Helse Sør-Øst RHF

Grunnsteinsmarkering for Ny sikkerhetspsykiatri på Ila

Del

Det er stor aktivitet på byggeplassen for Ny sikkerhetspsykiatri på Ila i Bærum. Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon for Ny sikkerhetspsykiatri er nå klare til å reise bygget. Tradisjonen tro skal vi markere ved å legge ned grunnstein.

Bilde av ny sikkerhetspsykiatri på Ila
Bilde av ny sikkerhetspsykiatri på Ila Helse Sør-Øst RHF

Tid: Fredag 12. april klokken 09.00 til 10.00 (oppmøte 08:45)

Sted: Jøssingveien 111, 1359 Eiksmarka. Anleggsplassen ligger vis-a-vis Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Grunnsteinen vil bli lagt ned av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Det vil bli taler ved:

 1. Helseminister, Ingvild Kjerkol
 2. Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt
 3. Viseadministrerende direktør, Oslo universitetssykehus, Anders Mohn Frafjord
 4. Klinikkleder PHA Oslo universitetssykehus HF, Petter Andreas Ringen
 5. Leder for PHA klinikkens brukerråd i Oslo universitetssykehus HF, Sindre Hembre Kruse
 6. Seksjonsleder i Oslo universitetssykehus HF / Gaustad, Marit Rapp

Før grunnsteinsmarkeringen vil helse- og omsorgsministeren få omvisning i testrommet på byggeplassen. I testrommet testes løsninger og materialer i full skala før de vil tas i bruk i det nye sykehusbygget. Så langt plassen tillater det, vil pressen få være med inn i testrommet.

Grunnsteinen er satt sammen av bygningmaterialer fra sykehusene på Gaustad og Dikemark. Det nye sykehusbygget som skal stå ferdig i 2026 erstatter Dikemark sykehus i Asker og deler av Gaustad sykehus i Oslo.

Det er satt av tid til fotografering og intervjuer med de involverte.

Fakta/bakgrunn

Fra 2027 vil dagens seksjoner på Gaustad og Dikemark være samlet på Ila i Bærum kommune. Bygget vil huse lokal sikkerhet, regional sikkerhet, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/ autisme (PUA) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri.

Et sikkert behandlingsbygg

Ny sikkerhetspsykiatri blir et kraftsenter for utredning, pasientbehandling, forskning og fagutvikling.

Bygget

 • legger til rette for redusert og riktig bruk av tvang
 • legger til rette for økt samhandling før, under og etter innleggelse
 • har gode uteområder

Pasientene

Det er lokale og regionale sikkerhetspasienter, samt pasienter med psykisk utviklingshemming og autisme som skal bruke det nye bygget.

Sikkerhetspsykiatriens oppgave er å stabilisere, utrede og behandle personer med alvorlig sinnslidelse og betydelig risiko for voldelig atferd overfor andre, eventuelt med kompliserende tilleggsproblem eller komorbiditet som alvorlig personlighetsforstyrrelse, rusmiddelmisbruk, organisk hjerneskade eller lett psykisk utviklingshemming.

Behandlingstilbudet for pasienter med utviklingshemming og autisme med psykiske lidelser gjelder pasienter over 16 år, primært tilhørende helseregion Sør-Øst.

De fleste av pasientene som er innlagt her er underlagt tvunget psykisk helsevern, eller er på dom til behandling. Dom til behandling betyr at personer som har utført voldshandlinger får behandling i psykisk helsevern som særreaksjon, i stedet for fengselsstraff.

Bygg i svært dårlig forfatning

Behovet for nytt bygg er primært utløst av dårlig bygningsmessige forhold og dårlig funksjonalitet ved eksisterende bygningsmasse for regional sikkerhetsavdeling på Dikemark. Seksjon for lokal sikkerhet (LSA) og Regional seksjon psykiatri og psykisk utviklingshemning/autisme (PUA) har heller ikke lokaler som oppfyller dagens materielle krav.

Trygge forhold

Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Derfor stilles det høye krav til at bygg og omgivelser fremmer helse. ​

Ny sikkerhetspsykiatri samler enheter og fagmiljøer og vil gi et løft for pasienter, pårørende og ansatte. Ny sikkerhetspsykiatri blir nabo til Ila fengsel og forvaringsanstalt, noe som legger til rette for samhandling og faglig synergi.

Tidslinje

1980         tidlige planer

2010         idéfaseutredning

2011         idéfaserapport

2015         krav om ny rapport som følge av nye premisser

2016         idefaserapporten blir vedtatt

2016         Ny sikkerhetspsykiatri blir del av en samlet plan for hele Oslo universitetssykehus

2016         Oslo universitetssykehus anbefaler samling på ett sted

2017         Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst RHF anbefaler Ila i Bærum kommune

2020         Statlig reguleringsplan med vedtak om «Ila Sør»

2023         Helse Sør-Øst RHF beslutter investering

2024         Råbygget reiser seg

2025         Februar: bygget skal være tett

2026         Mars: Helse Sør Øst PO overtar bygget og starter prøvedrift sammen med Oslo universitetssykehus

2026         Desember: Ferdigstillelse - klart til bruk

Fire seksjoner under samme tak

Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA). PUA tilbyr spesialisthelsetjenester i psykisk helsevern til personer over 16 år med utviklingshemning/autisme.

Regional sikkerhetsseksjon (RSA). RSA er en av fire og den største regionale sikkerhetsavdelingen i landet. RSA omfatter fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. RSA har tre døgnenheter, fengselspsykiatrisk poliklinikk, nasjonal koordineringsenhet og en ambulant tjeneste ved Ila fengsel.

Lokal sikkerhetsavdeling (LSA). De fleste pasientene på lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet er enten underlagt tvunget psykisk helsevern eller er på dom til behandling.

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Kompetansesenteret har ansvar for forskning, fagutvikling, veiledning og undervisning innenfor sikkerhets-, fengsels - og rettspsykiatri.

Bygg tilpasset behandlingsbehov

I hvert sengeområdet blir det fellesområder for pasientene. Det blir et stort aktivitetssenter med gymsal til trening og arealer til andre aktiviteter.  Pasientene kan tilbringe tid i flotte uteområder, enten alene eller sammen med personalet.

Begrepene intensiv og høyintensiv erstatter det gamle begrepet «skjerming», og beskriver i større grad behandlingen pasienten mottar. Det blir tre typer sengerom; ordinære sengerom, intensivrom og høyintensivrom. Intensivrommene er i enden av hver døgnfløy. Høyintensivrom er for de sykeste pasientene. Rommene er større og ligger utenfor ordinære døgnavdelinger.

Dialog mellom arkitekter og ansatte og brukere

Representanter for ansatte og brukere har hatt jevnlige møter med arkitektene og prosjektledelsen.

Ny sikkerhetspsykiatri i tall

 • Størrelse: 14.500 brutto m2
 • Regional sikkerhetsavdeling (RSA): 32 døgnplasser
 • Lokal sikkerhetspsykiatri (LSA):  20 døgnplasser
 • Regional seksjon for psykiatri og utviklingshemming/ autisme (PUA): 12 døgnplasser

Roller og ansvar

Byggeprosjektet heter Ny sikkerhetspsykiatri og inngår programmet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus.

Camilla Aanestad er Oslo universitetssykehus sin programleder og sørger for at bygget blir i tråd med ansatte og brukerrepresentanters behov.

Alle seksjonene samles under en felles avdeling; Avdeling forsterket behandling psykisk helsevern. Leder blir Anne Beate Sætrang, som tidligere har ledet Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling.

Kontakter

Bilder

Om Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire regionale helseforetak i Norge, og eier av de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 3,1 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Det arbeider tilsammen 81.000 medarbeidere i helseforetakene/sykehusene.

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye