den 11 april 2024 offentliggjort att THETC The Techno Creatives Ventures AB (”The Techno Creatives”) påkallat försäljning av sin andel i Electric Vehicle Cloud Technology AB (”EVCT”) enligt tidigare avtal för en köpeskilling om 10 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad kvittningsemission om 7 655 340 aktier till The Techno Creatives till en teckningskurs om 1,306 kronor per aktie vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på First North Stockholm under perioden från och med den 4 april till och med den 10 april 2024. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Aktiekapitalet ökar med högst 3 827 670 kronor. Aktierna ska tecknas och betalas genom kvittning inom fem bankdagar från årsstämmans beslut. Styrelsen ska kunna besluta om kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Genomförandet av den riktade kvittningsemissionen kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission skulle kräva externa garantier från ett garantikonsortium för att kunna säkerställa erforderligt kapital för erläggande av köpeskillingen, vilket skulle medföra betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för bolagets aktieägare beroende på vilken typ av vederlag som utbetalas för sådant garantiåtagande. En företrädesemission genomförs därtill normalt till en sedvanlig, inte oväsentlig, rabatt i förhållande till rådande aktiekurs. Det finns vidare även risk för att en negativ kursutveckling förekommer under processen, särskilt med hänsyn till de volatila och utmanande marknadsförutsättningar som råder vilket i sin tur medför risk att en företrädesemission inte skulle tecknas i tillräcklig utsträckning och således inte tillföra bolaget tillräckligt med kapital.

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Kvittningsemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för att erlägga köpeskillingen av The Techno Creatives 50 % andel i EVCT, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

The Techno Creatives ägs gemensamt av Clean Motions styrelseledamot Joel Rozada och styrelsesuppleant Emma Rozada och emissionen omfattas således av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för
bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta för att kunna stärka bolagets likviditet och möjlighet att förverkliga sin affärsplan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanståendebeslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslagen i punkt 13 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

För beslut i enlighet med förslagen i punkt 12 och 14 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 63 449 435. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Fullständiga förslag kommer under minst två veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cleanmotion.se

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Haby, VD                         
Clean Motion AB                        
Tel: +4676 866 36 09                        
Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Evig, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Evig är också försedd med solpaneler för att ytterligare säkra energiförsörjningen. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Metasphere Labs Announces Development of Innovative Carbon Credit Protocol for Grid-Scale Batteries24.5.2024 22:05:00 CEST | Press release

VANCOUVER, British Columbia, May 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metasphere Labs Inc. (formerly Looking Glass Labs Ltd., "Metasphere" or the "Company") (Cboe Canada: LABZ) (OTC: LABZF) (FRA: H1N) is excited to announce an innovative initiative aimed at accelerating the decarbonization of the electricity grid through the development of a pioneering carbon credit protocol for grid-scale batteries. Innovative Carbon Credit Protocol The Company is committed to leveraging advanced technology to address critical environmental challenges. The new carbon credit protocol will enable grid-scale batteries to monetize their environmental attributes by generating carbon credits for the carbon reductions achieved through optimized battery operations. This protocol is designed to incentivize the deployment and operation of grid-scale batteries, ensuring they play a pivotal role in the transition to a clean energy future. Submission to Pure Sky Carbon Credit Registry The Company intends to submit this pr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.202424.5.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 24 May 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 24.05.2024 Espoo, Finland – On 24 May 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL362,1533.55CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total362,1533.55 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of tra

Udnævnelse af ny CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | pressemeddelelse

MEDDELELSE NR. 269 Udnævnelse af ny CFO Bestyrelsen i ChemoMetec har med virkning fra 1. juli 2024 ansat Kim Nicolajsen som ny CFO. Kim Nicolajsen kommer fra en tilsvarende stilling som CFO i den familieejede virksomhed Rohde Nielsen. Han er statsautoriseret revisor og har tidligere arbejdet for KPMG og EY. Bestyrelsen har samtidig indgået aftale med selskabets nuværende CFO Niels Høy Nielsen om, at han fratræder sin stilling samtidig med Kim Nicolajsens tiltræden. Bestyrelsen vil gerne takke Niels Høy Nielsen for hans indsats i ChemoMetec og for det gode samarbejde. Direktionen i ChemoMetec vil herefter bestå af CEO Martin Helbo Behrens og CFO Kim Nicolajsen. Yderligere oplysninger Bestyrelsesformand Niels Thestrup Telefon: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Telefon: (+45) 4813 1020 Om ChemoMetec A/S ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet f

Appointment of new CFO24.5.2024 20:05:00 CEST | Press release

ANNOUNCEMENT NO. 269 Appointment of new CFO The board of ChemoMetec has appointed Kim Nicolajsen as new CFO with effect from 1 July 2024. Kim Nicolajsen comes from a similar position as CFO in the family-owned company Rohde Nielsen. He is state-authorized public accountant and has previously worked for KPMG and EY. The board has also entered into an agreement with the company's current CFO Niels Høy Nielsen that he will resign from his position at the same time as Kim Nicolajsen takes over. The board would like to thank Niels Høy Nielsen for his contribution to ChemoMetec and for the good cooperation. CEO Martin Helbo Behrens and CFO Kim Nicolajsen will hereafter form the executive management of ChemoMetec. For further information Chairman of the Board Niels Thestrup Phone: (+45) 3370 2000 CEO Martin Helbo Behrens Phone: (+45) 4813 1020 About ChemoMetec A/S ChemoMetec develops, manufactures and markets instruments for cell counting and a wide range of other measurements. ChemoMetec’s i

Interim Report January – March 202424.5.2024 19:35:00 CEST | Press release

First quarter 2024 (compared to first quarter 2023) Net sales for the quarter amounted to MSEK 13 (13)Gross margin for the quarter decreased to 67% (74%)Operating loss amounted to MSEK -14 (-14)Earnings per share before and after dilution decreased to SEK 0.00 (-0.12) The report for January – March 2024 is available in its entirety on the following address: https://www.anoto.com/investors/reports/ For further information contact: Kevin Adeson, Chairman of the Board of Directors For more information about Anoto, visit www.anoto.com or email ir@anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication on 24 May 2024 at 19:30 CEST. About Anoto Group Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of infor

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye