Elden Advokatfirma

Yakunin frikjent // Invitasjon til digitalt pressetreff

Del

[Norwegian] FRIKJENT: Ikke straffbart for Yakunin å fly droner på Svalbard

Frifinnelsen av den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin er endelig etter at Hålogaland lagmannsrett avviste påtalemyndighetens anke.

[English] INNOCENT: No criminal offence for Yakunin to fly drones in Svalbard.

The acquittal of the British-Russian businessman Andrey Yakunin is final after the Hålogaland Court of Appeal refused the prosecution's appeal.

Andrey Yakunin
Andrey Yakunin NTB NTB

FRIKJENT: Ikke straffbart for Yakunin å fly droner på Svalbard

Frifinnelsen av den britisk-russiske forretningsmannen Andrey Yakunin er endelig etter at Hålogaland lagmannsrett avviste påtalemyndighetens anke.

– Fra dag én har jeg sagt at det ikke er straffbart for en britisk statsborger å fly en hobbydrone på Svalbard. Det har imidlertid tatt nesten 2 år og en komplisert juridisk prosess, samt 52 dager i varetektsfengsel å stadfeste dette. Men, sunn fornuft og rettferdighet har seiret til slutt. Jeg har aldri begått noen straffbare handlinger. Jeg er bare en seiler og utendørs sportsentusiast som tilfeldigvis liker å filme naturens skjønnhet, sier Andrey Yakunin. 

Andrey Yakunin ble arrestert i Norge høsten 2022 etter å ha fløyet en hobbydrone under en seiltur på Svalbard. Han ble senere tiltalt for brudd på sanksjonsregelverket i Norge, men ble frifunnet av både tingretten og lagmannsretten. Da saken ble behandlet i Høyesterett i 2023, ble tingrettens frifinnelse opphevet da de kom til at en hobbydrone skulle anses som et fly etter sanksjonsbestemmelsene.

Saken ble derfor behandlet på nytt i tingretten tidligere i år, hvor Yakunin ble frifunnet nok en gang.

Påtalemyndigheten anket dommen på nytt, men denne gangen avslo lagmannsretten påtalemyndighetens anke. Andrey Yakunin endelig frifunnet for alle anklagene, sier hans advokater, John Christian Elden og Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.

Yakunin har hele veien vært trygg på utfallet, og at rettferdigheten ville seire.

– Saken mot meg er endelig avsluttet og min tredje og siste frifinnelse er en seier ikke bare for meg og mine, men først og fremst for sunn fornuft. Avgjørelsen fra det norske rettsvesenet har ytterligere styrket min tro på at det til tross for galskapen vår verden opplever - og en trist trend med å erstatte argumentets gyldighet med volumet -  skal rettsstaten bestå. Nettopp på grunn av utfordringene verden vi lever i står overfor, er jeg trygg på at ethvert statlig organ må holdes ansvarlig for bruk av offentlige midler. Rettens avgjørelse levner ingen tvil om at det er langt bedre måter å bruke offentlige midler på enn å ta saken min videre.

Til tross for at mine venner og mine forretningspartnere aldri var i tvil om min uskyld, er det ganske gledelig å kunne gjenopprette ryktet mitt i et større fellesskap etter alle de uriktige anklagene nå som jeg har blitt frifunnet for alle anklager en gang og for alle, sier Andrey Yakunin.

– Denne saken har vært en enorm belastning for vår klient, både fordi han ble uriktig anklaget for å ha begått en straffbar handling og på grunn av den massive medieoppmerksomheten saken fikk både nasjonalt og internasjonalt. Han er av den oppfatning at norske myndigheter bør stilles til ansvar for de følelsesmessige og materielle kostnadene han har lidt som følge av de uriktige anklagene, sier advokat John Christian Elden.

Priv. til red.:

Andrey Yakunin inviterer til digitalt pressetreff sammen med advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg, torsdag 4. april 2024 kl. 16:30 hvor Yakunin vil dele sine erfaringer fra saken og tanker om å holde norske myndigheter ansvarlige. For påmelding, send en e-post til media@elden.no

INNOCENT: No criminal offence for Yakunin to fly drones in Svalbard.

The acquittal of the British-Russian businessman Andrey Yakunin is final after the Hålogaland Court of Appeal refused the prosecution's appeal.

“From day one I have been saying that there is no offence for a British man to fly a drone in Svalbard. However, it has taken almost 2-years and a complicated legal process, with 52 days in detention to get this message across. But common sense and justice have inevitably prevailed in the end. I have never committed any criminal offence,” says Andrey Yakunin. “I am just a yachtsman and an outdoor sports enthusiast who happens to enjoy filming nature’s beauty.”

Andrey Yakunin was arrested in Norway in Autumn 2022 after flying a hobby drone during a sailing trip in Svalbard. He was later prosecuted for breaching the sanctions regulations in Norway, but was acquitted by both the District Court and the Court of Appeal. When the case was heard in the Supreme Court in 2023, the district court's acquittal was overturned suggesting that a hobby drone should be considered an aircraft for sanctions regulations.

The case was heard again in the District Court earlier this year, where Yakunin was acquitted once more. The prosecution appealed the verdict again, but this time, the Court of Appeal refused the prosecution's appeal. Now, the prosecution has officially confirmed that they will not proceed with further appeals. As such, Andrey Yakunin has finally been acquitted of all the charges, according to his defense lawyers John Christian Elden and Bernt Heiberg at Elden Advokatfirma.

Throughout the entire court case, Yakunin remained confident in its outcome and that justice shall reign. “The case against me has finally been dismissed and my 3rd and final acquittal is a victory not only for my team and me but first and foremost for common sense. The decision of the Norwegian court has further strengthened my firm belief that despite the madness our world is experiencing and a sad trend of substituting the validity of the argument with the volume of delivery, rule of law shall carry the day. And precisely due to the challenges the world we are living in is facing, I am confident that any state body must be held accountable for use of public funds. The court’s decision leaves no doubt that there were far better ways to employ public funds than my continued prosecution.

Despite the fact that my friends and my business partners never had a doubt in my innocence, it is rather pleasing to be able to reinstate my reputation in a wider community after all these unfair accusations now that I have been acquitted of all the charges once and for all.” commented Andrey Yakunin.

“This case has been an enormous burden for our client, both because he was falsely accused of having committed a criminal offense and because of the massive media attention the case received both nationally and internationally: "He feels that the Norwegian authorities should be held accountable for the emotional and material costs accrued as a result of the unfair charges, says lawyer John Christian Elden.

Note to Editors:

There will be a digital pressmeeting with Andrey Yakunin and his lawyers, John Christian Elden and Bernt Heiberg, on Thursday, April 4th 2024 at 16:30 (GMT+1) where Yakunin will discuss his experience, the case, and thoughts about holding the Norwegian authorities accountable. To register, please email media@elden.no

Kontakter

Bilder

Bernt Heiberg
Bernt Heiberg
Last ned bilde
John Christian Elden
John Christian Elden
Last ned bilde

Lenker

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har over 100 advokater og -fullmektiger, og til sammen over 150 medarbeidere.

About Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma was established in 1994 as a continuation of the business of lawyer John Elden, which was established in 1963.

Elden Advokatfirma has its head office in Oslo (Norway), as well as regional offices in Sandefjord, Hamar, Stavanger, Haugesund, Bergen and Tromsø.

The firm has mroe than 100 lawyers and attorneys, and a total staff over 150 employees.

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye